Mitokondri ve kloroplast birbirlerinin tersi yönde işleve sahiptir

Belgede 9. Sınıf. Biyoloji. Soru Bankası. Naci KOÇAK (sayfa 107-113)

1 TEST 9. Sınıf Hücre Zarında Madde Taşınması - 1

I. KAP I KAP II KAP Bağırsak

13. Mitokondri ve kloroplast birbirlerinin tersi yönde işleve sahiptir

ETKİNLİK - 5

soru bankası

9. Sınıf

BİYOLOJİ - 9

D) Aşağıda hücre zarına ait bir şekil verilmiştir. Bu yapı ile ilgili aşağıda verilen ifadeleri dogru ise

“D”, yanlış ise “Y” harŞ ile kodlayınız.

STOPLAZMA HÜCRE ZARININ YAPISI

Kolesterol

İç protein Yüzey proteini

Hücre iskeletinin flamentleri

Glikolipit Glikoprotein

Karbonhidrat

1.

Karbonhidratlar sadece hücre zarının dış kısmında bulunur.

2.

Bir steroid olan kolesterol sadece hayvan hücrelerinde bulunur.

3.

Glikolipit ve glikoproteinler hücreye kimlik kazandırır.

4.

Hücre zarının kalınlığı hücre yaşlandıkça artar.

5.

Hücre zar yüzeyi, endositozla içeri madde alınması sırasında artar.

E)

Yukarıda verilen hücre organeliyle ilgili ifadeleri doğru ise “D”, yanlış ise “Y” ile kodlayınız.

1.

Küçük alt birime mRNA bağlanır ve mRNA’nın okunması burada gerçekleşir.

2.

Büyük alt birime tRNA bağlanır ve proteinlerin aminoaside dönüşümü burada gerçekleşir.

3.

Üç çeşit RNA’nın birlikte bulunduğu tek yer ribozomlardır.

ETKİNLİK - 5

soru bankası

BİYOLOJİ - 9

F) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tabloda verilen kavramlar ile tamamlayınız.

Ribozom Otoliz ER Mitokondri

Polizom Sentrozom Golgi Kloroplast

Lökoplast Koful Lizozom Kromoplast

1.

Herhangi bir sebeple lizozom zarı zarar görürse sindirim enzimleri hücre içine akar. Hücre kendi kendini sindirir.

Bu olaya ……… denir.

2.

……... organelinin görevi, hücre bölünmesi sırasında iğ ipliği oluşturarak kromozomları kutuplara doğru çekmektir.

3.

Aynı proteinden çok sayıda sentezleneceği zaman bir mRNA birden fazla ribozom tarafından okunur. Bu yapıya

………. denir.

4.

………organelinin görevi hücre içi sindirim olup, bu olay sırasında ATP harcanmaz.

5.

Işık enerjisi yardımıyla organik besin sentezi ……….. gerçekleşir.

6.

Bitki hücrelerinde sitoplazma bölünmesinde görev alan organel ………. .

7.

………… organeli hücre içi madde taşımacılığında görev alır ve hücreye desteklik sağlar.

8.

……… bitki hücrelerinde az sayıda ve büyük, hayvan hücrelerinde çok sayıda ve küçüktür.

9.

Hücrede yer alan zarsız organeller ……….. ve ……….. .

10.

Çift zarlı organel olan ………. bitki hücrelerinde bulunup besin depolama görevini yerine getirir.

11.

……… organelinin matriksinde krebs çemberi reaksiyonları, kristada ETS reaksiyonları meydana gelir.

ETKİNLİK - 5

soru bankası

9. Sınıf

BİYOLOJİ - 9

G) Aşağıdaki şemada hücre zarında madde taşınması olaylarının bazıları sembolize edilmiştir.

Bu olaylarla ilgili olarak verilen ifadeleri doğru ise “D”, yanlış ise “Y” ile kodlayınız.

D Y

1.

I numaralı olay difüzyondur. Bu olayda iki ortam arasındaki konsantrasyon farkı zamanla artar.

2.

II numaralı olay kolaylaştırılmış difüzyondur. Bu olayda taşıyıcı protein kullanılır.

3.

III numaralı olay aktif taşımadır. Bu olayda zamanla iki ortam arasındaki konsant-rasyon Farkı ortadan kalkar.

4.

IV numaralı olay pasif taşıma olup I ve II numaralı olayları kapsar.

5.

II ve III numaralı olaylarda enzim kullanıldığı için bu olaylar canlı hücrelerde olur.

6.

I ve II numaralı olaylar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama, III numaralı olay az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru gerçekleşir.

7.

I, II, III ve IV numaralı olayların tamamı küçük moleküllerin hücre zarında taşınma-sıyla ilgilidir.

8.

I, II ve III. olaylarda hücre zar yüzey büyüklüğü değişir.

9.

II ve III numaralı olaylarda taşıyıcı proteinler kulanılır.

10.

I, II ve III numaralı olayların tamamı madde yoğunluğuna bağlı olarak her iki yönde de gerçekleşir.

11.

Organik monomerlerin taşınması konsantrasyon farkına bağlı olarak II ve III numa-ralı olaylarla taşınır.

12.

Sıcaklığın sürekli artırılması I numaralı olayı olumlu yönde etkilerken II ve III numa-ralı olayları olumsuz yönde etkiler.

13.

Ortama inhibitör madde eklenmesi II ve III numaralı olayları olumlu yönde, I numa-ralı olayı olumsuz yönde etkiler.

ETKİNLİK - 5

soru bankası

BİYOLOJİ - 9

2 4 13

1

3 6

5 16

7 9 14

8 11

15 10

12

1.

Canlıyı oluşturan, canlılık özelliği gösteren en küçük yapıtaşı.

2.

Protein sentezinden sorumlu organel.

3.

Hücre zarından suyun geçişi olayı.

4.

Hücreyi çok yoğun ortama koyduğumuzda su kaybedip büzülmesi.

5.

Oksijenli solunumda ATP sentezinden sorumlu organel.

6.

Ökaryot canlılarda inorganik maddelerden organik besin üreten organel.

7.

Hücre içi madde taşınmasından sorumlu organel.

8.

Bir mRNA’nın birden fazla ribozoma tutunması.

9.

Hücre içi sindirimden sorumlu organel.

10.

Bitkinin yeşil renkden farklı görünmesini sağlayan özellik.

11.

Hücre zarı ile çekirdek zarı arasını dolduran yarı akışkan sıvı.

12.

Az yoğun ortama bırakılan hücrenin su alıp tekrar eski hâline dönüş yapması.

13.

Hücrenin su alıp şişmesi durumu.

14.

Salgıların üretimi ve paketlenmesinden sorumlu organel.

15.

Sindirim, solunum ve besin deposunda görev yapan organel.

16.

Hayvanlarda iğ ipliği oluşumundan sorumlu organel.

BULMACA - 1

soru bankası

9. Sınıf

BİYOLOJİ - 9

11

5 6 12 10

1

9

7 16

2 15

14 8

3

4

13

1.

Çekirdek zarı zarlı, organelleri olmayan hücreye verilen ad.

2.

Hücre dışına salınacak salgı ürünlerinin üretimi ve paketlenmesini sağlayan yapı.

3.

Hayvan hücrelerinde bulunan, iğ ipliği oluşturan yapı.

4.

Çekirdek zarı ile hücre zarı arasını dolduran yarı akışkan sıvı.

5.

Hücrenin suyu emme kuvveti.

6.

Kofullardaki suyun hücre zarını hücre çeperine doğru itmesi.

7.

Hücre içi sindirimden sorumlu organel.

8.

Yoğun ortama bırakılan hücrenin su kaybedip büzülmesi.

9.

Protein sentezinden sorumlu organel.

10.

Besin ve boşaltım ürünlerinin depolanmasından sorumlu tek zarlı organel.

11.

İnorganik maddelerden organik molekül sentezini sağlayan organel.

12.

Hücre içi madde taşımacılığından sorumlu organel.

13.

Oksijenli solunumla ATP sentezi yapan organel.

14.

Sentrozomu oluşturan iki alt birimden her birine verilen ad.

15.

Hücre zarından suyun geçişi olayı.

16.

Hücrenin kendi kendini sindirmesi olayı.

BULMACA - 2

1 TEST

9. Sınıf

1.

Monomer miktarı CO2 miktarı

ATP miktarı

Zaman Zaman

Zaman

Ökaryot bir hücrede faliyetleri yukarıda verilen grafiklerdeki gibi değişen organel aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Ribozom B) Golgi C) Kloroplast D) Mitokondri E) Ribozom

2.

Aşağıda bazı organeller verilmiştir.

¶ Mitokondri ¶ Kloroplast

¶ ER

Bu organellerde;

I. ATP sentezi II. ATP tüketimi III. Protein sentezi

IV. Ozmotik basıncın artması olaylarından hangileri ortaktır?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV

2.

I. Glikojen depolama

II. DNA sentezini çekirdekte yapma

III. ETS reaksiyonlarını organelde gerçekleştirme IV. Fotosentez yapma

Bir hücrenin yukarıdaki özelliklerden hangilerine sahip olması onun ökaryot bir hücre olduğuna kanıt sağlar?

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) I,II ve III

3.

« X organeli monomerlerden ATP sentezler.

« Y organeli glikoprotein, hormon, selüloz sentezi yapar.

« Z organeli sindirim enzimi üretir.

Buna göre X, Y ve Z organelleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

X Y Z

A) Ribozom Kloroplast ER

B) Mitokondri Golgi Lizozom

C) Mitokondri Golgi Ribozom

D) ER Mitokondri Kloroplast

E) Kloroplast Ribozom Golgi

4.

Mitokondri ve kloroplastın bakteri kökenli

Belgede 9. Sınıf. Biyoloji. Soru Bankası. Naci KOÇAK (sayfa 107-113)