RİSK YÖNETİMİ

POLİTİKALARINA

İLİŞKİN BİLGİLER

ile birlikte skorların yanı sıra PD (Temerrüt Olasılığı) değerleri de üretilmektedir.

Modeller tarafından üretilen risk dereceleri kullanılarak müşteriler risk profillerine göre ayrıştırılmakta ve bu profiller doğrultusunda kredi kararları ve çalışma şartları belirlenmektedir.

Yakın izleme ve tahsili gecikmiş alacaklar ile olumsuz seyir izleyen fon kullandırım portföylerine ilişkin analizler yapılarak, piyasa, sektör, müşteri, ürün ve banka içi uygulama süreçlerine ait belirlenen risk unsurları için risk azaltıcı tedbirlerin alınması yönünde Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Üst Düzey Yönetime önerilerde bulunulmaktadır.

Ayrıca yeni ürünlerin, Bankanın fon kullandırım portföyüne ve finansal yapısına olası etkilerinin ölçülmesi suretiyle risk analizleri yapılmakta ve belirlenen risklerin azaltılmasına yönelik düzenleme ve değişiklik önerileri oluşturulmaktadır.

Kredi Riski Komitesi ile kredi riskinin daha etkin yönetilebilmesi için, kredi portföyünü, kredi riski taşıyan faaliyetleri ve ilişkili süreçleri uçtan uca izleyerek, yetkisi dâhilinde iyileştirici ve risk azaltıcı aksiyonların karara bağlanması/tavsiye edilmesi ve takip edilmesi konularında değerlendirmeler yapılmakta, üst yönetimden gelen talepler ve banka için risk içeren kredi portfoyüne ilişkin konular kapsamında Ad-Hoc analizler gerçekleştirilerek kredi portföyünün izlenme etkinliği artırılmakta, kredi riski kapsamında yer alan risk iştahı limitleri aylık bazda izlenmekte ve ilgili komitelere raporlanmaktadır.

Banka risk grubuna (ilgili taraf), çalışana, eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına kullandırılan kredilere ilişkin kredi limiti tahsisinde, Kanun ve ilgili mevzuatla belirlenen yasal sınırlara uyum izlenerek elde edilen sonuçlar düzenli aralıklarla Denetim Komitesi’ne raporlanmaktadır.

Piyasa Riski

Piyasa riski, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve

Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirtilen “Standart Metot” ile ölçülmekte ve raporlanmaktadır.

Ayrıca, piyasa riski yönetimi kapsamında, Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanan risk limitlerine uyumun günlük, aylık ve yıllık olarak izlenmesi, kontrolü ve raporlanması Risk Yönetim Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Banka, önemli seviyede yabancı para pozisyonu taşınmamasına yönelik ihtiyatlı bir politika yürütmektedir.

Bu politika kapsamında Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan açık pozisyon limitine uyum günlük olarak Risk Yönetim Merkezi tarafından izlenmekte ve raporlanmaktadır.

RİSK TÜRLERİ

İTİBARIYLA

RİSK YÖNETİMİ

POLİTİKALARINA

İLİŞKİN BİLGİLER

Bunun yanında stres testleri ve senaryo analizleri kapsamında, piyasa riski faktörlerindeki değişimlerin ve piyasa volatilitesinin bankanın finansal durumuna etkisinin gözlemlenebilmesi ve olası risklerin azaltımı amacıyla stres testleri yapılmaktadır.

Bankada piyasa riskinin, risk faktörlerindeki oynaklığa duyarlı uluslararası standartlara uygun yöntemlerle ölçülmesi için bir ölçüm modelinin kurulumuna yönelik proje başlatılmıştır. Söz konusu proje ile 2020 yılı içerisinde Banka’nın piyasa riskine maruz değer (RMD) hesaplamasının efektif bir şekilde yapılması, geriye yönelik testlerin

gerçekleştirilmesi, piyasa riskine yönelik senaryo analizleri ve stres testlerinin uygulanması ve yoğunlaşmaların izlenmesinin sistemsel olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

2019 yılında ayrıca, bankanın piyasa riski içeren yeni ürünleri de dikkate alınarak Banka riskini en doğru şekilde karşılayacak teminatların belirlenmesine yönelik hesaplama metodolojisi geliştirilmiştir. Söz konusu metodoloji kapsamında dayanak varlık, volatilite, risk faktörleri ve vade dilimleri bazında karar verici iş birimlerinin en uygun teminat oranını belirlemesine esas teşkil edecek yöntemler kullanılmaktadır.

Likidite Riski

Bankada likidite riskinden korunmak amacıyla, fon kaynaklarını çeşitlendirme, daha uzun vadeli fon kaynağı temin etme ve varlık ile yükümlülükler arasında vade uyumunu sağlamaya yönelik stratejiler uygulanmaktadır.

Likiditeye etkisi olan tüm bilanço kalemlerinin vade bazında ayrıştırılarak likidite durumu analiz edilmektedir.

Ayrıca Aktif/Pasif Yönetimi Komitesi düzeyinde belirlenmiş likidite riski erken uyarıcı göstergeleri ile risk iştahı kapsamında yer alan likidite riskine ilişkin ölçüm ve değerlendirmeler aylık olarak Aktif/Pasif Yönetimi Komitesine sunulmaktadır.

Basel III prensipleri doğrultusunda “Likidite Karşılama Oranı” ve “Net İstikrarlı Fonlama Oranı”

raporlamaları hazırlanmaktadır.

Likidite Karşılama Oranı raporu ilgili yönetmelik gereği BDDK’ya raporlanmakta olup, Net İstikrarlı Fonlama Oranı ise ilgili yönetmelik taslağına uygun olarak hesaplanmaktadır.

Banka veya piyasa kaynaklı likidite sıkışıklığı olması halinde öncelik sırasıyla uygulanacak eylem ve alınacak önlemlerin yer aldığı Likidite Riski Yönetimi-Acil Eylem Planı oluşturulmuş olup, eylem planında yer alan aksiyonlara ilişkin rol ve sorumluluklar belirlenmiştir.

Bununla birlikte, banka veya piyasa kaynaklı likidite sıkışıklığının proaktif olarak yönetilmesini sağlamak amacıyla çeşitli senaryoları içeren stres testleri tanımlanmıştır. Tanımlanan stres testleri kapsamında, çeşitli baz durum, olumsuz durum ve aşırı olumsuz durum senaryoları dikkate alınarak banka faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayabilecek likidite düzeyleri ölçülmekte ve ölçüm sonuçları periyodik olarak Aktif/Pasif Yönetimi Komitesi’ne ve gerekli hallerde diğer Üst Yönetim Komitelerine sunulmaktadır.

Operasyonel Risk Operasyonel risk,

“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirtilen “Temel Gösterge Yöntemi” ile ölçülmekte ve raporlanmaktadır.

Operasyonel risk yönetiminde uluslararası bir yaklaşım kullanılması amacıyla Bankada, Basel standartlarına uygun bir risk dili (terminolojisi) benimsemiştir. Bu ortak risk dili, operasyonel riske ilişkin Banka genelinde tutarlı bir görüş ve iletişim sağlamaktadır.

Operasyonel risk yönetiminde etkinliğin artırılması amacıyla operasyonel risk ve kayıpları veri tabanının oluşturulması ve söz konusu verilerin sınıflandırılması, analiz

edilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasına yönelik yazılım kullanılmaktadır. Söz konusu yazılım aracılığı ile operasyonel kayıp veri tabanında yer alan kayıp verilerinin analizi sonucunda operasyonel kayıpların minimize edilmesine yönelik aksiyonların alınması sağlanmaktadır.

Öte yandan “Operasyonel Risk Komitesi” ile denetim birimleri, diğer birimler, Dış Denetim ve Düzenleyici Denetim Otoriteleri tarafından gündeme getirilen önemli/

yüksek risk seviyesindeki bulgu ve sorunların ve Banka açısından operasyonel risk oluşturabilecek hususların etkin bir şekilde değerlendirilmesi, tartışılması, aksiyon planına ve çözüm takvimine bağlanmasını sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, Bankanın operasyonel risk düzeyinin yakından izlenmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak adına, operasyonel risk barındıran faaliyet ve unsurlara ilişkin belirlenmiş göstergelerin dönemler halinde izlenmesini, raporlanmasını, olağan dışı gelişmeler olması halinde gerekli analizlerin yapılmasını ve aksiyonların alınmasını içeren Anahtar Risk Göstergeleri yapısı oluşturulmuştur.

Bütünleşik risk yönetimi kapsamında, Operasyonel Risk Yönetimi ile entegre bir şekilde Banka’ya ait bilgi sistemleri, bilgi güvenliği ve iş sürekliliği riskleri izlenmekte ve yönetilmektedir. Söz konusu risklere ilişkin ölçüm ve izleme sonuçları belirli periyotlarda Operasyonel Risk Komitesi’ne sunulmaktadır.

Operasyonel risk farkındalığının arttırılması ve banka faaliyetlerinde söz konusu farkındalık ile hareket edilmesini sağlamak amacıyla düzenli olarak Banka personeline eğitimler verilmektedir.

Diğer Riskler

Yukarıda detaylarına yer verilen riskler haricinde, bankacılık hesaplarından kaynaklanan kâr payı oranı riski, ülke ve transfer riski, yoğunlaşma riski, itibar riski, uyum riski ve artık risk, oluşturulmuş olan politika ve uygulama usullerine uyumlu bir şekilde izlenmekte ve yönetilmektedir.

Banka için önem teşkil eden tüm riskler, Banka genelinde

“Risk Politikaları” dokümanı ve önemli riskler için oluşturulmuş olan prosedür ve süreç dokümanlarında yer alan rol, sorumluluk, ilke ve esaslara uygun olarak yönetilmektedir.

İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci, Stres Testi ve Senaryo Analizleri Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı olarak, Banka’nın mevcut ve gelecekteki sermaye gereksinimlerinin, stratejik hedefler ve makroekonomik değişkenler ile birlikte analiz edilerek maruz kalınan veya ileride kalınabilecek riskleri karşılayacak düzeyde sermayenin içsel olarak hesaplanması ve faaliyetlerinin yeterli düzeyde sermayeyle idame ettirilmesi amacıyla asgari yılda bir kez olmak üzere İSEDES raporu ile rapora ilişkin validasyon raporu hazırlanmakta ve BDDK’ya iletilmektedir.

Söz konusu rapor kapsamında Bankayı olumsuz yönde etkileyebilecek muhtemel olayları veya piyasa koşullarındaki muhtemel değişimleri tanımlayan stres testi ve senaryo analizleri ile bankanın uğrayabileceği muhtemel zararları ve bu zararları karşılayacak sermaye yeterlilik düzeyi tahmin edilmektedir. Mevcut durum, risk iştahı, stratejik plan, senaryo analizleri ve stres testi değerlendirmeleri sonucunda yeterli sermaye düzeyini korumak için alınması gereken aksiyonlar belirlenmektedir.

Stres testi ve senaryo analizleri ile stres koşulları altında Banka’nın likidite yeterliliği ve planlamasına ilişkin değerlendirilmeler yapılmakta ve söz konusu değerlendirmeler ile bankanın yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyabileceği likidite düzeyi belirlenmektedir.

Banka’ya özgü olumsuz gelişmelerden kaynaklı veya stres altında ekonomik ve finansal ortamda ortaya çıkabilecek önemli risklerin ve kırılganlıkların ölçülmesi amacıyla İSEDES kapsamında gerçekleştirilen senaryo analizi ve stres testlerinin yanı sıra aylık, çeyreklik, yıllık ve ad-hoc stres testleri gerçekleştirilmektedir.

“Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde piyasa ve karşı taraf kredi riski ile bankanın toplam likidite riskine ilişkin stres testleri aylık olarak, Banka’nın maruz kaldığı önemli risklerin değerlendirildiği stres testi çalışmaları ise çeyreklik dönemlerde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca likidite sıkışıklığının yaşandığı ekonomik koşullarda dahi yeterli likidite teminini sağlamak amacıyla likidite tamponu hesaplamaları gerçekleştirilmekte ve aylık olarak Aktif Pasif Yönetimi Komitesi’ne sunulmaktadır.

Stres testi sonuçları dikkate alınarak gerekli görülen durumlarda olası senaryoların gerçekleşmesi ihtimaline karşın aksiyon planları hazırlanmaktadır.

2019 YILI YILLIK

Belgede Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. - Yıllık Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem: Banka nın Ticaret Unvanı: Türkiye Finans (sayfa 77-81)