• Sonuç bulunamadı

B-160 NOLU MEGRİ(FETHİYE) ŞER’İYE SİCİLİNİN TRANSKRİPSİYONU

S. NO:18 Resm-i kısmet :

10134 10 --- Kaydiye : 5237 30 10008 00 ---

Dellâliye : 5229 30 10003 10 --- Pul behâ : 5122 20 10003 20 --- 5119 00

Hissa-i zevcil merkûm Keryaku /17244

Hissa-i ebel merkûm Duma /852 6

Hissa-i emil mezbûre Desine /942 1

Hisssa-i ibn-i sagîr Mihal /1066 18 Hissa-i binti sagîre Desine /5339

Gürmâre /3

Bi’lâda muharrir tereke-i şer’iye kâtibi Süleyman Zâhidi Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve taksîm olunarak zevc-i merkûm Keryaku’ya isâbet iden bin yediyüz yigirmi dört guruş dört pâre bi ‘ılm ve hayr-i makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi eb-i merkûm Duma’ya isâbet iden sekizyüz elli üç guruş altı pâre kezâlik yedine teslim ve em-i mezbûre Desine’nin hissasi olan dokuzyüz kırk iki guruş bir pâre olvechle yedine teslim ibn-i sagîr Mihal’e isâbet iden bin altmış altı guruş on sekiz pâre ile binti sagîre Desine’nin hissasi olan beşyüz otuz üç guruş dokuz pâre ki cem’an bin beşyüz doksan dokuz guruş yigirmi yedi pâre vasî-i şer’îleri bâbaları merkûm Keryaku’ya teslim olunduğu kâtib mûmâileyhin inhâsına mebnî şerh verildi.

B.NO:44

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak Megri Kazası’nın Yakabağ karyesi ahâlisinden ve asâkir-i şahane’nin ikinci orduyu humâyuna mensub onaltıncı alayın ikinci taburu’nun dördüncü bölüğü’nün birinci sıhası efrâdından iken bundan akdem vefât iden Arifli oğlu Yusuf bin Mehmed’in verâseti lâboyun kebîre er karındaşları Ali ve Osman ve lâboyun kebîre kız karındaşları Huri ve Zeyneb muhâsıra ve bunlardan başka vârisi ve terekesi’nin müstehak âhiri olmadığı muhzır hasım-ı hâcedde evvele-i Megri’nin Timurlar karyesi imamı Molla Osman bin İsmail ve muhtar- ı evveli ‘Omar çavuş ibn-i Mehmed’den bâverka-i müstevre seran ve ba’de yine merkûmandan ‘alenen ledit-tezkiye adetleri zâhire kaza-i mezkûrun Minâre karyesi ahâlisinden ve rençberândan Çakal oğlu Hüseyin bin Musa ve Çaykenarı karyesi

ahâlisinden Timur oğlu Mustafa bin Ahmed’in bi’l-muvâcehe bir nehç-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübut verâsetlerine hâkim şer’il-ehak olduğu i’lâm ololundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf.

B.NO:45

Aydın vilâyeti dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak nufus-ı Megri kasabasında mukîm tüccardan Rodoslu Mehmed Efendi ibn-i Halil meclîs-i şer’işerif olunurda Nüfus-ı Megri kasabası müstahkenlerinden ve teb’a-i Devleti-i ‘aliyyeden ve da’vâ vekillerinden Yorgi Lazaridi Efendi muva’cehesinde mumâ’ileyh kendu tarafından asaleten ve bin üçyüz onsekiz senesi şehr-i rebi’ul evvelinin yigirmi ikinci günü tarih ve dörtyüz yetmiş lens adediyle müverriğ-i haberâir beher sefid vilâyeti merkez naibi esseyd Mustafa Hilmi hatemi hâvî ve zuhr-i ‘umulâyet muşarun ileyhe mahkam-e-i istinat-ı hukuk dairesi ve a’zâları mihirleriyle musaddik bir kıt’a vekâlet-i hüccet-i şer’iye mubebina müekkilleri Rodos’un Recep paşa Mahallesi ahâlisinden küçük Hacı Mehmed ağa ibn-i Hacı Hasan ve zevcesi Şerife binti Ali Çelebi tarafından ahiri tevekkiliye me’evniyetini havî vekâleten takdîr-i kelâm idub mevrusumuz müteveffi Hacı İbrahim ağa ibn-i Hacı Murad’ın zemimnasda olan matlu batını taleb ve da’vaya ve leh ve aleyhde vuku’bulmuş ve bulacak kaffe-i da’vası ve ‘amme-i muhasematda bi’l-cümle muhakem ve mecâlis ve ava-ir-i remiyete bidayaten ve ‘ıthaten ve i’tirazen ve tecizen muhakeme ve muhaseme ve mucavede ve red cevab ve işhâd ve iştihad ve tahlif ve ishihlat ve tebliğ ve tebelluğ ve Salih ve iraya ve istid’a vela Yahya ve seküster ve tanzim ve imza ile takdiye ve fekine ve ehl-i hayr ve ta’yîn ve ‘azline ve îcra dairesine müraca’ata ve ahz ve kabza ve rü’yet-i muhasiyeye ve son derecelerine îfâ-yı vekâlete vel-hasıl mütevekkif ve mütefari’ olduğu umûrun Küllesine ve âhiri tevekkiye me’zünen bi’l-esâle vel-vekâle mumâ-ileyh Yorgi Efendi vekâlet-i ‘âmme mutlaka-i sahîhiye-işer’iye ile vekil ve mutlak ve mefuz nasb ve ta’yîn eyledim dedikde oldahi bir veche muharrir vekâlet-i mezkûreyi ve câhen kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeği edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmekle tevekkil ketb ve î’tâ olundu tahrîren fi’l- yevm er-rabi’u min şehr-i Safer-ül hayr liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf.

Megri nüfus me’muru Cemal Efendi ibn-i Osman Efendi.

Muhâkeme-i şer’iye muhâsırı ‘Ali Efendi ibn-i Osman ve gayrihim.

S.NO:19 B.NO:46

Megri Kazasına tâbi’ Kargı karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Hacı Ali bin Süleyman bin Ali kâhya’nın salebi sagîr oğlu Şükrü ve salebiye-i sagîre kızı Dudu’nun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle vesâyet ‘‘uhdesinden gelmege kâdire idugi zil-kitabda mektub es-sâmî müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîran-ı merkûman’ın lâ boyun kebîre kız karındaşları işbu bahisü’l-kitab Fatıma binti Hacı Ali sagîran-ı merkûman Şükrü ve Dudu’nun vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda ve oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm es-sânî min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf.

Kargı karyesi muhtar-ı evveli Mustafa bin Nasuh

Karye-i merkûmdan Kara ‘İsâ oğlu Mustafa ve gayrihim.

B.NO:47

Megri Kazasına tâbi’ Kargı karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Hacı Ali bin Süleyman bin Ali kâhyâ’nın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Dudu binti i’sâ ile salebi sagîr oşlu Şükrü ve salebiye-i kebîre kızı Fatıma ve ve salebiye-i sagîre kızı Dudu’ya muhsıra olduğu ‘ınde’ş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîran-ı merkûman Şükrü ve Dudu’nun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bi hücceti şer’iye vasî nasb ve ta’yîn olunan lâboyun kebîre kız karındaşı mezbûre Fatıma ve zevce-i mezbûre’nin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve terkîm ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefâtı defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân ulunur tahrîren fi’l-yevm es-sânî min şehr-i Saferü’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf.

1/Kır tonda barkir /251

1/Kır tonda kısır kısrak /150

1/Mor tonda öküz /300

1/Boz tonda buzağlı sığır /250

1/Kara tonda buzağlı sığır /250

1/Mezkûr tonda düge /150

1/Kara tonda düge /8

1/Tanalı sakar sığır /150 1/Buzağlı sakar sığır /100 1/Sarı tonda kısır sığır /120 1/Erkek merkeb /120 3/Keçi /80 1/El-çuval /10 1/Çadır /50 2/Kara çuval /10 Nühas are /50 Hırdavât-ı münezzil /50

Mihr-i zevce-i mezbûre’ye şehâdetgüzel oğlu Molla Mehmed bin Osman ve Nasuh. Oğlu Mustafa / 2370 10101 --- Resm-i kısmet : 2269 00 10056 30 --- Kaydiye : 2212 10 10003 20 --- Dellâliye : 2208 30 10045 10 --- Pul behâ :2163 20 10002 10 --- 2161 10

Hissa-i zevce-i mezbûre Dudu /270 6

Hissa-i ibn-i sagîr Şükrü /945 22

Hissa-i binti kebîre Fatıma /472 31

Bi’lâda muharrir tereke-îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve taksîm olunarak zevce-i mezbûre Dudu’nun hissasine isâbet iden ikiyüz yetmiş guruş altı pâre bi ‘ılm ve hayr-i makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi binti mezbûre Fatıma’nın hissasi olan dörtyüz yetmiş iki guruş otuz pâre kezâlik yedine teslim ve sagîr oğlu Şükrü’ye isâbet iden dokuyüz kırk beş guruş yigirmi iki pâre ile sagîre kızı Dudu’nun hissasi olan dörtyüz yetmiş iki guruş otuz bir pâre ki cem’an bin dörtyüz onsekiz guruş on üç pâre vasî-i şer’iyeleri mezbûre Fatıma’ya teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi.

B.NO:48

Megri Kazasına tâbi’ Timurlar karyesi sâkinlerinden iken undan akdem vefât iden Molla Ali oğlu Yusuf bin Mustafa bin Abdullah’ın saleb-i sagîre kızı Dursun’un tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmetile mevsuf ve hervechle vesâyet ‘uhdesinden gelmege kâdire ıdugi zil ve yakada muharrerü’s-sâmî müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîre-i merkûmenin vâlidesi işbu bahisü’l-kitab Zeyneb binti Mustafa muhsıra-i merkûme Dursun’un vakt-i rüşd ve sedârına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğîedâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t- taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sânî min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf.

Timurlar karyesi imamı Mucâsir oğlu Molla Osman

Karye-i merkûme muhtar-ı evveli Davud oğlu Hasan oğlu Bekir ve gayrihim.

S.NO:20

B.NO:49

Megri Kazasına tâbi’ Timur karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Molla Ali oğlu Yusuf bin Mustafa bin Abdullah’ın verâseti salebi kebîre oğulları Murtaza ve Ali ve salebiye-i kebîre kızı Hafiza ve salebiye-i sagîre kızı Dursun’a muhâsıra olduğd ‘ınde’ş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîre-i mezbûre Dursun’un tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i şer’iye vasî-i nasb ve ta’yîn olunan vâlidesi Zeyneb binti Mustafa ve verese-i kebârın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’ileri tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur

tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf.

1/Gök tonda öküz /280,mor tonda öküz /280

1/Kara tonda öküz /300,danalı sığır /200

1/Dişi merkeb /100,Yorgan /30

1/Döşek /20, çuval /20

1/Seccâde /20,kara çuval /10

2/Saban timuri /30,6/mezru’-ı si’ır kile /24 14/Mezru’-ı hınta kile /120,60/mısır tarlası kile /300

5/Si’ır kile /20,1/Bakır sini /20

1/Kapaklı bakır tencere /10,2/bakır çanak /10

1/Bakır leğen /5,hırdavât-ı münezzil /25

1/Anbar-ı bâb /400, iki göz saz dam bâb /150 1/Diğer bir göz dam bâb /150

Emval-i gayr-i menkul minhâ / 2574

1750 --- Resm-i kısmet :1824 00 10045 20 --- Kaydiye :1778 20 10002 30 --- Dellâliye :1775 30 10036 20 Pul behâ :1739 10 10002 10 --- 1737 00

Hissa-i ibn-i kebîr Murtaza /579

Hissa-i ibn-i kebîr Ali /579

Hissa-i binti kebîre Hafiza /289 20 Hissa-i binti sagîr sagîr Dursun /289 20

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve taksîm olunarak inban-ı merkûman Murtaza ve Ali’den beherine isâbet iden beşyüz yetmiş dokuzar guruş’un bin yüz elli sekiz guruş ‘înen bi ‘ılm ve hayr-i makbuz yedinden yedlerine teslim olunduğu gibi binti mezbûre Hafiza’nın hissası olan ikiyüz seksen dokuz guruş yigirmi pâre dahî kezâlik yedine teslim ve binti sagîre Dursun’a isâbet iden ikiyüz seksen dokuz guruş yigirmi pâre vasî-i şer’iyesi vâlidesi mezbûre Zeyneb Hatun teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi.

B.NO:50

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak Megri Kazası’nın Balak kareyesi sâkinelerinden ve zâti zil vesîkada mektb es-sâmî müslimeyn ta’rifleriyle ma’ruf olan müteveffâ Ahmedli zevcesi Aişe binti Durmuş meclîs-i şer’işerif olunurda nüfus-ı Megri kasabası sâkinlerinden mezbûrenin akrabasından zira’at odası kâtibi Hasan Efendi ibn-i Hacı Salih muvâcehesinde mezbûre kendu tarafından asaleten ve bi hüccet-i şer’iye ve saleri bulunduğu Sadri sagîr oğlu Mehmed ve sadriye-i sagîre kızları Zeliha ve Ümmühan ve Âmine benâti Ahmed taraflarından vesâyete takrîr-i kelâm idub mevad-ı şer’iye ve hukukiye ve tüccariye ve cezâiyemden dolayı ‘alel-‘umum lehâ ve aleyhâmda vuku’bulmuş ve bulacak kâffe-i ru’âvîve ‘âmme- i muhâamatda müdde’î ve müdde’î ‘aliye sıfatlarıyla bi’l cümle muhâkeme ve mecâlis ve devâir-i resmiyede bidâyeten ve istinafen ve i’tirâzen ve tehîzen ve i’âdeten ve şahs-ı sâlis ve sıfatıyla dahî muhâkeme ve muhâseme ve mücâvede’ye ve red cevab ve işhâd ve iştihad ve tebliğ ve tebellüğa ve tahlife istihlaf ve sulh ve irâya ve istid’â velâyiha ve protesto ve haciznâme tanzim ve vazi’ imza ile takdiye ve feketi ve ehl-i hayr ve hâkim- i ta’yîn ve ‘azline ve keşfe vacib ve reddi i’zâma ve iştikâ-i hukkâma ve ru’yeti muhasebeye v ahz ve kabza ve tefrik-i eşya ve ‘akar-ı ve raziye-i ve sebatkiye vel-hâsıl mütevekkif ve müteferri’ olduğu mevrun kilesine âhiri tevekkeliye me’zunen mûmâileyh Hasan Efendi’ye vkâlet-i ‘âmme-i mutallaka-i sahîhiye-işer’iye ile vekil-i mutlak ve mezuz nasb ve ta’yîn eyledim didikde oldahî bir veche muharrir vekâlet-i mezkûreyi ve câhen kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmekle tevekkil-i meşruhı cehide-i mahsuzda alel-‘usül on guruşluk pul vaz’ıyla zabt ve tescîl-i mezkûrin kaydıda bi’lâ zarc işbu vesika-i enkıya-i şarîhat-i el-beyân bi’t- taleb ketb ve i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ ‘aşr min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve efün.

Balak karyesi muhtar-ı evveli Molla Halil bin Mustafa

S.NO:21

B.NO:51

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak Megri Kazası’nın Çayan karyesi ahâlisinden ve asâkir-i şahâne’nin ikinci orduyu humâyununa mensub dokuzuncu suvari alayının birnci bölüğü onuncu sâmîsi efrâdından iken bundan akdem vefât iden Ramazan bin Mehmed bin Ali’nin verâset-i zevce-i menkûha-imetrukesi Aişe binti Mehmed ile babası Mehmed bin Ali ve vâlidesi Aişe binti Husne muhsıra-i ve bunlardan başka vârisi ve terekesi’nin müstehak âhiri olmadığı muhazzır hâsım-ı hâcedde evvele-i Megri’nin Çayan karyesi imamı Hulpi oğlu Molla Mehmed bin Ali e muhtar-ı evveli Koca Ahmed oğlu bin Hüseyinden bâverka-i müstevre seran ve ba’de yine merkûmandan ‘alenen ledit-tezkiye adetleri zâhir-i kazâ-i mezkûrin Paşalı karyesi ahâlisinden Bitil oğlu Molla Durmuş bin Mehmed ile karye-i merkûmdan ve rençberândan Çumbur oğlu Mehmed bin Musa’nın bi’l-muvâcehe bir nehc-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübut vârislerine hâkim şer’il-ehak olduğu i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâdî vel-‘ışrin min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf.

B.NO:52

Megri Kazası’nın nüfus-ı Megri kasabası hristiyan Mahallesi müstehkenlerin den ve teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum milleti nisvânından zât-ı zîl vesîkada muharreru’l-sâmî kesan ta’rifleriyle ma’ruf olan Duma zevce-i Desine binti îlya meclîs- i şer’î hatır-ı lâzım’ü-az vet-tevkırda takrîr-i kelâm idub Lolis karyesi’nin aşağı Mahallesi müstahkenlerinden ve teb’a-i devlet-i’aliyyeden gâib anil-meclîs Karyaku veledi Dimitri İşpillos bundan akdem vefât iden kızım Hariya binti Duma’nın zevci olub hal-i zevcit-i bi’lenlerinden kâime iken fıraşından hasıl ve kızım müteveffiye-i mezbûreden mütevllide hâlâ hecir ve terbiyemde olan salebi sagîr oğlu işbu hâzırıl- meclîs beş buçuk yaşında Mihal ve salebiye-i sagîre kızı sekiz yaşında Desine’yi bi’lâ nafaka velâ müneffik-ı şer’î terk ve cenu nafakadan bir nesne dahî irsal itmediğinden sagîran-ı merkûman’ın vâlidesi müteveffiye-i mezbûreden mevrus yedinde malları olmayub yedleri dahî gerek nakden ve gerek havakten bir akçe bırakmadığına teklif olunan muhitî dahî bi’l-kabul icrâ ederek üzerine sagîran-ı merkûman’ın nafaka ve kisve vesaîr ve lâzım-ı zarûriyeler içun karar-ı ma’ruf meblağ-ı farz ve takrîr olunmak matlubumdur didikde mezbûre Desine’nin takrîr-i meşruhı vâkı’a-i mutâbık ve zikri âtî

meblağ-ı karar-ı kifâye olduğu şakka-i sahibetü’l-kelimâtı ihbârlarıyla mütehakkık olmağın taraf-ı şuru’dan işbu tarih hüccetden i’tibâren yevmişe ikişer guruş nafaka farz ve takdîr idulub meblağ-ı mefruz-ı mezkûri sagîran-ı merkûman’ın nafaka vesâir-i lâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarfla veledi’l-hâce istidâye ve ‘ındezzafer gâib-i merkûm Karyaku üzerine rucu’a mezbûre Desine’ye izin verilmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâdisü ‘aşr min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf.

Nüfus-ı Megri kasabası hrıstiyan Mahallesi Hocabaşısı Hacı itimat oğlu Mihal Nüfus-ı Megri kasabasında mukîm teb’a-i devlet-i ‘aliyeden ve tüccardan Kara Mihal oğlu Zaral mebus ve gayrihim.

B.NO:53

Megri Kazasına tâbi’Lolis karyesinin Orta Mahalle müstehkenlerinden ve tab’a-i Devlet-i ‘aliyenin Rum milletinden Keryaku veled-i Dufan veled-i Karyaku meclîs-i şer’i hatir-i lâzımü’t-tevkirde Megri’nin Çatallar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Çavuş oğlu Hasan bin Abdullah’ın salebi sagîr oğlu Mustafa ve salebiye-i sagîre kızı Keldali’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan liedil-edane vasî nasb ve ta’yîn olunan kazâ-i mezkûr îtam müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim muhazzırında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idub sagîran –ı merkûman Mustafa ve Keldali’nin mallarından işbu hâzırıl-meclîs İbrahim Efendi bakâ seym-i mecîdî yigirmi bir guruş hesabiyle binyüz seksen dokuz guruş edâna ve teslim eylediğinde ben dahî istidâne ve kabz ve umûriye sarfla istihlak idub meblağ-ı mezbûr ile semeni işbu tarih kitabdan bir sene tamamına degin müeccel ve mu’ûduna sagîran-ı merkûman’ın malından ve mûmâileyh İbrahim Efendi yedinden kezâlik iştira ve kabz eylediğim bir aded gümüş kablu sa’at tahtından dahî yüz kırksekiz guruş yigirmi pâre ki cihetin mezbûretinden cem’an bin üçyüz otuz yedi guruş yigirmi pâre sagîr’an-ı merkûman’a izâfetle vasî müdür mûmâileyh İbrahim Efendi’ye vâcibül-edâve lâzimül-kazâ sahihen denimdir deyü ba’del-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı merkûm bin üçyüz otuz yedi guruş yigirmi pâre’ye mezkûr Lolis karyesinin Orta Mahallesi ahâlisinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyeden medyun-ı merkûm pederi olub meclîs-i şer’işerfde hâzır Dufan ve Keryaku tarafından bi’l-emr ve’l-kabül kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer’iye ile muhazzır şuhudda müte’âkiben ben dahî kefil-i bi’l-mâl ve zaminim didikde gabe’t-tasdîk eş-şer’î mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u min şehr-i Zilka’ade eşşerife liseneti semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf.

Megride mukîm Dellal Osman mahdumi Ali Efendi

Manastır karyesinden Hacı Ömer ağa Zâde Bekir ağa ve gayrihim.

S.NO:22

B.NO:54

Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi müstehkenlerinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliye’nin Rum milletinden Keryaku veled Dufan veled Keryaku meclîs- i şer’î hâtır-i lâzımü’t-tevkirde Megri’nin Aldırın karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden salik-ı Megri müftüsü Mustafa Efendi ibn-i Hacı Mehmed’in salebi sagîr oğlu Mehmed sadık ve salebiye-i sagîre kızları Hatice ve Aişe’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan liecli-edâna vasî nasb ve ta’yîn olunan kazâ-i mezkûr îtam müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim muhazzırında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idub sagari merkûmun Mehmed sadık ve Hatice ve Aişe’nin mallarından işbu hâzır bi’l- meclîs İbrahim Efendi bakâ seym-i mecîdî yigirmi bir guruş hesabıyla altıyüz altmış dokuz guruş on pâre edâne ve teslim eylediğinde ben dahî istidâne ve kabz ve umûriye sarfla istihlak idub meblağ-ı mezbûr ile semeni işbu tarih kitabdan bir sene tamamına degin müeccel ve mu’ûduna sagari merkûmunun malından ve mûmâileyh İbrahim Efendi yedinden kezâlik iştirâ ve kabz eylediğim bir aded gümüş kablu sa’at tahdından dahî seksen beş guruşa cihetin mezbûretinden cem’an yediyüz elli dört guruş on pâre sagari merkûmuna izâfetle vasî müdür mûmâileyh İbrahim Efendi’ye vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ sahihen denimdir deyu ba’del-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı merkûm yediyüz elli dört guruş on pâre’ye mezkûr Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi müstehkenlerinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyeden medyun-ı merkûmun pederi olub meclîs-i şer’işerifde hâzır Dufan veled-i Keryaku tarafından bi’l-emr vel-kabul kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer’iye ile muhazzır şuhudda müte’âkiben ben dahî kefil-i bi’l-mâl ve zaminim didikde gabe’t- tasdîk eş-şer’î mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u min şehr-i Zilka’ade eş-şerifetü liseneti semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf.

Manastır karyesinden Hacı ‘Omer ağa zâde Bekir ağa

Megride mukîm Dellal Osman mahdumi Ali Efendi ve gayrihim.

B.NO:55

Megri nüfusu’nun nüfus-ı Megri kasabası Kesikkapu Mahallesi ahâlisinden Molla Hüseyin bin Musa çavuş meclîs-i şer’işerif olunurda Megri’nin Ebecik karyesi

Benzer Belgeler