• Sonuç bulunamadı

D–160 NOLU MEGRİ(FETHİYE) ŞER’İYE SİCİLİNDEKİ TEREKELERDE GEÇEN MALZEMELER

Megri şer’iye sicilinde geçen eşya, hayvan isimleri ve esnaf malzemelerinden bir listeyi vermeyi uygun gördük. Bir defterde dahi kullanılan eşyaların fazlalığı dikkate şayandır.

a.Ev Eşyaları

ma’muş, şimşir Handeliye, ceviz Handeliye, Ahmet kebirli ehbe, kebir Ahmet saat, orta iğne, mermer taşlı aynalı konsol, karpuz lamiye, dökmeli sünger, sünger, çiçeklik, orh çatallı şemadan, medveri trabze, medveri ari trabze, ot mahallu kanepe, kebir-i cedit kilim, yün mahallü döşek, müstamel adi yorgan, pamuk mahallü yastık, döşek çarşafı, kebir karyola, saman minder, müstamel şemsiye, çinko tabak, köhne pantolon, köhne çeket, köhne yelek, toprak tabak, kebir tabak, ceviz mahallü desti, mısır hasırı, çinko kebir tabak, orta çinko tabak, kapaklı çinko tas, nehyi kebir desti, kebir çukur tabak, kebir çukur sakad tabak, adi tabak, kapaklı bakır küveç, kapaklı bakır

328 M.A. Ünal, a.g.e,137.

329 Bu amaçlarla muhassıllar ve muhassıllık meclisleri ve mal sandıkları usulü getirilmiş ancak bunlarda

yeni sorunlar ortay çıkarmıştır. Muhassıllık meclislerinin nasıl kurulacağı kimlerin tabi olacağı nüfus ve emlak katibi gibi üyelerin atanması gibi usuller belirli vilayet nizamnameleri ve meclis-i ahkam-ı adliyenin hazırladığı talimatnamelerle düzenlenmiştir. Bütün çalışmalar Osmanlı’nın son döneminde vilayetlerde, Livalarda ve Kazalarda hangi usullerle yapılacağı sürekli olarak değişikliğe uğramış ve Fransa’dan esinlenerek Osmanlı’nın son döneminde vergi sistemleri oluşturulmaya çalışılmıştır. İ. Ortaylı, a.g.e, s.102.

tencere, yağ mahallü gürlen, çinko kefçe, nargile, bavul, yağ mahallü gürlen, bozluk karbuzlı lamiye, su kara, limon tozu, kebir dolab, kebir camlı dolab, ma’ tabak çay filcan, ma’ tabak kahve filcanı, ayaklı su kopesi, şarap kupası, rakı kadehi, rakı kadehi, şarab kupası, adi su kupası, macun çanağı, kırlık sürahi, su şişesi, nehi sagir şarap şişesi, yübrelik, konyaklı üzüm şişesi, sürahi, ayaklı tatlı tabağı, süre koti, müstamel ceket, müstamel paltolun, yelek, palto, çaydanlık, çay kâsesi, kapaklı sabunluk, çay şekerdanlığı, cedid kıpıliye, müstamel kıpıliye, köhne kıpılıya, kebir meşin kablu sandık, dizlik, gömlek, kulalı yakalık, pencere perdesi, berber makinesi, tütün tabağı, müsta’mel fotin ceket, kebir sofralı minkal, kebir levha, sagir levha, elbise korsesi, bakır kazan, saç ayağı, adi trabze, bıçak şepirun, ma’den kaşık, fişenk, sigaralık, kamyonet, adi sandalye, adi medveri trabze, adi trabze, nehi tenekeli sandık, çamaşır tenekesi, oturak terazi, dirhem takım, asma kebir lamba, nehi sagir hasırlı, nehi kebir hasırlı, zincir makinesi, gav ispirto, ispirto deste, karanlık kalhı, sigara kağıdı kutusu, hardal kağıdı kutusu, sülfete kalbotu kutu, pehlivan yakı kutu, yakı kutu, sülfete kebir şişe, sülfete orta şişe, sülfete sagir şişe, bir akdahi, sürahi, nehi ellilik şişe, nehi yüzlük şişe, konyak mahallü şişe, rum mahallü şişe, konyak mahallü şişe, serdaliye balığı kutu, turşu şişe, hardal şişe, düz su bardağı, rakı kadehi, şarap kadehi, çebincir kupası, rakı mahallü beşyüzlük şişe, muhtelif kebir ayaklı şarab kadehi, ayaklı kebir rakı kadehi, bira mahallü şişe, muhtelif ayaklı su bardağı, ayaklı şarab bardağı, adi şarap kupası, nehi binlik, nehi beş yüzlük şişe, sirke ispirto şişe, kebir kantar, sagir duvar lambası, maden kepçe, maden kevgir, maden tava, tahta fırçası, boya mürekkep deste, çayub kutu, toz boya kutu, gömlek kolası kutu, tuban mürekkep hokkası, kalem hesaplı horozlu sigara kağıdı kutu, sirke-i umumi sigara kağıdı, kıble name sigara kağıdı kutu, atana şula taklidi sigara kağıdı deste, kibritli ispirto deste, gav ispirto kutu, asma kilit, adi sigara kağıdı deste, tütün tabakası, ispirto deste, mahtablı ispirto deste, gömlek kulesi deste, kemik tarak, sigara kağıdı deste, mektup zarfı kutu, çanta, resmi zarf kutu, hardal tohumu dirhem, eseri cedit kağıdı deste, isperemcid mumu deste, oda mumu, muhtelif defter dirhem, mektub mumu kutu, mektub mumu parça, kurşun kalem deste, adi beyaz yazı kağıdı deste, sagir defter deste, posta kağıdı deste, hardal tohumu şişe, anoson tohumu dirhem, istavli deste, sura, sagir kâse, elvan kağıdı, kantarlı terazu, kaba kağıd, Frenk urganı dirhem, talye tud deste, lamba fitili top parça, mine deste, kahve filcanı, pabuç yağı deste, babuç fırçası kebir, pabuç fırçası sagir, kına kabuğu dirhem, kebir lamba, şişe kapağı deste, çayan çiremahallüşişe, nehi çayan çire şişesi, kebir çinko

çanak, çinko kapaklı tencere, et tahtası, zeytin yağı teneke, gaz yağı teneke, hasır kepliye, sabun, kola şişesi, Dakar, camekan, kebir tabak, yazı masası, bakır su leğeni, kebir kova, teneke tebsi, teneke rakı okkası, teneke honi, gömlek döğmesi takım, babuç boyası kutu, tazının kabuli kutu, nehi şişe, kebir mürekkeb şişe, mek sabunu parça, kebir çeşme, sagir çeşme, pil kayişi, keten sicim, kebir saat, nehi gaz tenekesi, gaz yağı dirhemi katım, çinko depo, nehi varil, kaşir bezi, suma depo, rakı depo, nehi kebir varil, dört varilde rom, varil, küp, nehi bira şişe, lamba şişesi, beşyüzlü şişe, filcan tabağı, asma kebir lamba, duvar lambası, çamaşır teknesi, balta, tahta, kebir seccade, altun kordon, gümüş saat, altun yüzük, seccade, kilim,

b.Yiyecek ve içecek maddeleri

Tütün, soda, maden suyu, darçın, ısırgan yağı, karanfil, sürün pirinci, fasülye, İngiliz pirinci, şeker, makarna, arpa şehriye, sadeyağ, yenibahar, hidistan cevizi, Moskof çayı, zeytun danesi, voruz balığı, sirke, şarab, zeytün yağı, mısır,

c.Hububat

hınta, şa’ir, darı, mısır darı, ceviz, armut, tütün, zeytün, pamuk, palamut ve fasulye.

ç.Hayvanlar

küçük öküz, duru tonda barkir, küçük öküz, büyük al öküz, küçük al öküz, kara öküz, buzalı sığır, erkek merkeb, dişi merkeb, arı kovanı, Karunlu koyun, oğlaklı keçi, kısır keçi, çebiç, teke, koyun, kuzu, sıpalı koca merkeb, dişi koca merkeb, keçi, sıpa, erkek sıpa, mor öküz, sakar öküz, kara tosun, sarı danalı sığır, danalı mor sığır, erkek iki yaşında dana, erkek üç yaşinda durum deve, dişi ak deve, erkek gerinci deve, ala öküz, danalı kısır sığır, buzalacı gök sığır, toru kısrak re’sisi, kır kısrak, toru sakar kısrak, yağız kısrak, iki yaşında erkek tay, kolonlu kısrak, siyah barkir, küt tosun, buzalı düve, bir yaşından çıkma dana, oğlak, erkek tüylü deve.

d.Para

Nefer-i mevcud lirayı Osmanî yüz kuruş, İngiliz lirası, resm-i mecidiye üçyüz doksan kuruş, mahmudiye yarımı bir adet yirmi pare kırk yedi kuruş, seksenlik mahmudiye sekiz adet beş yüz atmış kuruş, İstanbul altını on iki adet üçyüz kuruş, Osmanlı beş yüzlük lirası üç adet bin beş yüz kuruş, yirmilik altın bir adet yirmi kuruş

İKİNCİ BÖLÜM

A–160 NOLU MEGRİ(FETHİYE) ŞER’İYE SİCİLİ İÇİNDEKİ

Benzer Belgeler