• Sonuç bulunamadı

6. SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA KULLANICILARIN ÜRETTİKLERİ

6.2. Karşılaştırmalı Bulgular

6.2.2. Paylaşımların İçerikleri

Bu bölümde, katılımcıların yapmış oldukları paylaşımların pozitif ve negatif içerikli olma durumları, hashtaglar altındaki pozitif ve negatif içerikli paylaşımların oranları ve hangi kategoride ne kadar pozitif ya da negatif paylaşımda bulunulduğu incelenmiştir.

85% 1% 1%6% 7%

#evetdiyeceğimçünkü

Bireyler Politikacılar Basın İlgili Gruplar Diğer Gruplar 92% 0% 1% 4% 3%

#hayırdiyeceğimçünkü

Bireyler Politikacılar Basın İlgili Gruplar Diğer Gruplar

77 Tablo 29: Hashtaglar Altındaki Toplam Pozitif ve Negatif Paylaşım Sayıları

Paylaşım Türü #evetdiyeceğimçünkü #hayırdiyeceğimçünkü

Pozitif Paylaşım 1258 1344

Negatif Paylaşım 729 634

Toplam 1987 1978

Pozitif Paylaşım: Çalışmada karşıt görüşe yönelik olumsuz eleştirilerin ve saldırgan

söylemlerin bulunmadığı tüm paylaşımlar, pozitif paylaşımlar olarak kabul edilmiştir.

Görsel 10:

Görsel 11:

Pozitif paylaşımlar arasındaki kıyaslamaya bakıldığında #evetdiyeceğimçünkü hashtagı altında 1258 paylaşım yapıldığı, #hayırdiyeceğimçünkü altında ise 1344 paylaşım yapıldığı görülmüştür. Pozitif paylaşım sayılarının birbirlerine yakın olduğu fakat #hayırdiyeceğimçünkü hashtagı altında yapılan pozitif paylaşımın daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Negatif Paylaşımlar: Çalışmada karşıt görüşe yönelik yapılan olumsuz eleştiriler ve

78 Görsel 12:

Görsel 13:

Negatif paylaşımlar incelendiğinde ise #evetdiyeceğimçünkü altında 729, #hayırdiyeceğimçünkü altında 634 paylaşım yapıldığı saptanmıştır. Pozitif paylaşımların aksine negatif paylaşım sayılarında #evetdiyeceğimçünkü altında yapılan paylaşımların daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

Tablo 30: Hashtaglar Altında Yapılan Paylaşımların Pozitif/Negatif Oranları

#evetdiyeceğimçünkü hashtagı altındaki pozitif negatif paylaşım oranlarına bakıldığında pozitif paylaşımların %63’lük negatif paylaşımların ise %37’lik bir dilimi kapsadığı belirlenmiştir. #hayırdiyeceğimçünkü hashtagı altında yapılan paylaşımlar incelendiğinde bunların %68’inin pozitif içerikli, %32’sinin negatif içerikli olduğu görülmüştür. Toplam paylaşım sayılarının tablo 30’dagösterildiği gibi birbirlerine yakın

63% 37%

#evetdiyeceğimçünkü

Pozitif Paylaşım Negatif Paylaşım 68% 32%

#hayırdiyeceğimçünkü

Pozitif Paylaşım Negatif Paylaşım

79

oldukları göz önüne alındığında, her iki hashtag altındaki pozitif/negatif paylaşım oranları arasındaki farkın %4 olduğu ortaya çıkmıştır.

Tablo 31: #evetdiyeceğimçünkü Hashtagı Altında Paylaşım Yapan Katılımcıların Pozitif/Negatif Paylaşım Sayıları

Katılımcı Pozitif Paylaşım Negatif Paylaşım

Bireyler 1010 674

Politikacılar 24 0

Basın 8 0

İlgili Gruplar 123 2

Diğer Gruplar 93 53

#evetdiyeceğimçünkü hashtagı altında yapılan pozitif ve negatif paylaşımlar, katılımcılar açısından incelendiğinde en yüksek pozitif ve en yüksek negatif paylaşımın bireyler tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bireyler tarafından yapılan pozitif paylaşım sayısı 1010, negatif paylaşım sayısı ise 674’tür. Bireylerin toplam paylaşımlarına bakıldığında pozitif paylaşımların %60, negatif paylaşımların ise %40 olduğu saptanmıştır.

Politikacılar altında yapılan tüm paylaşımların pozitif paylaşım olduğu ve hiç negatif paylaşımda bulunmadıkları gözlemlenmiştir. Politikacılarda olduğu gibi basın kategorisi altında da yapılmış olan paylaşımlarda negatif paylaşıma rastlanmamıştır.

İlgili grupların paylaşımları incelendiğinde ise 123 paylaşımın pozitif içerikli olduğu ve yalnızca 2 paylaşımın negatif içeriğe sahip olduğu belirlenmiştir. İlgili grupların tüm paylaşımları incelendiğinde pozitif paylaşımların %98’lik bir dilimi kapsadığı tespit edilmiştir.

Diğer grupların paylaşımlarına bakıldığında pozitif içerikli paylaşımın 93, negatif içerikli paylaşımın 53 olduğu hesaplanmıştır. Diğer grupların toplam paylaşım sayıları yüzdelik olarak hesaplandığında, pozitif paylaşımların yüzdesi %64 olduğu görülmüştür. Negatif paylaşımların oranı ise %36’dır.

80 Tablo 32: #evetdiyeceğimçünkü Hashtagı Altında Yapılan Pozitif/Negatif Paylaşımlarda Öne Çıkan Konular

Katılımcı Pozitif Paylaşım Negatif Paylaşım

Siyasi Aktörler 616 203 Siyasi Partiler 642 215 Siyasi Sistem 0 63 Karşıt Görüşteki Seçmen 0 151 Yabancı Ülkeler 0 97

#evetdiyeceğimçünkü hashtagı altındaki pozitif ve negatif paylaşımlar incelendiğinde pozitif paylaşımların siyasi aktörler ve siyasi partiler altında toplandığı görülmüştür. Negatif paylaşımlara baktığımızda ise daha fazla çeşitlilik olduğu belirlenmiştir. Pozitif paylaşımlarda olduğu gibi negatif paylaşımlarda da siyasi partiler hakkında yapılmış paylaşımlar ilk sıradadır. Siyasi aktörler 203, karşıt görüşteki kullanıcı ise 151 defa negatif paylaşımlar içerisinde kullanılmıştır. #evetdiyeceğimçünkü hashtagı altındaki negatif paylaşımlar arasında dikkat çeken önemli nokta ise 97 defa yabancı ülkeler hakkında paylaşım yapılmış olmasıdır. Bu 97 negatif paylaşımın temel sebebi ise referandum süreci boyunca başta Hollanda olmak üzere, diğer yabancı ülkeler ile yaşamış olduğumuz siyasi sıkıntılardır. Ayrıca #evetdiyeceğimçünkü hashtagı altında siyasi sistemin değişmesi gerektiğini ifade eden 63 negatif paylaşım olduğu da belirlenmiştir.

Tablo 33: #hayırdiyeceğimçünkü Hashtagı Altında Paylaşım Yapan Katılımcıların Pozitif/Negatif Paylaşım Sayıları

Katılımcı Pozitif Paylaşım Negatif Paylaşım

Bireyler 1221 591

Politikacılar 0 0

Basın 14 4

İlgili Gruplar 69 8

Diğer Gruplar 40 31

#hayırdiyeceğimçünkü hashtagı altında yapılan paylaşımlar, katılımcılar açısından incelendiğinde bireylerin yapmış oldukları pozitif paylaşımların sayısı 1221 olarak

81

hesaplanırken, negatif paylaşımların 591 olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin paylaşmış oldukları içeriklerin %67’si pozitif paylaşım iken, %33’lük dilim ise negatiftir.

#hayırdiyeceğimçünkü hashtagı altında yapılan paylaşımlar arasında politikacıların hiç paylaşım yapmamış olmaları dikkat çekmektedir. Basın tarafından yapılmış olan paylaşımlarda ise 14 pozitif paylaşım bulunmaktadır. Pozitif içerikli paylaşımlarda bulunan basın kategorisinin oranı %78 olarak belirlenmiştir. Aynı kategorideki negatif paylaşım sayısına bakıldığında 4 adet negatif paylaşım yapıldığı saptanmıştır ve negatif paylaşımların oranı %22 olarak belirlenmiştir.

İlgili grupların #hayırdiyeceğimçünkü altında yapmış oldukları pozitif ve negatif içerikli paylaşımlar incelendiğinde pozitif paylaşımların sayısının 69, negatif paylaşımların sayısının ise 8 olduğu belirlenmiştir. Bu paylaşımların yüzdelik oranlarına bakıldığında ise pozitif paylaşımların %90, negatif paylaşımların %10 oranında olduğu ortaya çıkmıştır.

#hayırdiyeceğimçünkü hashtagı altındaki paylaşımlarda diğer gruplar tarafından yapılmış olan pozitif paylaşım sayısı 40 olarak belirlenirken, negatif paylaşımların sayısı 31 olarak saptanmıştır. Yapılmış olan pozitif paylaşımlı içeriklerin oranı %56 iken negatif paylaşımlı içeriklerin oranı ise %44 olarak belirlenmiştir.

Tablo 34: #hayırdiyeceğimçünkü Hashtagı Altında Yapılan Pozitif/Negatif Paylaşımlarda Öne Çıkan Konular Katılımcı Pozitif Paylaşım Negatif Paylaşım

Siyasi Aktörler 374 291 Siyasi Partiler 596 227 Siyasi Sistem 351 0 Karşıt Görüşteki Seçmen 0 116 Yabancı Ülkeler 23 0

#hayırdiyeceğimçünkü hashtagı altındaki pozitif ve negatif paylaşımlar incelendiğinde pozitif paylaşımların siyasi partiler, siyasi aktörler, siyasi sistem ve yabancı ülkeler şeklinde sıralandığı görülmüştür. Negatif paylaşımlarda baktığımızda, siyasi aktörlerin en sık negatif paylaşıma maruz kalan kategori olduğu belirlenmiştir. #hayırdiyeceğimçünkü hashtagı altında paylaşım yapan kullanıcılar, negatif paylaşımlarının büyük bir bölümünde iktidar partisini ve

82

bu partinin görevdeki yöneticilerine karşı olan olumsuz düşüncelerini dile getirmiştir. Negatif paylaşımların 116 tanesi ise karşıt görüşteki seçmene karşı yapılmıştır.

Benzer Belgeler