KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 61-66)

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 19.04.2010 gün ve 00671 sayılı yazısı ile söz konusu alanın Kentsel Sit Alanı olarak tescil ve ilan edilmesine

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Beşiktaş İlçesi, 1/5000 ölçekli Dolmabahçe- Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (Kentsel Sit Alanı Kısmı) teklifi incelenmiş olup, İstanbul 3 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.07.2012 gün 526 sayılı kararı doğrultusunda Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C Yönetmeliği'ne göre EK1 listede yer alan derelerin ilgili yönetmelik değişikliği doğrultusunda etkilenen derelere ilişkin ilgi(b) Başkanlık oluru doğrultusunda söz konusu derelerin bir kısmı Şehir Planlama Müdürlüğünde plan çalışması devam eden bölgelerde kalmakta olup, ilgi yazı (a) ekinde iletilen derelerin bir kısmı da yasa ve yönetmelikler doğrultusunda plan yapma, yaptırma ve onama yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vb. kurumlara geçen alan içinde kaldığı, bu alanlar ile ilgi yazı ekinde iletilen İstanbul genelindeki derelerin bir kısmında, 24.01.2013 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda Çevre Plan Kararları, Planlama Esasları ve Şehircilik İlkeleri doğrultusunda ivedi olarak l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmasına ilişkin olur alınmış olup, Sultanbeyli ilçesinde meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında dere işletme bantları işlendiğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına dere işletme bantlarının işlenmesi tarafımızca değerlendirilmektedir.

MEVCUT DURUM

Bahse plan teklifine konu alan Başkanlığımız arşivindeki 2011 uydu görüntüsü doğrultusunda kısmen yapılaşmış kısmen boş olan parsellerden ibarettir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM

09.10.2009 tasdik tarihli Sultanbeyli Nazım İmar Planında kalmakta olup, 23.12.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile teklife konu alan dere yapı yaklaşma sınırı içersinde kalmaktadır. Plan notu olarak;

“İSKİ görüşü doğrultusunda her iki taraftan 100 m .olmak üzere toplam 200 m. Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi ayrılacaktır. Derelerin yapı yaklaşma mesafesi içinde kalan hu alanlardaki yapılaşma hakları parsel yüzölçümünün % 60 ı hesaplanmak kaydıyla İSKİ yönetmeliğinde belirlenmiş olan yoğunluk değerlerine göre havza dışındaki alanlar He uzun mesafesi koruma alanlarında kullanılır. Ancak daha önceden imar uygulaması (düzenleme ortaklık payı, yola terk, yeşil alana terk vb. her ne ad altında olursa olsun ) görmüş parsellerden kesinti oranı % 40 'a tamamlanarak kalan alan üzerinden hesaplama yapılır. Bu durumda yapı yaklaşma mesafesi içinde kalan bu alanlar, ağaçlandırma, yol, yeşil alan, rekreasyon vb. maksatlarla kullanılmak üzere, kamuya bedelsiz devredilir ve bu alanlarda yapı yapılamaz.” şeklinde plan notu bulunmaktadır.

Kısmen 23.11.2008 tasdik tarihli Sultanbeyli İlçesi Adil-Mimar Sinan Mahalleleri Uygulama İmar Planı ve 19.03..2012 tasdik tarihli Adil-Mimarsinan Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliğinden etkilenmektedir.

Kısmen 15.10.2012 tasdik tarihli Sultanbeyli G-2 Bölgesi Uygulama İmar Planında, kısmen 15.10.2012 tasdik tarihli Sultanbeyli G-3 Bölgesi Uygulama İmar Planı, kısmen 30.11.2011 tasdik tarihli Sultanbeyli K-4 Bölgesine Ait Uygulama İmar Planında kalmakta olup, G-2, G-3 ve K-K-4 uygulama imar planlarında bahse konu alanlarda dere işletme bantlarının büyük bir kısmı yeşil alanlar lejantında, meri nazım imar planlarına göre dere yapı yaklaşma sınırı içerisinde kalan diğer alanlar ise dere yapı yaklaşma alanı olarak gösterilmiştir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (a) yazı ile; 23.01.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'ne göre ilgi yönetmelikte adı geçen dereler ile ilgili 6.9.g maddesinde yer alan "İmar planları hazırlanırken; EK1'de isimleri verilen derelerin her iki tarafında, kadastral sınırlarından itibaren 100 metrelik yapı yaklaşma mesafesi bırakılır. Derelerin yapı yaklaşma mesafesi içinde kalan bu alanlardaki yapılaşma hakları parsel yüzölçümünün %60'ı hesaplanmak kaydıyla EK2'de verilen yoğunluk değerlerine göre ait olduğu imar plan sınırı içinde bulunan havza dışındaki alanlar ile orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında kullanılır. Bu durumda, yapı yaklaşma mesafesi içinde kalan bu alanlar, ağaçlandırma, yol, yeşil alan, rekreasyon v.b. maksatlarla kullanılmak üzere, kamuya bedelsiz devredilir ve bu alanlarda yapı yapılamaz"

hükmünün 24.01.2013 tarihinde yapılan değişiklik ile “İçme suyu havzalarında EK-1'de isimleri verilen derelerin, orman alanları ve tarımsal niteliği korunacak alanlar dışında kalan kısımlarında; ıslah projesine uygun olarak bu derelerin ıslah kesitinin her iki yanında; temizlik ve onarımlarının yapılabilmesi maksadıyla imar planlarında en az on metrelik dere işletme bandı ayrılır. Dere ıslah alanı ile dere işletme bantları idarece kamulaştırılır” şeklinde yeniden düzenlendiği ve söz konusu değişiklik çerçevesinde Ek-1 listede yer alan derelere ait Dere İşletme Bantlarını gösteren bilgiler pafta ve sayısal ortamda Başkanlığımıza gönderildiği belirtilerek daha önce yürürlükte olan 23.01.2011 tarihli yönetmeliğin 6.9.g maddesi doğrultusunda planlara işlenen dere yapı yaklaşma mesafelerinin 24.01.2013 tarihinde değişiklik yapılan İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği çerçevesinde ivedilikle revize edilmesi istenmektedir.

DEĞERLENDİRME

Sultanbeyli ilçesine yönelik 14.12.2011 gün, B.02.1.KNT.0.19.02.00-754.(34.32)-7606 sayılı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yazısında 06.10.2011 tarih ve 28076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2011/2266 sayılı kararı ile İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesinde bulunan bazı alanlarda yürütülecek iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının yetkilendirildiği böylece, Gecekondu Dönüşüm Proje Alanı ilan edilen alanda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sultanbeyli Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen her türlü işlemin ivedilikle durdurulması gerektiği bildirilmiştir.

İlgi (a) yazı ile; 23.01.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'ne göre ilgi yönetmelikte adı geçen dereler ile ilgili 6.9.g maddesinde yer alan "İmar planları hazırlanırken; EK1'de isimleri verilen derelerin her iki tarafında, kadastral sınırlarından itibaren 100 metrelik yapı yaklaşma mesafesi bırakılır. Derelerin yapı yaklaşma mesafesi içinde kalan bu alanlardaki yapılaşma hakları parsel yüzölçümünün %60'ı hesaplanmak kaydıyla EK2'de verilen yoğunluk değerlerine göre ait olduğu imar plan sınırı içinde bulunan havza dışındaki alanlar ile orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında kullanılır. Bu durumda, yapı yaklaşma mesafesi içinde kalan bu alanlar, ağaçlandırma, yol, yeşil alan, rekreasyon v.b. maksatlarla kullanılmak üzere, kamuya bedelsiz devredilir ve bu alanlarda yapı yapılamaz"

hükmünün 24.01.2013 tarihinde yapılan değişiklik ile “İçme suyu havzalarında EK-1'de isimleri verilen derelerin, orman alanları ve tarımsal niteliği korunacak alanlar dışında kalan kısımlarında; ıslah projesine uygun olarak bu derelerin ıslah kesitinin her iki yanında; temizlik ve onarımlarının yapılabilmesi maksadıyla imar planlarında en az on metrelik dere işletme bandı ayrılır. Dere ıslah alanı ile dere işletme bandları idarece kamulaştırılır” şeklinde yeniden düzenlendiği ve söz konusu değişiklik çerçevesinde Ek-1 listede yer alan derelere ait Dere İşletme Bantlarını gösteren bilgiler pafta ve sayısal ortamda Başkanlığımıza gönderildiği belirtilerek daha önce yürürlükte olan 23.01.2011 tarihli yönetmeliğin 6.9.g maddesi doğrultusunda planlara işlenen dere yapı yaklaşma mesafelerinin 24.01.2013 tarihinde değişiklik yapılan İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği çerçevesinde ivedilikle revize edilmesi istenmiştir.

23.01.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'nin 6.9.g maddesinin 24.01.2013 tarihinde yapılan değişiklikle “İçme suyu havzalarında EK-1'de isimleri verilen derelerin, orman alanları ve tarımsal niteliği korunacak alanlar dışında kalan kısımlarında; ıslah projesine uygun olarak bu derelerin ıslah kesitinin her iki yanında; temizlik ve onarımlarının yapılabilmesi maksadıyla imar planlarında en az on metrelik dere işletme bandı ayrılır. Dere ıslah alanı ile dere işletme bandları idarece kamulaştırılır” şeklinde yeniden düzenlendiği görülmektedir. Söz konusu yönetmelikte atıfta bulunulan EK-1 listede;

a) İstanbul’a Su Temin Edilen İçmesuyu Havzaları ve Dereler ile

b) İstanbul’a Su Temin Edilecek Olan İçmesuyu Havzaları ve Dereler başlıkları bulunmaktadır.

İstanbul’a Su Temin Edilen İçmesuyu Havzaları ve Dereler başlığı altında, Ömerli Havzası ile bu havzalara akan dereler liste halinde belirtilmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün İlgi (a) yazısı ile bahse konu EK-1 listede yer alan derelerin ilgili yönetmelik değişikliği doğrultusunda etkilenen dereleri yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (a) yazı ekinde iletilen derelerin bir kısmı da yasa ve yönetmelikler doğrultusunda plan yapma, yaptırma ve onama yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vb.

kurumlara geçen alan içinde kalmaktadır. Bu alanlar ile ilgi (a) yazı ekinde iletilen İstanbul genelindeki derelerin bir kısmında, 24.01.2013 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda Çevre Plan Kararları, Planlama Esasları ve Şehircilik İlkeleri doğrultusunda ivedi olarak l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması ilgi (b) olur ile istenmektedir.

Bu kapsamda meri nazım imar planlarında dere yapı yaklaşma sınırları içerisinde kalan alanlarda G-2, G-3 ve K-4 uygulama imar planları sınırları içersindeki bahse konu alanlarda dere işletme bantlarının büyük bir kısmı yeşil alanlar lejantında, meri nazım imar planlarına göre dere yapı yaklaşma sınırı içerisinde kalan diğer alanlar ise dere yapı yaklaşma alanı olarak gösterildiğinden sadece 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, dere kret duvarlarından itibaren 10 m. olarak Yeşil Alanı lejantı işlenerek,

İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin 6. Maddesinin, 9. Fıkrasının, “g” bendinin 24.01.2013 tarihinde yapılan değişiklikle dere işletme bandı olarak işlenmesine dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği,

“Plan onama sınırı içersindeki alan Yeşil alan ve yol Alandır. ” Plan notu eklenmiştir. "denilerek.

İlgi (b) Başkanlık onayı kapsamında tarafımızca yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ilgi (c) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın b ve 7-c maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Me7-clisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sultanbeyli İlçesi, Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi ve Dere İşletme Bantlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’nde yapılan son değişiklikler doğrultusunda hazırlandığından “Plan tasdik sınırı içinde kalan alanda 1/1000 ölçekli planlarda %40’tan az olmamak üzere donatı alanı ayrılacaktır.” Plan notunun ilavesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

İbrahim KAÇAN Ayşe Halide ÜMİTFER Ahmet Hamdi GÜRBÜZ Çevre ve Sağlık Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Yasin KALAY A. Leyla ALTUNDAĞ Filiz İŞTEGÖR Üye Üye Üye

Prof. Dr. M. Rüstem OLGA Dr.Sebahattin MERİÇ Mehmet DEMİROK Üye Üye Üye

Veli SARIKAYA

Abdi KESİMAL Harun KAYA Deprem ve Doğal Afet Başkan Vekili Raportör

Komisyon Başkanı

Hasan ALBAYRAK Muhterem ŞAHİN Mustafa YILMAZ Üye Üye Üye

Halit ALP Oktay ALTIN İbrahim DOĞAN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

228 Tarih:

14.06.2013 Dosya No:

2013/1197 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-TARİFE

KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONUNUN ÖZÜ: 2013 Yılı İstanbul Otopark Bedelleri hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 29/ 05 /2013 gün ve TN:554422-B.2539 sayılı yazısında;

“ Otopark Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 5216 sayılı yasa kapmasında kalan ilçe belediye başkanlıkları adına ayrı hesap açtırma ve bu hesaplardan toplanan meblağı yaptıracağı bölge veya genel otoparkların yapımında kullanmaya yükümlü kılmıştır.

24 Nisan 2013 tarih, 28627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2013 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre; Katlı Garajlar 3. Sınıf A grubu yapılardan olup, m2 Birim Fiyatı 490 TL’dir. Bir otoparkın 2013 yılı inşaat maliyeti: 490 TL/ m2 x 20 m2 = 9800 TL (Dokuz Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) dir.

Buna göre;

1. Grup Birim Otopark Yapı Payı - %100 9800 TL 2. Grup Birim Otopark Yapı Payı - %80 7840 TL 3. Grup Birim Otopark Yapı Payı - %60 5880 TL 4. Grup Birim Otopark Yapı Payı - %50 4900 TL 5. Grup Birim Otopark Yapı Payı - %40 3920 TL olarak hesaplanır.

Birim Otopark Bedelinin Tahsilâtı; Otopark Yönetmeliğinin 12.02.d bendinde “Otopark ihtiyacı parselinde karşılanamayan ve idaresince İmar Kanununun 37. maddesine göre otopark tesis edilemeyen alanlarda otopark bedelinin arsa payı hariç %25'i yapı ruhsatının verilmesi sırasında nakden, kalan %75'i ve Birim Otopark Arsa Payı ise belediyesince parselin otopark ihtiyacı karşılandıktan en geç 90 gün sonra o yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek tahsil edilir. Yapı ruhsatı düzenleme aşamasında ödemelere ilişkin taahhütname alınır ve tapu kütüğüne bu hususta, satışına engel olmayacak şekilde şerh düşülür.” hükmü ile açıklanmıştır.

Birim Otopark Arsa Payı, imar planında bölge ve genel otopark olarak belirlenen arsaların, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca tespit edilen bedelinin, yapılacak olan bölge ve genel otoparktaki toplam otopark sayısına bölünmesi sonucu tespit edilen bedeldir. Birim Otopark Yapı Payı ile Birim Otopark Arsa Payının toplamı Birim Otopark Bedelini belirler. ” denilerek.

Yukarıda belirlenen 2013 yılı otopark bedellerinin Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanmak üzere, yazımızın 5216 sayılı yasa ve Otopark Yönetmeliği gereği Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususu onayına arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 2013 Yılı İstanbul Otopark Bedelleri hakkındaki teklif incelenmiş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Hasan ÖZDEMİR Semra YAŞAR Özlem TEKE Tarife Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Salih AKVERDİ Selim AKGÜN Mehmet İhsan ÜNLÜSAN Üye Üye Üye

Hürşehit GÜRSOY Hikmet ÖZ Fikret KONYA Üye Üye Üye

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 61-66)