• Sonuç bulunamadı

Abbott, H. Porter. The Introduction to Narratives. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Abrahams, Roger D. ''A Performance Centered Approach.'' Man (1970): 90-301.

—. ''In and Out of Performance.'' Folklore and Oral Communication (1981): 69- 78.

Aktaş, Erhan. ''Altay ve Tıva Türk Destanlarında 'Haber Verme' Motifi Üzerine Genel Bir Değerlendirme.'' Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (2011): 45-62.

Alagözlü, Nuray. ''Bir Söylem Türü Olarak Kahve Fal›na Yönelik Bir İnceleme: Kahve Falı ve İdeoloji.'' Edebiyat Fakültesi Dergisi (2007).

Ayvazoğlu, Beşir. Turkish Coffee Culture 'A cup of Coffee Commits One to Forty Years of Friendship. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2011.

Bamberg, Michael. ''Narrative Analysis.'' Cooper, H. APA Handbook of Research Methods in Psychology. Washington: APA, 2011.

Bamberg, Michael ve Allyssa McCabe. ''Editorial.'' Bamberg, Michael ve Allyssa McCabe.

Narrative Inquirry. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co., 1998. iii-v.

Bamberg, Michael. ''Who Am I? Narration and Its Contribution ot Self and Identity.'' Theory and Psychology (2011): 1-22.

Barthes, Roland. «Introduction to The Structural Analysis of Narratives.» Barthes, Roland.

Image-Music-Text. Londra: Fontena, 1979. 79-125.

Bauman, Richard. ''Speaking in The Light: The Role of the Quacker Minister.'' Bauman, Richard ve Joel Sherzer. Explorations in The Ethnography of Speaking. Cambridge University Press, 1989. 144-160.

Bauman, Richard ve Joel Sherzer. ''The Ethnogaphy of Speaking.'' The Annual Review of Anthropology (1975): 95-119.

Bauman, Richard. Verbal Art as Performances. Illinois: Waveland Press, 1977.

Bayat, Fuzuli. ''Irk Bitig Metninin Poetik Yapısı.'' Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (2006): 39-65.

Biber, Douglas. Varition across Speech and Writing. Cambridge: Cambridge Univesity Press, 1988.

Bruner, Edward M. ''The Anthropology of Experience.'' Turner, Victor W. ve Edward M.

Bruner. Ethnography as Narratives. Illinois: Board of Trustees of The University of Illinois, 1986. 139-159.

Bruner, Jerome S. Acts of Meaning. Londra: Horward University Press, 1990.

Çobanoğlu, Özkul. Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara:

Akçağ Yayınları, 2010.

—. Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve halk İnançları. Ankara: Akçağ Yayınları, 2003.

Dijk, Teun A. van. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Dijk, Teun A. Van. Ideology: A Multidisciplinary Approach. Londra: Sage Publishing, 1998.

Doyuran, Zeynep. ''A Comparative Analysis of Lecture Register in Turkish Universities with Turkish and English Media of Instruction from a Functional Viewpoint.'' Ankara:

Hacettepe Univesitesi, 2006. Yayınlanmış doktora tezi.

Durukan, Leyla. ''Çekirdenten Kültür'e: Türk Kültüründe Kahve ve Kahvehane.'' Bilim ve Kültür (2013): 127-138.

Erginer, Gürbüz. ''Anadolu'da Batıl İnanmalar ve Büyü.'' Işın, Ekrem. Elemterefiş: Anadolu'da büyü ve İnanışlar. İstanbul: Yapıkredi Yayınları, 2003.

Ersoy, Ruhi. ''Performans Teori Bağlamında Sözlü Kültür Ürünlerinin Müzelenmesi Sorunu ve Üzerine Bazı Görüş ve Düşünceler.'' Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu Bildirileri. Ankara: THBmer Yayınları, 2004. 84-90.

Fairclough, Norman. Language and Power. New York: Routledge, 2001.

Gee, James Paul. An Introduction to Discourse Analysis. Londra: Routledge, 2004.

Greenblatt, Stephen J. ''Chinese Fortunetelling in Action.'' Humanist (1973): 21-28.

Güngör, İzgi. ''Popüler Kültür Ürünü Olarak Fal.'' Ankara: Ankara Ünivesitesi Soayal Bilimler Fakültesi, 2004. Yayımlanmış yüksek lisans tezi.

Gür, Nagihan. ''Osmanlı Fal Geleneği Bağlamında Yıldızname, Falname ve Taliname.'' Milli Folklor (2012): 202-215.

Harris, Zellig. ''Discourse Analysis.'' Language (1952): 1-30.

Hazel, Paul. Narrative: An Introduction. Swansea: Swansea Institute of Higher Education, 2007.

Hymes, Dell. ''The Ethnography o Speaking.'' Goldwin, T. Antropology and Human Behaviour.

Washington: W.C. Sturtevant, 1962. 13-53.

İnan, Abdülkadir. Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: TTK Yayınları, 2006.

Jacobson, Roman. Lectures on Sound and Meaning. Cambridge: MIT Press, 1937.

Johnstone, Barbara. ''Discourse Analysis and Narrative.'' Shriffin, Deborah, Deborah Tannen ve Heidi F. Hamilton. The Handbook of Discourse Analysis. Massachusets: Blackwell Publishing, 2001. 635-649.

Kerby, Anthony Paul. Narrative and The Self. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Küçükkömürler, Saime ve Leyla Özgen. «Coffee and Turkish Coffee Culture.» Pakistan Journal (2009): 1693-1700.

Labov, Wiiliam ve Jashua Waletzky. ''Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience.'' Journal of NArrative and Life History (1997): 3-38.

Labov, William. A Study of Non-standard English. Washington D.C.: National Council of Teachers, 1970.

Labov, Willian ve Jashua Waletzky. ''Narrative Analysis: Oral Versions of Personal

Experience.'' Helm, June. Verbal and Visual Arts. Seattle: Un,versity of Washington, 1967. 12-44.

Lakoff, George. ''The Contemporary Theory of Methaphor.'' Ostony, Andrew. Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 202.

Laslett, Barbara. «Personal Narratives as Sociology.» Contemporary Sociology (1999): 391-401.

Levi-Strauss, Claude. Structural Anthropolıgy. Harmondsworth: Penguin, 1972.

Levi-Strauss, Clude. «The Structural Study of Myth.» Journal of American Folklore (1955):

428-444.

Linde, Charlotte. ''Narrative: Narrative: Experience, Memory, Folklore.'' Journal of Narrative and Life History (1977): 281-289.

Lyons, John. Semantics Vol. 1. Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları, 1977.

Osseili, Rashe. «Language and Literature.» Yayınlanmış lisans tezi. Londra: United Kingdom Open Arab University, Mayıs 2010.

Palkinghorne, Darren. Narrative: Knowing and the Human Sciences. Albany: State University of New York Press, 1988.

Propp, Viladimir. Morphology of the Folklore. Austin: University of Texas Press, 1968.

Reismann, Catherine Kohler. ''Analysis of Personal Narratives.'' Gubrium, J. F. ve J. A.

Holstein. Handbook of Interviewing. Boston: Sage Publications, 2001.

Sami, Kamuran. ''Halk Kültürü Bağlamında Kahvehanelerin Toplumsal ve Mekansal Dönüşümü: Diyarbakır Kent Örneği.'' Milli Folklor (2010): 159-172.

Smith, Jannifer. ''Narrative: Sociolinguistic Research.'' Brown, E. K., R.E. Asher ve J. M. Y.

Simpson. The Encyclopedia of Language and Linguistics. Amsterdam: Elsexier, 2006.

473-476.

Stahl, Sandra K. D. ''The Personal Narrative as Folklore.'' Journal of The Folklore Institute (1997): 9-30.

Storey, John. ''Structuralism and Post- structuralism.'' Storey, John. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. Londra: Pearson / Prentice Hall, 2001. 58-61.

Tekin, Talat. Irk Bitig. Eski Uygurca Fal Kitabı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2004.

Temizkan, Mehmet. ''Bir Kur'an Falı''» Milli Folklor (2007): 70-74.

Ulusoy, Kadir. ''Türk Toplum Hayatında Yaşatılan Kahve ve Kahvehane Kültürü (Biz Sözlü Kltür ve Sosyal Çevre Çalışması).'' Milli Folklor (2011): 159-169.

Yağbasan, Mustafa ve Fuat Ustakara. ''Türk Toplumunda Kahvehane ve Kafelerdeki İletişimsel Ortamı Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması: Gaziantep İli Örneği.'' Fırat

ÜniversitesiSosyal Bİlimler Dergisi (2008): 233-260.

Yapıcı, Zehra Kaderli. ''Bulgaristan Göçleri Bağlamında Türk Kadınlarının Göç Anlatıları.'' Yayınlanmış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Soayal Bilimler Fakültesi, Aralık 2008.

Yeşilyurt, Eylem. ''Indirectness and Rapport: Turkish Coffee Cup Reading Example.'' Bursa:

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Benzer Belgeler