• Sonuç bulunamadı

5.2. Öneriler

5.2.2. İleride Yapılacak Çalışmalara Yönelik Öneriler

● Bilimin ve neslin değişmesiyle birlikte matematik kavramlarının da değişen nesle ve öğrenme şekillerine ayak uyduran bir matematik dersi kazandırılmasıyla ilgili olarak kavram tanımlarının artık görselleştirilerek, farklı bir boyut kazanması sağlanabilir.

● Çoklu temsil destekli ve sorgulayıcı öğrenme yoluyla öğrenmenin öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin etkisi üzerine araştırma yapılabilir.

● Öğrencilere uygulama yapıldıktan sonra 7. sınıf basamağında kalıcılık testi yoluyla başarılarını karşılaştırılması çalışması yapılabilir.

● Deney grubu öğrencilerine tutum ölçeği uygulanarak kanaat ve görüşleri incelemek suretiyle tek grup ön-test son-test deneysel desen çalışması yapılabilir.

● Farklı öğrenme ve alt öğrenme alanlarında SÖ yoluyla DÇM öğrenme süreç tasarımı yapılarak öğrenci başarıları üzerinde araştırma yapılabilir.

KAYNAKÇA

Ainsworth, S., Van Labeke, N. (2004). Multiple forms of Dynamic Representation. Learning and Instruction, 14(3), 241-255.

Akkoç, H. (2006). Fonksiyon Kavramının Çoklu Temsillerinin Çağrıştırdığı Kavram Görüntüleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 1-10.

Akkuş Çıkla, O. (2004). Çoklu Temsil Temelli Öğretimin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebir Performansına Matematiğe Karşı Tutumuna ve Temsil Tercihlerine Etkisi. Doktora Tezi. ODTÜ Matematik Eğitimi, Ankara.

Akyüz, Y. (2001). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 2001’e) (Genişletilmiş 8. Baskı). Alfa Basım Yayım, İstanbul.

Alagic, M. (2003). Technology in the Mathematics Classroom: Conceptual Orientation. The Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 22(4), 381-99.

Altun, M. (2006). Matematik Öğretiminde Gelişmeler, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 223-238.

Arcawi, A. (2003). The Role of Visual Representations In The Learning of Mathematics Educational Studies in Mathematics, 52(3), 215-241. Ardahan, H. ve Ersoy, Y. (2000). Matematik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimi-

I TI-92/ Derive Çalışma Yaprakları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 681-685. Ardahan, H. (2011a). An Innovative Approach to Learning Process: Effect of

Dynamic Modeling on Teaching of Mathematics, 16th Asian Technology Conference in Mathematics, September 19-23, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Ardahan, H. (2011b). Inquiry Driven Learning Process and Problem Solving Model Asian Technology Conference in Mathematics, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Ardahan, H. ve Coşkun, S. (2012). Öğrenme Sürecine Yeni Bir Yaklaşım: Sorgulayıcı Öğrenme ve Dinamik Modelleme, X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran, Niğde.

Ardahan, (2013). 141210002 Kodlu Bilimsel Araştırma Projesi, Matematik Öğretimi İçin Dinamik ve Etkileşimli Öğretim Materyalleri Hazırlama, Yayınlanmamış Proje, Necmettin Erbakan Üniversitesi. Arzarello, F., Ferrara, F. ve Robutti, O. (2012). Mathematical Modelling with

Technology: The Role of Dynamic Representations, Teaching Mathematics and its Applications. 31(1), 20-30.

Aydın, B. (2003). Bilgi Toplumu Oluşumunda Bireylerin Yetiştirilmesi ve Matematik Öğretimi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(14).

Bayazıt, İ., Aksoy, Y., Kırnap, M. (2011). Öğretmenlerin Matematiksel Modelleri Anlama ve Model Oluşturma Yeterlilikleri, e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (4), 1306-3111.

Bolyard,J. (2005). A Comparison of the Impact of Two Virtual Maniulatives on Student Achievement and Conceptual Understanding of Integer Addition and Subtraction, Doktora Tezi, George Mason University. Bozkurt, A., ve Polat, M. (2011). Sayma Pullarıyla Modellemenin Tam Sayılar

Konusunu Öğrenmeye Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr).10(2), 787 - 801.

Bruce, B., ve Davidson, J. (1996). An Inquiry Model for Literacy Across Curriculum, Journal of Curriculum Studies, 28 (281-300).

Campbell, K. J., Collis, K.F. ve Watson, J. (1992). Multimodal Functioning During Mathematical Problem Solving, Australian Research Council Grant (ARC.Ref.No.AC903 1914).

Cohen, L., Manion, L. ve Marison, K. (2007). Research Methods in Education, 6th Edition, New York and London, Routlegde.

Confrey, J.., Smith, E., Piliero, S. ve Rizzuti, J. (1991). The Use of Contextual Problems and Multi-Representational Software to Teach The Concept of Functions. Final Project Report to the National Science Foundation and Apple Computers Inc.

Creswell, J.W. (2014). Research Design, Çeviri Ed: Selçuk Beşir Demir, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara.

Dabbagh, N. (1999). Instructional Technology Foundations and Theories of Learning. Delice, A., ve Sevimli, (2016). Matematik Eğitiminde Teoriler. Editörler: Erhan

Bingölbali, Selahattin Arslan, İ. Özgür Zembat, 32. Bölüm, Pegem Akademi, Ankara.

Durmuş, S. ve Yaman, H., (2002). Mevcut Teknolojilerin Sunduğu Çoklu Temsil Olanaklarının Oluşturmacı Yaklaşıma Getireceği Yenilikler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu.

Ebrahim, A. H. (2004). The Effects of Traditional Learning and a Learning Cycle Inquiry Learning Strategy on Students’ Science Achievement and Attitudes Toward Elemantary Science, Doktora Tezi, The Faculty of the College of Education of Ohio University.

English, L.D. ve Watters, J. (2005). Mathematical Modelling in the Early School Years, Mathematics Education Research Journal, 16(3), 58-79.

Flick, L.B., Lederman, N. G. (2004). Scientific Inquiry and Nature of Science, Implications for Teaching, Learning, and Teacher Education, Published by Springer, 2006.

Goldin, G. A. (1998). Representational Systems, Learning and Problem Solving in Mathematics, Journal of Mathematical Bahavior, 17 (2): 137-165. Güneş, G., Asan, A. (2005). Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme

Ortamının Matematik Başarısına Etkisi, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 105-121.

Günhan, B. C., 2006. İlköğretim II. Kademede Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Güven, B. ve Karataş, İ. (2005). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Oluşturmacı Öğrenme Ortamı Tasarımı: Bir Model, ilköğretim-online, 4(1), 62-72. Işıksal Bostan, M.(2010). Negatif Sayılara İlişkin Zorluklar, Kavram Yanılgıları

ve Bu Yanılgıların Giderilmesine Yönelik Öneriler, Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri. (Editörler: Erhan Bingölbali ve M.Fatih Özmantar), Pegem Akademi, Ankara.

İpek, A. S. ve Okumuş, S.(2012). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Çözmede Kullandıkları Temsiller Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 681-700.

Janvier, C. (1987). Representation System and Mathematics, Problems of Representations in the Learning and Teaching of Mathematics, (Ed: C. Janvier), New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 19-27. Janvier, C., Girardon, C., ve Morand, J. (1993). Mathematical Symbols and

Representations. (Ed: P.S. Wilson ), Research Ideas for the Classroom High School Mathematics, Reston, VA: NCTM, 79-102. Kaput, J. J. (1991). Notations and Representations as Mediators of Constructive

Processes. (Ed: In E. von Glasersfeld), Radical Constructivism in Mathematics Education (53-74), Kluwer Academic Publishers, Netherlands.

Lesh, R., Post, T., ve Behr, M., (1987). Representations and Translations Among Representations in Mathmatics Learning and Problem Solving, Problems of Representation in the Teaching and Learning of Mathematics (Ed: In C. Janvier), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlabaum Associates, Inc., 33-40.

Luitel, B.C. (2005). Multiple Representations of Addition and Subtraction-Related Problems by Third, Fourth and Fifth Graders, http://au.geocities.com /bcluitel/bcproject.htm.

Mandinach, E. B. ve Cline, H. F. (1994). Classroom Dynamics: Implementing a Technology-Based Learning Environment. http://www.amazon.com/ Classroom-Dynamics-Implementing-Technology-Based-

Environment/dp/0805805559#reader_0805805559.

MEB (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. MEB (2013). Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim

Programı.

Özgün Koca, A. (2004). The Effects of Multiple Linked Representations on Students’ Learning of Linear Relationships, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 82-90.

Principles and Standards for School Mathematics (2000), NCTM (National Council of Teachers of Mathematics).

Stratford, S.J., Krajcik, J. ve Soloway, E. (1998). Secondary Students’ Dynamic Modeling Processes: Analyzing Reasoning About Synthesizing and Testing Models of Stream Ecosystems, Journal of Science Education and Technology, 7(3), 215–234.

Tunç, M., Durmuş, S. ve Akkaya, R. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Somut Materyalleri ve Sanal Öğrenme Nesnelerini Kullanma Yeterlikleri. http://mat.der.org.tr.

Turgut, Y. (2009). Verilerin Kaydedilmesi, Analizi, Yorumlanması: Nicel ve Nitel Bilimsel Araştırma Yöntemler (Editör: A.Tanrıöğen), Anı Yayıncılık, Ankara.

Van de Walle, J.A. (2012). Elementary and Middle School Mathematics Teaching Developmentally 7th Edition. (Çeviri Editörü: Soner Durmuş).

Wells, G. (1992). Language and the Inquiry-oriented curriculum. National Council of Teachers of English, Louisville, Kentucky.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

EKLER