C

Aşağıdakilerden hangisi kalkınmanın ölçülmesinde kullanılan ölçütlerden biri değildir?

1.

Kişi başına düşen GSMH ile ölçüm A)

GSMH ile ölçüm B)

Satın alma gücü paritesine göre ölçüm C)

Ödemeler bilançosuna göre ölçüm D)

İnsani Kalkınma Endeksi’ne göre ölçüm E)

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin sosyal özelliklerinden biridir?

2.

Düşük sermaye birikimi A)

Gelir dağılımında adaletsizlik B)

Yüksek ithalat bağımlılığı C)

Geleneksel toplum yapısı D)

Düşük verimlilik E)

Aşağıdakilerden hangisi kısır döngü yaklaşımının varsayımları arasında yer almaz?

3.

Etkiler karşılıklıdır.

A)

Etkiler tek yönlüdür.

B)

Bir faktör yalnızca kendisinden sonra gelen faktörü etkilemektedir.

C)

Bir faktör yalnızca bir faktör tarafından etkilenmektedir.

D)

Belirli bir noktadan başlayıp tekrar o noktaya gelinerek döngü kapanmaktadır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi batılı toplumsal sistemin sosyo-psikolojik özelliklerinden biridir?

4.

Normal kâr ve gelir anlayışı A)

Risklere katlanma isteksizliği B)

Fiyat değişmelerine karşı duyarsızlık C)

Sınırlı ihtiyaçlar D)

Geleneksel değer yargıları E)

Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş ülkelerde tarım kesiminin özelliklerinden biri değildir?

5.

Gizli işsizliğin önemli boyutlarda olması A)

Toplam istihdam içindeki payının yüksek olması

B)

Üretimin, aile içinde tüketilmesinin yaygın olması

C)

Toplam hasıla içindeki payının çok düşük olması

D)

Verimliliğin düşük olması E)

Doğulu ve batılı toplumsal sistemi birbirine taban tabana zıt ve uzlaşmaz bir nitelikte tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Yapısalcı Yaklaşım A)

Sosyal İkililik B)

Bağımlılık Yaklaşımı C)

Kısır Döngü Teorisi D)

Gelişme Aşamaları Teorisi E)

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin yönetimsel özelliklerinden biri değildir?

7.

Yöneticilerin görevlerini kötüye kullanması A)

Devlet kurumları arasındaki koordinasyon eksikliği

B)

Hazırlanan kalkınma planlarının etkin şekilde uygulanamaması

C)

Rüşvet ve yolsuzlukların yüksek olması D)

Siyasi kriterlerden çok objektif kriterlere ağırlık verilmesi

E)

Aşağıdakilerden hangisi doğulu toplumsal sistemin teknolojik özellikleri arasında yer almaz?

8.

Küçük ölçekli üretim A)

Değişmeyen teknoloji B)

Esnek olmayan arz C)

Standart üretim D)

Geleneksel mal üretimi E)

Walt W. Rostow tarafından geliştirilen ve kalkınma sürecinin belirli aşamalarında olan ülkelerin, belirgin kalkınma kalıplarını tanımlayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Kısır Döngü Teorisi A)

Yapısalcı Yaklaşım B)

Bağımlılık Yaklaşımı C)

İkililik Teorisi D)

Gelişme Aşamaları Teorisi E)

Toplumun üretmiş olduğu değerlerin tümünü tüketmeyip bir kısmını sermaye mallarına ayırmasına ne ad verilir?

10.

Aile ekonomisi A)

Büyüme B)

Verimlilik C)

Sermaye birikimi D)

İktisadi kalkınma E)

2016 GÜZ ARA 3711-C

4 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Düşük gelir tuzağı kavramı aşağıdakilerden hangisi tarafından ileri sürülmüştür?

11.

Chenery D)

Rosenstein E)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının beklenen faydalarından biridir?

12.

İstihdamı düşürmesi A)

Döviz açığını artırması B)

Kaynakların verimli kullanılmasını sağlaması C)

Sermaye açığını artırması D)

Üretimi azaltması E)

Enflasyondaki artışın vergi gelirlerinin reel değerini aşındırmasına ne ad verilir?

13.

Tobin etkisi A)

Olivera-Tanzi etkisi B)

Likidite etkisi C)

Dışlama etkisi D)

Faiz etkisi E)

Aşağıdakilerden hangisi ihracata dayalı sanayileşme stratejileri araçları arasında yer almaz?

14.

İthalatta liberasyon A)

İhracatta vergi iadesi B)

İhracat kotaları C)

Ulaşım kolaylıkları D)

Döviz kuru politikası E)

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma çabasında, tarım sektörü yerine sanayi sektörüne öncelik verilmesinin nedenlerinden biri değildir?

15.

Sanayi sektöründe, ileri ve geri bağlantıların daha çok olması

A)

Teknolojinin sanayi kesimine daha fazla uygulanabilmesi

B)

Sanayi sektörünün dinamik yapısının, kalkınmanın içeriği ile tutarlı olması

C)

Sanayinin gelişmesi ile birlikte, ekonomik ve sosyal kurumların da gelişme göstermesi D)

Sanayi sektörünün arz esnekliğinin, tarım sektörünün arz esnekliğinden düşük olması E)

Bir ekonominin geri kalmışlığını, düşük gelirden başlayan kısır bir döngüye bağlayan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Rodan A)

Nurkse B)

Aşağıdakilerden hangisi, ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisinin “zor”

aşamasının özelliklerinden biri değildir?

17.

İhracat aleyhine çarpıklıklar A)

Yüksek değerlenmiş döviz kurları B)

Düşük ve sabit oranlı korumacılık anlayışı C)

Kredilerde negatif faiz oranları uygulamaları D)

Temel gıda maddeleri ile kamu işletmeleri ürünlerinde fiyat kontrolleri

E)

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sisteminin yararlarından biri değildir?

18.

İstikrarlı büyümeye katkı sağlaması A)

Fon miktarını azaltması B)

Tasarruf eğilimini artırması C)

Kamunun sosyal güvenlik yükü hafifletmesi D)

Sermaye piyasalarını derinleştirmesi E)

Aşağıdakilerden hangisi finansman kaynaklarından biridir?

19.

Vergiler A)

Portföy yatırımları B)

Yabancı özel sermaye C)

Dış borçlar D)

Doğrudan yabancı sermaye E)

Finansal piyasalarda kamu kesimi özel kesime rakip ise, kamunun borçlanmasının, kredi maliyetlerini yükseltmek suretiyle faize duyarlı özel sektör yatırımları üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiye ne ad verilmektedir?

20.

Faiz etkisi A)

Tobin etkisi B)

Likidite etkisi C)

Enflasyon etkisi D)

Dışlama etkisi E)

2016 GÜZ ARA 3711-C

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

FİNANSAL EKONOMİ

C

Şirket varlıklarının belli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden, tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu bulunan hisse senedi değeri aşağıdakilerden hangisidir?

1.

İhraç değeri A)

Piyasa değeri B)

Tasfiye değeri C)

Nominal değer D)

Defter değeri E)

Klasik Faiz Teorisine göre faiz düzeyini belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

2.

Gelir düzeyi – Fiyatlar A)

Likidite – Fiyatlar B)

Tasarruflar – Yatırımlar C)

Para arzı – Para talebi D)

Para arzı – Fiyatlar E)

Aşağıdakilerden hangisi mevduat ve katılım fonu sigortası kapsamında olan hesaplardan biridir?

3.

Kredi kuruluşunun hakim ortaklarının katılma hesapları

A)

Kıyı bankalarında bulunan hesaplar B)

Kredi kuruluşunun hakim ortaklarının mevduat hesapları

C)

Gerçek kişilere ait tasarruf mevduatı hesapları

D)

Gerçek kişilere ait hisse senedi hesapları E)

Aşağıdakilerden hangisi piyasa denge faiz oranının belirlenmesinde genel kabul görmüş teorilerden biridir?

4.

Likidite Tercihi Teorisi A)

Bekleyişler Teorisi B)

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi C)

Tek Faiz Oranı Teorisi D)

Mahreçler Teorisi E)

Aşağıdakilerden hangisi reel sektörün ilgi alanına giren konulardan biri değildir?

5.

Hisse senedi ve tahvil işlemleri A)

Yeni üretim tesisleri E)

Riski düşük olan finansal varlığın faizi ile riski yüksek olan finansal varlığın faizi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Varlık riski A)

Risk faizi B)

Risk primi C)

Geri ödenmeme riski D)

Likidite riski E)

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na göre, Türkiye finansal sisteminin en önemli parçasını teşkil eden bankalar için yapılmış olan sınıflandırma aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

7.

Mevduat bankaları – katılım bankaları – kalkınma ve yatırım bankaları

A)

Bölgesel bankalar – ihracat bankaları – kalkınma ve yatırım bankaları

B)

Merkez bankaları – mevduat bankaları – kalkınma ve yatırım bankaları

C)

Mevduat bankaları – yatırım bankaları – Eximbank

D)

Kalkınma ve yatırım bankaları – ticaret bankaları -- merkez bankaları

E)

Likidite Tercihi Teorisine göre, para talebi sabitken para arzında meydana gelecek bir artışın sonuçlarını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

8.

Para arzı doğrusu sola kayar ve denge faiz oranı yükselir.

A)

Para arzı doğrusu ve para talebi eğrisi birlikte sola kayar, denge faiz oranı düşer.

B)

Para arzı doğrusu sabit kalır ve denge faiz oranı değişmez.

C)

Para arzı doğrusu sağa kayar ve denge faiz oranı düşer.

D)

Para talebi eğrisi sağa kayar ve denge faiz oranı yükselir.

E) 2016 GÜZ ARA 3711-C

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından biri olan yasal ve kurumsal düzenlemelerin görevlerinden biridir?

9.

Gelirlerden daha fazla harcama yapmak A)

Taraflar arasındaki fon değişimini hızlandırmak

B)

Aktarılan fonlar üzerinden ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlamak

C)

Tarafları buluşturarak fon değişimini gerçekleştirmek

D)

Finansal sistemin işleyişini düzenlemek E)

TCMB’nin sermayesi içinde Hazine’nin sahip olduğu hisse senetlerinin payı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

10.

Hisse senetlerinin %100’ü hazineye aittir.

A)

Hazineye ait hisse senetlerinin payı

%51’den az olamaz.

B)

Hazineye ait hisse senedi yoktur.

C)

Hisse senetlerinin %30’u hazineye aittir.

D)

Hazineye ait hisse senetlerinin payı

%30’dan az olamaz.

E)

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin fonksiyonlarından biri değildir?

11.

Tasarruf hacmini artırması A)

Likidite sağlaması B)

Ödemelerde kolaylık sağlaması C)

Ekonominin reel çıktı düzeyini artırması D)

Risk yönetimi ve kontrolü sağlaması E)

Para piyasası içerisindeki en likit kıymetli kağıt aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Finansman bonosu A)

Teyitli çek B)

Hazine bonosu C)

Poliçe D)

Mevduat sertifikası E)

Güçlü ve piyasa kredibilitesi yüksek olan özel firmaların teminatsız olarak çıkardıkları kısa vadeli borçlanma senedine ne ad verilir?

13.

Mevduat sertifikası A)

Hazine bonosu B)

C) Repo

Finansman bonosu D)

Hisse senedi E)

Bir malın yatırımcı tarafından satın alınması yerine, bir finansal kiralama şirketi tarafından yatırımcıya kiralanması ve kira süresi bitiminde malın mülkiyetinin sembolik bir bedel karşılığında kiracıya geçmesi işlemine ne ad verilir?

14.

Kar-zarar ortaklığı A)

Portföy yönetimi B)

Yatırım ortaklığı C)

Factoring D)

Leasing E)

Aşağıdakilerden hangisi fon talep edenlerin özelliklerinden biri değildir?

15.

Başka kişilerin fonlarını kullanmak isterler.

A)

Fonlarını kullandıkları ekonomik birimlere çeşitli ekonomik yararlar sağlarlar.

B)

Finansal sistem içinde fon arz edenlerin tam karşıtı bir unsur olarak karşımıza çıkarlar.

C)

Gelirlerinden daha fazla harcama yapan ya da bu yönde isteği olan ekonomik birimlerdir.

D)

Fon fazlası olan ekonomik birimlerdir.

E)

Bir finansal aracın ihraç edildiği tarih ile yayınlayıcısı tarafından geri ödenecek olduğu tarihe ya da tasarruf sahibinin o finansal aracı nakde çevirme talebinde bulunacağı tarihe kadar geçen süreye ne ad verilir?

16. 2016 GÜZ ARA 3711-C

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Fon talep edenler açısından faiz oranının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Tüketimi ertelemenin bedeli A)

Ödünç alınan paranın fiyatı B)

Yatırım yapmanın cezası C)

Tüketimden vazgeçmenin ödülü D)

Kazanmadan harcamanın ödülü E)

Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nun gözetim ve denetimine tabi olan işletmelerden biridir?

18.

Sigorta şirketleri A)

Aracı kurumlar B)

Finansal kiralama şirketleri C)

Reasürans şirketleri D)

Borsalar E)

Hamilinin vadesinden evvel nakde ihtiyaç duyması halinde, ikincil bir piyasada mevduat sertifikasını iskonto ettirebilmesine ne ad verilir?

19.

Gelişme sertifika hesabı A)

Ciro edilebilen mevduat sertifikası B)

Fiktif repo C)

Sabit vadeli mevduat sertifikası D)

Açık repo E)

I. Tahvil, yatırımcısına sabit getiri sağlayan uzun vadeli bir menkul değerdir.

II. Tahvili elinde bulunduran tahvili ihraç eden firmanın uzun vadeli alacaklısıdır.

III. Tahvil, ihraç edene (satan) fon sağlarken, yatırımcıya anapara ve faiz getirisi hakkı kazandırır.

Tahvil ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

20.

Yalnız I A)

Yalnız III B)

I ve II C)

II ve III D)

I, II ve III E)

2016 GÜZ ARA 3711-C

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

ANAYASA HUKUKU

C

İnsanların yaşamlarını ve haklarını güvenceye kavuşturmak amacıyla bir kısım haklarını üstün bir otoriteye devretmelerini ifade eden görüşe ne ad verilir?

1.

Pozitivizm A)

Toplum sözleşmesi B) toplanması aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına yol açar?

2.

Kuvvetler ayrılığı D)

Meşruti monarşi E)

Aşağıdakilerden hangisinin hukuk düzenindeki diğer tüm norm tiplerinden üstün olduğu kabul edilir?

3.

Federal devletlerde merkezi yönetim ile federe devletler arasındaki yetki bölüşümünün ihlalini önlemek için aşağıdakilerden hangisinin varlığı zorunludur?

Başkanlık makamı D)

Anayasa yargısı E)

Devlet iktidarının etkin biçimde sınırlandırıldığı yönetim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Laik devlet A)

Üniter devlet B)

Sosyal devlet C)

Anayasal devlet D)

Federal devlet E)

Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Mutlak monarşi D)

Cumhuriyet E)

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasal döneminin en önemli yeniliklerinden biri olmasına karşın anayasada baştan beri var olmamıştır?

7.

Siyasal rejimin cumhuriyet olması A)

Laiklik ilkesi B)

Devletin idari örgütlenmesinin üniter olması C)

Cumhurbaşkanlığı makamının oluşturulması D)

TBMM’nin varlığı E)

Milli Mücadele döneminde yeni siyasi rejimin adının konması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

8.

Cumhuriyetin ilanıyla A)

I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla B)

Balkan Savaşı'nın başlamasıyla C)

Kanun-i Esasi’nin kabulü ile D)

Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasıyla E)

Çoğunluğun yönetim ilkesini azınlığın temel haklarıyla bağdaştıran siyasi yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Bir devlet kuvvetinin çeşitli organlar arasında bölüşülmesine ilişkin ilke aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Sosyal devlet A)

Ölçülülük B)

Kuvvetler birliği C)

Devlet iktidarının sınırlandırılması D)

Laiklik E)

2016 GÜZ ARA 3711-C

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Aşağıdakilerden hangisi kazüistik yöntemle anayasa hazırlanmasının sakıncalarından biridir?

11.

Anayasanın sosyal gelişmelerin gerisinde kalması

A)

Hükümet istikrarını zayıflatması B)

Yasama faaliyetini verimsizleştirmesi C)

Cumhurbaşkanını etkisizleştirmesi D)

Yargı bağımsızlığına engel olması E)

1982 Anayasası'nın geçici 4. maddesiyle öngörülen siyasal faaliyet yasağı, hangi tarihte yapılan anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır?

1982 Anayasası ile yasama sürecine sürat ve basitlik kazandırmak için aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

13.

Anayasa Mahkemesinin yetkileri genişletilmiştir.

A)

Cumhuriyet Senatosu kaldırılmıştır.

B)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuştur.

C)

Devlet Denetleme Kurulu oluşturulmuştur.

D)

Yüksek Askeri Şura toplantıları sıklaştırılmıştır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın hazırlanmasında bir ön çalışma organı olarak faaliyet yürütmüştür?

14.

Milli Güvenlik Konseyi A)

Milli Güvenlik Kurulu B)

Temsilciler Meclisi C)

Milli Birlik Komitesi D)

Danışma Meclisi E)

1982 Anayasası ile aşağıdakilerden hangisinin güçlendirilmesine öncelik verilmiştir?

15.

Birey hak ve özgürlüklerinin A)

Yasama organının B)

Devlet otoritesinin C)

Sivil toplumun D)

Anayasa Mahkemesinin E)

2010 Anayasa değişikliği ile aşağıdaki ilkelerden hangisinin kapsamı genişletilmiştir?

16.

Yasamanın genelliği ilkesinin A)

Milli egemenlik ilkesinin B)

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin C)

Pozitif ayrımcılık ilkesinin D)

Yargı bağımsızlığı ilkesinin E)

Aşağıdakilerden hangisi Türk seçim mevzuatına göre seçimlerde oy kullanabilmek için aranan şartlardan biridir?

17.

Otuz yaşından büyük olma A)

Üniversite mezunu olma B)

Vergi borcunun bulunmaması C)

Belli bir servete sahip olma D)

Seçmen listesinde kayıtlı olma E)

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyete ilk kez bir devlet şekli anlamını vermiştir?

18.

1876 Kanun-i Esasi A)

1921 Anayasası B)

1924 Anayasası C)

1961 Anayasası D)

1982 Anayasası E)

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumla devlet kurumları arasında köprü oluşturan kendine özgü kuruluşlardır?

19.

Vakıflar A)

Siyasi partiler B)

Aşağıdakilerden hangisi 2010 Anayasa değişikliği ile anayasal düzene girmiştir?

20.

Diyanet İşleri Başkanlığı A)

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu B)

Kamu Denetçiliği Kurumu C)

Devlet Denetleme Kurulu D)

Yüksek Askeri Şura E)

2016 GÜZ ARA 3711-C

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

C

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

1.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

B)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

C)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması D)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Lehçe A)

Dil ailesi B)

Ana dil C)

Birey dili D)

Bölgesel dil E)

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Arnavutça-Yunanca-Ermenice A)

Ermenice-Almanca-İngilizce B)

Yunanca-Fransızca-İspanyolca C)

Macarca-İngilizce-Ermenice D)

İtalyanca-Almanca-Yunanca E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

4.

Ölçünlü dil A)

İzole dil B)

Kutsal dil C)

D) Argo Yazı dili E)

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

A)

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

B)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Divan-ı Hikmet C)

Nehcü’l- Feradis D)

Garib-nâme E)

2016 GÜZ ARA 3711-C

11 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Kutadgu Bilig A)

Divanü Lugat’it-Türk B)

Atabetü’l-Hakayık C)

Divan-ı Hikmet D)

Mukaddimetü’l-Edeb E)

"Pek Eski Türk Yazısı" adlı çalışmasıyla Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

8.

Ömer Seyfettin A)

Ziya Gökalp B)

Ali Canip C)

Necip Asım D)

Şemsettin Sami E)

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Gagauz A)

Kumuk B)

Kazak C)

Karaçay D)

Karay E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Süryani alfabesi A)

Köktürk alfabesi B)

İbrani alfabesi C)

Soğut alfabesi D)

Kiril alfabesi E)

attar > aktar örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Benzeşme A)

Aykırılaşma B)

Göçüşme C)

Ötümlüleşme D)

Dudaksıllaşma E)

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir?

12.

A) şevk B) sarp C) film

nötr D) E) devr

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

A)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

D)

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

E)

kirpik > kiprik örneğindeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Ünsüz düşmesi A)

Benzeşme B)

Göçüşme C)

Ünsüz türemesi D)

Aykırılaşma E)

2016 GÜZ ARA 3711-C

12 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

15.

kapı A)

azıcık B)

ıssız C)

kahvaltı D)

E) uslu

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

16.

Türeme A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Metatez E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

17.

bilişim A)

uçak B)

bilgisayar C)

yazılım D)

uygar E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

18.

1 A)

2 B)

3 C)

4 D)

5 E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Birleştirme A)

Tarama B)

Derleme C)

Türetme D)

Kısaltma E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

20.

bildir-A)

yoğunlaş-B)

getir-C)

kolla-D)

silkele-E)

2016 GÜZ ARA 3711-C

13 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

2. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.

Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

3. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

4. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.)

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.)

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 36-64)