B

Bir malın yatırımcı tarafından satın alınması yerine, bir finansal kiralama şirketi tarafından yatırımcıya kiralanması ve kira süresi bitiminde malın mülkiyetinin sembolik bir bedel karşılığında kiracıya geçmesi işlemine ne ad verilir?

1.

Kar-zarar ortaklığı A)

Factoring B)

Leasing C)

Portföy yönetimi D)

Yatırım ortaklığı E)

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na göre, Türkiye finansal sisteminin en önemli parçasını teşkil eden bankalar için yapılmış olan sınıflandırma aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

2.

Mevduat bankaları – katılım bankaları – kalkınma ve yatırım bankaları

A)

Bölgesel bankalar – ihracat bankaları – kalkınma ve yatırım bankaları

B)

Merkez bankaları – mevduat bankaları – kalkınma ve yatırım bankaları

C)

Mevduat bankaları – yatırım bankaları – Eximbank

D)

Kalkınma ve yatırım bankaları – ticaret bankaları -- merkez bankaları

E)

TCMB’nin sermayesi içinde Hazine’nin sahip olduğu hisse senetlerinin payı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

3.

Hisse senetlerinin %100’ü hazineye aittir.

A)

Hazineye ait hisse senetlerinin payı

%51’den az olamaz.

B)

Hazineye ait hisse senedi yoktur.

C)

Hisse senetlerinin %30’u hazineye aittir.

D)

Hazineye ait hisse senetlerinin payı

%30’dan az olamaz.

E)

Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nun gözetim ve denetimine tabi olan işletmelerden biridir?

4.

Borsalar A)

Aracı kurumlar B)

Reasürans şirketleri C)

Finansal kiralama şirketleri D)

Sigorta şirketleri E)

Aşağıdakilerden hangisi reel sektörün ilgi alanına giren konulardan biri değildir?

5.

Değişim A)

Yeni üretim tesisleri B)

Üretim C)

Hisse senedi ve tahvil işlemleri D)

Tüketim E)

Güçlü ve piyasa kredibilitesi yüksek olan özel firmaların teminatsız olarak çıkardıkları kısa vadeli borçlanma senedine ne ad verilir?

6.

Repo A)

Hazine bonosu B)

Finansman bonosu C)

Mevduat sertifikası D)

Hisse senedi E)

Şirket varlıklarının belli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden, tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu bulunan hisse senedi değeri aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Piyasa değeri A)

İhraç değeri B)

Tasfiye değeri C)

Defter değeri D)

Nominal değer E)

2016 GÜZ ARA 3711-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Fon talep edenler açısından faiz oranının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Tüketimden vazgeçmenin ödülü A)

Kazanmadan harcamanın ödülü B)

Ödünç alınan paranın fiyatı C)

Yatırım yapmanın cezası D)

Tüketimi ertelemenin bedeli E)

Hamilinin vadesinden evvel nakde ihtiyaç duyması halinde, ikincil bir piyasada mevduat sertifikasını iskonto ettirebilmesine ne ad verilir?

9.

Fiktif repo A)

Ciro edilebilen mevduat sertifikası B)

Gelişme sertifika hesabı C)

Açık repo D)

Sabit vadeli mevduat sertifikası E)

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından biri olan yasal ve kurumsal düzenlemelerin görevlerinden biridir?

10.

Tarafları buluşturarak fon değişimini gerçekleştirmek

A)

Taraflar arasındaki fon değişimini hızlandırmak

B)

Gelirlerden daha fazla harcama yapmak C)

Aktarılan fonlar üzerinden ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlamak

D)

Finansal sistemin işleyişini düzenlemek E)

Riski düşük olan finansal varlığın faizi ile riski yüksek olan finansal varlığın faizi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Risk faizi A)

Likidite riski B)

Varlık riski C)

Risk primi D)

Geri ödenmeme riski E)

I. Tahvil, yatırımcısına sabit getiri sağlayan uzun vadeli bir menkul değerdir.

II. Tahvili elinde bulunduran tahvili ihraç eden firmanın uzun vadeli alacaklısıdır.

III. Tahvil, ihraç edene (satan) fon sağlarken, yatırımcıya anapara ve faiz getirisi hakkı kazandırır.

Tahvil ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

Yalnız I A)

Yalnız III B)

I ve II C)

II ve III D)

I, II ve III E)

Bir finansal aracın ihraç edildiği tarih ile yayınlayıcısı tarafından geri ödenecek olduğu tarihe ya da tasarruf sahibinin o finansal aracı nakde çevirme talebinde bulunacağı tarihe kadar geçen süreye ne ad verilir?

13.

Vade A)

Ciro B)

Bağıt C)

Likidite D)

Getiri E)

Para piyasası içerisindeki en likit kıymetli kağıt aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Hazine bonosu A)

Mevduat sertifikası B)

Teyitli çek C)

Finansman bonosu D)

Poliçe E) 2016 GÜZ ARA 3711-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Likidite Tercihi Teorisine göre, para talebi sabitken para arzında meydana gelecek bir artışın sonuçlarını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

15.

Para talebi eğrisi sağa kayar ve denge faiz oranı yükselir.

A)

Para arzı doğrusu sağa kayar ve denge faiz oranı düşer.

B)

Para arzı doğrusu sola kayar ve denge faiz oranı yükselir.

C)

Para arzı doğrusu sabit kalır ve denge faiz oranı değişmez.

D)

Para arzı doğrusu ve para talebi eğrisi birlikte sola kayar, denge faiz oranı düşer.

E)

Klasik Faiz Teorisine göre faiz düzeyini belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

16.

Para arzı – Para talebi A)

Likidite – Fiyatlar B)

Tasarruflar – Yatırımlar C)

Gelir düzeyi – Fiyatlar D)

Para arzı – Fiyatlar E)

Aşağıdakilerden hangisi mevduat ve katılım fonu sigortası kapsamında olan hesaplardan biridir?

17.

Gerçek kişilere ait tasarruf mevduatı hesapları

A)

Kredi kuruluşunun hakim ortaklarının katılma hesapları

B)

Kıyı bankalarında bulunan hesaplar C)

Gerçek kişilere ait hisse senedi hesapları D)

Kredi kuruluşunun hakim ortaklarının mevduat hesapları

E)

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin fonksiyonlarından biri değildir?

18.

Likidite sağlaması A)

Ekonominin reel çıktı düzeyini artırması B)

Risk yönetimi ve kontrolü sağlaması C)

Tasarruf hacmini artırması D)

Ödemelerde kolaylık sağlaması E)

Aşağıdakilerden hangisi piyasa denge faiz oranının belirlenmesinde genel kabul görmüş teorilerden biridir?

19.

Bekleyişler Teorisi A)

Mahreçler Teorisi B)

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi C)

Tek Faiz Oranı Teorisi D)

Likidite Tercihi Teorisi E)

Aşağıdakilerden hangisi fon talep edenlerin özelliklerinden biri değildir?

20.

Gelirlerinden daha fazla harcama yapan ya da bu yönde isteği olan ekonomik birimlerdir.

A)

Fonlarını kullandıkları ekonomik birimlere çeşitli ekonomik yararlar sağlarlar.

B)

Başka kişilerin fonlarını kullanmak isterler.

C)

Finansal sistem içinde fon arz edenlerin tam karşıtı bir unsur olarak karşımıza çıkarlar.

D)

Fon fazlası olan ekonomik birimlerdir.

E) 2016 GÜZ ARA 3711-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 22-25)