B

Aşağıdakilerden hangisinin hukuk düzenindeki diğer tüm norm tiplerinden üstün olduğu kabul edilir?

1.

Federal devletlerde merkezi yönetim ile federe devletler arasındaki yetki bölüşümünün ihlalini önlemek için aşağıdakilerden hangisinin varlığı zorunludur?

2.

Anayasa yargısı A)

Ordu B)

Parlamento C)

Başkanlık makamı D)

Borsa E)

Devlet iktidarının etkin biçimde sınırlandırıldığı yönetim aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Üniter devlet A)

Sosyal devlet B)

Anayasal devlet C)

Federal devlet D)

Laik devlet E)

İnsanların yaşamlarını ve haklarını güvenceye kavuşturmak amacıyla bir kısım haklarını üstün bir otoriteye devretmelerini ifade eden görüşe ne ad verilir?

4.

Rasyonalizm A)

Pozitivizm B)

Toplum sözleşmesi C) toplanması aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına yol açar?

5.

Demokrasi A)

İstibdat B)

Meşruti monarşi C)

Kuvvetler ayrılığı D)

Cumhuriyet E)

Çoğunluğun yönetim ilkesini azınlığın temel haklarıyla bağdaştıran siyasi yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Bir devlet kuvvetinin çeşitli organlar arasında bölüşülmesine ilişkin ilke aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Kuvvetler birliği A)

Ölçülülük B)

Sosyal devlet C)

Devlet iktidarının sınırlandırılması D)

Laiklik E)

Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Mutlak monarşi D)

Demokrasi E)

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasal döneminin en önemli yeniliklerinden biri olmasına karşın anayasada baştan beri var olmamıştır?

9.

Devletin idari örgütlenmesinin üniter olması A)

Siyasal rejimin cumhuriyet olması B)

Cumhurbaşkanlığı makamının oluşturulması C)

TBMM’nin varlığı D)

Laiklik ilkesi E)

Milli Mücadele döneminde yeni siyasi rejimin adının konması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

10.

Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasıyla A)

I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla B)

Kanun-i Esasi’nin kabulü ile C)

Balkan Savaşı'nın başlamasıyla D)

Cumhuriyetin ilanıyla E)

2016 GÜZ ARA 3711-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

1982 Anayasası'nın geçici 4. maddesiyle öngörülen siyasal faaliyet yasağı, hangi tarihte yapılan anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi kazüistik yöntemle anayasa hazırlanmasının sakıncalarından biridir?

12.

Yargı bağımsızlığına engel olması A)

Anayasanın sosyal gelişmelerin gerisinde kalması

B)

Yasama faaliyetini verimsizleştirmesi C)

Hükümet istikrarını zayıflatması D)

Cumhurbaşkanını etkisizleştirmesi E)

1982 Anayasası ile aşağıdakilerden hangisinin güçlendirilmesine öncelik verilmiştir?

13.

Birey hak ve özgürlüklerinin A)

Sivil toplumun B)

Anayasa Mahkemesinin C)

Yasama organının D)

Devlet otoritesinin E)

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın hazırlanmasında bir ön çalışma organı olarak faaliyet yürütmüştür?

14.

Milli Güvenlik Konseyi A)

Milli Birlik Komitesi B)

Danışma Meclisi C)

Milli Güvenlik Kurulu D)

Temsilciler Meclisi E)

1982 Anayasası ile yasama sürecine sürat ve basitlik kazandırmak için aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

15.

Cumhuriyet Senatosu kaldırılmıştır.

A)

Yüksek Askeri Şura toplantıları sıklaştırılmıştır.

B)

Anayasa Mahkemesinin yetkileri genişletilmiştir.

C)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuştur.

D)

Devlet Denetleme Kurulu oluşturulmuştur.

E)

2010 Anayasa değişikliği ile aşağıdaki ilkelerden hangisinin kapsamı genişletilmiştir?

16.

Milli egemenlik ilkesinin A)

Pozitif ayrımcılık ilkesinin B)

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin C)

Yasamanın genelliği ilkesinin D)

Yargı bağımsızlığı ilkesinin E)

Aşağıdakilerden hangisi 2010 Anayasa değişikliği ile anayasal düzene girmiştir?

17.

Kamu Denetçiliği Kurumu A)

Devlet Denetleme Kurulu B)

Yüksek Askeri Şura C)

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu D)

Diyanet İşleri Başkanlığı E)

Aşağıdakilerden hangisi Türk seçim mevzuatına göre seçimlerde oy kullanabilmek için aranan şartlardan biridir?

18.

Belli bir servete sahip olma A)

Vergi borcunun bulunmaması B)

Otuz yaşından büyük olma C)

Seçmen listesinde kayıtlı olma D)

Üniversite mezunu olma E)

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumla devlet kurumları arasında köprü oluşturan kendine özgü kuruluşlardır?

19.

Siyasi partiler D)

Şirketler E)

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyete ilk kez bir devlet şekli anlamını vermiştir?

20.

1876 Kanun-i Esasi A)

1921 Anayasası B)

1924 Anayasası C)

1961 Anayasası D)

1982 Anayasası E)

2016 GÜZ ARA 3711-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

B

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

A)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

B)

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

2.

Kutsal dil A)

B) Argo Yazı dili C)

İzole dil D)

Ölçünlü dil E)

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Arnavutça-Yunanca-Ermenice A)

Ermenice-Almanca-İngilizce B)

Yunanca-Fransızca-İspanyolca C)

Macarca-İngilizce-Ermenice D)

İtalyanca-Almanca-Yunanca E)

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

B)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

C)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

D)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Dil ailesi A)

Lehçe B)

Birey dili C)

Ana dil D)

Bölgesel dil E)

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Gagauz A)

Kumuk B)

Karaçay C)

Karay D)

Kazak E) 2016 GÜZ ARA 3711-B

11 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Garib-nâme C)

Divan-ı Hikmet D)

Nehcü’l- Feradis E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Soğut alfabesi A)

Köktürk alfabesi B)

Kiril alfabesi C)

İbrani alfabesi D)

Süryani alfabesi E)

"Pek Eski Türk Yazısı" adlı çalışmasıyla Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

9.

Ali Canip A)

Şemsettin Sami B)

Ömer Seyfettin C)

Ziya Gökalp D)

Necip Asım E)

Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Atabetü’l-Hakayık A)

Mukaddimetü’l-Edeb B)

Kutadgu Bilig C)

Divanü Lugat’it-Türk D)

Divan-ı Hikmet E)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

11.

ıssız A)

azıcık B)

kahvaltı C)

D) uslu E) kapı

attar > aktar örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Göçüşme A)

Aykırılaşma B)

Dudaksıllaşma C)

Benzeşme D)

Ötümlüleşme E)

kirpik > kiprik örneğindeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Benzeşme A)

Ünsüz türemesi B)

Ünsüz düşmesi C)

Aykırılaşma D)

Göçüşme E)

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir?

14.

film A)

nötr B)

devr C)

sarp D)

şevk E) 2016 GÜZ ARA 3711-B

12 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

A)

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

D)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

16.

uygar A) B) uçak

bilişim C)

bilgisayar D)

yazılım E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

17.

silkele-A)

getir-B)

bildir-C)

yoğunlaş-D)

kolla-E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Birleştirme A)

Türetme B)

Derleme C)

Kısaltma D)

Tarama E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

19.

1 A)

2 B)

3 C) D) 4 E) 5

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

20.

Metatez A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Türeme E)

2016 GÜZ ARA 3711-B

13 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 25-30)