B

Yetişkin eğitimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Yetişkinler bildiklerini başkalarıyla paylaşmak istemez.

A)

Yetişkinlerin algı ve öğrenme hızı gençlere göre daha zayıftır.

B)

Yetişkinler kendi öğrenme sorumluluklarını almaya isteklidir.

C)

Yetişkinler öğrenme sürecinde edilgen olmak istemez.

D)

Yetişkinlerin birikim ve deneyimini dikkate almak gerekir.

E)

Aşağıdakilerden hangisi işletme eğitimcilerinin rollerinden biri değildir?

2.

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin işlevlerinden biri değildir?

3.

Nitelikli ve üretken insan gücünün yetiştirilmesi

A)

Bilinçli ve katılımcı yurttaşlar yetiştirilmesi B)

Kültürel birikimin yeni kuşaklara aktarılması C)

Bireylerin zihinsel gereksinimlerinin karşılanması

D)

Başka kültürlerden etkilenmeyen insan yetiştirilmesi

E)

Yetişkin eğitimi ile ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi öğrenen örgütün özelliklerinden biridir?

5.

Eğitimlerin sonunda standart testlerin uygulanması

A)

Tüm eğitimlerin örgüt kültürü alanında olması

B)

Herkesin aynı konularda eğitim alması C)

Herkesin kendi başına öğrenmesi D)

Çalışanların bir şey öğrenirken örgütü de geliştirmesi

E)

İşletmelerde eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinde en yaygın kullanılan test türü aşağıdakilerden hangisidir?

Sorun çözme testleri D)

Performans testleri E)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde eğitim gereksinimlerinin saptanmasında kullanılan görüşme türlerinden biri değildir?

7.

Derinlemesine görüşme A)

Yüz yüze görüşme B)

Bazı değişiklikler yapmak koşuluyla eğitimden yararlanabilecek insanları kapsayan hedef kitleye ne ad verilir?

8.

Eğitim gereksinimlerini önceliklendirmede

“sorunların %20’si sonuçların %80’ini yaratır” ilkesinden hareketle kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Belirli bir sayıda çalışanın başvuru yaparak belirli bir konuda eğitim istemesi hangi gereksinim türüne örnektir?

10.

Bir eğitim kurumunun değişik hedef kitleler için sağladığı tüm yaşantıları kapsayan programa ne ad verilir?

11.

2016 GÜZ ARA 3369-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Eğitim programlarını geliştirme sürecinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Eğitimin planlanması A)

Eğitim amaçlarının oluşturulması B)

Eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi C)

Eğiticilerin yetiştirilmesi D)

Eğitim içeriğinin düzenlenmesi E)

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarını geliştirme sürecinin aşamalarından biri değildir?

13.

Taslak oluşturma A)

Ayrıntılı planlama yapma B)

Uzun dönemli etkileri değerlendirme C)

Ön denemeleri tamamlama D)

Uygulamaya hazır hale getirme E)

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının içeriğini yapılandırmada kullanılan yaklaşımlardan biri değildir?

14.

Bireylerin önbilgilerini saptayarak program geliştirme çalışmalarını bu verilere

dayandırma amacıyla yapılan

değerlendirmeye ne ad verilir?

15.

Aşağıdakilerden hangisi uygun eğitim yöntemini seçmede kullanılan ölçütlerden biri değildir?

Belirli bir konuda olabildiğince çok fikir üretmek amacıyla kullanılan tartışma tekniğine ne ad verilir?

17.

Çapraz ateş paneli A) yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim yöntemleriyle ilgili sınıflamalardan biri değildir?

19.

Bireysel ve kitlesel eğitim yöntemleri A)

İşbaşı ve işdışı eğitim yöntemleri B)

Somut ve soyut yöntemler C)

Geleneksel ve yeni yöntemler D)

Eğitimci merkezli ve öğrenci merkezli yöntemler

E)

“Yaratıcı drama” olarak da bilinen uygulamalar hangi eğitim yöntemi kapsamında değerlendirilebilir?

2016 GÜZ ARA 3369-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

B

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

A)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

B)

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

2.

Kutsal dil A)

B) Argo Yazı dili C)

İzole dil D)

Ölçünlü dil E)

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Arnavutça-Yunanca-Ermenice A)

Ermenice-Almanca-İngilizce B)

Yunanca-Fransızca-İspanyolca C)

Macarca-İngilizce-Ermenice D)

İtalyanca-Almanca-Yunanca E)

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

B)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

C)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

D)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Dil ailesi A)

Lehçe B)

Birey dili C)

Ana dil D)

Bölgesel dil E)

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Gagauz A)

Kumuk B)

Karaçay C)

Karay D)

Kazak E) 2016 GÜZ ARA 3369-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Garib-nâme C)

Divan-ı Hikmet D)

Nehcü’l- Feradis E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

9. ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

11. aşağıdakilerden hangisidir?

12.

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir? 2016 GÜZ ARA 3369-B

11 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

A)

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

D)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

16.

uygar A) B) uçak

bilişim C)

bilgisayar D)

yazılım E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

17.

silkele-A)

getir-B)

bildir-C)

yoğunlaş-D)

kolla-E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Birleştirme A)

Türetme B)

Derleme C)

Kısaltma D)

Tarama E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

19.

1 A)

2 B)

3 C) D) 4 E) 5

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

20.

Metatez A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Türeme E)

2016 GÜZ ARA 3369-B

12 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 24-29)