Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-24)

B

İş değerlemesi sürecinde değerleyici olarak görevlendirilecek kişilerin yeterli bilgiye ve nesnel değerleme niteliğine sahip olması hangi açıdan önem taşır?

1.

Değerlemenin etkililiği A)

Değerlemenin kabul edilirliği B)

Değerlemenin ekonomikliği C)

Değerlemenin şeffaflığı D)

Değerlemenin geçerliliği ve güvenilirliği E)

Zamana dayalı ücret sistemlerinde ücretler hesaplanırken esas alınan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Çalışma miktarı A)

Sahip olunan yetkinlikler B)

Yapılan işin kalitesi C)

Çalışma süresi D)

Çalışma hızı E)

Aşağıdakilerden hangisi akort ücret sisteminin olası sakıncalarından biri değildir?

3.

Çalışanların dikkatlerinin dağılması ve iş kazalarının artması

A)

Araç-gereç arızalarının artması ve bakım masraflarının yükselmesi

B)

Gözetim ve denetim giderlerinin artması C)

Çalışanların aşırı yorulması ve yıpranması D)

Hammadde ve malzeme israfı E)

Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesinde kullanılan sıralama yönteminin özelliklerinden biridir?

4.

Faktör ve derecelerine puanlar verilmesi A)

Anahtar işlerin seçilmesi ve tanımlanması B)

Önceden belirlenmiş sayıda iş derecesi ve sınıfı oluşturmayı gerektirmesi

C)

Sayısal bir iş değerleme yöntemi olması D)

İşlerin sıralanmasında, basit sıralama ve ikili karşılaştırma yöntemlerinin kullanılması E)

İş değerlemesinin eşit işe eşit ücret ilkesini hayata geçirebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

5.

Sistemli, adil ve akılcı bir ücret yapısına temel oluşturacak bir iş hiyerarşisi yaratması A)

Değişen ya da yeni ortaya çıkan işleri değerlemesi ve sınıflaması

B)

İşleri ve örgüt yapısını gözden geçirmesi, yeniden tasarlaması ve güncellemesi C)

Ücret maliyetlerini kontrol etmesi D)

Personel ve sendikalarla yapılan ücret pazarlıkları için nesnel bir temel sağlaması E)

Eşitlikçi ücret yapılarında aşağıdaki davranışlardan hangisi özendirilir?

6.

Terfi için fırsat yaratma A)

Bireysel rekabet B)

Bireysel performans C)

Bireysel kariyer ilerlemesi D)

İşbirliği E)

İş değerlemesi sürecinde kullanılacak yöntem ve faktörler öncelikle aşağıdakilerden hangisini etkiler?

7.

Ücret maliyetlerini A)

İş analizini ve iş tanımlarının kapsamlarını B)

İşe alma ve işten çıkarma işlevlerini C)

Yöneticilerin iş değerlemesine ilişkin görüşlerini

D)

Çalışanların performanslarını E)

İşletme yönelimli bir ücret yapısı aşağıdakilerden hangisine dayalı olarak kurulur?

8.

Yöneticilerin tercihlerine ve yeteneklerine A)

Piyasa ücret düzeylerine B)

İşletme içi işlerin göreli değerlerine C)

Çalışanların sahip oldukları bilgi ve becerilere

D)

Rakip işletmelerin ücret yapılarına E)

2016 GÜZ ARA 3369-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Bir örgütte birden fazla ücret yapısı kullanılması durumunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Yöneticiler ile yönetici olmayan personelin aynı yapı içinde yer alması

A)

Personele ödenen ücretlerin piyasa ortalamasının üzerinde olması

B)

İş değerlemesinde sınıflama, sıralama ve faktör karşılaştırma yöntemlerinin kullanılması

C)

Her bir yapıya dahil olan personel sayısının eşit olması

D)

İç eşitliğin sağlanması ve ayırımcılık yapılmaması

E)

Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesinde kullanılan puan yönteminin yararlarından biri değildir?

10.

Ayrıntılı analiz ve değerlemelere dayalı olması

Anlatılmasının ve anlaşılmasının kolay olması

D)

Değişikliklerin örgüte yansıtılmasına elverişli olması

E)

İşletmelerin kapsamlı ve bilimsel bir piyasa ücret araştırması yapmaktan kaçınmalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Güncelliği korumanın güç olması A)

Geçerlilik ve güvenilirlik oranının düşük olması

B)

Sadece işletme dışından uzmanlar tarafından yapılabilmesi

C)

Zor ve yüksek maliyetli olması D)

Gizliliğin sağlanamaması E)

Genellikle aynı iş kolunda faaliyette bulunan bir grup işletmenin, standart bir formata göre ve düzenli olarak ücret verilerini paylaşmaları esasına dayanan piyasa ücret araştırması yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Kamuya açık araştırmalar C)

Danışmanlar tarafından yapılan biçimsel araştırmalar

D)

Biçimsel olmayan araştırmalar E)

Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetiminin temel amaçları arasında yer almaz?

13.

Ücret giderlerini ve maliyetini kontrol altına almak

A)

Örgütün ihtiyaç duyduğu sayı ve nitelikte insanı işletmeye çekmek

B)

Nitelikli insanları bulmak, işe almak ve yerleştirmek

C)

Personeli motive ederek, performanslarını korumak ya da artırmak

D)

Nitelikli personelin tatminini ve bağlılığını sağlamak

E)

Ardışık ücret bandları geçmeli yapılar biçiminde düzenlendiğinde, aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

14.

Bir alt grubun tavan ücreti ile sonraki grubun taban ücreti eşit olur.

A)

Bir alt grubun tavan ücreti, bir üst grubun taban ücretinden yüksek olur.

B)

İki band aynı düzeyde olur.

C)

Bandlar arasında geçişim meydana gelmez.

D)

Üst grubun taban ücreti, bir alt grubun tavan ücretinden yüksek olur.

E)

Ücretleme açısından aşağıdakilerin hangisinde yer alan işler eşdeğer kabul edilir?

15.

Aynı grup içinde A)

Aynı hiyerarşik düzeyde E)

2016 GÜZ ARA 3369-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Piyasa ücret araştırması sürecinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Piyasa ücret verisinden elde edilen bilginin kullanılması

A)

Piyasa ücret verisinin raporlanması B)

Piyasa ücret verisinin toplanması C)

Piyasa ücret verisinin analiz edilmesi D)

Araştırmanın amacının ve kapsamının belirlenmesi

E)

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmedeki işlerin piyasadaki benzerlerinin bulunmasını ve karşılaştırmasını ifade eder?

17.

Anahtar işi belirleme A)

İş tanımlama B)

İş gereklerini saptama C)

İş eşleştirme D)

İş ailesini belirleme E)

Aşağıdaki ücretlendirme yöntemlerinin hangisinde farklı değerdeki her bir iş için farklı ücret aralıkları belirlenir?

18.

Band tipi ücretleme A)

Tekil iş-ücret aralığı B)

Basamak tipi ücretleme C)

Geniş band sistemi D)

Nokta ücretleme E)

Aşağıdakilerden hangisi bir ücret yapısının sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

19.

Sektördeki işletmelerle aynı olması A)

Örgütün amaç ve stratejilerine katkı sağlayıcı olması

B)

Personel için adil olması C)

İşe, örgütsel yapıya ve personel özelliklerine uygun olması

D)

Çevresel koşullarla uyumlu olması E)

Verileri çeşitli basılı, yazılı ve görsel yayınlardan elde edilen piyasa ücret araştırmalarına ne ad verilir?

20.

İşletme dışı kurumlar tarafından yapılan araştırmalar

A)

İkincil kaynak araştırmaları B)

Kamuya açık araştırmalar C)

Biçimsel olmayan araştırmalar D)

Özel araştırmalar E)

2016 GÜZ ARA 3369-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-24)