Halkla İlişkiler

Belgede 2014 FAALİYET RAPORU (sayfa 56-59)

İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hiz-metin daha etkin, verimli ve nitelikli olması için “Bütünleşik Çağrı Merkezi Projesi”ni hayata geçirerek, İletişim noktaları sayılarını artırarak, sosyal medya çalışmalarına ağırlık vererek ve sosyal sorumluluk projeleri-etkinlikleri gerçekleştirerek çalışmalarını yürütmektedir.

Beyaz Masa

Beyazmasa hizmetiyle İstanbul’da 7/24 saat hizmet anlayışına göre kuruma ulaşan tüm istek, şikayet ve memnuniyetler değer-lendirilerek çözüm üretilmektedir. İstanbul’lu vatandaşlarımızın belediyemize en kısa yol ve en kısa sürede ulaşabilmeleri için, gelişen teknoloji ve bilişim dünyası takip edilerek yeni, etkin ve çözümü kolaylaştırıcı iletişim kanalları açılmakta ve AR-GE ça-lışmaları devam etmektedir.

Beyaz Masa,

• Alo 153 çağrı merkezi,

• Beyazmasa çözüm ekibi olmak üzere iki ana başlık altında faa-liyetlerini yürütmektedir.

İstanbul İhale ve Duyuru Bülteni

Belediyemiz ve bağlı kuruluşları tarafından yapılacak her türlü ihale ve benzeri hizmet alım ve satım işlerinin il halkına ve ilgi-lilere duyurulması, yapılması planlanan yeni hizmet ve projeler-den haberdar edilmesi amacıyla 1994 yılından bugüne aylık süreli olarak İstanbul İhale ve Duyuru Bülteni yayınlanmaktadır.

İstanbul İhale ve Duyuru Bülteni 2014 yılında toplam 450 Bin adet basılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

%DKoHOLHY

OHUd|]P

YHdD÷UÖ

0HUNH]LIVWad')#6AD&*(7“cnZh^cZ6aâcVc7^g^baZg

%.4%'2!39/.5¨4!-!-,!.!.,!2

!ÉÍ +(ƃ, + 1(

Ň ÍÉ ƃ *ř/3 ƃ

+.ÉÉ!@BJNɪHBD *Ĕ+3Ĕ1É ƃ

+.É É!DX@YÉ,@R@ *Ĕ+3Ĕ1É,Ĕ#Ĕ1+ĔŇĔ

+.É É*@CÒMÉUDÉ HKDÉ2@ňKÒňÒÉ'HY / 1*É5$É! 'Í$+$1É,Ĕ#Ĕ1+ĔŇĔ

+.É ÉĐYğQKğKDQDÉ8ěMDKHJÉ'HY 14'2 3É5$É#$-$3ř,É,Ĕ#Ĕ1+ĔŇĔ

+.É É$UCDÉ2@ňKÒJÉ'HY 2/.1É ƃ

!ř,3 ƃ ƃ$'ř1É' 3+ 1(

Í$51$É*.14, 3 1ř'řÉÍ$51$É*.14,

' +*É$*,$* 3./+4É4+ ƃ(,

ř$33 4+ ƃ(,É ƃ

ř+ Í+ , É!ř1ř,ř 8.+É! *(,É5$É.- 1(,É,Ĕ#Ĕ1+ĔŇĔ

ř2! * 9 !(3 É*.,43 É,$1*$9ř

ř23 Í 9 !(3 É3Ĕ*$3ř"ř 1TLDKH M@CNKT

ř23 -!4+É$-$1)ř 2 Ň+(*É ƃ

ř23 -!4+É.3.!Ĕ2É ƃ 31 %ř*É*.-31.+É,$1*$9ř

%.4%'2!39/.5¨$%6!-¨%$%.,%2

ř2/ 1* ř2*ř

!$+!ř, ř2,$*

!$+341 2.28 +É3$2ř2+$1

,$9 1+(*+ 1É,Ĕ#Ĕ1+ĔŇĔ 2.28 +É8 1#(,É'ř9,$3+$1řÉ2.28 +É8 1#(,É

2 -#(Ň(

ř#3,É ƃ 4&$3 ,

ř23 -!4+Éř, 1Éř-ƃ 3 ř&# ƃ

-C[PCM7VhâcNVnâckZ=Va`aVòa^ï`^aZg9V^gZ7Vï`Vcaâñâ!'%&)

%H\D]PDVD·\D EDùYXUX \ROODUÖ JHOLùHQ WHNQRORMLN LPNDQODU KL]

PHW ELULPOHULQLQ VD\ÖVÖ YH QLWHOL÷LQGHNL DUWÖù SDUDOHOLQGH YH GH

PRNUDWLNùHIIDI \|QHWLP LONHVL JHUH÷LQFH JLGHUHN DUWPDNWDGÖU

%H\D]PDVD\DJHOHQEDùYXUXODUÖQVUHVLQGHo|]PRUDQÖ

¶GLU%H\D]PDVDSHUVRQHOLWXWXPYHGDYUDQÖùODUÖQGDQEDùYXUXVD

KLSOHULQLQPHPQXQL\HWKHVDSODQPDNWDGÖU%XRUDQ·WU

IVWad'*#7ZnVobVhVÉnV7VïkjgjI“gaZg^

"EYAZMASAYA¨"AŔVURU¨4̥RLERI ƃ@GRDMÉ!@ƄUTQT

!ğXğJƄDGHQÉR@MSQ@KÉG@SSÒM@ÉA@ƄUTQT

KNÉÉÍ@ňQÒÉ,DQJDYH

!DX@YL@R@ÉƄTADKDQHMDÉA@ƄUTQT

ĔRJğC@Q *@CÒJěX ,DQSDQ 2@Q@yG@MD řKDSHƄHLÉ-NJS@K@QÒ

!@JÒQJěX É*@CÒJěX É!DƄHJS@Ƅ ÉƃHƄKH ÉÉ$LHMěMğ É3@JRHL ÉƃHQHMDUKDQ É*@QS@K ÉĔRJğC@Q É!DXKHJCğYğ É JR@Q@X É$XğO É.SNF@Q É S@SğQJÉ'@U@@K@MÒ É UBÒK@Q É!DX@YÒS É2@QÒXDQ

!DX@YL@R@É'HYLDSÉAHQHLKDQHÉXNKTÉHKDÉ!@ƄUTQTÉ!DX@YÉ&DYH É!DX@YÉ*@Q@MEHK É3@YHXDÉUDÉřSE@HXDÉ Q@L@K@QÒ É 8DQHMCDÉ!HKFHKDMCHQLDÉ'HYLDSÉ!HQHLH É23*ÉUDÉ*TQTLÉ9HX@QDSKDQHÉ!DX@YÉ#DUQHXD É,TGS@QK@QÉ!ğQNRT

řMSDQMDSÉXNKTXK@ÉA@ƄUTQT 6DAÉVVV HAA FNU SQ ,@HKÉADX@YL@R@HAA FNU SQ

!DX@YL@R@É,NAHKÉ4XFTK@L@É(OGNMDÉUDÉ MCQNHCÉ3DKDENMK@Q

%@WÉXNKTÉHKDÉA@ƄUTQT

/NRS@ÉXNKTXK@ÉA@ƄUTQT

É2,2É'@SSÒ

2NRX@KÉ,DCX@ÉXNKTXK@ÉA@ƄUTQT 3VHSSDQÉÉHAAADX@YL@R@

%@BDANNJÉ(AAÉ!DX@YL@R@

-C[PCM7VhâcNVnâckZ=Va`aVòa^ï`^aZg9V^gZ7Vï`Vcaâñâ!'%&)

IVWad'+7ZnVobVhV7VïkjgjKZg^aZg^6YZi

-C[PCM7VhâcNVnâckZ=Va`aVòa^ï`^aZg9V^gZ7Vï`Vcaâñâ!'%&)

"AŔVURU¨"I±IMI "EYAZMASA¨"AŔVURU¨3AY¯S¯¨

  

2ěYKğÉ!@ƄUTQT       

řMSDQMDSÉ$ ONRS@     

KNÉÉÍ@ňQÒÉ,DQJDYH      

řKDSHƄHLÉ-NJS@K@QÒÉJ@XÒSKÒK@Q -    

#HňDQ    - 

,NAHKÉ4XFTK@L@ - -   

!DX@YL@R@ÉƃTADKDQHÉ

*@XÒSKÒK@Q     

É2,2 718 580 893  

%@JR 287 227 99 58 1

/NRS@ 3 2 5 1 2

3VHSSDQ - 2  É 

!DX@YL@R@É'HYLDSÉ

!HQHLKDQHÉ 298 590   

3NOK@LÉ!@ƄUTQT       

*@XÒSKÒÉA@ƄUTQTÉ3NOK@L      

ÍěYğLKDMDMÉ!@ƄUTQTK@Q      

ÍěYğLÉ.Q@MÒ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸

ñNGVKïKO0QMVCNCTð

%HOHGL\HPL]LQ´+HUPH\GDQDELUú%%µVORJDQÖ\ODKD\DWDJHoLUGL÷L

PHUNH]LYH\R÷XQPH\GDQODUGDNXUXODQúOHWLùLP1RNWDODUÖú%%·QLQ

ùXEHOHULJLELoDOÖùDUDNYHYDWDQGDùODUOD\]\]HLOHWLùLPNXUDUDN

YDWDQGDùODUGDQJHOHQWDOHSYHùLNk\HWOHULNDUùÖODPDNWDGÖU

%HOHGL\HPL]LQ\UWW÷oDOÖùPDODUÖWDQÖWPD\ÖKDONÖQVRUXQLV

tek ve beklentilerini kayıt altına alarak çözümlemeyi ve belediye-nin kültürel etkinlikleri hakkında bilgi vermeyi hedefleyen İletişim Noktaları, yabancı turistlere de danışmanlık hizmeti sunuyor.

İletişim noktaları; Kadıköy, Kartal, Beşiktaş, Eminönü, Şişli, Ba-kırköy, Şirinevler, Üsküdar, Beylikdüzü, Eyüp, Otogar, Aksaray, Atatürk Havaalanı, Taksim Maksem, Sarıyer, Avcılar ve Beyazıt’da olmak üzere 17 adettir.

Tablo 27. İletişim Noktaları Verileri Eminönü

İletişim Noktası, 2014

Bakırköy İletişim Noktası, 2014

İletişim Noktaları Ölçü 2010 2011 2012 2013 2014

Yerli Ziyaretçi Sayısı Kişi 246.995 353.328 689.637 1.099.709 1.423.878

Yabancı Ziyaretçi Sayısı Kişi 97.952 107.891 383.997 416.632 690.602

Toplam Ziyaretçi Sayısı Kişi 344.947 461.219 1.073.634 1.516.341 2.114.480 Kayıt Altına Alınan Başvuru Sayısı Adet 5.065 6.623 11.336 15.663 13.548 Dağıtılan Materyal Sayısı Adet 729.677 930.154 1.473.014 1.921.103 2.539.992

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2014

Beyaz Gezi

Beyaz Gezi kapsamında uzman rehberler eşliğinde Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımları yerinde yapılmaktadır. Belediyemiz yatı-rımlarının yanı sıra Panorama 1453 ve Miniatürk de gezi progra-mına dahil edilmektedir.

Üniversite öğrencilerine, yurtdışından gelen yabancı öğrencile-re, belirli günlerde özel gruplara, gönüllü itfaiyecileöğrencile-re, STK’lara, dış heyet vb. gruplara yönelik geziler düzenlenmektedir. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda Çanakkale gezi programları da yapılmaktadır.

Beyaz Gezi kapsamında 35.000 kişiye yapılan anket sonucunda İBB’den genel memnuniyet oranı % 98.3 çıkmıştır.

Tanıtım Çadırı, 2014

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2014

*2014 Muhtarlar Bürosu faaliyetleri ve personel sayısı, hizmet kapsamında iyileştirme olması sebebi ile artmıştır. Alınan başvuru sayılarında ise genel memnuniyet arması sebebi ile azalma görülmüştür.

Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulama yönetmeli-ğine göre 01.07.2004 tarihinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete girmiş olan Bilgi Edinme Birimi, açıldığı tarihten itibaren bilgi edinme başvurularına cevap vermeye devam etmektedir.

Başvuru sahipleri www.ibb.gov.tr sayfasında bulunan bilgi edin-me başvuru formunu doldurarak bilgi taleplerini birimimize ile-tebildiği gibi, faks, posta yolu ve şahsen de müracaatta bulunup, Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında çeşitli sorular yönelterek bilgi edinme hakkını kullanabilmektedir. İstenen bilgi ilgili kişiye isteğe göre e-posta, faks, posta ve yerinde inceleme şeklinde iletilmektedir.

Bilgi Edinme faaliyeti kapsamında 2014 yılı içerisindeki Bilgi Edinme başvuru sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Muhtar Ziyaretleri

Muhtarlar Hizmet Birimi, muhtar aramaları yapmakta ve muh-tarları makamlarında ziyaret etmektedir. “Muhmuh-tarlarımızı Dinli-yoruz, Mahallelerimizi Konuşuyoruz” toplantıları yapılarak ma-halle muhtarları ile ilgili birim yetkilileri bir araya getirilmekte ve böyle muhtarların talep ve önerilerini doğrudan ilgili kişilere iletilmesi sağlanmaktadır.

Panorama 1453 Tarih Müzesi, 2014

Tablo 28. Beyaz Gezi Verileri

Tablo 29. Muhtarlar Bürosu Faaliyeti

Beyaz Gezi Faaliyeti 2010 2011 2012 2013 2014*

Grup Sayısı 160 327 1.090 839 2.177

Kişi Sayısı 6.108 13.295 33.880 31.689 81.266

Hizmet Türü 2010

(Adet)

2011 (Adet)

2012 (Adet)

2013 (Adet)

2014*

(Adet)

Ziyaret Edilen Muhtarlık 219 589 168 128 903

Telefon ile Görüşülen Muhtar Sayısı - - 3.522 5.196 9.845

Alınan Başvuru 771 366 4.608 5.373 3.065

Çözüme Kavuşturulan Başvuru 725 352 4.436 3.931 2.886

Takipte Olan Başvuru 46 14 172 1.442 179

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2014

*2014 yılı Beyaz Gezi faaliyetleri ve personel sayısı, vatandaştan gelen talepler doğrultusunda artmıştır.

Muhtar Ziyareti, 2014

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2014

Belgede 2014 FAALİYET RAPORU (sayfa 56-59)