• Sonuç bulunamadı

DEĞERLENDİRME

Emniyet Teşkilatında performans değerlendirme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Madde 64 (Kademe İlerlemesi), Madde 122 (Takdirname) ve de Madde 123(Ödül) de düzenlenmiştir. Bahsi geçen kanun maddelerinden 64.ve 122.inci maddeler 13.02.2011 tarihinde Resmi Gazetenin 27857. sayısında yayınlanan “6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal

Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yeniden

düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 64 de yeniden yapılan düzenleme ve de eski uygulamadaki hali Tablo 2.6.de verilmiştir. Yine 657 sayılı DMK Madde 122 ye yapılan eklemeler ise Tablo 2.7.da verilmiştir. 182

181

ÖRÜCÜ & KÖSEOĞLU, a.g.e., s.56

182 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu & 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Tablo 2.6. Karşılaştırmalı Devlet Memurları Kanunu Madde 64

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Madde 64

ESKİ HALİ

Kademelerde ilerleme şartları:

MADDE 64: Devlet memurunun kademede ilerlemesi

için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır:

A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması,

C) Bulunduğu derecede ilerliyebileceği bir kademenin bulunması,

(Ek: 29/1/1984 – KHK 243/9 md.) Devlet

memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

(Ek : 9/4/1990 – KHK – 418/4 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK – 527/4 md.) Ancak,72 nci madde gereğince

belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin İl’leri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

6111 sayılı Kanunun Madde 72.deki düzenleme ile 657 DMK Madde 64 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

YENİ HALİ

Kademe ve kademe ilerlemesi:

MADDE 64: Kademe; derece içinde, görevin

önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.”

Tablo 2.7. Karşılaştırmalı Devlet Memurları Kanunu Madde 122

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Madde 122

ESKİ HALİ

Takdirname:

MADDE 122: Görevinde olağanüstü gayret ve

çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.

Takdirname sicile geçer.

6111 sayılı Kanunun Madde 82.deki düzenleme ile 657 DMK Madde 122 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. YENİ HALİ

Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül: MADDE 122: Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir. Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.

6111 sayılı kanun ile 657 sayılı DMK madde 64 değiştirilmiş, madde 122 nin ise kapsamı genişletilmiş görülmektedir. Fakat bu denli köklü bir değişikliğin uygulamada çıkabilecek sıkıntıları giderebilmek amacıyla Devlet Personel Başkanlığından tarafından 15 Nisan 2011 Cuma Resmî Gazetenin27906 Sayısında “Kamu Personeli Genel Tebliği” yayınlanmıştır. Bu tebliğin SERİ NO:2 bölümünde yayınlanan ve B bendinin Sicil, Disiplin Ve Diğer Hususlara İlişkin

Açıklamalar kısmında yer alan 1 ve 2. madde de yer alan açıklamalar da;183

1- 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığından 2011 yılından başlamak üzere Devlet memurları için sicil raporu doldurulmayacaktır. Geçmiş yıllara ait sicil raporlarının, 1/1/2011 tarihinden başlamak üzere beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir. 657 sayılı Kanun dışındaki kanunlarda yer alan sicil ve değerlendirmeye ilişkin hükümlerde bir değişiklik yapılmadığından bu hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir. Diğer kanunların sicil konusunda 657 sayılı Kanuna atıf yapan hükümlerinin uygulama imkanı kalmadığından bu hükümler uyarınca işlem yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca, kurumların 657 sayılı Kanunun mülga 112 nci maddesine istinaden çıkarmış oldukları sicil amirleri yönetmeliklerinin dayanağı ve uygulama imkanı kalmadığından bu yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Bu kapsamdaki yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlükten kaldırılması uygun görülmekte olup, bu hususta ayrıca görüş alınmasına gerek bulunmamaktadır.

2- 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce olumsuz sicil almaları sebebiyle kademe ilerlemesi yapamamış olan memurlara geçmişe dönük kademe ilerlemesi yapılmayacak ve herhangi bir mali ve sosyal hak verilmeyecektir. 2011 yılında kademe ilerlemesi yapılacak memurlar için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi hariç olmak üzere, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olma ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması dışında başka bir şart aranmayacaktır.

Yapılan kanuni değişiklik ve de yayımlanan tebliğden de anlaşılacağı üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yeni uygulamasında; daha önce memur

performans değerlendirilmesi için yılda bir kere uygulanan sicil raporu ve sicil amiri uygulamasına son verilmiştir. Madde 64 değiştirilerek, Personelin bulunduğu konumda bir yıl çalışmış olması, herhangi bir disiplin suçu işlememiş olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları kademe ilerlemesi için yeterli olmaktadır. Ayrıca 6 yıl üst üste 90 üzeri sicil notu alan personele verilen kademe ilerlemesi sicil raporunun kaldırılması ile uygulanamayacağından, yerine son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memura kademe ilerlemesi verilmesini öngörmüştür. Bir başka kademe ilerleme şartı ise kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi son kanun değişikliği ile uygulanmaya başlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 122’deki memur performans değerlendirmesinde kullanılan takdirname ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Eski uygulamada memura verilen takdirname için “görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan” yeterli iken, yeni düzenleme ile “görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları” tespit edilen memurlara başarı belgesi verilir demektedir. Hem Takdirnamenin ismi Başarı Belgesi olarak değiştirilmiş, hem de bireysel performansa dayalı kriterlerin arttığı ve de somutlaştığı görülmektedir. Kanun maddesinin son fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir” diyerek kamu kurumlarına kendi performans değerlendirme ölçütlerini oluşturma imkânı tanımıştır.

Bir diğer performansa değerlendirme maddesi 657 Devlet Memurları Kanununun Madde 123’ü Ödül başlığında altında;

“Madde 123 - (Değişik: 29/11/1984 KHK 243/24 md.) Bağlı bulundukları

kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.

Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.”

184

şeklinde düzenlenmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: MALATYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE PASAPORT ŞUBESİ’NDE

BİR ARAŞTIRMA

Yapılan kanuni düzenlemeler ile şu anda kamu kurumlarının performans ölçme ile ilgili herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu çalışmanın uygulama alanı vatandaşla sürekli diyalog içerisinde olan Malatya Emniyet Müdürlüğünün Trafik Tescil ve Pasaport Şubeleri seçilmiştir.