• Sonuç bulunamadı

2.4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2.4.2. BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA DERECELERİ İLE İLGİLİ VERİLERİN

Belirsizlikten kaçınma boyutu; toplumların, bilginin yetersiz olduğu, açık olmadığı veya hiç olmadığı, değişimin hızının ve boyutunun öngörülemediği durumlardan duydukları tedirginlik düzeyi ile ilgilidir. İnsanların belirsizlik içeren ortamlarda, uyum sorunları yaşadıkları bilinmektedir. Çevresel uyarıların yoğun olduğu ve bilgi yükünün hızla arttığı ortamlar bu duruma örnek verilebilir. Bireyler böyle ortamlarda etkin olabilmek için farklılaşabilirler. Bir toplumun üyelerinin belirsizlikten kaçınma eğilimleri yüksek ise; yaşamlarını garantiye almak için biçimsel ve yazılı kuralları artırma, farklı düşüncelere karşı çıkma ve kesin doğruları arama faaliyetlerini gerçekleştirmeleri kaçınılmazdır. Belirsizlik toleransı yüksek olanlar enformasyona eğilimlidirler, ipuçlarını yorumlamaya çalışırlar ve enformasyon iletme becerileri yüksektir. Böyleleri, diğer insanlara karşı da duyarlıdırlar. Ayrıca belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksek olan insanların duygusallık seviyeleri, stres seviyeleri yüksek iken süper egoları zayıftır.

Belirsizlikten kaçınma; yeterince açık ve net olmayan durumları tolere edememe ya da etmeme durumudur.Tolerans derecesinin insandan insana ve toplumdan topluma farklı olacağı malumdur.Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi girişimciliğin dominant olması, belirsizliğe olan toleransın yüksekliği ile doğru orantılıdır.Örneklemi oluşturan işletme sahiplerinin belirsizlikten kaçınma veya belirsizliğe karşı tolerans konusunda durdukları yeri belirlemek için altı görüşle ilgili olarak katılım dereceleri istenmiştir.

6. Belirsizlik Faktörüne İlişkin Görüşler

Ankete cevap veren girişimcilerin “Belirsizlik Tehlikelidir ve Azaltılması Gereklidir” görüşüne katılım düzeylerini gösteren dağılım Tablo 2.6’da görüldüğü şekildedir.

Tablo 2.6. Belirsizlik Faktörüne İlişkin Görüşler

Katılım Düzeyi Sayı Oran(% )

Hiç Katılmıyorum 10 11,6

Kısmen Katılıyorum 23 26,7

Tamamen Katılıyorum 51 59,3

Boş 2 2,4

Tabloya dikkat edildiğinde % 59,3 oranındaki tamamen katılıyorum cevabı ile % 26,7’lik kısmen katılıyorum cevabı toplamda ulaştıkları % 86’lık yüzde ile örneklem grubun belirsizliğin tolere edilmesinde fazlasıyla isteksiz olduklarını göstermektedir. Bu denli yüksek istekliksiz ise girişimcilik açısından olumlu karşılanmayacak bir seviyedir. Bu oranlara karşılık % 11,6’lık kısım ise hiç katılmayanlardan oluşmaktadır. Belirsizliği tamamen tolere etmek demek olan seçeneği seçenlerin ancak % 10’ları geçmesi, Malatya’da girişimcilik kültürünün tam oturmadığı ve girişimciliğin belli kalıpları kıramadığı savını destekler niteliktedir. Girişimcilerin risk almak istemediklerini göstermektedir. Bu da girişimciliğin gelişmesi önünde büyük bir engeldir.

7. Bilim ve Bilişime Dayalı Verilere İlişkin Görüşler

Ankete cevap veren girişimcilerin “Bilişim(bilgi ve iletişim) ve bilişime dayalı veriler, işletmeye önemli katkı sağlar.” Görüşüne katılım düzeylerini gösteren tablo 2.7.’de görüldüğü şekildedir.

Tablo 2.7. Bilim ve Bilişime Dayalı Verilere İlişkin Görüşler

Katılım Düzeyi Sayı Oran(% )

Hiç Katılmıyorum 1 1,2

Kısmen Katılıyorum 18 20,9

Tamamen Katılıyorum 65 75,6

Boş 2 2,3

Toplam 86 100

Bu görüşte belirsizliğe karşı toleransı yüksek olan yani belirsizlikten kaçınma dereceleri düşük olan bireylerin iletişime ve enformasyona önem verdikleri inancı ile kullanılmıştır. Arzu edilen yüksek derecelerde katılım içeren cevapların alınabilmesidir. Araştırmamızda tamamen katılıyorum cevabını veren grup % 75,6 oranında bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Girişimcilik açısından oldukça olumlu olan bu oran bir önceki görüşe verilen yüksek derece katılımla karşılaştırıldığında çelişkili çıkmıştır. Normal olan belirsizliğe karşı katı olan grubun aynı derecede bu görüşe hiç katılmıyorum cevabını vermesidir. Oysa bu cevabı verenler tüm grubun sadece % 1,2’dür.Bu paralelde kısmen katılıyorum cevabının % 20,9 oranında çıkması da bahsettiğimiz çelişkiyi destekler niteliktedir.

8. Firma içi Haberleşmeye Dayalı Verilere İlişkin Görüşler

Ankete cevap veren girişimcilerin, “Firma içi haberleşme şekli kesin yazılı kurallara bağlı olmalıdır.” Görüşüne katılım düzeyini gösteren dağılım tablo 2.8.’de görüldüğü şekildedir.

Tablo 2.8. Firma İçi Haberleşmeye Dayalı Verilere İlişkin Görüşler

Katılım Düzeyi Sayı Oran(% )

Hiç Katılmıyorum 8 9,3

Kısmen Katılıyorum 51 59,3

Tamamen Katılıyorum 25 39,1

Boş 2 2,3

Toplam 86 100

Tabloya dikkat edildiğinde bu görüşü kullanmanın mantığı belirsizliği tolere edemeyenlerin en ufak bir şey yapabilmek için bile; kesin sınırlara bağlanmış ve her an ulaşılabilecek şekilde yazıya dökülmüş yazıya dökülmüş kurallara ve katı hiyerarşik yapılara ihtiyaç duydukları varsayımıdır. Yani risk almak istemeyen girişimciler her şeyin yazılı şekilde olmasına özen göstermektedir. Ama tabloya bakıldığın yine az da olsa bir çelişkiyle karşı karşıya kalındığı görülmektedir.% 59,3’lük tamamen katılanların yanında % 59,3’lük kısmen katılan grup mevcuttur. Beklenen durum tamamen katılanların sayısının açık şekilde fazla olasıydı. Ama olumlu olan görüş hiç katılmıyorum cevabıdır. Bu görüşün oranı ise % 9,3’lük az bir değerdir. Bu da girişimcilerin hala dışına çıkamadıkları kalıplara sahip olduklarının bir göstergesidir.

9. Kesin Doğruları Aramaya Dayalı Verilere İlişkin Görüşler

Ankete cevap veren girişimcilerin, “Kesin doğruları aramak işletmenin sağlığı için gereklidir.” görüşüne katılım düzeylerini gösteren dağılım tablo 2.9.’da görüldüğü şekildedir.

Tablo 2.9. Kesin Doğruları Aramaya Dayalı Verilere İlişkin Görüşler

Katılım Düzeyi Sayı Oran(% )

Hiç Katılmıyorum 6 7

Kısmen Katılıyorum 23 26,7

Tamamen Katılıyorum 55 64

Boş 2 2,3

Toplam 86 100

Tabloya dikkat edildiğinde Tamamen katılanların sayısı 55 olup oranı ise % 64 ‘lük bir oranı göstermektedir. Bu oran belirsizlikten kaçınmanın maksimum olduğu durumdaki yorumlanmaktadır. Kesin doğruları arayan girişimciler belirsizliği tolere edemeyen grubun içinde yer almaktadır. Girişimci için olumlu olarak kabul eden hiç katılmıyorum cevabını veren grubun toplamda ki sayısı sadece 6 iken oran % 7’lik bir kısma karşılık gelmektedir. İşletmelerin sadece doğruların peşine takılıp gitmesi aman ve kaynak israfına neden olmaktadır.

10. İşle İlgili Konularda Alışılmışın Dışına Çıkmaya Dayalı Verilere İlişkin Görüşler

Ankete cevap veren girişimcilerin “ İşle ilgili konularda alışılmışın dışına çıkmak beraberinde tehlikeler getirebilir.”görüşüne katılım düzeylerini gösteren dağılım tablo 2.10’da görüldüğü şekildedir.

Tablo 2.10. İşle İlgili Konularda Alışılmışın Dışına Çıkmaya Dayalı Verilere İlişkin Görüşler

Katılım Düzeyi Sayı Oran(% )

Hiç Katılmıyorum 18 21,9

Kısmen Katılıyorum 44 51,2

Tamamen Katılıyorum 22 25,6

Boş 2 2,3

Tabloya dikkat edildiğinde sıra dışına çıkamayan ya da rutin işlerden farklı işler yapamayanların ve de risk almayı sevmeyenlerin yani bu görüşe tamamen katılanların oranı % 25,6’dır.Bu oran olumlu bakılacak sınırı aşmaktadır. Kısmen katılanların oranı ise % 51,2’dir.Bu oran girişimcilerin risk almada rutin işlerin dışına çıkıp çıkmamada tereddütte olduklarının bir göstergesidir. Bu sonuç gelişme çabaları içinde olan girişimci kültürü için olumlu sayılabilir. Bununla birlikte hiç katılmayanları oranlarının % 21,9 gibi bir orana ulaşması ilerleme aşamasında hiç de azımsanmayacak bir durumdur. Ancak girişimcilik potansiyeli genel olarak göz önüne alınırsa bu sonucun yeterli olmadığı açıktır.

11. Sağduyuya Önem Vermeye Dayalı Verilere İlişkin Görüşler

Ankete cevap veren girişimcilerin “Etkinlik için sağduyuya kulak vermek önemlidir.”görüşüne katılım düzeylerini gösteren dağılım tablo 2.11’de görüldüğü şekildedir.

Tablo 2.11. Sağduyuya kulak vermeye Dayalı Verilere İlişkin Görüşler

Katılım Düzeyi Sayı Oran (%)

Hiç Katılmıyorum 8 9,3

Kısmen Katılıyorum 32 37,2

Tamamen Katılıyorum 44 51,2

Boş 2 2,3

Toplam 86 100

Tabloya dikkat edildiğinde bu soruya tamamen katılıyorum cevabını verenlerin oranı % 51,2 seviyesindedir. Girişimcilik için memnun edici bir cevap olarak kabul edilen bu seçeneğe bu derece yüksek katılım çıkması örneklem grubunun diğer sorulara verdikleri cevaplar karşısında yine bir çelişki oluşmaktadır. Kısmen katılıyorum oranının % 37,2 olması mevcut çelişkinin devamı niteliğindedir.

2.4.3.GİRİŞİMCİLERİN GÜÇ MESAFESİ DEĞERLERİNE İLİŞKİN