• Sonuç bulunamadı

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki farkı etkileyen bazı faktörler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki farkı etkileyen bazı faktörler"

Copied!
135
0
0

Tam metin

In the research, the evaluation of some factors that influence the level of benefit of the guidance program of grade 8 students in the primary school was completed. The differences in the level of benefit from the guidance program were found according to 8th grade students' gender, educational level of their mothers - fathers and socio-economic levels.

GİRİŞ

Araştırmanın Amacı

Anne eğitimi faktörü sekizinci sınıf öğrencilerinin rehberlik programından yararlanma derecesini etkiler mi? Babanın eğitimi faktörü sekizinci sınıf öğrencilerinin rehberlik programından yararlanma derecesini etkiler mi? Sosyoekonomik durum sekizinci sınıf öğrencilerinin rehberlik programından yararlanma derecesini etkiler mi?

Okullarda uygulanan rehberlik programlarının öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerini kapsamlı bir şekilde ele alması, eğitim sisteminin işlevselliğinin artırılması açısından önemlidir. Bu gereklilik doğrultusunda okullarda eğitim faaliyetlerini geliştirenlerin rehberlik hizmetlerine yönelik bakış açıları, rehberliğe olan ilgileri ve motivasyonları eğitim ve öğretimin sağlıklı işleyişi açısından önemlidir. Müfredat: Okullarda bilgi ve becerilerin planlı ve eğitim programının amaçları doğrultusunda kazandırılmasını amaçlayan programdır.

Rehberlik Programı: 167 Sayılı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde okulların kendi kaynak ve şartlarına göre hazırlamak zorunda oldukları programdır. Rehberlik Hizmeti: Okullarda rehberlik faaliyetlerini ilgili mevzuata uygun olarak programlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla kurulan kurumdur. 2946 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu ve 167 Sayılı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ile.

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Okul danışmanlarının görevlerini ve rehberlik programlarının öğrencilere sağladığı temel yardımı inceleyen Gibson (1962), yaptığı ankette öğrencilerin %95'inin programlara rehberliğin yalnızca öğrencinin bazı özelliklerini geliştirmek için eklendiğini söylediğini, ancak 27 Öğrencilerin yüzde 56'sı bunların kişisel sorunlarını çözmeye yetmediğini, yüzde 56'sı rehberliğin sadece öğrencilerin bazı özelliklerini geliştirmek için programlara eklendiğini, rehberlikten haberdar olmadığını söyledi. okuldaki program. Leviton (1977) tarafından yapılan bir araştırmada öğrencilerden okul rehberliği faaliyetlerini kendi ihtiyaçlarına göre önem sırasına göre sıralamaları istenmiş ve ilk dört sırayı kariyer rehberliği sorunlarına, okul rehberliği arasındaki ilişkilere odaklanan psikolojik danışma çalışmalarının aldığı ortaya çıkmıştır. akranlar, ebeveynlerle çocuklar arasındaki ilişkiler ve öğretmenlerle öğrenciler arasındaki ilişkiler (Akt., Doğan, 1983). Amerikan kültüründe yapılan bu araştırmada ebeveynlerin danışmanlardan program geliştirme, öğrenci başarısızlığının nedenlerini ele alma, kariyer seçimlerine yardımcı olma, kişisel sorunlara yönelik psikolojik danışmanlık sağlama gibi belirli görevleri yerine getirmelerini bekledikleri anlaşılmaktadır.

Öğrencilerin ilköğretimde rehberlik programından yararlanmaları ve rehberlik ihtiyaçlarına ilişkin yurt dışında yapılan araştırmalar incelendiğinde, eğitimin her kademesinde rehberlik konusunun önemli olduğu ve bu konuda bilimsel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Ülkemizde öğrencilerin rehberlik programından yararlanma düzeyleriyle doğrudan ilgili çalışmalar bulunmamakla birlikte, rehberlik ve rehberlik ihtiyaçlarının anlaşılmasıyla doğrudan ve dolaylı olarak ilgili bazı çalışmalar bulunmaktadır. Kuzgun (2003) yaptığı araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun rehberlik programı, rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili görevlerin hemen hemen tamamının yanı sıra rehberlik anlayışıyla bağdaşmayan görevleri de ağırlıklı olarak sınıf öğretmenlerinden beklediklerini tespit etmiştir. veya sınıf öğretmenlerinin görevleri açısından elde edilen bulgular.

Gögen (1997), "Okul Rehberlik Ofislerinin Rolü (Okul Öncesi Eğitim Programlarında Rehberlik Programı Hedeflerinin Gerçekleşme Derecesi)". Araştırma sonucunda öğrencilerin okul oryantasyonunun amaç ve görevlerinin farkında oldukları ve oryantasyon programının hedeflerinin gerçekleşme derecesinin istenilen düzeyde olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.

YÖNTEM

 • Araştırma Modeli
 • Evren, Örneklem
 • Veri Toplama Aracı
 • Verilerin Toplanması
 • Verilerin Çözümlenmesi

Annesinin eğitim düzeyi lise olan öğrenciler (93,5), lise (80,8), ilkokul (63,3) ve lise (57,1) olan öğrencilere göre değerlendirme sistemi hakkında daha fazla bilgi sahibidirler. Babasının eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin (92,2), babasının eğitim düzeyi lise olan öğrencilere (89,8) göre bu soruya daha sık evet yanıtı verdikleri görülmektedir. Babası ortaokul mezunu olan öğrenciler, babası ilkokul mezunu (78,1) ve okur-yazar olan (44,4) öğrencilere göre daha fazla evet cevabı vermiştir.

Babası lise mezunu olan öğrenciler (77,9), babası lise mezunu (61,7), lise mezunu (58,6), okur-yazar (55,6) ve ilkokul mezunu (52,7) olan öğrencilere göre meslek açısından daha düşüktür. ). daha iyi bilgilendirildiklerini söylüyorlar. Babası lise (35,9), okur-yazar (33,3), ilkokul (26,7) ve lise (25,3) mezunu olan öğrencilerle karşılaştırıldığında; Babası okuma yazma bilen öğrenciler (33,3), babaları ilkokul (26,7) ve ortaokul (25,3) eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerle karşılaştırıldığında; Babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin düzeyi (26,7), babası ortaokul mezunu olan öğrencilere göre (25,3) daha yüksektir. Babası lise (67,5) olan öğrencilerin, babası lise (44,5), okur-yazar (44,4), lise (36,8) ve ilkokul (24,7) mezunu olan öğrencilere göre bu soruyu yanıtlama olasılıkları daha yüksektir. daha fazla “evet” cevabı verdiklerini tespit etti.

Babasının eğitim düzeyi ilkokul (53,4) olan öğrenciler, babasının eğitim düzeyi lise (46,0), lise (29,7) ve lise (23,4) olan öğrencilerle karşılaştırıldığında; Babasının eğitim düzeyi lise (46,0) olan öğrenciler, babasının eğitim düzeyi lise (29,7) ve lise (23,4) olan öğrencilerle karşılaştırıldığında; Babası ortaöğretim mezunu olan öğrenciler (29,7), babası ortaöğretim mezunu olan öğrencilere (23,4) göre bu soruya daha fazla yanıt vermektedir. Babasının eğitim düzeyi lise (74,0) olan öğrencilerin, babasının eğitim düzeyi lise (60,2), okuryazarlık (55,6), ortaokul (51,7) ve ilkokul (50,0) olan öğrencilere göre bu soruyu yanıtlama olasılıkları daha yüksektir. daha çok 'evet' cevabı verdiklerini belirlediler.

Tablo 1. Örneklem Okulları
Tablo 1. Örneklem Okulları

BULGULAR VE YORUM

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular…

Anne eğitim düzeyi ortaokul (87,0) ve lise (86,7) olan öğrenciler, sınav düzenlemeleri konusunda lise (68,3), ilkokul (59,3) ve okuldaki (24,4) öğrencilere göre daha fazla bilgi sahibidir. daha bilgili olduklarını söylüyorlar. Özellikle annesi üniversite mezunu olan öğrenciler ile annesi üniversite mezunu olan öğrenciler arasında en büyük fark ortaya çıkmaktadır. En büyük fark özellikle anne eğitim düzeyi yüksek olan öğrenciler ile ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrenciler arasında görülmektedir.

Özellikle annesi lise eğitimi almış olan öğrenciler (87,0) ile okuma-yazma bilen öğrenciler (53,7) arasında büyük fark bulunmuştur. Annesi lise (74,2) olan öğrenciler ile annesi lise (69,6), ilkokul (59,3) ve ortaokul (58,7) mezunu olan öğrenciler arasında verilen yanıtlar arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Öğrenim kariyer danışmanınız size meslekler hakkında bilgi verdi mi? Öğrencilerin soruya verdikleri yanıtlarda anne eğitim durumuna göre p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.

Anne eğitim düzeyi lise (84,8) ve lise (80,8) olan öğrenciler ile anne eğitim düzeyi lise (74,6), ilkokul (64,6) ve okuryazar olan öğrenciler arasında farklılıklar görülmektedir. Annesinin eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin (52,2), annesinin eğitim düzeyi lise (36,7), ortaokul (31,7), ilkokul (29,9) ve okuryazarlık (17,1) olan öğrencilerden daha yüksektir. Çok sayıda sorun tarama envanterini tamamladıkları görülüyor.

Tablo 3.  8. sınıf öğrencilerinin anne öğrenim durumlarına göre rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki fark
Tablo 3. 8. sınıf öğrencilerinin anne öğrenim durumlarına göre rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki fark

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Babasının eğitim düzeyi lise (92,2) olan öğrenciler, babasının eğitim düzeyi lise (78,2) olan öğrencilere göre danışmanlarıyla daha sık görüşmektedir. Babasının eğitim düzeyi lise olan öğrenciler (83,1), babasının eğitimi ortaokul (72,4), ilkokul (58,9) olan ve okuryazar olan öğrencilere göre (83,1) bu soruya daha fazla yanıt vermişlerdir. Babasının eğitim durumu ortaokul olan öğrencilerin (72,4), ilkokul (58,9) ve okur-yazar (33,3) olan öğrencilere göre program hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Babasının eğitim düzeyi lise (88,3) olan öğrenciler, babasının eğitim düzeyi lise (76,6), lise (64,4), ilkokul (50,7) ve okuryazar (11 ,1) olan öğrencilerle karşılaştırıldığında. Sistem hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Babası lise (80,5) olan öğrenciler, babası lise (75,0), lise (72,4), ilköğretim (68,5) ve okur-yazar (33,3) olan öğrencilere göre daha üretkendir. çalışma yöntemleri hakkında rehberlik programından daha fazlasını öğrenin. Babasının eğitim düzeyi lise (76,6) olan öğrenciler, babasının eğitim düzeyi lise (55,5), okur-yazar (44,4), lise (43,7) ve ilkokul (41,8) olan öğrencilere göre daha yüksek eğitime sahiptir. kurumlarının tanıtımına ilişkin rehberlik programından daha fazla faydalanabilirler.

Babası lise mezunu olan öğrenciler (61,7), babası lise mezunu (58,6), okur-yazar (55,6), ilkokul mezunu (52,7) öğrencilerle karşılaştırıldığında; Babası lise mezunu olan öğrenciler (58,6), babası okuma yazma (55,6) ve ilkokul mezunu (52,7) olan öğrencilerle karşılaştırıldığında; Babası okuryazar eğitim düzeyine sahip olan öğrencilere (55,6) babaları ilkokul eğitim düzeyine sahip olan öğrencilere (52,7) göre kariyer rehberliği. Babası eğitim düzeyi okuryazar (55,6) olan öğrencilerin, babası ilkokul (53,4), ortaokul (46,0), lise (29,7) ve lise eğitim düzeyine sahip olan öğrencilere göre bu soruyu yanıtlama olasılıkları daha yüksektir. (23.4). daha fazla “evet” cevabı verdiklerini tespit etti.

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Bu durum, üst sosyo-ekonomik düzeydeki Canaydın İlkokulu öğrencileri (100,0), orta sosyo-ekonomik düzeydeki Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (91,9) ve Şirinevler İlkokulu öğrencileri sosyo-ekonomik düzeyi daha düşük olan öğrencilerdir (91,9). sorusuna 'evet' yanıtını verme olasılıklarının daha yüksek olduğu görülüyor. Okullarındaki rehberlik servisinin yerini bilen öğrencilerin çoğunluğunun sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan Canaydın İlköğretim Okulu öğrencileri olduğu ortaya çıktı. Sosyo-ekonomik düzeyi üst olan Canaydın İlkokulu öğrencileri (49,0), sosyo-ekonomik düzeyi alt olan Şirinevler İlkokulu öğrencileri (33,6), Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri ise Orta sosyo-ekonomik düzeydeki okullar (30,9); Alt sosyo-ekonomik düzeydeki Şirinevler ilkokulu öğrencileri (33,6), orta sosyo-ekonomik düzeydeki Altıparmak Fethi Açançiçek ilkokulu öğrencilerinden (30,9) daha fazla bu soruya 'evet' yanıtı verdi.

Sosyo-ekonomik düzeyi üst olan Canaydın İlkokulu öğrencileri (43,0), sosyo-ekonomik düzeyi alt olan Şirinevler İlkokulu öğrencileri (36,9), Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri ise Orta sosyo-ekonomik düzeydeki okullar (26,2); Alt sosyo-ekonomik düzeydeki Şirinevler ilkokulu öğrencileri (36,9), orta sosyo-ekonomik düzeydeki Altıparmak Fethi Açançiçek ilkokulu öğrencilerinden (26,2) daha fazla bu soruya 'evet' yanıtı verdi. Otobiyografiyi tamamlayan öğrencilerin çoğunluğu sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan Canaydın İlkokulu öğrencileriydi. Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu'nun orta sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencileri (37,6), Şirinevler İlköğretim Okulu'nun alt sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencileri (32,2) ve Canaydın İlköğretim Okulu'nun öğrencileri göre Sosyo-ekonomik düzeyi üst düzeyde olan okul (22,8); Alt sosyo-ekonomik düzeydeki (32,2) Şirinevler İlkokulu öğrencilerinin, üst sosyo-ekonomik düzeydeki Canaydın İlköğretim Okulu öğrencilerine göre bu soruya daha fazla 'evet' yanıtı verdikleri ortaya çıktı. ekonomik düzey (22.8).

Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu'nun orta sosyoekonomik düzeydeki öğrencileri (34,2), Şirinevler İlköğretim Okulu'nun alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencileri (22,1) ve Canaydın Okulu öğrencileri kimlerdir? daha yüksek sosyo-ekonomik düzeydedirler (17.4); Sosyoekonomik düzeyi düşük olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerinin (22,1), sosyoekonomik düzeyi yüksek olan Canaydın İlköğretim Okulu öğrencilerine (17,4) göre bu soruya daha fazla "evet" yanıtı verdiklerini görüyoruz. Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri (57,7) alt sosyo-ekonomik düzeyde, Altıparmak öğrencileri ise orta sosyo-ekonomik düzeyde yer almaktadır. Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu'nun orta sosyoekonomik düzeydeki öğrencileri (35,6), Şirinevler İlköğretim Okulu'nun alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencileri (18,8) ve Canaydın Okulu öğrencileri kimlerdir? sosyo-ekonomik düzeyi daha yüksek olan (12,8); Sosyoekonomik düzeyi düşük olan Şirinevler İlköğretim Okulu (18.8) öğrencilerinin, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan Canaydın İlköğretim Okulu (12.8) öğrencilerine göre bu soruya daha fazla "evet" yanıtı verdiklerini görüyoruz.

Altıparmak Fethi Açançiçek İlkokulu'nun orta sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencileri (53,7), üst sosyo-ekonomik düzeydeki Canaydın İlkokulu öğrencileri (40,3) ve Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri Okul alt sosyo-ekonomik düzeyde (30,9), üst sosyo-ekonomik düzeyde (40,3) Canaydın İlköğretim Okulu öğrencileri ise alt sosyo-ekonomik düzeyde yer almaktadır.

Tablo 5. 8. sınıf öğrencilerinin, okudukları okulların bulundukları çevre açısından, sosyo ekonomik durumlarına göre, rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki fark
Tablo 5. 8. sınıf öğrencilerinin, okudukları okulların bulundukları çevre açısından, sosyo ekonomik durumlarına göre, rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki fark

SONUÇ VE ÖNERİLER…

Sekizinci sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerine göre rehberlik programından

Sekizinci sınıf öğrencilerinin anne öğrenim durumlarına göre rehberlik

Sekizinci sınıf öğrencilerinin baba öğrenim durumlarına göre rehberlik

Sekizinci sınıf öğrencilerinin, okudukları okulların bulundukları çevre açısından,

Şekil

Tablo 1. Örneklem Okulları
Tablo 2.  8. sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerine göre rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki fark
Tablo 2. Devamı
Tablo 2. Devamı
+7

Referanslar

Benzer Belgeler

Preoperatif dönemde AF atağı geçirmiş olan hastalar, ventilasyon zamanına ait bilgilere ulaşılamayan hastalar, extübe edildikten sonra yeniden entübe edilen hastalar, ya da

sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarında rastlanılan anlatım bozuklukları, öğrencilerin öğrenim gördükleri farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okullara göre

Üst, orta ve alt sosyoekonomik düzeyler arasındaki karĢılaĢtırmada sadece üst sosyoekonomik düzeyde yer alan ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin

Nazmi Polat, küresel ısınmanın doğal yaşamı tehdit ettiğini, böyle devam etmesi halinde de gelecek 10 yıl içinde 1500’e yakın bitki türünün tehdit alt ına

Radyasyon demetlerini odaksal olarak kullanarak, beyin ve vücutta, özellikle erişiminde problem yaşanan kanserli bölgeleri yüksek dozlarla tedavi edebilirken, normal

sınıf öğrencilerinin okul rehberlik servisinden yararlanma düzeyleri, rehberlik servisini ihtiyaç olarak görüp görmeme, rehberlik servisinden çekinmeden yardım

Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezsiz), Türkiye 1976 - 1981 Lisans, Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler

Yüksek Lisans programlarının aktif edilebilmesi için en az 7 öğrencinin kayıt olması gerekmektedir..

Y erleştirmesi yapılan Aile Sağlığı Elem anı aday ların ın g ü venlik soru ştu rm ası/arşiv araştırm ası y ap ıld ık tan sonra A ile Sağlığı E lem anı S özleşm esi