• Sonuç bulunamadı

BÖLÜM IV. BULGULAR VE YORUM

4.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın dördüncü alt problemi, 8. sınıf öğrencilerinin okudukları okulların, bulundukları çevre açısından, sosyo ekonomik durumlarına göre, rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki farkın belirlenmesi biçiminde düzenlenmiştir. Bu bölümde araştırma kapsamına alınan ve ankete cevap veren 8. sınıf öğrencilerinin okudukları okulların bulundukları çevre bakımından sosyo ekonomik durumlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Araştırmamızın çalışma grubunun % 33,3’ ünü Canaydın İlköğretim Okulu,

%33,3’ ünü Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu, %33,3’ ünü Şirinevler İlköğretim Okulu’ ndan seçilmiş olan 8. sınıf öğrencileri oluşmaktadır.

Tablo 5, 8. sınıf öğrencilerinin okudukları okulların, bulundukları çevre açısından, sosyo ekonomik durumlarına göre, rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki farkı istatistiksel olarak vermektedir.

Tablo 5. 8. sınıf öğrencilerinin, okudukları okulların bulundukları çevre açısından, sosyo ekonomik durumlarına göre, rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki fark

Sosyo Ekonomik Durum Canaydın

İlköğretim Okulu

Altıparmak F. A.

İlköğretim Okulu

Şirinevler İlköğretim Okulu

Toplam Maddeler

N % N % N % N %

χ2 Anlam

lılık (P)

E 147 98,7 145 97,3 132 88,6 424 94,9

***

Okulunuzda rehberlik servisi olduğundan bilginiz var mı?

H 2 1,3 4 2,7 17 11,4 23 5,1

18,243a 0,00001

E 149 100 149 100 141 94,6 439 98,2 Okulunuzda rehber

öğretmen olduğundan

bilginiz var mı ? H 0 0,0 0 0,0 8 5,4 8 1,8

- -

E 149 100 137 91,9 137 91,9 423 94,6 Okulunuzda rehberlik

servisinin yerini biliyor

musunuz? H 0 0,0 12 8,1 12 8,1 24 5,4

12,681a 0,002

E 136 91,3 137 91,9 99 66,4 372 83,2 Rehber öğretmeniniz ile

tanıştınız mı?

H 13 8,7 12 8,1 50 33,6 75 16,8

45,085a 0,00001

**

***

E 139 93,3 100 67,1 88 59,1 327 73,2 Okul rehberlik

servisinin amaç ve işlevleri size tanıtıldı

mı? H 10 6,7 49 32,9 61 40,9 120 26,8

48,596a 0,00001

***

E 67 45,0 78 52,3 74 49,7 219 49,0

Okulunuzdaki rehberlik servisinden

yararlandınız mı? H 82 55,0 71 47,7 75 50,3 228 51,0

1,665a 0,435

E 101 67,8 90 60,4 103 69,1 294 65,8 Sorunlarınızı rehber

öğretmeniniz ile

paylaşabilir misiniz? H 48 32,2 59 39,6 46 30,9 153 34,2

2,922a 0,232

E 58 38,9 52 34,9 62 41,6 172 38,5

Sorunlarınızın çözümünde rehber öğretmeninizden destek

aldınız mı? H 91 61,1 97 65,1 87 58,4 275 61,5

1,436a 0,488

E 125 83,9 114 76,5 118 79,2 357 79,9 Rehber öğretmeniniz

sorunlarınıza ilgi

duyuyor mu? H 24 16,1 35 23,5 31 20,8 90 20,1

2,588a 0,274

E 124 83,2 113 75,8 120 80,5 357 79,9

Rehberlik Servisi İle İlişkiler

Rehber öğretmeniniz sorunlarınıza çözüm

üretebiliyor mu? H 25 16,8 36 24,2 29 19,5 90 20,1

2,588a 0,274

E 127 85,2 115 77,2 71 47,7 313 70,0 Rehber öğretmeniniz

size öğretim programı

hakkında bilgi verdi mi? H 22 14,8 34 22,8 78 52,3 134 30,0

55,590a 0,00001

E 127 85,2 120 80,5 50 33,6 297 66,4 Rehber öğretmeniniz

size not sistemi konusunda bilgi verdi

mi? H 22 14,8 29 19,5 99 66,4 150 33,6

109,146a 0,00001

***

***

*: p < 0,05 **: p < 0,01 ***: p < 0,001

Tablo 5. Devamı

Sosyo Ekonomik Durum Canaydın

İlköğretim Okulu

Altıparmak F. A.

İlköğretim Okulu

Şirinevler İlköğretim Okulu

Toplam Maddeler

N % N % N % N %

χ2 Anlam

lılık (P)

E 100 67,1 78 52,3 48 32,2 226 50,6 Rehber öğretmeniniz

sizi ortak ve seçmeli dersler konusunda

bilgilendirdi mi? H 49 32,9 71 47,7 101 67,8 221 49,4

36,586a 0,00001

E 133 89,3 120 80,5 49 32,9 302 67,6 Rehber öğretmeniniz

size sınav yönetmeliği konusunda bilgi verdi

mi? H 16 10,7 29 19,5 100 67,1 145 32,4

125,209a 0,00001

E 135 90,6 123 82,6 84 56,4 342 76,5 Rehber öğretmeniniz

size disiplin yönetmeliği konusunda bilgi verdi

mi? H 14 9,4 26 17,4 65 43,6 105 23,5

53,102a 0,00001

E 119 79,9 122 81,9 52 34,9 293 65,5 Rehber öğretmeniniz

size sınava hazırlanma ve sınav kaygısı konusunda bilgi verdi

mi?

H 30 20,1 27 18,1 97 65,1 154 34,5

93,101a 0,00001

***

***

***

***

E 107 71,8 133 89,3 84 56,4 324 72,5 Rehber öğretmeniniz

size verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgi verdi

mi? H 42 28,2 16 10,7 65 43,6 123 27,5

40,447a 0,00001 ***

E 90 60,4 123 82,6 83 55,7 296 66,2 Rehber öğretmeniniz

size boş zamanların değerlendirilmesi konusunda bilgi verdi

mi?

H 59 39,6 26 17,4 66 44,3 151 33,8

27,382a 0,00001

E 92 61,7 119 79,9 73 49,0 284 63,5 Rehber öğretmeniniz

size arkadaşlık ilişkilerinin önemi konusunda bilgi verdi

mi?

H 57 38,3 30 20,1 76 51,0 163 36,5

30,957a 0,00001

E 121 81,2 73 49,0 39 26,2 233 52,1 Rehber öğretmeniniz

size üst öğrenim kurumlarını tanıtıcı bilgi

verdi mi? H 28 18,8 76 51,0 110 73,8 214 47,9

91,297a 0,00001

E 129 86,6 86 57,7 57 38,3 272 60,9 Rehber öğretmeniniz

size meslekler konusunda bilgi verdi

mi? H 20 13,4 63 42,3 92 61,7 175 39,1

73,943a 0,00001

E 141 94,6 99 66,4 77 51,7 317 70,9 Rehber öğretmeniniz

size öğrenci tanıma formu konusunda bilgi

verdi mi? H 8 5,4 50 33,6 72 48,3 130 29,1

68,813a 0,00001

***

***

***

***

***

E 143 96,4 112 75,2 102 68,5 357 79,9 Öğrenci tanıma formu

doldurdunuz mu?

H 6 4,0 37 24,8 46 30,9 89 19,9

39,366a 0,00001

E 73 49,0 46 30,9 50 33,6 169 37,8

Rehberlik Servisinin Etkinlikleri

Rehber öğretmeniniz size otobiyografi konusunda bilgi verdi

mi? H 76 51,0 103 69,1 99 66,4 278 62,2

12,121a 0,002

***

**

*: p < 0,05 **: p < 0,01 ***: p < 0,001

Tablo 5. Devamı

Sosyo Ekonomik Durum Canaydın

İlköğretim Okulu

Altıparmak F. A.

İlköğretim Okulu

Şirinevler İlköğretim Okulu

Toplam Maddeler

N % N % N % N %

χ2 Anlam

lılık (P)

E 64 43,0 39 26,2 55 36,9 158 35,3

Otobiyografi doldurdunuz mu?

H 85 57,0 110 73,8 94 63,1 289 64,7

9,417a 0,009

E 24 16,1 23 15,4 24 16,1 71 15,9

Rehber öğretmeniniz size sosyometri konusunda bilgi verdi

mi? H 125 83,9 126 84,6 124 83,2 375 83,9

- -

E 26 17,4 22 14,8 24 16,1 73 16,1

Sınıfınızda sosyometri uygulaması yaptınız mı?

H 123 82,6 127 85,2 125 83,9 375 83,9

0,397a 0,820

E 69 46,3 44 29,5 32 21,5 145 32,4

Rehber öğretmeniniz size problem tarama envanteri konusunda

bilgi verdi mi? H 80 53,7 105 70,5 116 77,9 301 67,3

- -

**

E 70 47,0 45 30,2 33 22,1 148 33,1

Problem tarama envanteri doldurdunuz

mu? H 79 53,0 104 69,8 116 77,9 299 66,9

21,596a 0,00001 ***

E 48 32,2 45 30,2 25 16,8 118 26,4

Problem tarama envanterinizin sonuçları

konusunda rehber öğretmeniniz sizinle

görüştü mü?

H 101 67,8 104 69,8 124 83,2 329 73,6

10,800a 0,005

E 34 22,8 56 37,6 48 32,2 138 30,9

Size başarısızlık nedenleri anketi

uygulandı mı? H 115 77,2 93 62,4 101 67,8 309 69,1

7,799a 0,020

E 26 17,4 51 34,2 33 22,1 110 24,6

Başarısızlık nedenleri anketinin sonuçları

hakkında rehber öğretmeniniz sizinle

görüştü mü?

H 123 82,6 98 65,8 116 77,9 337 75,4

12,034a 0,002

E 127 85,2 31 20,8 23 15,4 181 40,5 Rehber öğretmeniniz

sizin için üst öğretim kurumlarına geziler

düzenledi mi? H 22 14,8 118 79,2 126 84,6 266 59,5

186,576a 0,00001

E 18 12,1 26 17,4 27 18,1 71 15,9

Rehber öğretmeniniz meslekleri tanıtmak için

kaynak kişileri (doktor, mühendis, avukat vb.)okulunuza getirip sizlerle tanıştırdı mı?

H 131 87,9 123 82,6 122 81,9 376 84,1

2,445a 0,295

**

*

**

***

E 42 28,2 51 34,2 86 57,7 179 40,0

Sınıfınızda görme problemi olan öğrencilerle ilgili görme

taraması çalışması yapıldı mı?

H 107 71,8 98 65,8 63 42,3 268 60,0

30,209a 0,00001

E 19 12,8 19 12,8 30 20,1 68 15,2

Rehberlik Servisinin Etkinlikleri

Sınıfınızda işitme engelli öğrencilerle ilgili

işitme taraması

çalışması yapıldı mı? H 130 87,2 130 87,2 118 79,2 378 84,6

- -

***

*: p < 0,05 **: p < 0,01 ***: p < 0,001

Tablo 5. Devamı

Sosyo Ekonomik Durum Canaydın

İlköğretim Okulu

Altıparmak F. A.

İlköğretim Okulu

Şirinevler İlköğretim Okulu

Toplam Maddeler

N % N % N % N %

χ2 Anlam

lılık (P)

E 61 40,9 48 32,2 36 24,2 145 32,4

Kaynaştırma öğrencileri sınıfınızda ön sırada mı

oturuyor?

H 88 59,1 101 67,8 113 75,8 302 67,6

9,575a 0,008

E 102 68,5 95 63,8 60 40,3 257 57,5 Rehber öğretmeninizin

okuldan kaynaklanan sorunlarınızın çözümünde ilgililerle işbirliği yaptığı (müdür,

müdür yardımcısı,öğretmenlerl

e) kanısında mısınız?

H 47 31,5 54 36,2 89 59,7 190 42,5

27,810a 0,00001

E 6 4,0 15 10,1 16 10,7 37 8,3

Rehber öğretmeniniz evinizi ziyaret etti

mi? H 143 96,0 134 89,9 133 89,3 410 91,7

5,363a 0,068

E 19 12,8 53 35,6 28 18,8 100 22,4

Rehber öğretmeniniz veliniz ile sık sık

görüşür mü? H 130 87,2 96 64,4 121 81,2 347 77,6

23,986a 0,00001

**

***

***

E 58 38,9 94 63,1 51 34,2 203 45,4

Rehber öğretmeniniz başarı ile ilgi

konusunda velilerinize bilgi

verdi mi?

H 91 61,1 55 36,9 98 65,8 244 54,6

28,824a 0,00001 ***

E 60 40,3 80 53,7 46 30,9 186 41,6

Rehberlik Servisinin Etkinlikleri

Rehber öğretmeniniz velilerinizi etkili anne baba olma konusunda

bilinçlendirdi mi? H 89 59,7 69 46,3 103 69,1 261 58,4

16,132a 0,00001 ***

*: p < 0,05 **: p < 0,01 ***: p < 0,001

Tablo 5’ te görüldüğü gibi, 8. sınıf öğrencilerinin, okudukları okulların bulundukları çevre açısından, sosyo ekonomik durumlarına göre, rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki farka bakıldığında “Okulunuzda Rehberlik Servisi olduğundan bilginiz var mı?”, “Okulunuzda Rehberlik Servisinin yerini biliyor musunuz?”, “Rehber Öğretmeniniz ile tanıştınız mı?”, “Okulunuzda Rehberlik Servisinin amaç ve işlevleri size tanıtıldı mı?” , “Rehber Öğretmeniniz size öğretim programı hakkında bilgi verdi mi?” , “Rehber Öğretmeniniz size not sistemi konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öğretmeniniz sizi ortak ve seçmeli dersler

konusunda bilgilendirdi mi?”, “Rehber Öğretmeniniz size Sınav Yönetmeliği konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öğretmeniniz size Disiplin Yönetmeliği konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öğretmeniniz size sınava hazırlanma ve sınav kaygısı konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öğretmeniniz size verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öğretmeniniz size boş zamanların değerlendirilmesi konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öğretmeniniz size arkadaşlık ilişkilerinin önemi konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öğretmeniniz size üst öğrenim kurumlarını tanıtıcı bilgi verdi mi?” , “Rehber Öğretmeniniz size meslekler konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öğretmeniniz size Öğrenci Tanıma Formu konusunda bilgi verdi mi?” , “Öğrenci Tanıma Formu doldurdunuz mu?” , “Rehber Öğretmeniniz size Otobiyografi konusunda bilgi verdi mi?” , “Otobiyografi doldurdunuz mu?” , “Problem Tarama Envanteri doldurdunuz mu?” , “Problem Tarama Envanterinizin sonuçları konusunda rehber öğretmeniniz sizinle görüştü mü?” , “Size Başarısızlık Nedenleri Anketi uygulandı mı?” , “Başarısızlık Nedenleri Anketinin sonuçları hakkında Rehber Öğretmeniniz sizinle görüştü mü?” , “Rehber Öğretmeniniz sizin için üst öğretim kurumlarına geziler düzenledi mi?” , “Sınıfınızda görme problemi olan öğrencilerle ilgili Görme Taraması Çalışması yapıldı mı?” , “Kaynaştırma öğrencileri sınıfınızda ön sırada mı oturuyor?” , “Rehber Öğretmeninizin okuldan kaynaklanan sorunlarınızın çözümünde ilgililerle işbirliği yaptığı (müdür, müdür yardımcısı, öğretmenlerle) kanısında mısınız?” , “Rehber Öğretmeniniz velileriniz ile sık sık görüşür mü?” ,

“Rehber öğretmeniniz başarı ile ilgi konusunda velilerinize bilgi verdi mi?” , “Rehber öğretmeniniz velilerinizi etkili anne – baba olma konusunda bilinçlendirdi mi?”

sorularında sosyo ekonomik durum (S.E.D) bakımından anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

“Okulunuzda Rehberlik Servisi olduğundan bilginiz var mı?” sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (98,7) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (97,3) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (88,6) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (97,3), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (88,6) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdikleri görülmektedir. Dolayısıyla, okullarında rehberlik

servisi olduğunu bilen öğrencilerin büyük çoğunluğunu Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir.

“Okulunuzda Rehberlik Servisinin yerini biliyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar S.E.D’ a göre incelendiğinde, p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (100,0), orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencilerine (91,9) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (91,9) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdikleri görülmektedir. Okullarında rehberlik servisinin yerini bilen öğrencilerin büyük çoğunluğunu, üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir. Diğer iki okulun öğrencilerinin bu soruya aynı oranda yanıt verdikleri görülmektedir. Bu okullarda okul rehberlik servisinin yerini bilmeyen öğrencilerin var olduğu görülmektedir.

“Rehber Öğretmeniniz ile tanıştınız mı?” sorusuna verilen yanıtlar S.E.D’ a göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (91,9), üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilere (91,3) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (66,4) göre, üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu öğrencileri (91,3), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (66,4) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Şirinevler İlköğretim Okulu’ nda büyük oranda (33,6), rehber öğretmenleri ile tanışmayan öğrencilerin olduğu görüldüğünden alt sosyo ekonomik düzeyde olan bu okuldaki öğrencilerin rehberlik programından yararlanma düzeylerinde diğer okullara göre farklılık oluşmaktadır.

“Okul Rehberlik Servisinin amaç ve işlevleri size tanıtıldı mı?” sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (93,3) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (67,1) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (59,1) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (67,1), alt sosyo

ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (59,1) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Okul Rehberlik Servisinin amaç ve işlevlerinin tanıtıldığı öğrencilerin büyük çoğunluğunu Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrenciler oluşturmaktadır. Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerinin hemen hemen yarısının, rehberlik programının amaç ve işlevlerinin kendilerine tanıtılmadığı görüşünde oldukları görülmektedir.

“Rehber Öğretmeniniz size öğretim programı hakkında bilgi verdi mi?” sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (85,2) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (77,2) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (47,7) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (77,2), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (47,7) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrenciler, öğretim programı hakkında bilgi verilmesi konusunda, diğer okullara göre, rehberlik programından daha fazla yararlandığı; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri ise bu konuda rehberlik programından daha az yaralandığı ortaya çıkmaktadır.

“Rehber Öğretmeniniz size not sistemi konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (85,2) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (80,5) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (33,6) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (80,5), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (33,6) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrenciler, not sistemi hakkında bilgi verilmesi konusunda, diğer okullara göre, rehberlik programından daha

fazla yararlanırken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri ise bu konuda rehberlik programından daha az yaralanmaktadır.

“Rehber Öğretmeniniz sizi ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendirdi mi?”

sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (67,1) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (52,3) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (32,2) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (52,3), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (32,2) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendirilen öğrencilerin büyük çoğunluğunu üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrenciler oluştururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri ise bu konudaki bilgilendirilme oranında daha az bir sayıya sahiptir.

“Rehber Öğretmeniniz size Sınav Yönetmeliği konusunda bilgi verdi mi?”

sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (89,3) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (80,5) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (32,9) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (80,5), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (32,9) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Sınav yönetmeliği konusunda bilgilendirilen öğrencilerin büyük çoğunluğunu üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrenciler oluştururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerinin ise bu konuda daha az oranda bilgilendirildikleri sonucuna ulaşılmaktadır.

“Rehber Öğretmeniniz size Disiplin Yönetmeliği konusunda bilgi verdi mi?”

sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan

Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (90,6) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (82,6) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (56,4) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (82,6), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (56,4) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Verilen yanıtlar dahilinde üst ve alt sosyo ekonomik duruma sahip olan okullardaki öğrencilerin verdikleri yanıtlarda anlamlı farklılıklar göze çarpmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrenciler, disiplin yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi konusunda, diğer okullara göre, rehberlik programından daha fazla yararlanırken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri ise bu konuda rehberlik programından daha az yaralandığı sonucuna ulaşılmaktadır.

“Rehber Öğretmeniniz size sınava hazırlanma ve sınav kaygısı konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna verilen yanıtlar S.E.D’ a göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (81,9), üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilere (79,9) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (34,9) göre, üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu öğrencileri (79,9), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (34,9) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Sınava hazırlanma ve sınav kaygısı konusunda bilgilendirilen öğrencilerin büyük çoğunluğunu orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri oluştururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerinin ise bu konuda diğer okullara göre daha az oranda rehberlik programından yaralandığı görülmektedir.

“Rehber Öğretmeniniz size verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna verilen yanıtlar S.E.D’ a göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (89,3), üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilere (71,8) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (56,4) göre, üst sosyo ekonomik düzeyde

olan Canaydın İlköğretim Okulu öğrencileri (71,8), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (56,4) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilen öğrencilerin büyük çoğunluğunu orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri oluştururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerinin ise bu konuda diğer okullardaki öğrencilere göre daha düşük oranda rehberlik programından yaralandığı gözlenmektedir.

“Rehber Öğretmeniniz size boş zamanların değerlendirilmesi konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna verilen yanıtlar S.E.D’ a göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (82,6), üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilere (60,4) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (55,7) göre, üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu öğrencileri (60,4), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (55,7) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Boş zamanların değerlendirilmesi konusunda bilgilendirilen öğrencilerin büyük çoğunluğunu orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri oluştururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu’ nda bilgilendirilen öğrencilerin diğer okullardaki öğrencilere göre daha düşük bir orana sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

“Rehber Öğretmeniniz size arkadaşlık ilişkilerinin önemi konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna verilen yanıtlar S.E.D’ a göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (79,9), üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilere (61,7) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (49,0) göre, üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu öğrencileri (61,7), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (49,0) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdiklerinden; arkadaş ilişkilerinin önemi konusunda bu okullardaki öğrencilerin verdikleri yanıtlar doğrultusunda anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Arkadaş ilişkilerinin önemi konusunda bilgilendirilen öğrencilerden en düşük oranı, alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri oluşturmaktadır.

“Rehber Öğretmeniniz size üst öğrenim kurumlarını tanıtıcı bilgi verdi mi?”

sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (81,2) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (49,0) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (26,2) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (49,0), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (26,2) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Verilen yanıtlar dahilinde üst ve alt sosyo ekonomik duruma sahip olan okullardaki öğrencilerin verdikleri yanıtlarda anlamlı farklılıklar göze çarpmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrenciler, üst öğrenim kurumlarını tanıtıcı bilgi verilmesi konusunda, diğer okullara göre, rehberlik programından daha fazla yararlanırken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri ise bu konuda rehberlik programından daha az yaralandığı görülmektedir.

“Rehber Öğretmeniniz size meslekler konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (86,6) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (57,7) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (38,3) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (57,7), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (38,3) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Verilen yanıtlarda üst ve alt sosyo ekonomik duruma sahip olan okullardaki öğrencilerin verdikleri yanıtlarda daha büyük oranda farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin, meslekler konusunda, diğer okullardaki öğrencilere göre, rehberlik programının amaçları gereği daha yüksek bir oranda bilgilendirildiği; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerinin ise, bu konuda daha az oranda bilgilendirildikleri sonucuna ulaşılmaktadır.

“Rehber Öğretmeniniz size Öğrenci Tanıma Formu konusunda bilgi verdi mi?”

sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (94,6) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (66,4) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (51,7) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (66,4), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (51,7) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdiklerinden, özellikle de üst ve alt sosyo ekonomik duruma sahip olan okullardaki öğrencilerin verdikleri yanıtlarda, anlamlı farklılıklar göze çarpmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrenciler, öğrenci tanıma formu konusunda, diğer okullara göre, rehberlik programından daha fazla yararlanırken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri ise bu konuda rehberlik programından daha az yaralandığı görülmektedir.

“Öğrenci Tanıma Formu doldurdunuz mu?” sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (96,4) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (75,2) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (68,5) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (75,2), alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (68,5) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Verilen yanıtlar dahilinde üst ve alt sosyo ekonomik duruma sahip olan okullardaki öğrencilerin verdikleri yanıtlarda anlamlı farklılıklar göze çarpmaktadır. Öğrenci tanıma formu dolduran öğrencilerin büyük çoğunluğunu, üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin oluşturduğu; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu’ nda ise öğrenci tanıma formu dolduran öğrencilerin diğer okullara göre daha düşük bir orana sahip olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

“Rehber Öğretmeniniz size Otobiyografi konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,01 düzeyinde

anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (49,0) , alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri (33,6) ve orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencilerine (30,9) göre; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri (33,6), orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencilerine (30,9) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrenciler, Otobiyografi konusunda bilgi verilmesi hususunda, diğer okullara göre, rehberlik programından daha fazla yararlandığı ortaya çıkmaktadır. Bu konu dahilinde, orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencilerinin rehberlik programından en az yararlandıkları sonucuna ulaşılmaktadır.

“Otobiyografi doldurdunuz mu?” sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (43,0) , alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri (36,9) ve orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencilerine (26,2) göre; alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencileri (36,9), orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencilerine (26,2) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Otobiyografi dolduran öğrencilerin büyük çoğunluğunu, üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin oluşturduğu;

orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ nda ise otobiyografi dolduran öğrencilerin diğer okullara göre daha düşük bir orana sahip olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

“Problem Tarama Envanteri doldurdunuz mu?” sorusuna verilen yanıtlar sosyo ekonomik duruma göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydın İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (47,0) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu öğrencileri (30,2) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan Şirinevler İlköğretim Okulu öğrencilerine (22,1) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu’ ndaki öğrencilerin (30,2), alt sosyo