T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB Konu : On-line Provizyon İşlemleri

Tam metin

(1)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sayı : B100BİDB-702.1.8

Mithatpaşa Cad. 3 D Blok, Kat 1 06434 Sıhhiye-Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. ÜLGÜ Doktor Tel: (0312) 430 01 42 – 43 Faks: (0312) 430 01 44

e-posta:bidb@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.saglik.gov.tr

Konu : On-line Provizyon İşlemleri

GENELGE 2005 / 97

İlgi: a) 09/02/2005 tarih ve 2005/23 sayılı Genelgemiz, b) 11/02/2005 tarih ve 2005/26 sayılı Genelgemiz,

c) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23/02/2005 tarih ve B100THG0100002/3120 – 3285 sayılı yazısı,

d) 25/02/2005 tarih ve 2005/33 Sayılı Genelgemiz, e) 03/03/2005 tarih ve B100BİDB/288 sayılı yazımız, f) 08/03/2005 tarih ve B100BİDB/302 sayılı yazımız.

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumlarından hak sahibi vatandaşlarımızın, Sağlık hizmeti almak üzere Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan tüm Hastaneler ve Semt Polikliniklerine müracaat etmeleri durumunda; Sağlık Kurumlarımızda hak sahipliği On-line Provizyon alma işlemini yapmak için gerekli ağ güvenliği önlemleri ile internet erişim altyapıları tesisi tamamlanmıştır.

Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımı kullanmakta olan hastane ve semt polikliniklerinde;

• Emekli Sandığı mensubu ve Yeşil Kartlı hastaların hastane ya da semt polikliniklerine müracaatı halinde on-line provizyon sorgulaması Emekli Sandığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden yapılacak olup kullanılacak standartlar Ek-1’dedir. (www.emekli.gov.tr)

• Bağ- Kur mensubu hastaların müracaatı halinde ise on-line provizyon sorgulaması Bağkur Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden yapılacak olup kullanılacak standartlar hakkındaki bilgiler Ek- 2’dedir.(www.bagkur.gov.tr)

• SSK mensubu hastaların müracaatı halinde ise on-line provizyon sorgulama SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden yapılacak olup kullanılacak standartlar hakkındaki bilgiler Ek-3’dedir.

(www.ssk.gov.tr)

Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’deki bilgiler çerçevesinde, Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımına sahip tüm Hastane ve Semt Polikliniklerinin kullanmakta oldukları yazılımlardaki uyarlamaları, teknik destek ve bakım hizmeti alınan firmalarla yapılan sözleşmeler çerçevesinde; en geç 1 Temmuz 2005 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir.

Teknik destek ve bakım hizmeti vermekte olan ve on-line provizyon işlemleri ile ilgili yazılım düzenlemesi yapmakla yükümlü firmalar, Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları ile temasa geçeceklerdir.(Ek-4)

Teknik Destek ve Bakım Hizmeti kapsamında verilecek bu hizmeti herhangi bir sebeple alamayan ve/veya problemlerle karşılaşan kurumlarımız uygulama yazılımlarını değiştirmek üzere gerekli tedbirleri alacaklardır.

(2)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sayı : B100BİDB-702.1.8

Mithatpaşa Cad. 3 D Blok, Kat 1 06434 Sıhhiye-Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. ÜLGÜ Doktor Tel: (0312) 430 01 42 – 43 Faks: (0312) 430 01 44

e-posta:bidb@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.saglik.gov.tr

Böylece 01/07/2005 tarihinden itibaren Emekli Sandığı, Yeşil Kartlı, Bağ- Kur ve SSK mensubu hastaların hak sahipliği durumlarını sorgulamak üzere on-line provizyon işlemleri eksiksiz yapılıyor olacaktır.

On-line provizyon sorgulamasında hak sahipliği durumu olumlu olan ve hak sahibi olduğu teyit edilen hastalar için alınan provizyon numarası, olumsuz olan sonuçlarda ise hata kodu ve açıklaması aşağıda belirtildiği şekilde fatura ve/veya icmallerde yer alacaktır:

a) Yatan hasta faturalarında Hasta Kurum/Adres bilgisinin altına,

b) Ayaktan hastalara verilen hizmetlerin toplu fatura basımlarında ise icmallerde, hizmeti alan hastaya ait bilgilerin içinde ayrı bir satır halinde, alt satırda ve sayfanın sağına yanaşık olarak, yazdırılacaktır.

On-line provizyon sorgulamasında hak sahipliği durumu herhangi bir sebeple belirlenemeyen hastalara hizmet verilmeye devam edilecek olup teknik nedenler dışında kalan nedenler için; Hastane İdareleri, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile temasa geçeceklerdir.

Şayet Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımı yok ise bu kurumlarda; İnternete bağlı Bilgisayarlar aracılığıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sayfasından on-line provizyon sorgulama işlemi yapılacak ve alınan provizyon numaraları veya hata kodu ve açıklaması aynı şekilde Fatura ve İcmallerde yer alacaktır.

Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan tüm Hastaneler ve Semt Polikliniklerine başvuran hastaların, hak sahipliği durumunu sorgulamak üzere on-line provizyon işlemlerinin yapılabilmesi için; Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımlarında gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a.

Müsteşar

EKLER:

1 - Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nden On-line Provizyon alınabilmesi için yapılacak yazılım düzenlemeleri bilgi notu (3 Sayfa)

2 - Bağkur Genel Müdürlüğü’nden On-line Provizyon alınabilmesi için yapılacak yazılım düzenlemeleri bilgi notu (3 Sayfa)

3 - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’ndan On-line Provizyon alınabilmesi için yapılacak yazılım düzenlemeleri bilgi notu (5 Sayfa)

4- Provziyon Sistemlerinin yapılandırılması sürecinde Sosyal Güvenli Kurumlarının Teknik Destek İletişim Bilgileri(1 Sayfa)

Dağıtım:

81 İl Valiliği

(3)

T.C.

EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROVİZYON

(SAĞLIK HAK SAHİPLİĞİ KONTROLÜ)

UYGULAMA YAZILIMI

WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU

Haziran 2005

(4)

Provizyon Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

İçindekiler ... 2

AMAÇ ... 3

TANIM ... 3

PROVİZYON WEB SERVİSİ ... 4

Genel Bilgiler ... 5

(5)

3

PROVİZYON WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU

Amaç

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü bilgi sisteminde sağlık yardımı almaya müstehak olanlar ile Sağlık Bakanlığı yeşil kartlı vatandaşlarımızın sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alabilmesi amacıyla hak sahipliğini (provizyon) kontrolünü kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişilere elektronik ortamda sunulmasını içermektedir.

Tanım

Sosyal Güvenlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası ve sağlık karnesi parametreleri kullanılarak, Provizyon (Hak Sahipliği Kontolü) işlemlerinin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Uygulama geliştiricilere yönelik hazırlanan bu kılavuzda, Provizyon Web Servisine ait bilgiler bulunmaktadır.

(6)

4

PROVİZYON WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU

Web Servisleri Hakkında Genel Bilgiler

Günümüz dünyasında farklı kurumlar birbirlerinden gerek donanım, gerekse işletim sistemi bazında farklılıklar arz eden sistemler kullanmaktadırlar. Kurumların var olan sistemlerini kullanarak diğer kurumlardan hizmet alması ihtiyacını karşılamak amacıyla XML Web Servisleri kavram olarak ortaya atılmış, farklı üreticilerden gördüğü destek ile teknoloji halini almıştır.

XML Web Servisleri farklı donanım ve işletim sistemlerinin standart veri yapıları kullanarak birbirleriyle haberleşmelerini sağlayan web uygulaması türüdür.

XML, veriyi her sistem tarafından anlaşılabilecek standart bir yapıda tanımlayan dildir.

Nasıl ki HTML (Hypertext Markup Language) görselliği tanımlayan bir dil ise XML benzer kurallar çerçevesinde veriyi ve verinin yapısını tanımlayan bir dil olarak geliştirilmiştir. Günümüzde hemen her üreticinin XML yapısında olan verinin işlenmesine olanak sağlayan hazır araçları bulunmaktadır.

XML Web Servislerinin bir diğer özelliği var olan web alt yapısını kullanmalarıdır.

Böyle bir yapılanmaya gidilmesinin temel sebebi şu ana kadar kullanılan protokollerin bu amaçla değiştirilmemesi olarak gösterilebilir. Ayrıca web siteleri için alınan güvenlik önlemleri bu sayede Web Servisleri için de alınmış olmakta, fazladan bir güvenlik mekanizması ihtiyacı doğmamaktadır.

XML Web Servislerinin kullanımı web sayfalarının kullanımına oldukça benzemektedir. İstemci standart URL (Unified Resource Locator) adresi ile Web Servis sayfasına istekte bulunur ve varsa gerekli parametreleri bu istekte kullanır.

Web Servisi gerekli işlemleri yapar ve XML yapısında olan veriyi istemciye iletir.

Veriyi alan istemci çözme (Decode) işlemini yaptıktan sonra bilgiyi işlemeye başlayabilir.

(7)

5

PROVİZYON WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU

Provizyon Web Servisi

Genel Bilgiler

Provizyon Web servisini kendi uygulamalarınız içerisinden kullanabilmeniz için,

• Provizyon Web servisinin tanımlarını içeren WSDL bu kullanım kılavuzu ile birlikte verilmektedir.

Yetkilendirme

Provizyon Web Servisi ile verilen bilgilere yetkileriniz doğrultusunda erişebileceksiniz.

Aşağıda Provizyon Web Servisi ile sorgulanabilecek alanların detayları yer almaktadır.

Hak sahipliği Sorgulama Web Servisinin URL’i

http://212.174.159.115/SaglikServisWeb/wsdl/tr/gov/emek li/saglik/provizyon/DAO/Provizyon.wsdl

Deneme Hastane Kodu :11000000 Deneme Hastane Şifre:12345678

(8)

6

PROVİZYON WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU

Provizyon (Hak Sahipliği Kontrolü) Servisi

GİRDİ PARAMETRELERİ :

Parametre Tipi Uzunluk Zorunlu

Kurum Kodu Karakter 8 Evet

Kurum Şifresi Karakter

Sağlık hak sahibinin Sosyal Güvenlik Numarası yada T.C. Kimlik Numarası (*)

Karakter 15 Evet

Sağlık hak sahinin Karne Numarası

Karakter 10 Evet (**)

(*)Sosyal Güvenlik Numarası(Emekli Sicil) kullanıldığında ilk karakter “E”,ya da Sosyal Güvenlik Numarası yerine TCKN kullanıldığında girişlerinde ilk karakter

"T" Yeşil Kartlı sağlık haksahiblerinin TCKN girişlerinde ilk karakter "Y"

olacaktır.

(**)Yeşil Kartlı hak sahiplerinde doldurulması zorunlu değildir.

ÇIKTI BİLGİLERİ:

Alan Adı Tipi Uzunluk

Adı Karakter 50

Soyad Karakter 50

Protokol Numarası Karakter 14

Durum Kodu (***) Karakter 1

Durum Tarihi (****) Karakter 8

(***)Durum Kodu P ise sağlık hizmetlerinden faydalanamaz, A ise sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

(****)Durum Tarihi sorgulanan kişinin durum kodu P ise bu alan pasif duruma dönüştüğü tarihi döndürür.A ise ve belirli bir süre için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorsa bu sürenin bitiş tarihi, eğer sağlık hizmetlerinde belirli bir kısıtlama yoksa günün tarihini döndürür.

(9)

»ÂĞ-KUR Provizyon Alma İşlemi

Bağ-kur Sigortalısının hastane işlemleri öncesi Bağkur'dan provizyon alınması zorunlu hale getirilmiştir.Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı (saglik@bagkur.gov.tr) ile iletişime geçilebilir.

Bu provizyon alma işlemi için Bağ-kur'da geliştirilen uygulamanın detayları aşağıda bilginize sunulmuştur. Bu konuda her türlü sorulannızV Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na iletebilirsiniz.

Provizyon alma işlemi internet üzerinden çevrim içi yapılmaktadır. Bağ-Kur sunucusuna http isteğinde bulunulması ve bu isteğe karşılık Bağ-Kur sunucusundan gelen http cevabı

değerlendirilmelidir.

Bu isteğin yapısı aşağıdaki gibidir:

&=BAGNO&tairne=KARNENO&y]iod=YAKKOD

HASTANEADI: Hastane kuJUanıcı kodu (en çok 8 harf) ŞİFRE: Hastane kullanıcı şifresi (en çok 8 harf) BAGNO: Sigortalının Bağ-Kur Numarası (10 rakam) KARNENO: Sigortalının Karne Numarası (en çok 9 harf) YAKKOD: Sigortalının yakplflclcödu (4 rakam)

Bu isteğinize karşılık olarak;

ONAYLANMIŞ İŞLEM SONUCU SONUÇ - 0

NO - J 2345678901 234567890 1 234567890 J 2 ILI - 006

Brrn

ONAYLANMAMIŞ İŞLEM SONUCU SONUÇ = 0 değil

HATA = Hata Mesajı ELI = 000

HATA KODU = 2 karakter BİTTİ

. Burada ;

SONUÇ: isteğin doğru olup olup olmadığını göstermektedir. O dan farklı olması istekte hata olduğunu gösterir. "O" (sıfır) olması düzgün olarak provizyon verildiğini gösterir.

NO : isteğin doğru olması durumunda provizyon numarasıdır . İstek eğer yanlış ise bu alan da hata mesajı çıkacaktır.

ELI: isteğin doğru olması durumunda bağ-kur sigortalısının ilini gösterir. İstek eğer yanlış ise bu alan değerlendirilmeyecektir.

HATA KODU: isteğin yanlış olması durumunda neden yanlış olduğunu belirten hata kodu gelir. İstek eğer doğru ise bu alan da "00" bulunur.

Örnek olarak;

(10)

2345678 şifreli TESTHASTANESI kullanıcısı 1234567890 numaralı 2000 yakınlık kodlu AB1234567 karne numarasına sahip Bağ-kur sigortalısı için istekte bulunacak ise.

http://213.139.207.145/HOPYeni/GetProvizyon'?hkul-TESTHASTANESI&hsif=12345678&

bagno-1234567890&karne=AB1234567&vkod=2000 şeklinde bir istekte bulunmalıdır.

Bu işleyişi detaylı görmek istersek, İstek ve Cevap şu şekilde olacaktır.

213.139.207.145 sunucusuna http bağlantısı kurulduktan sonra aşağıdaki isteğin gönderilmesi gereklidir.

İstek:

GET /HOPYeni/GetProvizyon?hkul=TESTHASTANESI&hsif-12345678

&bagno=1234567890&karne=AB1234567&ykod=2000 HTTP/1.O HOŞT: 213.139.207.145

Bu isteğe karşılık sunucu aynı bağlantıdan aşağıdakine benzer bir cevap verecektir.

Sonuç:

http/1.1 200 OK

Date: Mon, 09 May 2005 23 Server: IBM HTTP SERVER/1

:37:09 GMT

.3.26 Apache/1.3.26 (Unix) Connection: close

Content-Type : text/plain;charset=ISÖ-8859-l Content-Language : en-US

45

SONUÇ = 0

NO - 12345678901234567890123456789012 ILI - 006

HATA KODU = 0 0 BİTTİ

Visual Basic, Vİsual C, C++, Java, .NET ve benzeri tüm diller ile http isteğinde bulunmak mümkündür. Kullanılan yazılım dili ve teknolojisinden bağımsız olarak bu servisten yararlanılabilecektir.

Hastaneniz için kullanıcı adı ve şifresi Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilecektir.

Hastaneler, online provizyon işlemlerini yapabilmeleri için öncelikle Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığın dan bir adet "hastane kullanıcı kodu"

(11)

'alacaklardır.Kullanıcı kodu talebi olan hastanelere bir adet hastane kullanıcı kodu ve hastane kullanıcı şifresi Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından verilecektir.

HATA KODLARI :

1- Veri tabanında ilgili kayıt bulıunamadı.

2- Kullanıcı adı hatalı.

3- Şifre doğru değil.

4- Hastane tablosunda sözleşme yapılammış ya da gönde r i Imemi ş.

5- Hastane sözleşmesi askısı var giriş yapı'lamaz.

6- Fesihli, giriş yapılamaz.

7- Askı tarihi 6 ayı doldurmamış.

8- Bağ-No hatalı.

9- Yakınlık kodu hatalı.

10-Bildirge giriş tarihi tedaviye uygun değil.

11-Karne numarası uyuşmuyor.

12-Sigortalı ölüm tarihi işlenmemiş.

13-Toptan ödeme yapılmış tedavi verilemez.

14-MKK tarihi ve terkler uyumsuz.

15-îsteğe bağlı sigortalı sağlık hizmeti yok.

16-Sağlık primi kesilmiyor tedavi verilmez.

17-Vize tarihi tedaviye uygun değil.

18-Karne iptali var.

19-Borcu var tedavi yapılamaz.

20-Sistem hatası.

21-Terk edilmiş sigortalı 90 günü geçmiş.

99-Bağlantı kurulamadı.

Online hastane provizyon işlemleri ile ilgili olarak irtibat için başvurulabilecek telefon numaraları ve fax numarası:

Tel: O 312 231 74 20 den 629-371-453-390

Fax: O 312 231 12 74

(12)

Sosyal Sigortalar Kurumu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

ESAĞLIK PROJESİ

WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU

14.06.2005

(13)

Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2 14.06.2005

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ ... 3

ESAĞLIK WEB SERVİSLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ ... 3

1. MÜSTAHAKLIK SORGULAMA WEB SERVİSİ... 3

1.1 Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin URL’i... 3

1.2 Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin Metotları ... 3

1.3 Müstahaklık Web Servisi İçin Parametre Açıklamaları ... 5

1.4 Müstahaklık Web Servisi İçin Sonuç Bilgisi ... 5

1.5 Müstahaklık Web Servisi İçin Hata Kodları ve Mesajları ... 6

2. MUAYENE İŞLEMLERİ WEB SERVİSİ... 7

2.1 Muayene İşlemleri Web Servisinin URL’i... 7

2.2 Web Servisin Metotları ... 7

2.3 Muayene İşlemleri Web Servisi Parametre Açıklamaları ... 8

2.4 Muayene İşlemleri Web Servisi Sonuç Bilgisi... 10

(14)

Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 3 14.06.2005

Bu sayfa, SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sunulacak olan ve ESağlık Projesi kapsamında bulunan Müstahaklık Sorgulama ve Muayene İşlemleri web servisleri hakkında teknik bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Genel Bilgi

ESağlık web servisleri Java Teknolojileri ile hazırlanmış olup, IBM WebSphere Application Server üzerinde sunulmaktadır. Servise ulaşım protokolü HTTPS olup, SSK’nın kök sertifikasının istemci (client) uygulamalarına tanıtılması gerekmektedir. SSK Kök Sertifikası aşağıdaki linkten alınabilir:

http://ekimlik.ssk.gov.tr/

Servislerin sağlık kuruluşları tarafından kullanılabilmesi için, SSK tarafından sağlanacak olan ve her sağlık kuruluşuna özel olarak üretilen kullanıcı adı ve şifresinin HTTP Basic Authentication yöntemleri ile HTTP Header içinde sunucuya gönderilmesi gerekir. Hastane otomasyon sistemlerinin, entegrasyon çalışmalarında kullanabilmeleri için bir adet test kullanıcı adı ve şifresi oluşturulmuştur. Test kullanıcı adı ve şifresi için lütfen SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na başvurunuz.

1. Müstahaklık Sorgulama Web Servisi

Bir SSK sigortalı ya da emeklisinin sağlık hizmeti almaya hakkı olmasına müstahaklık denir.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar, kendilerine başvuran SSK’lılar için SSK’dan provizyon istemektedir. Provizyon işlemi sırasında SSK’lının müstahaklığı kontrol edilir. Müstahaklık Kontrol Web Servisi bu işlemi yapmaktadır.

Müstahaklık sorgusunda SSK’lının:

• Karnesinin geçerli olup olmadığı

• Çalışan ise prim gün sayısının yeterliliği

• Emekli ise maaş ödemlerinin devam edip etmediği kontrol edilir.

Bu bölüm, Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

1.1 Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin URL’i

Müstahaklık Sorgulama web servisin tüm özelliklerini içeren Web Service Definition Language (WSDL) dosyasına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://ws.ssk.gov.tr/eSaglikWebServices01/services/MustehaklikKontrol/wsdl/MustehaklikKontrol.wsdl

1.2 Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin Metotları

SSK’lı hastalar için TC Kimlik Numarası veya SSK Sicil+Karne numarası ile müstahaklık sorgusunun yapılabileceği iki ana metot sağlanmıştır.

1- mernisdenKarneVePrimProvizyon: TC Kimlik Numarası (MERNIS) ile müstahaklık sorgusu yapar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veritabanı ile senkronize edilen SSK veritabanında, mernis anahtarı ile gerekli sorgulamalar yapılır. TC kimlik

(15)

Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 4 14.06.2005

numarası SSK veritabanında olmayan SSK’lılar için bu metot hata döndürecektir. Metot için gerekli parametreler aşağıdaki gibidir:*

tckno (long)

sigortaliTuru (String)

provizyonGun (int)

provizyonAy (int)

provizyonYil (int)

pgmid (String)

uniteKod (int)

kaydet (boolean –true/false)

2- karneVePrimProvizyon: SSK sicil numarası ve karne numarası ile müstahaklık kontrolü yapar. Gerekli parametreler aşağıdaki gibidir:

sskSicil (String)

sskTahsis (String)

sigortaliTuru (String)

karneNo (int)

provizyonGun (int)

provizyonAy (int)

provizyonYil (int)

pgmid (int)

uniteKod (int)

kaydet (boolean –true/false)

Müstahaklık kontrolü dışında, karnenin geçeliliği veya prim gün sayısının yeterli olup olmadığı sorgulanmak istenirse, bu amaca hizmet eden diğer metotlar kullanılabilir.

3- mernisdenKarneProvizyon: TC Kimlik Numarası ile karne geçerlilik kontrolü yapar.

Gereken parametreler:

tckno (long)

sigortaliTuru (String)

pgmid (String)

uniteKod (int)

kaydet (boolean –true/false)

4- mernisdenPrimProvizyon: TC Kimlik Numarası ile prim gün sayısı yeterlilik kontrolü yapar. Gereken parametreler:

tckno (long)

sigortaliTuru (String)

provizyonGun (int)

provizyonAy (int)

provizyonYil (int)

pgmid (String)

uniteKod (int)

kaydet (boolean –true/false)

5- karneProvizyon: SSK sicil ve karne numarası ile karne geçerlilik kontrolü yapar. Aldığı parametreler:

sicilTahsis (String)

sigortaliTuru (String)

karneNo (int)

pgmid (int)

* Parametre açıklamaları için lütfen bölüm 1.3’e bakınız.

(16)

Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 5 14.06.2005

uniteKod (int)

kaydet (boolean –true/false)

6- primProvizyon: SSK sicil numarası ile prim gün sayısı kontrolü yapar. Aldığı parametreler:

sigortaliTuru (String)

sskSicil (String)

sskTahsis (String)

yakinlikKodu(String)

provizyonGun (int)

provizyonAy (int)

provizyonYil (int)

pgmid (int)

uniteKod (int)

kaydet (boolean –true/false)

1.3 Müstahaklık Web Servisi İçin Parametre Açıklamaları

• tckno : TC Kimlik Numarası (Mernis numarası)

• sskSicil : SSK sicil numarası. SSK’lı çalışanlar için anahtar bilgidir.

• sskTahsis : SSK tahsis numarası. SSK’lı emekliler için anahtar bilgidir.

• sigortaliTürü : H (çalışan), E (emekli), K (SSK Kurumu çalışanı)

• karneNo : SSK tarafından verilmiş karnenin numarası

• sicilTahsis : Çalışanlar için SSK sicil, emekliler için SSK tahsis numarası.

• provizyonGun: provizyon istenen tarihe ait günün sayısal değeri.

• provizyonAy : provizyon istenen tarihe ait ayın sayısal değeri.

• provizyonYıl : provizyon istenen tarihe ait yılın sayısal değeri.

• pgmId : Web servisi kullanacak olan hastane otomasyon programının adı.

• uniteKod : Web servisi kullanacak olan hastane ünitesinin kodu.

• kaydet : Eğer SSK’lının müstahaklığı hakkında sadece bilgi alınmak isteniyorsa bu değer false olarak verilmelidir. Böylece, sorgu sonucunda herhangi bir provizyon numarası üretilmez. Provizyon numarası alınmak istendiği durumlarda, kaydet değeri true olarak girilir. Bu durumda SSK sistemi bir provizyon numarası üretecek ve bu numarayı istemciye gönderecektir.

1.4 Müstahaklık Web Servisi İçin Sonuç Bilgisi

Müstahaklık sorgusunun sonucunda ResultData adlı bir java bean dönmektedir. Bu objenin değişkenleri şöyledir.

• provKod (int) : provizyon kodu. 0 olmadı durumunda işlem başarılı, diğer durumlarda ise başarısız anlamına gelir.

• provUniqueId (long) : provizyon verilme durumunda, SSK sistemi tarafından unique bir provizyon numarası üretilecektir.

• info (String): Sorgu sonucunun açıklamasını içerir.

(17)

Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 6 14.06.2005

• mustehaklıkBitisGunu (Calendar): Müstahaklığın sona ereceği tarihi içerir. Örneğin, işten çıkış durumunda SSK’lı çalışanlar 190 gün daha sağlık hizmeti alabilmektedir. 2 ay önce işten çıkan bir SSK’lı için müstahaklık biti tarihi 4 ay sonrasıdır. Primleri eksiksiz olarak yatan SSK’lar için bu alan BOŞ (null) olarak gelecektir.

• sigortaliBilgileri : Müstahaklık sorgusu yapılan sigortalı/emekliye ait bilgileri içeren bir java bean objesidir. Bu objenin değişkenleri ise aşağıdaki gibidir:

- ad: SSK’lının adı - soyad: SSK’lının soyadı.

- yas: SSK’lının yaşı

- cinsiyet: SSK’lının cinsiyeti

- yakinlikKodu: K(kendisi), E (eşi), C (çocukları), A (annesi), B (babası) - tckNo: SSK’lının TC Kimlik numarası

- sicilNo: Çalışan SSK’lı için sicil numarası - tahsisNo: Emekli SSK’lı için tahsis numarası

- sigortalıTuru: H (çalışan), E (emekli), K (SSK Kurumu çalışanı) - sira: Karne kayıtları ile ilgili kullanılan kayıt sıra numarası - karneNo: SSK tarafından verilen karnenin numarası

1.5 Müstahaklık Web Servisi İçin Hata Kodları ve Mesajları

Müstahaklık sorgusunun sonucunda, sonuç kodu parametresi dönülmektedir. Bu parametre değerinin 0 (sıfır) olması işlemin başarı ile gerçekleştirilip, hasta için provizyon verilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Sıfır dışındaki tüm değerler bir hataya işaret ederler.

Hata mesajı ise “Açıklama Kodu” alanında açık bir şekilde ifade edilir. Müstahaklık sorgulama servisi için hata kod ve mesajları aşağıdaki gibidir.

0 : Sicil/tahsis numarası için provizyon verilmiştir!

1 : Veritabanında ilgili kayıt bulunamadı!

2 : Sicil numarası için geçerli bir karne kaydı bulunamadı 3 : Tahsis numaralı emekli için geçerli karne kaydı bulunamadı!

4 : Sicil numarası kimlik ve karne kayıtlarında farklı kaydedilmiş!

5 : Tahsis numarası kimlik ve karne kayıtlarında farklı kaydedilmiş!

6 : Provizyon istek tarihi hatalı girildi. Lütfen kontrol ediniz!

7 : İşten çıkış tarihinden bir sene geriye yönelik olarak toplam 120 günlük prim bulunamamıştır!

8 : Provizyon istek tarihi işten çıkış tarihinden 6 ay 9 gün sonra olduğu için provizyon verilememiştir!

9 : Hizmet günü 120 günden az olduğundan çalışanın yakını için provizyon verilememiştir!

10 : Hizmet günü 90 günden az olduğundan çalışanın kendisi için provizyon

(18)

Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 7 14.06.2005

verilememiştir!

11 : Kesilme kodu ile, tahsis numarasına ait emekli maaşı kesilmiştir!

12 : Karne no girilmedi

13 : Sicil numarasına göre tahsis numarası uyumsuz! Doğru tahsis numarası:

14 : Sicil Numarası bos bırakılmamalıdır.

15 : Tahsis ve sicil no numarası boş bırakılmamalıdır.

16 : Yakınlık kodu hatalıdır

17 : Aynı kimlik numarasına ait birden çok kayıt var.

18 : Aktif geçerli karne bulunamadı 20 : Sistem hatası oluştu.

21 : Veritabanı bilgi hatası ,işten çıkış tarihi hatalıdır.

22 : Sonuç başarısız! (ek açıklama içerir)

50 : Tarım sigortalısı. Müstahaklık sorgusu buradan yapılamaz. Karnesinin üzerinde bulunan vize kontrol edilmelidir.

2. Muayene İşlemleri Web Servisi

Bir hasta ile ilgili muayene süreçleri bu web servisin metodları ile yapılmaktadır. Muayenenin başlatılması, başlamış olan muayeneye yeni işlemlerin eklenmesi ve muayenenin sonlandırılması bu web servisinin temelini oluşturmaktadır.

Bu bölüm, Muayene İşlemleri Web Servisinin kullanımı ile ilgili genel bilgi vermektedir.

2.1 Muayene İşlemleri Web Servisinin URL’i

Muayene İşlemleri Web Servisi için Web Service Definition Language (WSDL) dosyasına aşağıdaki adresten ulaşılabilirsiniz:

https://ws.ssk.gov.tr/EsaglikWebServices/services/Muayene/wsdl/Muayene.wsdl

2.2 Web Servisin Metotları

1. muayeneBaşlat: Bir hasta ile ilgili muayene sürecini başlatmak için ilk olarak bu metot çağrılır.

yazilimEviKod (String)

yazilimEviSifre (String)

tesisKod (int)

kullaniciID (String)

vatandaslikNo (long)

sicilNo (String)

tahsisNo (String)

karneNo (int)

sigortaliTuru (String)

muayeneBaslamaTarihi (calendar)

uzmanlikKod(String)

doktorKod(long)

Parametre açıklamaları için lütfen bölüm 2.3’e bakınız.

(19)

Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 8 14.06.2005

Dönüş Parametreleri:

sonucKod (int)

sonucAciklama(String)

provizyonNo(String)

muayeneNo(String)

2. muayeneIslem: Muayene süresince hastaya için yapılmak istenen muayene işlemleri bu metod çağırılarak yapılmaktadır.

yazilimEviKod (String)

yazilimEviSifre (String)

tesisKod (int)

kullaniciID (String)

muayeneNo(String)

işlemTarihi(Calendar)

islemKod(String)

ozetRapor(String)

anaRapor(String)

islemSonuc(String) Dönüş Parametreleri:

sonucKod (int)

sonucAciklama(String)

3. muayeneBitir: Muayenenin sonuçlandırılması bu metod çağırılarak gerçekleştirilir.

yazilimEviKod (String)

yazilimEviSifre (String)

tesisKod (int)

kullaniciID (String)

muayeneNo(String)

muayeneBitirmeTarihi(Calendar)

muayeneSonucKod(String)

sonucRapor(String)

tanilar(StringArray)

raporTip(String)

raporSure(int)

raporTarih(Calendar) Dönüş Parametreleri:

sonucKod (int)

sonucAciklama(String)

2.3 Muayene İşlemleri Web Servisi Parametre Açıklamaları

• yazilimEviKod : Hastane otomasyonu üreten yazılım şirketleri için SSK tarafından verilmiş, şirket bazında tekil numara.

• yazilimEviSifre : Yazılım şirketleri için SSK tarafından verilmiş şifre.

• tesisKod : İşlemi yapan sağlık tesisi kodu SSK tarafından sağlık tesislerine verilen koddur

• kullaniciID : İşlemi yapan kullanıcının ID’si.

Sadece entegrasyon sırasında kullanılmak üzere tüm yazılım şirketleri için tek bir kod ve şifre hazırlanmıştır.

Yazılım evi kullanıcı kodu ve şifresi için lütfen SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na başvurunuz.

(20)

Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 9 14.06.2005

• vatandaslikNo : Hasta vatandaşlık numarası

• sicilNo :Hasta Sicil Numarası

Sosyal Güvence Giriş Koşulu SSKB Aktif Sigortalı SSKB Sicil No SSKB Emekli

Sigortalı

SSKB Sicil No SSKB Kurum

Personeli

SSKB Kurum No

• tahsisNo :Hasta tahsis numarası (SSKB Emekli Sigortalı)

• karneNo :Hasta sağlık karnesi seri numarası

• sigortaliTuru :Hasta sigortalı türü

Kod Ad Giriş Koşulu

‘H’ SSKB Aktif Sigortalı

Vatandaşlık No ya da Sicil No mutlaka girilmelidir

‘E’ SSKB Emekli Sigortalı

Vatandaşlık No ya da Sicil No ve Tahsis No mutlaka girilmelidir

‘K’ SSKB Kurum Personeli

Vatandaşlık No ya da Sicil No girilmelidir

• muayeneBaslamaTarihi : Muayeneyi başlatma tarihi

• uzmanlikKod : Muayene uzmanlık dalı (Tablo 1)

• doktorKod : Muayeneyi yapan doktorun vatandaşlık numarası (SSK Sağlık Yönetici Web Uygulaması tarafından kaydedilmiş olmalıdır)

• muayeneNo : İşlemin bağlı olduğu muayene (Muayene başlat çağrıldıktan sonra alınan muayene numarası)

• işlemTarihi : İşlemin yapıldığı tarih

• islemKod : Yapılan işlemin kodu (Tablo 2)

• ozetRapor : İşlem için özet rapor

• anaRapor : İşlemle ilgili ana rapor

• islemSonuc : 1- Normal 2- Patolojik

• muayeneBitirmeTarihi : Muayeneyi bitirme tarihi

• muayeneSonucKod : Muayene sonuç kodları Kod Ad

1 Tedavi

2 Şifa ile Taburcu 3 Haliyle Taburcu

4 Ölüm

• sonucRapor : Muayene bitirilirken doktorun tedavi veya durumla ilgili yazdığı açıklamadır

(21)

Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 10 14.06.2005

• tanilar : Muayenin bitiriliş tanıları. Tanı listesinin tamamına http://www.ssk.gov.tr adresinde bulunan DUYURULAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

• raporTip : Rapor Tipi

Kod Ad 1 Raporsuz

2 Tek Hekim Raporu 3 Heyet Raporu

• raporSure : Rapor verildi ise raporun kaç gün verildiği, verilmemiş ise sıfır girilmelidir

• raporTarih : Rapor verildi ise tarih verilmedi ise boş bırakılır.

2.4 Muayene İşlemleri Web Servisi Sonuç Bilgisi

Muayene işlemleri sorgusunun sonucunda Sonuç adlı bir java bean dönmektedir. Bu objenin değişkenleri şöyledir.

• sonucKod : İşlem sonuç .kodu (Tüm pozitif sayılar hata durumudur)

Kod Ad 0 Başarılı 1 Sistem Hatası 2 Başarısız

• sonucAciklama : İşlem sonuç açıklaması (Başarılı dışındaki tüm durumlarda sonuç açıklama bilgisi geri döner)

• provizyonNo : Hasta provizyon sorgu numarası

• muayeneNo : Başarılı kayıt durumunda muayeneye verilen numara.

ÖNEMLİ NOT: Muayene ile ilgili tüm işlemlerde “Muayene Başlat” aşaması ile birlikte SSK sistemi tarafından üretilen muayene numarası kullanılacaktır.

(22)

Adı Soyadı Telefon

İrem MENGEN 312 - 417 45 33

Ümit ÇINAR 312 - 414 45 34

Hakan BULUN 312 - 414 45 54

Ülkü ÇOBAN 312 - 414 50 92

312 - 414 45 66 hastane@emekli.gov.tr 312 - 414 45 74

Adı Soyadı Telefon

Özlem PAYAN 312 - 458 77 36

Bilge KÜNBİ 312 - 458 77 36

Telefon Dahili Tel

312 - 231 74 20 371 - 629 saglik@bagkur.gov.tr 312 - 231 74 20 390 - 453 bim@bagkur.gov.tr 312 - 472 72 00

E- posta

iremm@emekli.gov.tr umitc@emekli.gov.tr

PROVİZYON SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE EMEKLİ SANDIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ

PROVİZYON SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE BAĞKUR BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Birim Adı

hakanb@emekli.gov.tr ulkuc@emekli.gov.tr

E- posta

saglik_provizyon@ssk.gov.tr saglik_provizyon@ssk.gov.tr PROVİZYON SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE SSK BİLGİ İŞLEM DAİRE

BAŞKANLIĞININ TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi

Elba Yazılım

E-posta

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :