Metal Teknolojisi Platformu

Tam metin

(1)

T T Ü Ü RK RK Đ Đ YE YE

AL AL Ü Ü M M Đ Đ NYUM EKSTR NYUM EKSTR Ü Ü ZYON ZYON SEKT SEKT Ö Ö R R Ü Ü

23 Ş23 ŞUBAT 2007UBAT 2007

Dr. Metin YILMAZ Dr. Metin YILMAZ

ÇÇUHADAROUHADAROĞĞLU Metal San. ve Paz. A.LU Metal San. ve Paz. A.ŞŞ..

Metal Teknolojisi Platformu

Metal Teknolojisi Platformu

(2)

ALÜ AL ÜM MĐ Đ NYUM FĐ NYUM F Đ YATLARININ YILLARA G YATLARININ YILLARA G ÖREDE Ö REDEĞĐŞĐ ĞĐŞĐM MĐ Đ

(3)

AL AL Ü Ü M M Đ Đ NYUM ELDES NYUM ELDES Đ Đ NDE ENERJ NDE ENERJ Đ Đ T T Ü Ü KET KET Đ Đ M M Đ Đ N N Đ Đ N YILLARA N YILLARA

G G Ö Ö RE DE RE DE ĞĐŞĐ ĞĐŞĐ M M Đ Đ

(4)

20. Y

20. Y Ü Ü ZYILDA AL ZYILDA AL Ü Ü M M Đ Đ NYUM BAKIR VE NYUM BAKIR VE Ç Ç EL EL Đ Đ K K Ü Ü RET RET Đ Đ MLER MLER Đ Đ

(5)

AL AL Ü Ü M M Đ Đ NYUMUN GER NYUMUN GER Đ Đ KAZANIMI KAZANIMI

ALÜMĐNYUMU GERĐ KAZANMAK ĐÇĐN GEREKLĐ ENERJĐ ALÜMĐNYUMUN YENĐDEN ÜRETĐLMESĐ ĐÇĐN

GEREKLĐ ENERJĐNĐN SADECE % 5’Đ KADARDIR

(6)

EKSTR

EKSTR Ü Ü ZYON ZYON Ü Ü R R Ü Ü NLER NLER Đ Đ KULLANIM KULLANIM YERLER

YERLER Đ Đ NE G NE G Ö Ö RE DA RE DA Ğ Ğ ILIMI ILIMI

• • Đ Đ n n ş ş aat aat %54 %54

• • Ula Ula şı şı m m %13 %13

• • M M ü ü hendislik Uygulamalar hendislik Uygulamalar ı ı %14 %14

• • Di Di ğ ğ er er %19 %19

(7)

2006 YILI YAKLAŞIK ALÜMĐNYUM ĐHRACAT MĐKTARLARI

Diğer 71,000 TON

22%

Alüm inyum Düz Mam ül 95,000TON

29%

Đşlenm em iş Alüm inyum 50,000TON

15%

Alüm inyum Ekstrüzyon 108,000 TON

34%

(8)

2006 YILI YAKLAŞIK ALÜMĐNYUM ĐTHALAT MĐKTARLARI

Đşlenm em iş Alüm inyum 463,000 TON

78%

Alüm inyum Ekstrüzyon, 6,000 TON

1%

Diğer 32,000 TON Alüm inyum Düz Mam ül 5%

92,000 TON 16%

(9)

379.323.000 182.637.000

135.000 65.000

Alüminyum Yuvarlak Đngot

Đthal Yerli

Đthal Yerli

Değer (YTL)

(2005 Yılı Fiyatlarıyla) Miktar (ton)

Girdiler

AlüAlüminyum minyum EkstrEkstrüüzyonzyon ÜrÜrüünleri Hammadde Girdisinleri Hammadde Girdisi

(10)

T T Ü Ü RKĐ RK Đ YE AL YE AL Ü Ü M M Đ Đ NYUM EKSTR NYUM EKSTR Ü Ü ZYON ZYON SEKT SEKT Ö Ö R R Ü Ü

• •

Türkiyerkiye’’de faaliyet gde faaliyet göösteren alsteren alüüminyum minyum ekstr

ekstrüzyonüzyon kurulukuruluşlarşlarıının tamamn tamamıı özel özel sektösektördedir.rdedir.

• •

AlAlüüminyum ekstrminyum ekstrüüzyonzyon firmalarfirmalarınıın sayn sayıısının n 60 civar

60 civarıında oldunda olduğğu bilinmektedir.u bilinmektedir.

• •

Mevcut ekstrMevcut ekstrüüzyonzyon presi sayıpresi sayısınnıın 130 dan n 130 dan fazla oldu

fazla olduğu tahmin edilmektedir.ğu tahmin edilmektedir.

• •

AlAlüüminyum ekstrminyum ekstrüüzyonzyon üretim kapasitesi üretim kapasitesi yakla

yaklaşışık yk yııllllık olarak 300.000 ton/yık olarak 300.000 ton/yııl dl dıır.r.

• •

2006 yı2006 yıllıı için üin üretim miktarretim miktarıı 210.000 ton/yı210.000 ton/yıl l civar

civarıındadndadıır.r.

(11)

G G üç üç l l ü ü Y Y ö ö nler nler

• •

EkstrEkstrüüzyonzyon sektsektöörrüünde snde süürekli devam eden kapasite artrekli devam eden kapasite artışıışı

• •

TTüürkiyerkiye’’de artan yeni alde artan yeni alüüminyum kullanminyum kullanıım sahalarm sahalarıı

• •

Orta DoOrta Doğğu, Dou, Doğğu Avrupa ve Asya gibi bu Avrupa ve Asya gibi büüyyüüyen pazarlara yakyen pazarlara yakıınlnlııkk

• •

ÜÜlkemizdeki daha genlkemizdeki daha gençç nnüüfusun oranfusun oranıınnıın yn yüüksek olmasksek olmasıı

• •

Avrupa standartlarAvrupa standartlarıında nda üüretim yapabilen, yurtdretim yapabilen, yurtdışıışı projeleri ile adprojeleri ile adıınnıı duyurmu

duyurmuşş kaliteli firmalarıkaliteli firmaların bulunmasn bulunmasıı

• •

GelişGelişmişmiş ülkelere gülkelere gööre daha düre daha düşşüük maliyetli ik maliyetli işş gügüccüü varlvarlığıığı

• •

SektöSektörrüün tamamn tamamınınıın n öözel sektzel sektör statör statüüssünde bulunmasünde bulunmasıı

• •

ISO 9001:2000, QualanodISO 9001:2000, Qualanod, , QualicoatQualicoat, belgelerine sahip olmak, belgelerine sahip olmak

(12)

Zay Zay ı ı f Y f Y ö ö nler nler

• •

YakıYakınnıımmıızdaki gelizdaki gelişşmekte olan ümekte olan ülkelere glkelere gööre daha yre daha yüüksek iksek işş gügüccüü maliyeti

maliyeti

• •

Hammaddede dışHammaddede dışa baa bağığımlımlıllııkk

• •

Piyasadaki üPiyasadaki üretici sayretici sayııssınınıın fazlaln fazlalığıığından dolayından dolayı, s, sııkkıı rekabetin rekabetin bulunmas

bulunmasıı

• •

YüYüksek enerji maliyetiksek enerji maliyeti

• •

Londra Metal BorsasıLondra Metal Borsası fiyatlarıfiyatlarınnıın dengesizlin dengesizliğğii

(13)

Tehditler Tehditler

• • Artan rekabet sonucu kar marjları Artan rekabet sonucu kar marjlar ın olduk n oldukç ça d a dü üş şü ü k seviyede k seviyede bulunmas

bulunmas ı ı

• • Uluslararas Uluslararas ı ı alü al ü minyum sekt minyum sekt ör ö r ü ü ndeki yeni yatı ndeki yeni yat ır r ımlar ı mlar

• • Haks Haks ı ı z rekabet ve kay z rekabet ve kay ı ı t d t d ışı ışı ç ç al al ış ış ma ma

• • Sekt Sekt ördeki konsolidasyon nedeniyle ortaya ö rdeki konsolidasyon nedeniyle ortaya ç çı ıkan b kan bü ü y y ü ü yen ve yen ve g g üçl üç lü ü rakipler rakipler

• • Avrupa Avrupa ü ü lkelerinde al lkelerinde al ü ü minyum sekt minyum sekt ö ö r r ü ü nde yap nde yap ı ı lan ileri teknoloji lan ileri teknoloji yatı yat ır rı ımlar mlar ı ı

• • Çin Ç in’ ’in artan ihracat tehdidi in artan ihracat tehdidi

• • Uluslararas Uluslararas ı ı hammadde pazarı hammadde pazar ında tedarik s nda tedarik sı ık kı ınt ntı ıs sı ı

• • Hammadde fiyatları Hammadde fiyatlar ındaki fiyat belirsizli ndaki fiyat belirsizliğ ğ i ve dengesiz fiyat artış i ve dengesiz fiyat art ışlar ları ı

• • Çevre kanunlar Ç evre kanunlar ın ı nı ın a n ağı ğırla rlaş şmas ması ı nedeniyle ç nedeniyle ç alış al ış ma koş ma ko şullar ulları ın n ın ı n g g üçle üç leş şmesi ve maliyetlerin y mesi ve maliyetlerin yü ü kselmesi kselmesi

• • AB AB ü ü yeli yeli ğ ğ i s i s ü ü recinde sekt recinde sekt ö ö r r ü ü bekleyen yapt bekleyen yapt ı ı r r ı ı mlar mlar

• • PVC, PVC, kompozit kompozit ve ahş ve ah şap gibi alternatif malzemelerin kullan ap gibi alternatif malzemelerin kullanı ım mı ı

(14)

F F ı ı rsatlar rsatlar

• • T T ü ü rkiye rkiye ’ ’ de in de in ş ş aat, otomotiv, dayan aat, otomotiv, dayan ı ı kl kl ı ı t t ü ü ketim e ketim e ş ş yas yas ı ı , rayl , rayl ı ı ta ta şı şı mac mac ı ı l l ı ı k gemi in k gemi in ş ş aat ve paketleme gibi al aat ve paketleme gibi al ü ü minyum minyum

kullanan sekt

kullanan sektö örlerdeki hem kullan rlerdeki hem kullanı ım oran m oranı ı hem de hem de sektö sekt örel rel bü b üy yü üme potansiyeli me potansiyeli

• • D D ü ü nyada ve T nyada ve T ü ü rkiye rkiye ’ ’ de s de s ü ü rekli artan ki rekli artan ki ş ş i ba i ba şı şı al al ü ü minyum minyum tü t üketim miktar ketim miktarı ı

• • Yurt i Yurt i ç ç i in i in ş ş aat sekt aat sekt ö ö r r ü ü n n ü ü n b n b ü ü y y ü ü me potansiyeli me potansiyeli

• • Irak Irak ’taki in ’ taki inş şaat sekt aat sektö ör r ü ü ndeki y ndeki y ü ü ksek potansiyel ve ksek potansiyel ve Tü T ürkiye rkiye ’nin b ’ nin bö ölgeye yak lgeye yakı ınl nl ığı ığı

• • Avrupa Birliğ Avrupa Birli ğ i i ’ne ’ ne ü ü yelik mü yelik m ü zakerelerinin ve uyum zakerelerinin ve uyum çal ç al ış ış maları malar ı nı n ın ba n ba ş ş lat lat ı ı lması lmas ı

• • T T ü ü rkiye rkiye ’ ’ de artan yabanc de artan yabanc ı ı sermaye oran sermaye oran ı ı

(15)

Al Al ü ü minyum minyum Ekstr Ekstr ü ü zyon zyon Sekt Sekt ö ö r r ü ü n n ü ü n Sorunlar n Sorunlar ı ı

• • Y Y ü ü ksek Enerji maliyetleri ksek Enerji maliyetleri

• • Hammaddede d Hammaddede d ış ış a ba a ba ğı ğı ml ml ı ı l l ı ı k k

• • Finansman sı Finansman s ık k ınt ı nt ıs ı sı ı – – i i şç ş ç ilik maliyetleri ilik maliyetleri

• • Kay Kay ı ı t d t d ışı ışı ü ü retim retim

• • Haks Haks ız Rekabet ı z Rekabet

• • Yeti Yeti ş ş mi mi ş ş i i ş ş g g ü ü c c ü ü eksikli eksikli ğ ğ i i

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :