• Sonuç bulunamadı

‹nsan ve Sa¤l›k

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "‹nsan ve Sa¤l›k"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

‹nsan ve Sa¤l›k

O

Ok

ku

ull K

Ko

orrk

ku

ussu

u

Okul korkusu, okul ça¤›ndaki çocuklarda birdenbire okula karfl› beliren yo¤un direnç du-rumu ve okula gitme isteksizli¤i olarak tan›mla-n›yor. ‹lk olarak 1913 y›l›nda Jung taraf›ndan tan›mlanan okul korkusu duygu-durum bozuk-luklar›n›n erken belirtisi olarak de¤erlendirili-yor. Okula yeni bafllayan çocuklarda görülmek-le birlikte, igörülmek-leri yafllarda da görügörülmek-lebiliyor. Okul korkusu, erkek ve k›z çocuklarda eflit oranda görülüyor. Bu durumun en s›k görüldü¤ü dö-nemler, okula bafllama yafl› olan 5- 7 ve ilkö¤-renimin bitip daha büyük s›n›flara bafllama dö-nemi olan 12-14 yafllar aras›. ‹lkokul dödö-nemin- dönemin-de olan çocuklar›n yüzdönemin-de befli okul korkusu yü-zünden okuldan geri kal›yor. Okul korkusu ani-den bafllayabiliyor. Çocuk bir gün aniani-den okula gitmek istemedi¤ini söyleyip bunun için birçok gerekçe de s›ralayabiliyor. Zorlama karfl›s›nda, çocukta panik ve endifle bafll›yor. Bunun bera-berinde bafl a¤r›s›, midesi bulant›s›, a¤lama ve gitmemek için direnme görülebiliyor. Ailenin zorlamas›yla, çocuk yola ç›ksa da, ya yoldan ge-ri dönüyor ya da dersten kaç›p evine gege-ri geli-yor. Bunlar›n uzant›s› olarak çocuk her sabah bedensel bir yak›nmayla uyan›yor ve ailesini hasta oldu¤una ikna etmeye çal›fl›yor. Okula git-mek istememesine arkadafllar› veya ö¤retmenle-rini de bahane edebiliyor. Okulda ve evde ne-densiz yere a¤layan, hasta olmad›¤› halde bafl veya kar›n a¤r›s›n› bahane eden, okula ¤i zaman tüm flikayetleri geçen, okula gitmedi-¤i için suçluluk duymayan çocuklarda okul kor-kusunu akla getirmek gerekiyor.

Okul korkusunun temelinde esas olarak an-neden ya da anne yerine geçen kifliden ayr›lma

korkusu yat›yor. Ayr›lma korkusu, genellikle ço-cuktan de¤il, anneden kaynaklan›yor. Yani, an-ne asl›nda çocu¤un kendisinden ayr›l›p okula bafllamas›n› istemiyor ve bunu çok dolayl› ileti-lerle çocu¤a aktar›yor. Örne¤in, çocuk okula bafllad›¤›nda kendisinin bütün gün onu bekleye-ce¤ini, bunu yaparken onu çok özleyebekleye-ce¤ini, birlikte ne kadar güzel zaman geçirdikleri gibi konuflmalar çocuk için dolayl› mesajlar olarak alg›lanabiliyor. Bunun sonucunda çocuk okula bafllamay› adeta annesine ihanet etmek olarak görebiliyor. Ek olarak, annenin yoklu¤unda kendisine ve annesine bir zarar gelece¤i, terk edilece¤i endiflesini de yafl›yor. Bütün bu sebep-lerle okula gitmek istemiyor. K›saca, okul kor-kusu, ayr›lma korkusunun uzam›fl flekli olarak

ortaya ç›k›yor. Anne ve babaya ba¤›ml› yetiflen ve özgüveni fazla geliflmemifl çocuklarda okul korkusu daha fazla görülüyor. Bu çocuklar ge-nelliklebaflar› kayg›s› yüksek olan, uslu, uyumlu ve afl›r› onay bekleyen kiflilik özelliklerine sa-hip.

Okul korkusunun tedavisindeki en önemli prensip, kesinlikle ödün verilmemesi. Çocu¤un okula gitmesinin sa¤lanmas›, tedavi için çok önemli. Bunu sa¤lamak için ailenin tüm fertle-rinin kararl› ve tutarl› olmas› gerekiyor. Çocu-¤un kendini terk edilmifl ve yaln›z hissetmesine yol açacak davran›fllardan kaç›n›p, okula gitme-mesi halinde yap›lan faaliyetlerden geri kalaca-¤› ve bunun kendisi için aksakl›klara yol açaca-¤›n›n anlat›lmas› fayda sa¤l›yor. Okula gitmedi-¤i zaman çocu¤u suçlamamak, korkusu ve göz-yafllar›yla alay etmemek de oldukça önemli. Ve-dalaflmalar› çabuk ve k›sa süreli tutarak, gerek-li aç›klamalar› yap›p, ayr›l›klar›n do¤al oldu¤u hissettirmek gerekiyor. Afl›r› korkan çocuklar-da, 1-2 hafta okula birlikte gidilip dönüflte al›n-mas›, çocuktaki endifleyi azalt›p terk edilmeye-ce¤i mesaj›n› verebiliyor. Bu s›k›nt›l› durumun geçici oldu¤u ve kendisiyle ayn› durumda olan baflka çocuklar›n da oldu¤u anlat›l›p, çocu¤un endifleleri, duygular› üzerinde konuflarak s›k›n-t›s›n› paylaflmak ve anlafl›ld›¤›n› hissettirmek ol-dukça rahatlama sa¤layabiliyor. Ebeveynin bek-lentilerini gerçekçi düzeylere çekmesi, çocu¤u ebeveynden ba¤›ms›z hale getirecek ve özgüve-nini gelifltirecek u¤rafllar›n bulunmas›, okulla ifl-birli¤i yap›lmas›, okul korkusunun yenilmesinde baflar›y› artt›ran di¤er unsurlar aras›nda. Okul korkusunu yenmekteki temel noktan›n, ebe-veynlerin tutarl› davran›fl› oldu¤unun unutulma-mas› gerekiyor. 95 Kas›m 2006 B‹L‹MveTEKN‹K

D o ç . D r . F e r d a fi e n e l

f s e n e l @ e x c i t e . c o m

F

Feellçç ((‹‹n

nm

mee))

Vücuttaki tüm istemli kaslar›n kontrolü be-yin taraf›ndan gerçeklefltiriliyor. Kaslar› kontrol eden beyin hücrelerini besleyen damarlardaki herhangi bir t›kan›kl›k, bu hücrelerin ölmesine yol aç›yor. Beynin kan ak›m›n› sa¤layan damar-lar›n aniden t›kanmas›na ba¤l› oluflan bölgesel hücre ölümü sonucunda, bu hücrelerin kontrol etti¤i kas gruplar› ifllevini göremiyor ve felç ve-ya inme denilen durum ortave-ya ç›k›yor. Bunu d›-fl›nda, beyin damarlar›ndan birinin, yüksek tan-siyon veya kaza neticesinde aniden y›rt›l›p, ka-n›n beyinin içine akmas› sonucunda da felç mey-dana gelebiliyor. Buna halk aras›nda beyin ka-namas› deniyor. Kanama veya damar t›kan›kl›¤›-na ba¤l› oluflan hasar kal›c› olabiliyor ve kifli felç olup kolunu veya baca¤›n› kullanamayabili-yor, konuflmas› bozulabiliyor. Meydana gelen hasar bazen geçici olup zaman içinde iyilefliyor ve kifli eski haline dönebiliyor. Felç, dünyada kalp hastal›¤› ve kanserden sonra gelen en önemli ölüm nedenlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Damar sertli¤i, yüksek tansiyon, fleker hastal›¤›, yüksek kolesterol, kalp hastal›klar› ve sigara kullan›m› felç riskini artt›r›yor. Felce yol açan beyin kanamalar›n›n en önemli nedeni ise

kontrol edilemeyen yüksek tansiyon hastal›¤›. Beynin damarlar›ndaki baloncuklar, damar yu-maklar› gibi kal›tsal hastal›klar da beyin kana-malar›na yol açarak felç yap›yor. Çeflitli kalp hastal›klar›na ba¤l› olarak kalp içinde oluflabile-cek p›ht›lar yerinden koparak beyin damarlar›n› t›kayabiliyor.

Yüzde, kolda, bacakta güç kayb›, uyuflma ve kar›ncalanma hissi felcin bulgular› aras›nda. Felç geçiren kiflinin konuflmas› bozuluyor, söy-leneni anlayam›yor, görme ve bilinç kayb›

olu-yor. Felç geçirmeden önce ani bafllayan ve bafl-ka bir nedenle aç›klanamayan fliddetli bafl a¤r›-s›, yürüyememe, denge kayb›, bulant› ve kusma görülebiliyor. Felç teflhisi, klinik bulgular›n de-¤erlendirilmesi ve tomografi (BT) ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile yap›l›yor. Bu görün-tüleme yöntemleri sayesinde felce yol açan da-marsal bozukluklar (t›kanma veya kanama) gö-rülebiliyor. Bu hastalar›n, nöroloji uzman›n›n yan›s›ra mutlaka bir kardiyoloji uzman› taraf›n-dan da muayene edilip, kalp ve damar hastal›k-lar› aç›s›ndan da incelenmesi gerekiyor.

Felç geçirdikten sonra ne kadar erken mü-dahale edilirse kal›c› hasar oluflma olas›l›¤› o kadar azal›yor. Felç geçiren kifliye erken dö-nemde damar aç›c› ilaçlar verilmesi gerekiyor. Kiflinin kan bas›nc›n›n, solunum ve dolafl›m gibi hayati ifllevlerinin düzenlenmesi de oldukça önemli. ‹lk müdahaleden sonra, fleker, yüksek tansiyon, koroner damar hastal›¤› ve yüksek ko-lesterol gibi altta yatan hastal›klar›n tedavi edil-mesi gerekiyor. Felcin yol açt›¤› uzuvsal ifllev bozukluklar›n düzelmesi için uzun süreli rehabi-litasyon gerekebiliyor. Ancak unutmamas› gere-ken en önemli nokta, felcin en önemli tedavisi, ondan korunmak, yani risk etkenlerini en aza indirmek.

Referanslar

Benzer Belgeler

Erken yafllarda yap›lan bu tet- kik sayesinde yafll›l›kta bu hastal›¤a yakalanacak kifliler çok önceden tespit edilerek erken dönem- de tedavi bafllanabiliyor,

Durufl (postür), vücudun dura¤an veya hare- ket halinde eklemlerin ald›¤› pozisyonlar›n bilefli- mine, yani vücudun ald›¤› flekle

Her iki gözden beyne ulaflan görüntüler farkl› oldu¤u için bir süre sonra beyin bunlardan birini tercih ediyor ve di¤er göz zay›f kal›yor.. Görüntünün a¤tabakaya

Bafl a¤r›s›, al›n ve burun çevresin- de a¤r›lar, burun t›kan›kl›¤›, öksürük, halsizlik ve burun ak›nt›s› gibi belirtiler görülüyor.. Sar›-yeflil burun ve

Ayakkab›n›n ba¤c›kl› olmas›, parmak ucunda bir miktar boflluk bulunmas›, tarak k›sm›- n›n geniflli¤inin aya¤a uygun olmas› ve aya¤› s›k- mamas› ideal bir

“Endoroskopik transtorasik sempatektomi” (ETS) olarak adland›r›lan bu yöntemle ellerdeki afl›r› terleme % 99 civa- r›nda tedavi ediliyor.. Ayaklardaki terleme için

Kolera, afl›r› su ve tuz kayb›na ba¤l› olarak 5-6 saat içinde ölüme yol açabilece¤i için, tedavisindeki en önemli nokta erken tan›.. Bu nedenle tedavideki temel

E¤er d›fl gebeli¤in tan›s›nda gecikme olursa büyüyen embriyonun bas›nc› nede- niyle tüpte y›rt›lma ve buna ba¤l› fliddetli kar›n a¤- r›s›, kar›n içi kanama,