• Sonuç bulunamadı

‹nsan ve Sa¤l›k

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "‹nsan ve Sa¤l›k"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

‹nsan ve Sa¤l›k

Afl›r› Terleme

Terlemenin en önemli amac› vücudun ›s› kon-trolünü sa¤lamak. Normal bir insan terleyerek günde 500 cc civar›nda su kaybediyor. “Hi-perhidrozis” denilen normalin üzerinde terle-mek ise kiflinin hem özel yaflam›n› hem de sosyal yaflam›n› olumsuz etkileyebiliyor. Ter salg›lanmas›, genellikle alarm durumlar›nda vücudu tehlikelere karfl› korumak için devreye giren sempatik sinir sisteminin kontrolünde. Özellikle stresli durumlarda bu sistem devreye giriyor. ‹nsanlar›n yaklafl›k % 1’inde bu sistem afl›r› düzeyde çal›fl›yor. Bu durumun nedeni tam bilinmiyor ve do¤ufltan, kal›t›msal etken-lere ba¤l› oldu¤u düflünülüyor. Terleme, yaz

aylar›nda daha rahats›z edici duruma geliyor. Afl›-r› terleme baz› hastal›klara ba¤l› olarak da görü-lebiliyor. Tiroid bezinin afl›r› çal›flmas›, böbrek üs-tü bezinin baz› hastal›klar›, fliflmanl›k, menopoz,

a¤›r psikiyatrik hastal›klar ve baz› kanserlerin te-davisinde kullan›lan hormonlar afl›r› terlemeye yol açabiliyor. Afl›r› terleme, bakteri üremesini kolay-laflt›rd›¤› için kokuya da neden oluyor. Ruhsal ve fiziksel sorunlara yol açan, sosyal yaflam› zorlaflt›-ran terleme, en s›k olarak ellerde, koltuk alt›nda, ayaklarda, yüzde ve gövdede görülüyor. Vücutta bulunan yaklafl›k 5 milyon ter bezinin 2/3'ü eller-de oldu¤undan en fazla ellereller-de ortaya ç›k›yor. El-lerdeki terleme, elle yap›lan iflleri güçlefltiriyor ve günlük hayatta kifliye oldukça rahats›zl›k veriyor. Bu kifliler ço¤u zaman sevdiklerinin ellerini bile tutmaktan utanabiliyorlar. Buna ek olarak elleriy-le ka¤›t tutmak istemiyorlar, çeflitli müzik aelleriy-letelleriy-le- aletle-rini veya bilgisayar kullanmakta zorlanabiliyorlar. Afl›r› terlemenin yol açt›¤› stres ise daha fazla ter-lemeye yol açarak kiflide daha fazla kayg›ya, böy-lece bir k›s›r döngüye yol aç›yor. Afl›r› terlemenin tedavisini yapmak için önce yol açan sebebin sap-tanmas› gerekiyor. Kifli önce muayene edilerek ki-lo ve menopoz durumunun incelenmesi, ald›¤› ilaçlar›n gözden geçirilmesi gerekiyor. Endokrino-loji uzman›n›n yapaca¤› de¤erlendirme ile soru-nun tiroid bezinden ya da böbrek üstü bezlerin-den kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› belirleniyor. Altta yatan herhangi bir hastal›k saptanmazsa do-¤ufltan sempatik sinir sisteminin afl›r› çal›flt›¤›na karar veriliyor. Afl›r› terlemede al›nacak ilk önlem daha ince ve hafif giyeceklerin giyilmesi. Terleme önleyici krem ve deodorantlar ise ilk önerilen ba-sit tedavi flekilleri. ‹yontoforez, botulinum toksini ve cerrahi tedavi, afl›r› terlemede uygulanabilecek tedavi yöntemleri aras›nda say›l›yor. ‹yontoforez yönteminde küçük su banyosu içinde el veya ayak-lara hafif elektrik ak›m› veriliyor. Bu yöntemle ha-fif ve orta derecede terlemesi olan hastalarda ol-dukça iyi cevap al›n›yor. Botulinum toksini özel-likle koltuk alt› terlemesinde kullan›lan do¤al ze-hir olan bir madde. Ter bezlerini çal›flt›ran sinirle-ri felç ederek etkisini gösteren ve terlemeyi 3-4 kez azaltan etkili bir yöntem. Alt› ila oniki ay gi-bi uzun aral›klarla tekrarlanmas› gerekiyor. Ellerdeki ve yüzdeki afl›r› terleme için cerra-hi tedavi uygulanabiliyor. Cerracerra-hi yöntemde koltuk alt›ndan aç›lan bir delikten girilerek akci¤er bölgesindeki yüz ve ellere giden si-nirler kesiliyor. “Endoroskopik transtorasik sempatektomi” (ETS) olarak adland›r›lan bu yöntemle ellerdeki afl›r› terleme % 99 civa-r›nda tedavi ediliyor. Ayaklardaki terleme için bel bölgesindeki sempatik sinirler kesi-liyor. Sadece koltuk alt› terlemelerinde ise koltuk alt› ter bezlerinin al›nmas› ile iyi so-nuçlar elde ediliyor.

M

Meerrhhaabbaa,, bbiizziimm nniiyyee ssoo¤¤uukkttaa kkaalldd››¤¤››mm››zz zzaammaann b

buurruunn vveeyyaa ppaarrmmaakk uuccuu ggiibbii uuçç nnookkttaallaarr››mm››zz bbuuzz ggiibbii o

olluurr?? BBuunnuunn ssoo¤¤uukk hhaavvaayyllaa nnee iillggiissii vvaarr??

Burun ucu, cilt ve alt›ndaki k›k›rdak dokusundan oluflur ve bu dokunun damar a¤› yoktur. Bu nedenle so¤uktan en çok etkilenen bölgelerden birisidir. Par-mak uçlar›ndaki damarlar ise 1-2 mm kal›nl›¤›ndad›r ve so¤uk havalarda buradaki kan dolafl›m› parmakla-r› ›s›tmaya yetmeyebilir.

D

Diiflfllleerr ddiiflflmmaaccuunnuu kkuullllaannmmaaddaann ddiiflfl ff››rrççaass››yyllaa ff››rrççaa--llaannaabbiilliirr mmii?? MMaaccuunn kkuullllaannmmaayyllaa nnee kkaaddaarr ffaarrkk›› oolluurr??

Difller macun kullanmadan da f›rçalanabilir. Ma-cunlar›n bir k›sm›n›n beyazlat›c› etkisi oldu¤u ifade edilmektedir. Ancak difl macunu kullanman›n, ma-cunsuz f›rçalamaya göre kesin bir üstünlü¤ü yoktur. Macunlar difl f›rçalamay› daha zevkli hale getirmek-tedir.

B

Biillddii¤¤iimmiizz ggiibbii yyüükksseekk ss››ccaakkll››kkllaarrddaa pprrootteeiinnlleerriinn

yyaapp››ss›› bboozzuullmmaakkttaa vvee bbiirr ddaahhaa ddüüzzeellmmeemmeekktteeddiirr.. P Pee--k

kii ppiiflfliirrddii¤¤iimmiizz yyiiyyeecceekklleerrddeekkii pprrootteeiinnlleerriinn yyaapp››ss›› bboozzu u--llaaccaa¤¤››nnaa ggöörree yyeeddii¤¤iimmiizz yyeemmeekklleerriinn ddee bbiizziimm iiççiinn h hiiçç--b

biirr yyaarraarr›› oollmmaayyaaccaakk mm››??

Yüksek ›s›da proteinlerin üç boyutlu yap›s› bozul-makta, hatta zincir k›r›lmalar› meydana gelmektedir. Ancak, proteinlerin 3 boyutlu yap›s› de¤il, içerdi¤i amino asitler bize faydal› oldu¤u için piflirilmesinin zarar› yoktur.

D o ç . D r . F e r d a fi e n e l

f s e n e l @ e x c i t e . c o m

Creutzfeldt-Jakob

Hastal›¤›

Creutzfeldt-Jakob Hastal›¤›, beyin hücrelerini etkileyen ve tedavisi müm-kün olmayan ender bir hastal›k. Bu has-tal›k bir milyon kiflide bir ve genellikle 60 yafl civar›nda görülüyor. Belirtiler ortaya ç›k-t›ktan sonra ortalama yaflam süresi ise yaklafl›k bir y›l. ‹stemsiz hareketler, alg›lama bozuklukla-r›, haf›za kayb› ve h›zl› ilerleyen bunama bafll›ca belirtiler aras›nda. Hastal›k, beynin entelektüel merkezi olarak kabul edilen ön bölgede “atro-fi”ye, yani küçülmeye yol aç›yor. Bu hastal›¤›n sebebi henüz tam olarak bilinmiyor, ancak bula-fl›c› bir etkenin yol açt›¤› düflünülüyor. Deli dana

hastal›¤› olan hayvanlar›n etlerinin yenilmesiyle veya baz› t›bbi müda-halelerle bu hastal›k bulaflabiliyor. Beyne yerlefltirilen graftlar, korne-a nkorne-akilleri ve büyüme hormonu kullan›m› da hastal›¤›n bulaflmas›-na yol açabilen di¤er etkenler. Pa-tolog, patoloji teknisyeni ve beyin cerrah› gibi t›p çal›flanlar›nda has-tal›¤›n görülme riski daha yüksek. Hastal›¤a, yap›s› tam olarak ayd›n-lat›lamam›fl ve “prion” ad› verilen bir etken yol aç›yor. Bu etken, nükleik asid içer-miyor ve saf protein ya-p›s›nda. Etken, suda kaynat›lmaya, formaline, %70’lik alkole, radyas-yona ve ultraviole ›fl›nla-r›na dirençli. Prion, he-def hücreye girdikten sonra hücre içerisinde bulunan ve sinyal ileti-min de görev yapt›¤› dü-flünülen “proteaz resistant protein" (PrP) ile et-kileflime giriyor. PrP ile etet-kileflime giren prion onun yap›sal olarak de¤iflmesine yol aç›yor ve hastal›kl› PrP oluflturuyor. Bu de¤iflim, özellikle sinir hücrelerinde görülüyor. Mikroskop alt›nda incelenen hücrelerde köpüksü görünümün olufl-tu¤u ve sinir hücrelerinin öldü¤ü görülüyor. Has-tal›¤›n sebebi bilinmedi¤i için tedavisi de müm-kün de¤il.

Biliyor muydunuz!..

Biliyor muydunuz!..

Vizite Ücretsizdir!..

Vizite Ücretsizdir!..

Beyin küçülmesi ve bozulmas› h›zla gelifliyor.

Creutzfeldt-Jakob hastal›¤›n›n özelli¤i olan

süngerimsi yap› patolojisini gösteren beyin kesiti. 95 Kas›m 2005 B‹L‹MveTEKN‹K saglikkasimyyy 10/19/05 4:16 PM Page 1

Referanslar

Benzer Belgeler

Erken yafllarda yap›lan bu tet- kik sayesinde yafll›l›kta bu hastal›¤a yakalanacak kifliler çok önceden tespit edilerek erken dönem- de tedavi bafllanabiliyor,

Durufl (postür), vücudun dura¤an veya hare- ket halinde eklemlerin ald›¤› pozisyonlar›n bilefli- mine, yani vücudun ald›¤› flekle

Her iki gözden beyne ulaflan görüntüler farkl› oldu¤u için bir süre sonra beyin bunlardan birini tercih ediyor ve di¤er göz zay›f kal›yor.. Görüntünün a¤tabakaya

Bafl a¤r›s›, al›n ve burun çevresin- de a¤r›lar, burun t›kan›kl›¤›, öksürük, halsizlik ve burun ak›nt›s› gibi belirtiler görülüyor.. Sar›-yeflil burun ve

Ayakkab›n›n ba¤c›kl› olmas›, parmak ucunda bir miktar boflluk bulunmas›, tarak k›sm›- n›n geniflli¤inin aya¤a uygun olmas› ve aya¤› s›k- mamas› ideal bir

Kolera, afl›r› su ve tuz kayb›na ba¤l› olarak 5-6 saat içinde ölüme yol açabilece¤i için, tedavisindeki en önemli nokta erken tan›.. Bu nedenle tedavideki temel

E¤er d›fl gebeli¤in tan›s›nda gecikme olursa büyüyen embriyonun bas›nc› nede- niyle tüpte y›rt›lma ve buna ba¤l› fliddetli kar›n a¤- r›s›, kar›n içi kanama,

Genital bölgelerde meydana gelen si¤iller, cinsel temas sonucunda bulafl›- yor.. Genital si¤iller, kad›nlarda vajina veya anüs çevre- sinde, erkeklerde ise genellikle penis