• Sonuç bulunamadı

THE IMPORTANCE OF FILMS AND VIDEOS IN MATHEMATICS TEACHING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "THE IMPORTANCE OF FILMS AND VIDEOS IN MATHEMATICS TEACHING "

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Şubat 2014 Cilt: 3 Sayı:1 Makale No: 40 ISSN: 2146-9199

429

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE FİLM VE VİDEOLARIN ÖNEMİ

Dr. Cemalettin Yıldız Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi cemalyildiz61@gmail.com

Dr. Mustafa Ürey Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi murey01@gmail.com

Özet

Matematik derslerinin verimliliği açısından kullanılabilecek materyallerden biri film veya videolardır. Filmler veya videolar aracılığıyla matematik dersleri daha ilginç ve anlaşılır bir biçimde öğretilebilir. Matematik derslerinde filmlerin veya videoların kullanımı ile ilgili Türkiye’de bir çalışmaya rastlanılmaması bir eksiklik olup, bu eksikliğin giderilmesi için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ilk aşamada matematik derslerinde filmlerin veya videoların yeri, önemi ve etkili bir biçimde nasıl kullanılmaları gerektiğiyle ilgili kuramsal bir temel oluşturulmuştur. Daha sonra, matematik tarihi ve matematikçilerin yaşam öyküleri ile ilgili filmlere örnekler verilmiş, elde edilen verilerin ışığı altında öğretmen adayları ve öğretmenler için bir dizi öneri getirilmiştir. Son olarak, öğretmenlerin filmleri veya videoları seçerken göz önünde bulundurmaları gereken “film veya video kontrol listesi” ve filmlere veya videolara yönelik örnek bir çalışma yaprağı tanıtılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Matematik öğretimi, matematik dersi, filmler veya videolar.

THE IMPORTANCE OF FILMS AND VIDEOS IN MATHEMATICS TEACHING

Abstract

Films or videos are one of materials that can be used in terms of efficiency of mathematics courses.

Mathematics courses can be taught through films or videos in an interesting and comprehensible way. It is a deficiency that no studies were conducted on the use of films or videos on mathematics lessons in Turkey so this study was conducted due to overcome this deficiency. In the research, at first, a framework was constructed on the place, importance, and how to use films or videos in an effective way in mathematics courses. And then, films about history of mathematics and life stories of mathematicians were exemplified and a series of recommendations were stated for the teachers and teacher candidates under the light of the obtained data. At last, “film or video control list” that the teachers need to consider when choosing films or videos and a sample worksheet towards films or videos were introduced.

Key Words: Mathematics teaching, mathematics courses, films or videos.

Referanslar

Benzer Belgeler

Although the characters are focusing on a relationship between one middle-class 19 th century lady and one valet, the play mainly concerns with the gender and class

Fakat Lehrer açıklamasının devamında ve elbette ki gelebilecek eleştiriler karşısında, açıklayıcı olma durumunun tam gerekçelendirme için gerekli ve yeterli

Bu farklılığın, işletmedeki çalışma süresi “10 yıl ve üzeri” olan katılımcılar ile “1 yıldan az” olanlar arasında “10 yıl ve üzeri”

Bu çalışmada akraba evliliklerinin %34.1’ü birinci derece akraba evliliği, %20.5’i ikinci derece akraba evliliği, %45.4’i ise uzak akraba evliliğini oluşturmaktadır Elazığ

新增服務~新書到館 PHS 手機簡訊通知您! 圖書館新書簡訊通知服務試辦中~凡是本院專、兼任醫師且持有 PHS

2, Spirulina subtilissima, Chroococcidiopsis cubana, Chroococcidiopsis thermalis, Oscillatoria miniata, Phormidium terebriforme, Phormidium articulatum, Phormidium

雙和醫院米詩宇營養師呼籲健康吃粽 4 原則,讓您與家人輕鬆共度端午佳節

Örneklemden elde edilen veriler sonucunda yeşil ürün ölçeğinin 5 alt boyutta (tutum, subjektif/öznel kurallar, algılanan davranışsal kontrol, çevresel kaygı,

Osmaniye Kanunnamesi, İslam ülkelerinde yapılan ilk yasal yurttaşlık düzenlemesi olması bakımından önemlidir. Ayrıca Kanunname o za- mana kadar olan Osmanlı

California 92093, USA; 56 Department of Computer Science, University of California, San Diego, La Jolla, California 92093, USA; 57 Department of Epidemiology and Population

Netice itibariyle biz de oluşan kanaate göre; retorik, mantığın konuları içerisinde değil, aksine mantık, retorikte ikna etme/inandırma yolları içerisinde bulunan

Bu durumda teşhisimiz, "Sağ' kulak kanalında tıkanma, kulak kanalı kırıldıklarında ossification, kulak fistülü ve atlas kemiğininsağ kanadı üzerinde saçma

As a result of the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union, ethnic, religious and cultural conflicts arose and unexpected changes took place

In this subsection, we will attempt to solve a multi-channel multi-class OBS problem by using an extended iterative procedure, the idea of effective number of independent servers

64 Florey institute of Neuroscience and Mental Health, University of Melbourne, 3010 Australia 65 University of the Basque Country, 48940 Leioa, Spain.. 66 Aix-Marseille Universite´

Iğdır Üniversitesi سوتلما نم وأ عضولبا ةلباقتلما نم يريغتلا ناك نإف ،يرغتمف سوسلمحا رهولجا امأو ط نوكي نأ بجاوف ،دضلا نم لب ضيبأ لا توصلا نإف ،عضولبا ةلباقتم

In this section, a superpixel-based ENF presence detector for digital video files is presented based on multiple ENF signal estimations from steady superpixel regions.. The main

dığı gazel bir Divana muadildir; Pa­ şa olan şairler içinde, keza her mıs­ raı, bir vecize, bir daılbımesel kudre­ tinde olan meşhur Ziya Paşa, isminin

H2:Örgütsel Adalet alt faktörü Dağıtımsal Adalet, Duygusal Emek üzerinde anlamlı etkiye sahiptir H3: Örgütsel Adalet alt faktörü İşlemsel Adalet, Duygusal Emek

Mechanical factors (hitting, impact, clogging, drowning) Biological factors. Arthropods Helminths

The Teaching Recognition Platform (TRP) can instantly recognize the identity of the students. In practice, a teacher is to wear a pair of glasses with a miniature camera and

Aşağıda filmlerin veya videoların seçiminde dikkat edilecek hususlara, filmlerin veya videoların faydalarına ve sınırlılıklarına, film veya video