• Sonuç bulunamadı

1. Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından biridir?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından biridir?"

Copied!
12
0
0

Tam metin

(1)

1. Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından biridir?

a) Tecrit etme

b) Kişisel koruyucu donanım kullanma c) Makine koruyucuları kullanma d) Üretim yöntemini değiştirme e) Eğitim

cvp a

2.

I. Tehlikesiz olanla değiştirme II. Yalıtım

III. Koruyucu/koruma içine alma IV. İşe uygun personel seçimi V. İşe giriş sağlık muayenesi

Yukarıdakilerden hangileri toplu koruma uygulamalarındandır?

a) I,II,III b) I, IV, V c) II, III d) II, III, IV e) III, IV, V

A

3.Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarındandır?

a) işaretleme/sınırlama

b) Kişisel koruyucu donanımlar c) Yalıtım

d) Koruyucu/koruma içine alma e) Uyarı levhaları

cvp b

(2)

4.Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından değildir?

a) İşe giriş sağlık muayenesi b) Kişisel koruyucu donanımlar c) iklimlendirme

d) Periyodik sağlık muayeneleri e) Eğitim

cvp c

5. işverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisi yer almaz?

a) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek c) Çalışanın tedbirli ve dikkatli davranması

d) Risklerden kaçınmak

e) Teknik gelişmelere uyum sağlamak

cvp c

6. Aşağıdakilerden hangisi güvenli çalışmadır?

a) Bir lastik tekerlekli yükleyicinin kaldırdığı kovasında yüksekte çalışma b) Tehlikeli kimyasal maddeye çalışırken solunum maskesi kullanma c) Dökülen asit veya bazları bir bezle silme

d) Zımpara taşı tezgahında gözlüksüz çalışmak

e) Oksitleyici maddeleri toksik maddelerle birlikte depolamak

cvp b

7. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda son çare olarak başvurulacak korunma yöntemidir?

a) Kişisel koruyucu donanım kullanımı b) Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması

c) Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması d) Toplu koruma önlemlerinin

e) Yönetim tarafından alınacak kararlar

cevap a

(3)

8. 155 sayılı ILO Sözleşmesine göre devlet ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikası oluştururken aşağıdakilerden hangisine danışmalıdır?

a) Uluslararası kuruluşlara b) İşçi ve işveren kuruluşlarına c) Sivil toplum örgütlerine d) Üniversitelere

e) İş Müfettişlerine

cvp b

9- İşyerinde periyodik muayenenin amacı nedir?

a)Sağlık eğitimi

b)İş verimliliğinin belirlenmesi

c)İşe bağlı sağlık sorunlarının erken tanısı.

d)Kronik hastalıkların (şeker hastalığı, hipertansiyon) erken tanısı

C

10- İşyerindeki tehlikelerden korunmak yönünden en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

a)Periyodik muayene b)Kişisel koruyucular c)İşe giriş muayenesi d)Kaynakta kontrol.

D

11- Bir iş kazasının oluşmasını önlemek üzere olası nedenlerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan çalışmalar nasıl bir yaklaşımdır?

a)Aktif (etkin) bir yaklaşımdır

b)Reaktif (songelen) bir yaklaşımdır c)Proaktif (öngelen) bir yaklaşımdır.

d)Gerçekçi( Realistik) bir yaklaşımdır

(4)

c

12- I-Baret II-Paratoner

III-Solunum maskesi IV-Gaz dedektörü V-İş eldiveni

Yukarıdakilerden hangileri, kişisel koruyucu donanımdır?

a) I-II-III-V b) I-III-V.

c) I-III-IV-V d) I-II-IV

b

13- Aşağıdakilerden hangisi, iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturmanın amacıdır?

a) İşletmenin ekonomik yapısını düzenlemek

b) Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak c) Personel servisinin re-organizasyonunun gerçekleştirmek

d)İş yerlerinde tam önleme ve koruma sağlamak.

d

14- Aşağıdakilerden hangisi, koruma yöntemlerinden değildir?

a) Seçme

b) Kişisel koruma c) Yasalara uygunluk.

d) Toplu Koruma

c

15-Aşağıdakilerden hangisi, kaynağa yönelik koruma uygulamasıdır?

(5)

a) Yer değiştirme b) Mesleki seçme c) Makineleştirme d) Otomasyon

b

16- Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamasıdır?

a)Eğitim durumu.

b) Tıbbi seçme c) Mesleki seçme d) Yasalara uygunluk

a

17- Çalışanların olası zararlardan korunması için alınacak önlemler, önceliğe göre sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a) Kişiye yönelik koruma- ortama yönelik koruma- kaynağında koruma b) Kaynağında koruma- Ortama yönelik koruma- Kişiye yönelik koruma c) Ortama yönelik koruma- Kişiye yönelik koruma- Kaynağında koruma d) Kişiye yönelik koruma- kaynağında koruma- ortama yönelik koruma

b

18- İşçinin uygun işe yerleştirilmesi ilkesi, koruyucu sağlık hizmetlerinde aşağıda yer alanlardan hangisinin kapsamına girmektedir?

a) Sağlığı geliştirme b) Birincil koruma c) İkincil koruma d) Üçüncül koruma

b

19- Aşağıdakilerden hangisi, işverenin sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemleri alırken uyması gereken temel prensiplerden değildir?

(6)

a) Risklerin önlenmesi

b) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi c) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi

d) Risklerin ötelenmesi

d

20- Aşağıdakilerden hangisi makineler ile ilgili risklerden biridir?

a) Buhar b) Temas c) Gürültü d) Titreşim

b

21- Risk tanımı, aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

a) Hasar olasılığı b) Hasarın şiddeti c) Etkilenen sayısı d) Motivasyon

d

22- Aşağıda belirtilenlerden hangisi, işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için kaynağında koruma değildir?

a) Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması

b) Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması c) Mühendislik kontrolü yapılması

d) Kişisel koruyucu donanım kullanılması

d

23- Aşağıda belirtilenlerden hangisi “ikame” kavramını ifade etmektedir?

(7)

a) Tehlikeli olanın tehlikesiz olanla değiştirilmesi

b) Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümün tecrit edilmesi c) Makinenin tehlikeli kısımlarının koruyucu içerisine alınması

d) Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümde en az sayıda işçi ile çalışılması

a

24- Aşağıdakilerden hangisi kaynağa yönelik koruma uygulamalarından değildir?

a) Tehlikesiz olanla değiştirme (ikame) b) Koruyucu/ koruma içine alma

c) Genel havalandırma d) Yerel aydınlatma

c

25- Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından değildir?

a) Genel aydınlatma b) İklimlendirme c) Uyarı levhaları d) Makine koruyucuları

d

26- Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarındandır?

a) İşaretleme/ sınırlama b) Rehabilitasyon çalışmaları c) Yalıtım

d) Koruyucu / koruma içine alma

b

27- Aşağıdakilerden hangisi doğal havalandırmadır?

a) Kapı ve pencereler

b) Ortamın havasını aspiratörle çekme

(8)

c) Ortama pozitif hava verme

d) Spiral boru ile makineden dışarı atılmasını sağlama

a

28- İş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamına ilişkin 155 sayılı İLO sözleşmesi özellikle aşağıda belirtilen konulardan hangisini düzenlemektedir?

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerini b) İş sağlığı ve güvenliği ve politikalarını

c) Sanayi ve ticarette iş teftişini d) İş sağlığı hizmetlerini

b

29- İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çalışma ortamı ve üretim sürecini düzenlemek

b) İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak

c) İşletmenin ekonomik yapısını düzenleyerek ülkeye artı değer sağlamak d) Önleme ve koruma sağlamak

d

30- Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için kaynağında koruma değildir?

a) Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması

b) Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması c) Mühendislik kontrolü

d) Kişisel koruyucu donanım kullanımı

d

31- Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma uygulamalarındandır?

a) İşe giriş sağlık muayenesi.

b) Makine koruyucuları

(9)

c) Kişisel koruyucu donanımları d) Periyodik sağlık muayeneleri

b

32- Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamasıdır?

a) İklimlendirme b) Aydınlatma

c) Periyodik sağlık muayenesi e) Yalıtım

c

33- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeleri belirlemede etkili uygulamadır?

a) Malzeme güvenlik formları b) Ortam ölçümleri

c) İş kazası analizleri d) Hepsi

d

34- Yer değiştirebilen işletme elemanlarını topraklama tesisatının, yetkili teknik elemanlar tarafından muayene ve ölçümleri, periyodik olarak en az ne kadar sürede yapılmalıdır?

a) 3 ay b) 6 ay c) 1 yıl d) 2 yıl

b

35- Tehlikeli gerilim etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 50 V dahil b) 50 V a kadar

(10)

c) 50 V üstü d) 50 V dahil üstü

c

36- Elektrik kaynak makinesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Boşta çalışma gerilim, yükte çalışma geriliminden düşük olmalı b) Boşta çalışma gerilimi, yükte çalışma geriliminden yüksek olmalı c) Boşta çalışma gerilimi DA 80 V geçmemeli

d) Boşta çalışma gerilimi, AA 50 V geçmemeli

a

37- Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddelerin yakınındaki yerlere statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı, aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a) Topraklama b) İyonizasyon

c) Ayırıcı transformatör d) Nemlendirme

c

38- Transformatör, kondansatör ve benzerlerinin konulduğu iş yerlerinde aşağıdaki alınacak güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a) Yeteri kadar havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalı

b) Şarj kalıntılarını önleyecek şekilde bağlanmış ve kontrol edilmiş olmalı

c) Soğutmalı transformatörler, yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı d) Transformatörler ve kondansatörler merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları açıkta olmalı

d

(11)

39- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Etkin değeri 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim, 1000 voltun üstünde olanlar yüksek gerilim olarak tanımlanır(D) .

b) Etkin değeri 220 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim, 220 voltun üstünde olanlar yüksek gerilim olarak tanımlanır

c) Etkin değeri 250 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim, 250 voltun üstünde olanlar yüksek gerilim olarak tanımlanır

d) Etkin değeri 50 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim, 50 voltun üstünde olanlar yüksek gerilim olarak tanımlanır

a

40- Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı için aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a) Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler, eksiz borular içinde bulunmalıdır b) Elektrik alet ve teçhizatı tehlike anında ani müdahale için alanın içinde kurulmalıdır c) Elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada, alev sızdırmaz buatlarla donatılmalıdır

d) Alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik, bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılmalıdır.

b

41- Elektrik çarpmalarında “ventriküler Fibrilasyon” a (kalp durmasına) bağlı dolaşım ve solunum yetmezliği için, çarpılma akımının eşik (en düşük) değeri kaçtır?

a) 0,1 Ma b) 1,2 A c) 80-100 mA d) 10 A

c

(12)

42- Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibatın, periyodik olarak ehliyetli elektrikçiler tarafından kontrol edilerek belgelendirilmesi için en az ne kadar süre verilmiştir?

a) 3 ay b) 6 ay c) 1 yıl d) 2 yıl

c

43- Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir?

a) 1 b) 3 c) 5 d) 10

a

44- Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı en fazla ne kadar süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır?

a) 3 ay b) 6 ay c) 1 yıl d) 2 yıl

c

45 – Aşağıdakilerden hangisi jeneratörde beslemeyi kesmek için kullanılır?

a) Kesici

b) Enversör şalter c) Ayırıcı

d) Kilit

b

Referanslar

Benzer Belgeler

(kilitler trafonun ray doğrultusunda hareketini önler duruma getirilecektir.) Gerekiyorsa frenleme takozumonte edilecektir. b) Yağ kaçağı yönünden bütün

17 Otomatik sigorta ve kaçak akım koruma cihazları için aksesuarlar 17 Kaçak akım röleleri için otomatik kapama üniteleri.. 19 Modüler DIN

ABB’nin fotovoltaik sistemler için geliştirdiği otomatik sigortalar, DC sistemde ters akıma karşı, AC sistemde de invertör hatası durumunda AC akım beslemesine karşı koruma

29 Tmax T1-T7 kompakt tip devre kesiciler için aksesuarlar 32 Emax X1 açık tip devre kesiciler.. 33 Emax X1 açık tip devre kesiciler için aksesuarlar 34 Emax açık tip

Kaçak akım koruma cihazları Acti 9 serisi iIDK kaçak ak›m koruma

- Kullanaca¤›n›z parafudura ve panoda oluflabilecek maksimum k›sa devre ak›m›na (Isc) göre koordine seçilen en uygun koruma kesicisini (Compact devre kesici veya

...21 - 22 Entegre motor yolvericiler ve koruma sistemleri TeSys T motor yönetim ve koruma sistemi

TeSys GV serisi motor koruma flalterleri için aksesuarlar ...40.. Compact NSX serisi motor

Evreli vektör yöntemi, devrelere uygulanan akım ve gerilim uyarımlarının tümü aynı frekanslı sinüseller olduğu zaman devre problemlerini çözmek için

Reaktif güç kontrol rölesi otomatik olarak ayarlanan güç katsayısına ulaşmak için.. kondansatörleri devreye alıp çıkartma görevini yapan

MM300 motorun aşırı yük yakalama ayar değerinden daha düşük bir yükte çalıştığını tespit ettiği zaman veya motorun durmuş olduğunu tespit ettiği zaman,

Ülkemizdeki birçok alçak gerilim pano üreticisi herhangi bir kriter belirtilmese bile panolarını form 2 olarak imal etmekte, en azından dağıtım

Yapılan tespitlerden hareketle; Alçak gerilim dağıtım panolarında normal şartlar altında ölçülen koruma topraklaması barası ve nötr barası arasındaki geriliminin

Fizik öğretmen adaylarının fizik eğitimi açısından etkili bir bilim tarihi öğretiminin gerçekleşmesine yönelik düşüncelerini anlamaya yönelik yapılan

Soru-45 Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı için aşağıda verilen güvenlik

Ottoman Authors Revisited: Name Authority Records at the BnF / Yeniden Ele Alınan Şekliyle Osmanlı Yazarları: Fransız Ulusal Kütüphanesi'nin Yazar Adı Alanı Önerileri

或禿髮(女性雄性禿)、經期不正常、聲音變低沉沙啞、皮膚皺折處變黑的現象,這種情

Zaman gazetesi Tekel işçi eyleminin dönüm noktasını oluşturan ve milletvekillerinin de içinde bulunduğu işçi grubuna yönelik polis şiddetinin en çok yaşandığı 17 Ocak

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasında her türlü ince inşaat işleri, sıhhi tesisat işleri ve elektrik tesisat işleri yapıldı.. Çalışmalarımız

A) Tüketici esasına göre B) Ürün Esasına Göre C) Zaman Esasına Göre D) Yer Esasına Göre E) Kütle Esasına Göre.. Soru ) Aşağıdakilerden hangisi “İşletmelerin

Tüm kuvvet tesisatı tabloları yukarıda “GENEL” bölümünde anlatılan özelliklerde olacaktır. Tablolar projesinde gösterildiği şekilde sıva altı veya sıva

Teklif hazırlama bölümümüzün koordinasyonunda, proje hazırlama ve imalat bölümlerimizde çalışan uzman kadromuz ile siz değerli müşterilerimize ihale öncesi

C) Güneyinde gece gündüz farkının daha fazla olması D) Kuzeyinde meridyenlerin aralarının daha geniş olması E) Güneyinden geçen paralellerin boylarının daha kısa olması.