• Sonuç bulunamadı

PALET İN ŞA A T VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PALET İN ŞA A T VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"

Copied!
74
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

P A L E T İ N Ş A A T

(2)

PALET İNŞAAT

(3)

PALET İNŞAAT MERKEZ OFİSİ

Ahmet Mithat Efendi Sokak No:30/3 06550 Çankaya - Ankara /TÜRKİYE Tel: +90 312 409 98 00 (pbx 64 hat) - 442 67 02 • Fax: +90 312 442 67 56 E-mail: paletankara@paletinsaat.com

İSTANBUL OFİSİ

İnkilap Mahallesi Küçük Su Caddesi Dora Park Evleri A Blok Daire 25 Ümraniye - İstanbul/TÜRKİYE

Tel: +90 216 692 01 26 Fax:+90 216 692 01 27 E-mail: paletistanbul@paletinsaat.com www.paletinsaat.com

(4)

• •

i ç i n d e k i l e r

PALET İNŞAAT V E T İC A R E T A NONİM Ş İR K ETİ

Tarihçe

4-6

föeCgefer

7-9

TamamCanan Önemfi ProjeCer

10-55

Devam Eden ProjeCer

56-63

(5)

PALET İNŞAAT

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(6)

ORTAKLARIMIZ

Ahmet Cemal%V%fi tfalilSedatÜ RÜ N DÜ L tfayri® m çÖ L

1940'[ıyı[[arc[a Istan6ulEeknikiÜniversitesinden mezun otan- PflLEElN ŞA ftT'ın kurucu ortakları OrüksekJMühend:isAhmet CemalKV^fl,

‘YüksekjMühendis ffalilSedat ÜRÜNDÜL ve ¥üksek.Mühendis HayrifâlNÇÖL,

müfLendis[ik-kariyer[eri6oyunca, 6irçok.önemliprojeye imza atmışlardır. Sayın- %ura, ÜründüCve föingöl, 1966yılında P flLEElN ŞA ftT'ı kurmuşlardır.

(7)

föuprojeCerin içinde en göze çarpanı, kuşkusuz, hem Türkiye'de, hem de dünyada. 6üyük.öneme sa.hip olan AtatürkjBarajı ve Hidroelektrik.Santraliinşaatıdır. 1983 ylında fltatürkjföarajı ve H ES ihalesinikaza-na-n

orta,k.girişimin [iderfirması olan. PA LETİN ŞA A T işin, alınmasında oynadığı önemlirolü, projenin tamamlanması aşamasına kadar6aşanyla sürdürmüştür.

Tarihi6oyunca taahhüt etmişolduğu 6ütün işleriüstün kalitede ve zamanında 6itirmişolması, işverenlerle h^iranlaşmazlık-yaşamamış olması. ve tümprojelerinigüçlü ekipman. ve niteliklipersoneliile tamamlamış olması. PA LETİN ŞA A Tın inşaat sektörünün. en köklü ve güvenilirfirmalardan 6iriolmasını sa,ğlam.ıştır.

Pa.let inşaat ve Ticaret LimitedŞirketinin ünvanı, 01.01.1999 tarihinden iti6aren nev'ideğişikliğisonucu P A LETİN ŞA A T^E TİCARETANONİM ŞİR K ETİ olara.k.değiştirilmiştir.

PALETİNfŞAATtecrü6eliyönetim kadrosunu. genç ve dinamikyöneticilerle ta.kviye ederek.sektördekia,ktif varlığını güçlendirerek.devam etmektedir.

Türkiye Mütea,ffitlerföirliğive Intes gi6isektörünün önemlikuruluşlarına üye olan PA LETİN ŞA A T sa,hip olduğu. genişmakineparkı ve güçlü ekonomikjyapısı ileyurtiçiveyurtdışında

yeniprojelengerçekleştirmeye muktedirdir.

YÖNETİM KVR&UÜMVZ (2003 ’ten Çünümüze)

Mustafa. Emre O%TAR Alim Melih %VRA Kamuran (Faik.O%TAR Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu föaşkanı Yönetim Kurulu fâaşkan Yrd

ÇenelMüdür

(8)

PALET İNŞAAT

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(9)

& E L Ç E L E R

PALETİNŞAATuzun ^yıttardır sektörde gösterdiği üstün. 6aşan[an sistematik.yönetim şekji sayesinde elde etmiştir. ®u yönetim sistemi. anlayışı iCerCeyen yıflarda uCusCa.r arası. denetleme kurutuştan tarafından

ince[enerek.Yönetim Sistem föetgeteri i[e tescüedümiştir. KaCite Yönetim Sistemimiz, E N ISO 9001:2008, Çevre Yönetim Sistemimiz E N ISO 14001:2004,

İş SağCığı ve ÇüvenCiği Yönetim Sistemimiz ise OHSAS 18001 standartlarına göre tetkik.ediCerek.kaCite 6e[ge[eri ile tesciCediCmiştir.

KaCite Yönetim Sistem 6e[gemiziveren Eurocert 6e[ge[endirmefirması V[us[ararası Akreditasyon %urumu'na (IFA) üye oCup 6u durum. TürkAkreditasyon Kurumu. (Türkak) tarafından da 6e[ge[enmiştir.

Y U R TD IŞI MÜTEAHHİTLİK B E L G E Sİ SAHİBİNİN Ö ZEL İHTİSAS SAHALARI

FIELD S O F SPECIALIZATION O F THE HOLTER O F THE 0 V ERSEA S

CONTRACTING CERTIFICATE r

B M U H B

V u ^ j£/-u

Yapı, Tesis, Bakım ve Onarım İşleri

Civil Engineering, Structures, Plants, Maintenance and Repair Works T.C. ÇEVRE VE ŞEH İRCİLİK BAKANLIĞI Her Hirlü Baraj ve in şaat İ ş l e r i . Republic of 1\ırkey

Ministrv of Environment And Urbanism Sınai ve Teknolojik, İmalat, Tesisat ve Montaj İşleri

Industrial and Technological Manufacturing, Installtion and Assembly Yurtdışında ; İnşaat, Tesisat, Montaj, Mühendislik, Proje, Müşavirlik, İşletme, Bakım ve Onarım gibi hizmetler yapan ve yapacak olanlara ait

Y U R T D I Ş I M Ü T E A H H İT L İ K B E L G E S İ O V E R S E A S C O N T R A C T IN G C E R T I F I C A T E Proje-Mühendislik-Müşavirlik İşlefi

Design-Engineering-Consultancy Works for Companies to Carry Out Construction, Installation, Assembly, Engineering, Design, Consulting, Management,

Maintenance and Repair Activities

İşlemıe^Yön^ Operation^M^

B M 00033

(10)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

Yönetim sistemleri, dışındafirmamız kurumsaCkimliğini tesciCeden 6eCgeCer de mevcuttur.

Şirketimizin adı. ve logosu TürkjPatent Enstitüsü tarafından Marka. TesciCföeCgesi iCe 6eCgeCendiriCmiştir. Pa,[et İnşaat ayrıca yurtdışında mütea,ffitlik,fizm,etlerini sürdürmek.adına Çevre ve Şehirci[ikjBa,kan[ığı tarafından

düzenlenen Yurtdışı. Mütea,ffitlikJ$elgesi sa,hi6idir.

Mütea,ffitlik,sektörün,de projelerimizigerçekleştirirken çevre ve insan. hayatına verdiğimiz 6üyük.önemi, kalite anlayışımızdan hiç6ir surette ödün. vermeyeceğimizi ve güvenilir kurumsalkimliğimizi devam ettirdiğimizi tüm

6u 6eCge ve sertifikalar en iyi. 6içimde göstermektedir.

BÜ8I Efüaı

ioosoi

EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A.

C E R TIFIC A TE O F O U A LITY MANAGEM ENT SYSTEM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

1 THIS IS T0 CERTIFY THAT THE MANAGEMENT SYSTEM OF İŞBU BELGE İLE AŞAĞIDA ADI GEÇEN ŞİRKETİN YÖNETİM SİSTEMİNİN « P A L E T İN Ş A A T V E T İC A R E T A N O N İM Ş İR K E T İ»

AHMET MİTHAT EFENDİ SOKAK N0.30/3 ÇANKAYA ANKARA/ TÜRKİYE HAS BEEN FOUND TO CONFORM TO THE STANDARD BELİRTİLEN STANDARDA UYGUNLUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR

EN IS O 9001:2008 THIS CERTIFICATE IS VAUD FOR THE FOUOWlNG SCOPE:

BU BELGE AŞAĞIDAKİ KAPSAM İÇİN GEÇERLİDİR: HER TÜRLÜ TASARIM, İNŞAAT VE MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ.

THIS CERTIFICATE IS VAUD FOR THE FOLLOMNG SCOPE: BU BELGE AŞAĞIDAKİ KAPSAM İÇİN GEÇERLİDİR: ALL KINDS OF DESIGN AND CONSTRUCTION VVORKS.

This Certtate ıs vaM »1: 23/6/2014 DIRKjjggfJffiflşgPHBn' Belge geçerlilik tartıl:

----lack of fuBllmenl o1 the condMons set out İn the contract No. 45.2013 may render ttıls certiltaıte ınvalld I » T " ¥ g TeL: «30 210 62.52,495, 30 210 62.53.927 - Fox: «-30 210 62.03.016 ÜH— Hİ Öfe* 'tfB*

----CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Cerlificate No / Sertifika Numarası: TR 1114

THIS IS TO CERTIFY THAT THE MANAGEMENT SYSTEM OF İŞBU BELGE İLE AŞAÖIDA ADI GEÇEN ŞİRKETİN YÖNETİM SİSTEMİNİN

PALET İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AHMET MİTHAT EFENDİ SOKAK NO:.»» ÇANKAYA ANKARA / TÜRKİYE

(11)
(12)

PALET İNŞAAT

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TAMAMLANAN

ÖNEMLİ

(13)
(14)

ATATÜRK BARAJI VE HES

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

Müteahhit Firma

Atatürk Barajı ve HES

Şanlıurfa /TÜRKİYE

DSİ Genel Müdürlüğü - Ankara /TÜRKİYE

Ekim 1983

Aralık 1999 - Ocak 2003

2.774.145.650 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

ATA İnşaat ( PALET İnşaat ve TİC. A.Ş. işi yapan ortak girişiminin %35 hisse ile LİDER Firmasıdır.)

85 milyon m3 kaya dolgu baraj ve 2.400 MW gücünde hidroelektrik santralı inşaatı, 3 milyon m3 beton hacmi. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise kendi sınıfında 5. büyük barajıdır.

(15)
(16)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

Tipi/Amacı

Gövde Dolgusu Hacmi Toplam Beton Hacmi Su Depolama Hacmi Göl Alanı

Drenaj Havzası Temelden Yükseklik Kret Uzunluğu / Genişliği Batardo Gövde Dolgusu Dolusavak Kapakları

Kaya Dolgu / Sulama ve Enerji

85.000.000 m3 3.000.000 m3 48.470.000.000 m3 817 km2 92.338 km2 169 m 1 .169m /15m 7.820.000 m3

6 adet 240 tonluk 16 m genişlik, 17 m yüksekliğinde ana kapak, 2 adet 60 tonlukyardımcı kapak.

3 adet 8 m çapında 4.100 m uzunluğunda atnalı kesitli

6,60 - 7,25 m çapında 4.800 m uzunluğunda.

8 adet 300 MW gücünde orta hızlı, düşey eksenli Francis türbin.

105.000 m2 alan kurulu, 10 km uzunluğunda santral ile şalt arası enerji nakil hattı.

(17)
(18)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T AN ONİM Ş İR K ETİ

ATATÜRK BARAJI KALICI YERLEŞİM SİTESİ

- , a ■w t i « ■ » **... "• ■ < ' J r ; =4^ t w-* .. t " i " __V-*1 S

Atatürk Barajı Şantiyesi'nde çalışanlar ve misafirler için bir yerleşim kenti oluşturulmuştur. I Ofis Binaları Lokal Binaları Tiyatro Cami Aile Lojmanları Misafirhaneler İşçi Yatakhaneleri : 28.908 m2 İşçi Yemekhaneleri :11.586m2

Kapalı Spor Salonu :1300m2 : 9.400 m2 : 8.138 m2 : 600 m2 : 400 m2 : 30.567 m2 : 7.760 m2

(19)
(20)

İSTANBUL İÇMESUYU MELEN PROJESİ 4.KISIM

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K ETİ

Müteahhit Firma

Büyük İstanbul İçmesuyu II.Merhale Projesi,

Melen Sistemi kapsamındaki, Sözleşme Paketi No.4,

Şile Kontrol Merkezi - Hamidiye Tüneli Çıkışı Arası İletim Hattı

İstanbul/TÜRKİYE

DSİ Genel Müdürlüğü - Ankara /TÜRKİYE

Haziran 2008

Haziran 2011

165.666.873 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

PALET - YERTAŞ İnşaat Ortaklığı (PALET İnşaat %50,1 hisse ile PilotOrtak.)

(21)
(22)

PALET İNŞAAT V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ t ■ f il

1

Projenin Özeti

• Şile - Alaçalı Tüneli ana bileşenleri;

- 4,5 m çapında, 3.754 m uzunluğunda beton kaplama tünel.

• Yeşilvadi Geçişi ana bileşenleri;

- Yeşilvadi kondüvisi (4,5 m çapında, 5.436 m uzunluğunda çelik kaplamalı betonarme kondüvi.)

- Kondüvi boyunca Yeşildere'nin ıslahı.

• Alaçalı - ÖmerliTüneli ana bileşenleri;

- 4,5 m çapında, 4.770 m uzunluğunda beton kaplama tünel. - Ömerli Bağlantı branşmanı.

• Hamidiye Tüneli ana bileşenleri;

- 4,5 m çapında, 3.260 m uzunluğunda beton kaplama tünel.

• Ömerli Bağlantısı ana bileşenleri;

- 4,5 çapında, 60 m uzunluğunda beton kaplama tünel. -Çıkışyapısı.

• Geçici Yaklaşım Galerileri'nin yapımı ve inşaat öncesi hale dönüştürülmesi.

• Ömerli Barajı Bağlantısı çıkış yapısı vana ve borulama işlerinin yapılması.

• Şile - Alaçalı Tüneli ve Ömerli Barajı Bağlantısı çıkış yapıları bağlantı yollarının yapılması.

(23)

22

;jy '-.V

(24)

PALET İNŞAAT V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ ' 'R M ~

H

1 ı "

» >

î!

İl

il

f i ,4 ! P U Projenin Özeti •• /-K "-İV Niksar-Tokat/TÜRKİYE

DSİ VII. Bölge Müdürlüğü - Samsun/TÜRKİYE

Ekim 1980

Temmuz 1990

198.630.625 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

Kuzey Anadolu Fay hattında yapılan Yeşilırmak ile Kelkit Çayı'nı birleştiren 6,5 km uzunluğunda 4,6 m kazı çapında kuvvet tüneli

12mi ç çapında 25 m uzunluğunda denge bacası 1.870 m uzunluğunda Cebri Boru

Toplam 158.390 m3 tünel ve şaft kazısı, 28.400 m enjeksiyon delgisi, 3.037.560 m3 genel kazı, 2.000.000 m3 dolgu işleri 2x45 MWgücünde Köklüce Hidroelektrik Santrali

(25)
(26)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K ETİ

Müteahhit Firma

ile

Cevizlik Regülatörü ve HES

İkizdere - Rize /TÜRKİYE

Akım Enerji Üretim San.veTic. A.Ş.-Gaziantep/TÜRKİYE

0cak2008

Aralık2009

67.194.195 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarakgüncellenmiş iş tutarıdır.)

PALET - PUSTİLER İnşaat ortaklığı (PALET İnşaat %50 hisse pilot ortak.)

Beton dolgu gövdeli regülatör, Atnalı kesitli, Beton kaplamalı, Kazı çapı 5,10 m, İç çapı 4 m, 7.797 m'si Enerji Tüneli olan 10.388 m Tünel, 69 m Yüksekliğinde 18 m kazı çapında Denge Bacası, 927 ton Hidromekanik İmalatı.

(27)
(28)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

GÖKIRMAK - KARADERE SULAMASI

Gökırmak- Karadere Sulaması

Kastamonu/TÜRKİYE

DSİ XXIII. Bölge Müdürlüğü - Kastamonu /TÜRKİYE

Nisan 1995

Kasım 2011

47.562.295 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

6.852 ha Sahanın sulaması ve drenajtesislerin inşası için; 26 km Beton Kaplamalı Anakanal,

14,5 Ana Boru Hattı, 213,5 km Borulu Sulama Şebekesi, 249 km İşletme Bakım Yolu,

40 adet S.Y.O.P., 30 adet Ç.A.P., 10 adet Çek Yapısı,

80 adet Sel Geçidi, 1.900 m Sifon, 1 adet Pompa İstasyonu, 1.130 adet muhtelif Sanat Yapısı İnşaatı.

(29)
(30)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

KARAOVA BARAJI VE TESİSLERİ

Karaova Barajı ve Tesisleri

Kırşehir/TÜRKİYE

DSİ XII. Bölge Müdürlüğü - Kayseri /TÜRKİYE

0cak1991

Eylül 1998

128.260.707 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır)

Baraj yüksekliği Dolgu hacmi Derivasyon Tüneli

Beton, Betonarme hacmi Cebri boru, kapak imalatı Enjeksiyon delgisi Enjeksiyon miktarı : 66,30 m : 2.000.000 m3 : 474 m : 30.177 m3 : 320.298 kg : 16.145 m : 1.525 m3

(31)
(32)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K ETİ

ATA KONAKLARI

Müteahhit Firma

Ata Konakları

Çamlıca - İstanbul /TÜRKİYE

ATA İnşaat San. veTic. Ltd. Şti. - İstanbul /TÜRKİYE

Ağustos 1998

0 ca k 2002

51.840.000 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

PALET İnşaatveTic. A.Ş. ,ATA İnşaat'ın %35 hisse ile LİDER Firmasıdır.

120 adet daire inşaatı, 31.400 m2 konut inşaatı,

17.000 m2 garaj inşaatı, 18 derslik okul inşaatı, alt yapı işleri, havuz, çocuk parkı, kreş ve rekreasyon sahasından

(33)
(34)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

• • • •

KALKANDERE REGÜLATÖRÜ VE YOKUŞLU HES

Projenin Adı Yeri İşveren Başlangıç Bitiş Bedeli Müteahhit Firma Projenin Özeti

Kalkandere Regülatörü ve Yokuşlu HES

Kalkandere-Rize/TÜRKİYE

Akım Enerji Sanayi ve Tic.A.Ş.-Gaziantep/TÜRKİYE

Aralık2008

Aralık 2010

55.035.832 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

PALET İnşaat ve Ticaret A.Ş.

(Projenin %75'i PALET - pUsTİLER İnşaat Ortaklığı

(PALET İnşaat %50 hisse ile Pilot Firma) tarafından yapılmış, geri kalan %25'i ise ayrı bir sözleşme ile yalnızca PALET İnşaat tarafından tamamlanmıştır.)

Beton dolgu gövdeli regülatör

Kazı çapı 5,10 m, İç yapı 4 m, beton kaplamalı 6.927 m'si Enerji Tüneli Toplam 8.590 m Tünel İnşaatı,

Denge bacası, Sulama yapısı, Balık geçidi,

996 ton Hidromekanik imalat, 280 m uzunluğunda cebri boru imalatı, Kurulu gücü 16,675 x 2 = 33,35 MW olan HES

(35)
(36)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K ETİ

BAHÇELİK PROJESİ ANA İLETİM KANALI

Projenin Adı Yeri İşveren Başlangıç Bitiş Bedeli Projenin Özeti

Bahçelik Projesi Ana İletim Kanalı

Pınarbaşı - Kayseri /TÜRKİYE

DSİ XII. Bölge Müdürlüğü - Kayseri /TÜRKİYE

Mart 2005

Temmuz 2009

15.645.825 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

49.033 ha alanın sulanması için 18.000 m beton kaplamalı trapez kesitli kanal, 14adet köprü ve muhtelifebatlarda 98 adet sanat yapısı inşaatı.

(37)
(38)

BAHÇELİK PAZARÖREN - SAMAĞIR SULAMASI

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

Projenin Özeti

Bahçelik Projesi Pazarören - Samağır Sulaması

Kayseri/TÜRKİYE

DSİ XII. Bölge Müdürlüğü - Kayseri /TÜRKİYE

Aralık2005

Ekim 2012

16.031.142 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

10,21 km'likana iletim kanalı (trapezkesitli);

450 m galeri 98 km çeşitli tip ve çapta borulu sulama şebeke tesisi.

37,5 km tahliye kanalları Güzergah üzerindeki sanat yapıları Kanal güzergahlarının kamulaştırma ile irtifak planlarının yapımı.

(39)
(40)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K ETİ

Gökırmak-Karadere Barajı

Taşköprü - Kastamonu /TÜRKİYE

YÜKSEL İnşaat A.Ş. - Ankara /TÜRKİYE

Haziran 2003

Kasım 2006

26.841.388 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

BarajKazı ve Dolgusu (3.000.000 m3 Dolgu)

Gövde, Kapakve Perde Enjeksiyonları (6.433 m Enjeksiyon) Dolusavak Kazı Dolgu Ankrajve Beton İşleri

(41)
(42)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

YEDİGÖZE SANİ BEY BARAJI VE HES DERİVASYON YAPILARI

*

Müteahhit Firma

Projenin Özeti

Yedigöze Sani Bey Barajı ve HES Derivasyon Yapıları

Adana/TÜRKİYE

YEDİGÖZE Elektrik Üretim veTic. A.Ş. - Gaziantep/TÜRKİYE

Temmuz 2007

Şubat 2009

31.530.475 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

PALET -PUSTİLER İnşaat Ortaklığı (PALET İnşaat %50 hisse ile Pilot Ortak.)

Kazı çapı 9,3 m, iç çapı 8,0 m, Beton kaplamalı, 850 m ve 890 m uzunluğunda, Atnalı kesitli iki adet derivasyon tüneli, 304 ton Hidromekanik imalat ve montajı.

(43)
(44)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

YAMULA BARAJI MANSAP SULAMASI DADAGI TÜNELİ

ı ‘

l , l- , . .

. - , V .

■ • !

Projenin Özeti

Yamula Projesi Yamula Barajı MansapSulaması Dadağı Tüneli

Kayseri/TÜRKİYE

DSİ XII. Bölge Müdürlüğü - Kayseri /TÜRKİYE

0 c a k 2011

Ekim 2013

14.006.000 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

3.00 m iç çapında beton kaplamalı tünel. 1.140 m uzunluğunda su tüneli.

(45)
(46)

PALET İNŞAAT V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

H '

İşveren Başlangıç Müteahhit Firma Projenin Özeti

YedigözeSani Bey Barajı ye HES DipsavakveTehlike Dipsavağı - Vana Odası - İmamoğlu Sulaması Sualma Yapısı ve Tünel İnşaat ve Hidromekanik İşleri

İmamoğlu - Adana/TÜRKİYE

YEDİGÖZE Enerji Üretim veTic. A.Ş. - Gaziantep/TÜRKİYE

Mart 2008

Haziran 2010

6.755.000 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

PALET - PUSTİLER İnşaat Ortaklığı (PALET İnşaat %50 hisse ile Pilot Firma)

Delme patlatma yöntemiyle 35 m derinliğinde 8,5 m çapındaki Kapak Şaftı, Kapak şaftına yapılan

6000 mm x 6500 mm' lik tehlike kapağı 55+50 ton ağırlığında olup üzerinde 120 ton kapasiteli kaldırma tertibatı yapılmıştır. Vana odasına yerleştirilen 6000 mm'den 2500 mm'ye düşen, t=12-18 mm et kalınlığındaki redüksiyonlu çelikboru, 2500 mm'lik, 10 Atü Konik vana ve 2250 mm'lik, 10 Atü sürgülü vana imalat ve montajı.

(47)
(48)

GEBZE ANTREPO

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

Gebze Antrepo

Kocaeli/TÜRKİYE

AGK Akıllı Güç Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul/TÜRKİYE

Kasım 2011

Temmuz2012

3.074.565 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

20.000 m2 alan içerisinde 13.000 m2 kapalı alanı, 24 girişi olan lojistik deposu inşaatı.

(49)
(50)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

GELİBOLU KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ

M .

Müteahhit Firma Projenin Özeti

Gelibolu Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi

Gelibolu - Çanakkale/TÜRKİYE

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gelibolu - Çanakkale/TÜRKİYE

Ocak2009

Aralık2009

2.474.133 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

PALET İnşaat ve Tic. A.Ş.

Katı atık depolama sahasının Kazı, Dolgu, Zemin teşkili, Drenaj işleri, Atıksu Havuzu, Yönetim Binası, Kantar Tesisi ve 5,5 km uzunluğunda yol inşaatı.

(51)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T A NONİM Ş İR K E Tİ

Projenin Adı Güzelhisar Barajı ve Tesisleri

Yeri İzmir/TÜRKİYE

İşveren PETKİM - Petrokimya A.Ş. - Ankara /TÜRKİYE

Başlangıç Mart1975

Bitiş Ağustos1982

Bedeli 102.842.489 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

Projenin Özeti 4,5 milyon m3'lük kaya dolgu baraj.

(52)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

Projenin Adı Atikhisar Barajı ve Tesisleri

Yeri Çanakkale/TÜRKİYE

İşveren DSİ Genel Müdürlüğü - Ankara/TÜRKİYE

Başlangıç Aralık 1967

Bitiş Nisan 1974

Bedeli 43.382.656 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

(53)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

KARABÜK TAŞKIN KORUMA YAPILARI

Projenin Adı Yeri İşveren Başlangıç Bitiş Bedeli Müteahhit Firma Projenin Özeti

Kılavuzlar, Yukarı Kızılcaören, Sarıahmetli, EskipazarTaşkın Koruma Yapılarının 100 Yıllık Taşkına Göre Rehabilitasyonu (WDSİ - 9A,13,14)

Karabük/TÜRKİYE

DSİ XXIII. Bölge Müdürlüğü - Kastamonu /TÜRKİYE

Nisan 2002

Ocak2003

2.504.578 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

PALET - METOK İnşaat Ortaklığı (PALET İnşaat %50 hisse ile Pilot Ortak)

Islah Güzergahının düzenlenmesi, kıyıların istifli taş dolgu, gabyon şilte ve betonarme istinad duvarı ile korunması.Ayrıca kutu gabyon kullanarak mahmuz teşkili ile kıyı ve akış tanzim işlerinin yapılması.

AŞAĞI SAKARYA SEDDELERİ I .KISIM

Projenin Adı Yeri İşveren Başlangıç Bitiş Bedeli

Aşağı Sakarya Seddeleri I.Kısım

Adapazarı/TÜRKİYE

DSİ Genel Müdürlüğü - Ankara /TÜRKİYE

Ağustos 1974

Ağustos 1979

7.205.000 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

Projenin Özeti Sakarya nehri kenarında su baskınına karşı sedde inşaatı.

(54)

PALET İNŞAAT V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ Projenin Adı Yeri İşveren Başlangıç Bitiş Bedeli Projenin Özeti Kastamonu 4.Grup

Stabilize- Asfalt Kaplama MuhtelifÇapve Ebatta Sanat Yapısı (WRS-Ks.4)

Kastamonu/TÜRKİYE

KÖY HİZMETLERİ 13. Bölge Müdürlüğü - Kastamonu /TÜRKİYE

Ocak 2000

Kasım 2000

2.882.949 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

90,65 km Stabilize kaplama,

8.5 km asfalt kaplama ile muhtelifebatlarda 37 adet box inşaatı.

MENGEN - DEVREK I.KISIM KARAYOLU

(55)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

Projenin Adı Sincan -Arifiye Demiryolu II.Kısım

Yeri Ankara/TÜRKİYE

İşveren BAYINDIRLIK BAKANLIĞI - Ankara/TÜRKİYE

Başlangıç Ocak1977

Bitiş Ocak1980

Bedeli 45.130.000 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

Projenin Özeti İki tünel ve diğer sanat yapılarını kapsayan 22 km uzunluğunda demiryolu inşaatı.

TECER - KANGAL DEMİRYOL VARYANTI III.KISIM

Projenin Adı Tecer - Kangal Demiryol Varyantı III. Kısım

Yeri Sivas/TÜRKİYE

İşveren BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DLH Gn. Müdürlüğü - Ankara /TÜRKİYE

Başlangıç Kasım 1973

Bitiş Ekim 1976

Bedeli 15.160.000 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

Projenin Özeti 4 istasyon ve diğer sanat yapılarını kapsayan 28 km uzunluğunda demiryolu inşaatı.

(56)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

Projenin Adı Dorukhan Tüneli

Yeri Zonguldak/TÜRKİYE

İşveren Karayolları Genel Müdürlüğü - Ankara /TÜRKİYE

Başlangıç Temmuz 1974

Bitiş Nisan 1976

Bedeli 2.807.000 USD (01.01.2013 tarihine enflasyon katsayıları kullanılarak güncellenmiş iş tutarıdır.)

Projenin Özeti 2 eğimli, 10m çapında 2 kurblu 900 m uzunluğunda karayolu tüneli inşaatı.

(57)
(58)

PALET İNŞAAT

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VAPIMI

&EVAM E ® E N

(59)

M M

(60)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

KOÇLU REGÜLATÖRÜ VE HES İNŞAATI

Projenin Adı Yeri İşveren Başlangıç Bitiş Bedeli Projenin Özeti

Koçlu Regülatörü ve HES İnşaatı

Giresun/TÜRKİYE

İYON ENERJİ A.Ş. - Gaziantep/TÜRKİYE

Mart 2012

Haziran 2014

46.350.000 USD (2011 yılı birim fiyatları ile)

36 MW kurulu gücünde HES ve şalt sahası inşaatı,

Regülatör, Sualma yapısı, çakıl geçidi, çökeltim havuzu, balıkgeçidi yapıları inşaatı.

7.921 m uzunluğunda, iç çapı 3,3 m, modifiye atnalı kesitli enerji tüneli.

320 m uzunluğunda, iç çapı 3,9 m, modifiye atnalı kesitli ulaşım tüneli.

240 m uzunluğunda denge bacası (45 m'si 8,5 m çapında, 195 m'si 3,3 m çapında.)

462 m uzunluğunda 2,1 m çapında cebri boru ve 3,9 m çapında cebri boru tüneli.

(61)
(62)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

BAHÇELİK PROJESİ KÖPRÜBAŞI - EKREK SULAMASI İNŞAATI

Bahçelik Projesi Köprübaşı - Ekrek Sulaması Yapım İşi

Kayseri/TÜRKİYE

DSİ XII. Bölge Müdürlüğü - Kayseri /TÜRKİYE

Mart 2012

Mart 2015

35.650.000 USD (2011 yılı fiyatları ile)

Ana kanal üzerinde bulunan 745 ha alanın sulaması için gerekli 19.412 m uzunluğundaki HDPE borulu sulama şebekesinin döşenmesi imalatlarının,yapılması.

(63)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM ŞİR K ETİ

DEVELİ 2.MERHALE PROJESİ SULAMA İNŞAATI

Projenin Adı Yeri İşveren Başlangıç Bitiş Bedeli Projenin Özeti

Develi 2.Merhale Projesi Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları İnşaatı

Kayseri/TÜRKİYE

DSİ XII. Bölge Müdürlüğü - Kayseri /TÜRKİYE

Aralık 2013

Temmuz 2018

92.000.000 USD (2012 yılı fiyatları ile)

17.780 ha sulama sahasının arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme proje işlerinin yapılması.

Zamantı Regülatörü ve Derivasyon Tüneli Ana İsale (iletim) Kanalı Üzerinde Bulunan Sualma priz yapısı inşaatı ve mekanikteçhizatların temini.

11.920 ha Cazibeli, 1.710ha Pompajlı, 4.150 ha YAS olmak üzere 17.780 ha alanda, m uhtelifçapve basınçta 95,84 km uzunluğunda CTP boruların temini ve döşenmesi.

304,60 km uzunluğunda muhtelif çap ve basınçta HDPE (PE100) boruların temini ve döşenmesi.

5.012 km uzunluğunda muhtelifçap basınçta Çelikboruların temini ve döşenmesi.

Hat boyunca çeşitli Sanat Yapıları, Hidromekanik imalat ve montajları, Servis yolları yapılması

(64)

ASİ NEHRİ DOSTLUK BARAJI SLURRY TRENCH İNŞAATI

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

Projenin Adı Asi Nehri Dostluk Barajı SlurryTrench Yapılması

Yeri Hatay/TÜRKİYE

İşveren DSİ 6. Bölge Müdürlüğü - Adana /TÜRKİYE

Başlangıç 0 cak2012

Bitiş Aralık 2014

Bedeli 5.200.000 USD (2011 yılı fiyatları ile)

Müteahhit Firma PALET - MUZAFFER ÇEVİKOrtak Girişimi (PALET %75 ortaklık payı ile pilot firma)

Projenin Özeti 28.232 m2 geçirimsizlik perdesinin SlurryTrench yöntemi ile yapılması.

(65)
(66)

PALET İNŞAAT

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MA %İNE

EKİPM AN

(67)

MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ

MAKİNE - MODEL

MİKTARI

DOZER CATERPILLAR D7 G 1 CATERPILLAR D8 K 2 CATERPILLAR D8 L 1 CATERPILLAR D9 L 2 KOMATSU D-85A18 1 YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR 920 LASTİK TEKERLEKLİ 1

CATERPILLAR 926 LASTİK TEKERLEKLİ 2

CATERPILLAR 936 LASTİK TEKERLEKLİ 1

CATERPILLAR950 H LASTİK TEKERLEKLİ 2

CATERPILLAR966DLASTİK TEKERLEKLİ 2

CATERPILLAR988 B LASTİK TEKERLEKLİ 3

CATERPILLAR963 PALETLİ 1

HITACHIZW 220 LASTİK TEKERLEKLİ 1

HITACHIZW 250 LASTİK TEKERLEKLİ 3

HITACHI ZW 140 LASTİK TEKERLEKLİ 2

CASE821ELASTİK TEKERLEKLİ 2

VOLVO L110E LASTİK TEKERLEKLİ 1

GREYDER CATERPILLAR140G 1 CATERPILLAR14G 1 CATERPILLAR140H 1 EKSKAVATÖR CATERPILLAR 235 B 1 CATERPILLAR245 BH 1

HİDROMEK HMK 200W-2 LASTİK TEKERLEKLİ 1

VOLVO EC360 BLC PALETLİ 1

VOLVO EC 460 BLC PALETLİ 2

HITACHI ZX130 PALETLİ 1

HITACHI ZX140W-3 LASTİK TEKERLEKLİ 1

MAKİNE - MODEL

MİKTARI

EKSKAVATÖR HITACHI ZX250LCH PALETLİ 2 HITACHI ZX210 H-3 PALETLİ 2 HITACHI EX 700 PALETLİ 1 HITACHI ZX170W-3 PALETLİ 2 HITACHI ZX350 PALETLİ 1 SUMİTOMOSH 210LC-5 PALETLİ 2 SUMİTOMO SH 350LHD-3B PALETLİ 1 LS 98 D333T LİNK-BELT 1 HİDROMEK HMK102S 3 HİDROMEK HMK 102 B 1 JCB 3 CX 2 CASE695 1 MSTM544S 3 DOOSAN DX340LC 1 KEÇİ AYAĞI CATERPILLAR 825 C BARAJ TİPİ 1 DYNAPAC CA51P 1 KULEVİNÇ POTAIN 1 PEINERSK200 1 PEINERSK400 2 SİLİNDİR DYNAPACCA51-TİTREŞİMLİ 3 2,5 HP BOMAG 1 DR601LD VİBRASYONLU 1 AMMAN AP 240 1

DAMPERLİ KAMYON

MERCEDES 2628/K38 6

MERCEDES 4041 K/6x43.900 5

BMC FATİH 280.26 (6x2) 14

(68)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K ETİ

M AKİN E-M O DEL

MİKTARI

MAKİNE - MODEL

MİKTARI

ENJEKSİYON MAKİNESİ TB-150 3 GPJ-20 3 CREALIUS 3 SONDAJ MAKİNESİ CREALİUSDİAMEC 251 2 CREALİUSDİAMEC 230 1 KIRICI MAKİNESİ MONTABERT140 1 DEMO S 2300 V 1 KOMAC S:0056 1 MTB150 4 FURUKAWAF6 BHL 3 FURUKAWA F35LN 1 FURUKAWAF19LN 2 JCBHM360 1 SOOSANSB121TS-P 2 FURUKAWAF12LN 2 ATLAS COPCO 1 DAMPERLİ KAMYON MACK R 685 SX 4 FORD KARGO 2530 D 3 ISUZU NPR66 3 ISUZU NPR10L 1 MOBİLVİNÇ LINKBELTHSP8022 2 GROVE AP 308 1 GROVE COLESAT745 1 TÜNELVE ŞAFT VİNCİ BÜLBÜLOĞLU 28+8 TONPORTAL VİNÇ 1 KARELSAN6TONSKIP 1 VİNÇLİ KAMYON MACK R 685 SX 1 FORD KARGO 3530 1 YIKAMAELEME TESİSİ YIK. ELE.MAK. 1 ÇAKIL YIK.ELE.MAK. 1

(69)

MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ

MAKİNE - MODEL

MİKTARI

ASFALTMAKİNELERİ

MICIRSERİCİ 3

YOLSÜPÜRGESİ 1

RELAYTANK27Ton 1

ASFALT DİSTİRİBİTÖRÜ 1

MOBİL BETON SANTRALİ

SEMİX60m3/h 1

CARMIX5,5 XL 1

SEMİX 100m3/h 1

BETON POMPALAMA KAMYONU

MERCEDES PUTZMEISTER BRF1410H 1 MERCEDES PUTZMEISTER 36-4 1 BETON POMPASI PUTZMEİSTER 2 6/98 DİZELMOTORLU 1 Pİ P 0 180.10.45 KW ELEKTRİKLİ 4 PUTZMEİSTER BSA1409 D PRT 6 BETONİYER

LOMBARDİNİ ELEKTRİKLİ MOTORLU 2

Pİ-10HİDR0LİK 1

DİZEL MOTORLU 250 LT 1

DİZEL MOTORLU 350 LT KEPÇELİ 3

PANCAR MOTORLU 350 LT11HP 1 VİBRATÖR 3 HP VİBRATÖR2950 d/d 4 4HP VİBRATÖR 3000 d/d 3 VİBRATÖR 1200 d/d 4 VİBRATÖR 2 3HP VİBRATÖR 2900 d/d 1

MAKİNE - MODEL

MİKTARI

BETON PÜSKÜRTMEMAKİNESİ

ALIVA260 3

SPRAY MOBİLE MEYCO POTENZA 1

MEYCO SPRAY MOBİLE POTENZA D.601 3

PUTZMEISTERPM407P 1

MEYCO POTENZA POCA 2

TRANSMİKSER ISUZU 8 MACK R D 685 SX 2 MAN 26321 DF 3 MANTGA 33 2 MERCEDES 3031 B 1 MERCEDES 3028 B 6 KOMPRESÖR İNGERSOL-RAND DXLC 750 P SEYYAR 1 TAMROCKPDS900 1

ATLAS COPCO ELEKTR.GA 1108 3

ATLAS COPCO X A 175 2 ATLAS COPCO XA 350 3 TAMROCK1250 E CFM ELEKTRİKLİ 1 ATLAS COPCO VT4 Dd 1 T-170 KDT 2 Ç-275 KD-2 1 2 P 7794920 1 PİSTONLU 22-230 5,5 1 PİSTONLU 300 1 ATLASCOPCOGA110-10 3 ARSLAN2150SARMAK 3 FİGÜRE MAKİNESİ FİGÜREMAKİNESİ 1 68

(70)

PALET İNŞAAT

V E T İC A R E T ANONİM Ş İR K E Tİ

MAKİNE - MODEL

MİKTARI

AKARYAKIT TANKI

YERÜSTÜ DEPOLAMA TANKI 50 Ton 2

JENERATÖR CATERPILLARE207 1 SCANİA-VABİS105 KW 1 CATERPILLAR3304TDİZEL 2 JENERATÖR GENPOWER GPR 71 1 MITSUBISHIMGE1200010KVA220 1 MITSUBISHIMGS0450515 KVA 2

EURO ENERGY 167 KVA 2

EURO ENERGY275 KVA 1

EURO ENERGY350 KVA 1

EURO ENERGY400 KVA 1

EURO ENERGY 560 KVA 2

TÜNEL FANI

AKSİYEL 45-75 KW/H TURBO 2

AKSİYEL 45 KW/H TURBO 1

VANTİL VA-33 2

MAKİNE - MODEL

MİKTARI

FİNİŞER

KANALFİNİŞERİ 2

YARI RÖMORK

ÖZSANÖZ91 ALÇAKDORSE 1

BORANKAY LOW BED BL 300 ALÇAK DORSE 1

BORONKAY BY250 ÇİM.TAN. 1

BORONKAY BY320TEN. 2 BORONKAY BY 250 1 BORANKAYBL300 1 UT-75 1 TRAKTÖR M.FERGUSON M F165 1 M.FERGUSON MF275 1 FORD 6600 1 ARAZÖZ FARGO AS 600 1 BEDFORD 1 MACK RD 685 SX 2 MERCEDES2541 1

(71)

OFİSLER

'KJİZA'KjSV&COTİS

<D.%oneva Cd. No: 12 <Daire:41

Astana/TZfiZAKİSTMf

VeC: +77172 7552 61

<FaoQ +77172 75 52 65

MM&D(XNWL OTİS

(BuCevar Vtora Ma^edons^a <Brigada

Trgovski cerıtar Tres^a Co^aC 14/1

1000 S^opje Ma^edonija

TeC: 00 389 2 26 00156

İnÇıCdp 9/laf. %üçük§u Cad. <Dorapar^JEvCeriJ? (BbÇjD: 25-26

'Ümraniye - İstan6uC/cTtÛ(RJ<j(Y(E

Veü +90 216 692 01 26 • Tcvç +90 216 692 01 21

(72)

PALET İNŞAAT MERKEZ OFİSİ

Ahmet Mithat Efendi Sokak No:30/3 06550 Çankaya - Ankara/TÜRKİYE Tel: +90 312 409 98 00 (pbx 64 hat) - 442 67 02 • Fax: +90 312 442 67 56

(73)

PALET İNŞAAT

(74)

Referanslar

Benzer Belgeler

Geride bıraktığımız otuz - kırk yıllık dönemde İİT üyesi ülkelere genel olarak baktığımızda gelişmiş dünyadaki ekonomik ve sosyal dinamizmin gerisinde kalmışlardır.

Bu proje yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup Çayırkent Çok programlı Anadolu

Bu nedenlerden dolayı sadece öğrencilerimiz değil bütün mahalle halkını okumaya teşvik etmek mahallenin hem okuma kültürünü arttırırken hem de eğitim

Yapılacak 3 çalıştay sonunda ise, 2020 ilkba- harında sonuç toplantısını düzenlenerek ortaya çıkan eğitim programı, Yeryüzü Ekoloji Okulu dışında Milli

-Korgan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden gönüllü 'Çevre Timi' kurulacak öncelikle.Kurulan bu tim çevre, çevre bilinci, kişisel temizlik,okulda

Proje web sayfası düzenlemeleri, sosyal medya hesapları yönetimi, logo ve afiş belirleme anketleri, tür ve konu seçimi anketleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği videosu, tüm

İşitme engelli bireylerin aralarında iletişim kurmak amacıyla kulllandıkları görsel el hareketleri olan işaret dili ülkemizde “2.5 Milyon”, Birleşmiş Milletler

Tesisat ve pano tasarımında bilgisayar destekli üretimde ileri düzey eğitim alacak öğrencilerimiz, okul stajlarında almış ve alacak oldukları tesisat ve pano montaj eğitimi