Motion 1-2019 om infrastruktur för laddning av elfordon

Tam metin

(1)

BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden 19 mars 2019 Sida 1 (2)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP477-148015901-129, 0.1

§ 51

Motion 1-2019 om infrastruktur för laddning av elfordon

Dnr 00159-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att motionen anses besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om behovet av att skapa ladd- infrastruktur för hela länet. Redan 2030 bör vi ha fasat ut de fossila bräns- lena för att klara klimatmålet. För att ge länets medborgare och besökare större möjligheter att göra klimatsmarta val måste laddinfrastrukturen för elbilar i länet byggas ut.

Sammanfattning

Pär Göransson (SD) har lämnat in en motion om behovet av skapa laddinfra- struktur för hela länet. Partiet anser att Norrbotten ligger efter när de gäller infrastruktur för elfordon. De laddpunkter som finns är antagligen för klena eller är placerade så att de endast kan användas av de som bor vid kusten.

Infrastrukturen för laddning av elfordon måste göras tillgänglig även för inlandet.

Ärendet

Sverigedemokraterna har i motionen lagt fram ett förslag att Regionfullmäk- tige ger regionstyrelsen i uppdrag att:

1. Region Norrbotten utreder möjligheten att snabba på utvecklingen för en infrastruktur för elektrifierade fordon.

2. Region Norrbotten bildar en samverkansgrupp mellan kommunerna och regionen där dessa frågor behandlas.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att med ett långsiktigt perspek- tiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga rege- ringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. En delmängd i uppdraget är att samordna åtgärder för fossilfria transporter och inom ramen för arbetet med de regionala energi- och klimatstrategierna, i dialog med aktörer, ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. I det arbetet kommer bland annat Region Norrbot- ten vara en aktiv part.

Den framtida fossilfria bränslefloran kommer att handla om flera bränslen i ett så transportmässigt komplext transportlän som Norrbotten. Vad gäller laddinfrastruktur finns det i nuläget ett flertal aktörer igång med siktet in-

(2)

BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden 19 mars 2019 Sida 2 (2)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ställt mot framtiden och goda affärer. I anslutning till visa servicefunktioner i länet finns betalningsfria laddstationer som en del av kundservicen. Någon samlad länsambition finns inte i nuläget utan kommer att arbetas fram under de närmsta åren.

Ambitionen om att planeringen och samverkan behöver stärkas för utbygg- naden av den laddinfrastruktur som behövs i en framtid, är viktig. Arbetet kommer att främst genomföras inom ramen av det regeringsuppdrag som har getts till länsstyrelserna och där Region Norrbotten blir en aktiv part.

Bilagor:

Motion 1-2019

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :