III. ULUSAL ANORGANĐK KĐMYA KONGRESĐ

386  Download (0)

Full text

(1)
(2)

III. ULUSAL ANORGANĐK KĐMYA KONGRESĐ

19-22 Mayıs 2011

ÇANAKKALE

(3)

ÖNSÖZ

Birincisi 2007 yılında Çukurova Üniversitesi'nde, ikincisi 2009 yılında Fırat Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Ulusal Anorganik Kimya Kongresi'nin üçüncüsü 2011 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yapılacaktır.

2011 yılının Uluslararası Kimya Yılı olması nedeniyle dünya çapında “Kimya Hayatımız Geleceğimiz” temasıyla kutlanacak etkinliklerin başlıca amacı, kimyanın hayatımızdaki önemini topluma aktarmak, gençlerin kimyaya olan ilgilerini teşvik etmek ve kimya adına parlak bir gelecek için yepyeni öneriler üretmektir. Kimyacılar için bu anlamlı yılda bizler de bu çerçevede düzenlediğimiz kongreyi, Şehitler Diyarı Çanakkale’de gerçekleştirmekten onur duyuyoruz.

Katılımcı sayısının bir önceki kongreye göre sürekli artış gösterdiği Ulusal Anorganik Kimya Kongresinin bu yılki başvuru sayısı 400 civarında olmuştur. Üç tanesi yurtdışı olmak üzere toplam altı tane davetli konuşmacının yer aldığı kongrede, 19 adet sözlü bildiri ve 322 adet de poster bildiri sunulmaktadır.

M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim merkezi olan Çanakkale; Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan oldukça önemli bir bölgededir. "Yüzyılın son centilmen savaşları" olarak değerlendirilen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı bu bölge "Đnsanlığın savaşı yendiği yer" olarak tanımlanmaktadır. Oldukça zengin bir tarihe ve eşsiz doğal bir güzelliğe sahip olan Çanakkale'yi, kongre çerçevesindeki sosyal programlar ile sizlere tanıtmayı da arzu etmekteyiz.

Bilimsel içeriği ve sosyal etkinlikleri ile güzel izler bırakmasını arzu ettiğimiz kongrenin, bilgi birikimlerinin karşılıklı aktarılıp paylaşılmasında önemli bir araç olacağını düşünüyor ve yapacağınız katıkılardan dolayı siz değerli bilim insanlarına katılımınızdan ötürü şükranlarımızı sunuyoruz.

Elimizde olmayan sebeplerden dolayı kongrenin her hangi bir aşamasında bir takım eksiklikler ve aksaklıklar yaşanabilir bunlar için hoşgörünüze sığınıyoruz.

Bu sempozyumun hazırlanmasında bilgi ve tecrübelerinden yararlandığımız Bilim Kurulu Üyeleri’ne, üniversite olanaklarını kullanmamızı sağlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na ve Kimya Bölüm Başkanlığı’na, TÜBĐTAK’a, çeşitli şekilde maddi destek veren kuruluşlara ve her türlü fedakarlık çekinmeden çalışan Düzenleme Kurulu Üyeleri’ne ve Teknik Kurul Üyeleri’ne teşekkür ederiz.

En içten saygı ve sevgilerimizle,

Mayıs 2011 Düzenleme Kurulu

(4)

Onursal Başkan

Prof. Dr. Sedat LAÇĐNER (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü) Kongre Başkanı

Prof. Dr. Eyüp ÖZDEMĐR (Kimya Bölüm Başkanı) Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Eyüp ÖZDEMĐR Prof. Dr. Mehmet AY

Prof. Dr. Đsmail ÖZDEMĐR Prof. Dr. Veysel Turan YILMAZ Doç. Dr. Yusuf DĐLGĐN Doç. Dr. Osman DAYAN Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Ayhan ORAL Yrd. Doç. Dr. Sema EKĐCĐ

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdulkerim KARABAKAN (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet GÜL (Đstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemal KAYA (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Eşref TAŞ (Siirt Üniversitesi) Prof. Dr. Halis ÖLMEZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Prof. Dr. Halit KANTEKĐN (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Hamza YILMAZ (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet KAYA (Fırat Üniversitesi) Prof. Dr. Şaban PATAT (Erciyes Üniversitesi) Prof. Dr. Yaşar GÖK (Pamukkale Üniversitesi)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adem KILIÇ (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü) Prof. Dr. Ertuğrul ARPAÇ (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN (Fırat Üniversitesi) Prof. Dr. Osman SERĐNDAĞ (Çukurova Üniversitesi)

(5)

TEKNĐK KURULLAR Kongre Sekretaryası

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK

Arş. Gör. Diğdem ERDENER

Arş. Gör. Fatma KOYUNCU Oğuz Kağan TAŞKIN

Engin MEYDAN

Teknik ve Sosyal Kurullar

Doç. Dr. Osman DAYAN

Yrd. Doç. Dr. Sema EKĐCĐ Yrd. Doç. Dr. Ayhan ORAL

Deniz DĐLEK

M. Yunus ĐNAN

Konaklama ve Ulaşım Kurulu Doç. Dr. Yusuf DĐLGĐN Yrd. Doç. Dr. Lütfi ATAY

Kongre Saymanlığı Prof. Dr. Eyüp ÖZDEMĐR

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK

Program Sunuş ve Organizasyon Doç. Dr. Osman DAYAN Arş. Gör. Fatma KOYUNCU Đhsan BAŞARAN

Sosyal Faaliyetler Kurulu Doç. Dr. Yusuf DĐLGĐN Yrd. Doç. Dr. Sema EKĐCĐ Bensu ERTEK Seda CANARSLAN

Web Tasarım Kurulu Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK Rıdvan KAÇMAZ Aykut OR

Basım ve Yayım Kurulu Yrd. Doç. Dr. Ayhan ORAL

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK

(6)

ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa

ÖNSÖZ II

ÇAĞRILI BĐLDĐRĐLER 1

KOD BĐLDĐRĐ ĐSMĐ

D1 ĐŞLEVSEL GRUP ĐÇEREN AREN-Ru(II) KOMPLEKSLERĐ 2 Bekir ÇETĐNKAYA

D2 CATALYSTS FOR THE FUNCTIONALISATION OF INERT C-H BONDS 3 Pierre H. Dixneuf, Li Wenbo, Percia Arockiam, Frank Pozgan, Cédric Fischmeister, Christian Bruneau

D3 GEÇĐŞ METAL NANOKÜMELERĐYLE KATALĐZ 4

Saim ÖZKÂR

D4 PHOTOINDUCED MAGNETIZATION EFFECTS IN NANOMETER SCALE 5 HETEROSTRUCTURES OF PRUSSIAN BLUE ANALOGS

Daniel R. TALHAM

D5 TABAKALI ÇĐFT HĐDROKSĐTLER: “ÇOK FONKSĐYONLU 6 NANOMALZEMELER”

Birgül ZÜMREOĞLU-KARAN

D6 TRANSFORMATIONS OF UNSATURATED NATURAL PRODUCTS VIA 7 OLEFIN METATHESIS

Christian BRUNEAU

SÖZLÜ BĐLDĐRĐLER 8

KOD BĐLDĐRĐ ĐSMĐ

S1 GLĐSEROL SÜBSTĐTÜE FTALOSĐYANĐNLER: NEDEN? NASIL? VE 9 SONRASI?

Fabienne DUMOULIN, Yunus ZORLU, Vefa AHSEN

S2 METALLOLĐGANT ĐLE SENTEZLENEN ve ĐKĐ FARKLI METAL ĐÇEREN 10 PĐRĐDĐN-2,3-DĐKARBOKSĐLAT KOMPLEKSLERĐ

Fatih SEMERCĐ, Okan Zafer YEŞĐLEL, M. Serkan SOYLU, Murat TAŞ, Hakan DAL, Orhan BÜYÜKGÜNGÖR

S3 BNXHY BĐRĐMLERĐNĐ ĐÇEREN POLĐMER ĐLE DESTEKLENMĐŞ 11 RODYUM(0) NANOKÜMELERĐ: HAZIRLANMASI, TANIMLANMASI

VE AMONYAK BORANIN HĐDROLĐZĐNDE KATALĐTĐK ETKĐNLĐĞĐ Senem KARAHAN, Mehmet ZAHMAKIRAN , Saim ÖZKÂR

S4 AMĐN SÜBSTĐTÜE SPĐRO-ANSA-SPĐRO- VE SPĐRO- BĐNO-SPĐRO- 12 FOSFAZEN TÜREVLERĐNĐN SENTEZĐ, KRĐSTAL YAPILARININ,

SPEKTROSKOPĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN, BĐYOLOJĐK AKTĐFLĐKLERĐNĐN VE DNA’ YA ETKĐLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Serhat KOÇOĞLU, Aytuğ OKUMUŞ, Selen BĐLGE, Zeynel KILIÇ, Leyla AÇIK, Aslı ÖZTÜRK, Tuncer HÖKELEK

(7)

S5 W2Cp*2O5 ĐLE MERKAPTOKARBOKSĐLĐK ASĐT TÜREVLERĐNĐN 13 REAKSĐYONLARI :[Cp*WO2(SCH2CH2COOH)] BĐLEŞĐĞĐNĐN SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU

Pelin AKTAŞ, Jean-Claude DARAN, Eric MANOURY, Funda DEMĐRHAN, Rinaldo POLI

S6 GÖZENEKLĐ KOORDĐNASYON POLĐMERLERĐNĐN SENTEZĐ VE 14

YAPILARININ AYDINLATILMASI

Güneş GÜNAY, Okan Zafer YEŞĐLEL, Hakan DAL

S7 LĐTYUM ĐYON BATARYALARDA KATOT AKTĐF MADDE OLARAK 15

KULLANILAN LiMn2O4 ’ĐN ĐKĐLĐ METAL KATKILAMA ĐLE KAPASĐTE KAYBININ AZALTILMASI

Halil ŞAHAN, Nilay AKKUŞ, Fatma KILIÇ DOKAN, Salih VEZĐROĞLU, Abdulhamit AYDIN, Şaban PATAT

S8 DALLANMIŞ HĐDROKARBON ZĐNCĐRLĐ BĐPRĐDĐN LĐGANDI ĐÇEREN 16

RUTENYUM(II) KOMPLEKSĐNĐN SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU VE OLED UYGULAMASI

Çiğdem ŞAHĐN, Canan VARLIKLI, Đlker ÖNER

S9 SÜBSTĐTÜENT HACMĐNĐN µ-NĐTRĐDO DEMĐR FTALOSĐYANĐNLERĐN 17

YAPI VE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ

Ümit ĐŞCĐ, Fabienne DUMOULIN, Evgeny V. KUDRĐK, Pavel AFANASIEV, Jean M. M. MĐLLET, Vefa AHSEN, Alexander B. SOROKIN

S10 N2O2 KOORDĐNELĐ Pd(II) KOMPLEKSLERĐ: SENTEZ, 18 KARAKTERĐZASYON VE CO2’E KARŞI KATALĐTĐK ETKĐNLĐKLERĐ

Mahmut ULUSOY, Mustafa GÜNDOĞAN, Orhan BARLIK, Özgül BĐREL, Bekir ÇETĐNKAYA

S11 SUPRAMOLEKÜLER ELEKTRONĐK VE YAPAY FOTOSENTEZE 19

YÖNELĐK MOLEKÜLER KABLOLAR VE NANO-GÖZENEKLĐ YAPILARIN HAZIRLANMASI

Kasim OCAKOĞLU , Alfred R. HOLZWARTH

S12 BĐR, ĐKĐ ve ÜÇ ÇEKĐRDEKLĐ Cd(II)-OROTAT KOMPLEKSLERĐNĐN 20 SENTEZĐ ve YAPILARININ AYDINLATILMASI

Hakan ERER, Okan Zafer YEŞĐLEL, Orhan BÜYÜKGÜNGÖR

S13 KARACĐĞER KANSERĐ HÜCRELERĐNDE KARIŞIK PĐRĐDĐN TÜREVLĐ 21 HALOJEN KOMPLEKSLERĐNĐNĐN ANTĐ-TÜMÖR ETKĐNLĐĞĐNĐN

ARAŞTIRILMASI

Fatih Mehmet EMEN, Görkem KISMALI, Tuncay YEŞĐLKAYNAK, Öğünç MERAL, Deniz DEMĐRKIRAN, Tevhide SEL, Göktürk AVŞAR, Kasım OCAKOĞLU, Nevzat KÜLCÜ

S14 Fe(III) VE Cr(III) YÜKLÜ DOĞAL ZEOLĐTLERĐN α-PĐNEN 22

ĐZOMERLEŞME REAKSĐYONUNDA KULLANILMASI

Murat AKGÜL, Bensu ÖZYAĞCI, Đrem AKDOĞAN ve Abdülkerim KARABAKAN S15 [N-(SALĐSĐLĐDEN),N´-(3-METOKSĐSALĐSĐLĐDEN)o-FENĐLENDĐAMĐN] 23

KRĐSTAL YAPISI, Co(II) KOMPLEKSĐNĐN SENTEZĐ ve SĐLĐKA JELE TUTTURULMASI

Damla DURAK, Anıl DELĐKANLI, Cahit DEMETGÜL, Đbrahim KANĐ, Selahattin SERĐN

(8)

S16 YENĐ METALSĐZ VE METALLĐ FTALOSĐYANĐNLERĐN SENTEZĐ, 24 SPEKTRAL VE TERMAL KARAKTERĐZASYONU, FOTOFĐZĐKSEL

FOTOKĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ VE ĐNCE FĐLM ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Elif ÇELENK KAYA, Mahmut DURMUŞ, Ekrem YANMAZ, Halit KANTEKĐN

S17 CdTe NANOPARTĐKÜL-FTALOSĐYANĐN FOTOSENSĐTĐZERLERĐN 25 SENTEZĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Duygu AYDIN TEKDAŞ , Mahmut DURMUŞ, Vefa AHSEN

S18 OLEYLAMĐN ĐLE KARARLAŞTIRILMIŞ PALADYUM(0) 26

NANOKÜMELERĐNĐN ELDESĐ VE AMONYAK BORANIN

DEHĐDROJENLENMESĐNDE YÜKSEK AKTĐVĐTELĐ KATALĐTĐK ETKĐNLĐĞĐ

Önder METĐN, Sibel DUMANa, Melek DĐNÇ, Saim ÖZKÂR

S19 STRONSĐYUM VANADAT BĐLEŞĐKLERĐNĐN MĐKRODALGA 27

YÖNTEMLE SENTEZLERĐ ve X-IŞINLARI TOZ KIRINIMI ile KARAKTERĐZASYONLARI

Gülşah ÇELĐK, Figen KURTULUŞ

POSTER BĐLDĐRĐLERĐ 28

KOD BĐLDĐRĐ ĐSMĐ

P1 LĐTYUM ĐYON BATARYALARDA KATOT AKTĐF MADDE 29

OLARAK KULLANILAN LiMn2O4 ’ ĐN ÜÇLÜ METAL KATKILAMA ĐLE KAPASĐTE KAYBININ AZALTILMASI

Halil ŞAHAN, Nilay AKKUŞ, Fatma KILIÇ DOKAN, Salih VEZĐROĞLU, Abdulhamit AYDIN, Şaban PATAT

P2 N-(5-KLORO-2-HĐDROKSĐFENĐL)-3-METOKSĐ-SALĐSĐLALDĐMĐN’ĐN 30 BAZI GEÇĐŞ METALLERĐ ĐLE KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ,

KARAKTERĐZASYONU VE ANTĐMĐKROBĐYAL AKTĐVĐTELERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Adem ÇINARLI, Demet GÜRBÜZ, A. Seher BĐRTEKSÖZ, Aydın TAVMAN

P3 MAKROSĐKLĐK GRUP TAŞIYAN YENĐ METALLĐ FTALOSĐYANĐNLERĐN 31

SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU VE TERMAL DAVRANIŞLARININ ĐNCELENMESĐ

Elif ÇELENK KAYA, Halit KANTEKĐN, Afşin Ahmet KAYA, Asuman DAKOĞLU, Sümeyra ÖKSÜZ ve Hanife ŞĐŞĐK

P4 N, N – TĐPĐ LĐGAND ĐÇEREN Cu(II) KOMPLEKSLERĐN SENTEZĐ, 32 KARAKTERĐZASYONU ve CO2’ ĐN HALKALI KARBONATLARA

DÖNÜŞTÜRÜLMESĐNDE KATALĐZÖR OLARAK KULLANILMASI Ahmet Arif PALALI, Zeynep TAŞÇI, Mustafa DURGUN, Mahmut ULUSOY, Ahmet KILIÇ

P5 BAZI DĐTĐYOFOSFONĐK ASĐTLERĐN Nd(III) ve Gd(III) 33 KOMPLEKSLERĐNĐN HAZIRLANMASI, SPEKTROSKOPĐK

METOTLARLA YAPILARININ AYDINLATILMASI

Ahmet AYDIN, Seda KURTULMUŞ, Bülent DEDE, Hamza YILMAZ

(9)

P6 2-AMĐNOETANOL ESASLI ĐYONĐK SIVILARIN SENTEZĐ, 34 SPEKTROSKOPĐK, TERMAL VE ĐLETKENLĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN

ĐNCELENMESĐ

Ahmet KARADAĞ, Hüseyin AKBAŞ, Deniz DEMĐRKAPI, Öznur DEMĐR

P7 ONNO TĐPĐNDE LĐGAND ĐLE HAZIRLANMIŞ Cu(II) 35 KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU

Ahmet KARAHAN, Raif KURTARAN, Çiğdem HOPA, Hülya KARA

P8 YENĐ BOR KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU VE 36 HĐDROJEN TRANSFERĐNDE KATALĐZÖR OLARAK KULLANILMASI

Ahmet KILIÇ , Cezmi KAYAN, Murat AYDEMĐR, Feyyaz DURAP, Mustafa DURGUN, Akın BAYSAL, Esref TAŞ, Bahattin GÜMGÜM

P9 ESTER UÇLU SĐMETRĐK VE ASĐMETRĐK ÇĐNKO FTALOSĐYANĐN 37 SENTEZĐ

Ahmet Lütfi UĞUR, Hatice A. DĐNÇER

P10 N-KARBOKSĐAMĐT YAPILI LĐGAND VE METAL 38

KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ

Ahmet Oral SARIOĞLU, Mehmet SÖNMEZ

P11 GAZ VE METAL ĐYON DUYARLI FONKSĐYONEL LANTANĐT 39 FTALOSĐYANĐNLER

Ahmet Turgut BĐLGĐÇLĐ, Ahmet ALTINDAL, Mehmet KANDAZ

P12 SEÇĐCĐ METAL DUYARLI FTALOSĐYANĐN SENSÖRLERĐNĐN 40 HAZIRLANMASI VE METAL BAĞLAMA ORANLARINA KANTĐTATĐF

YAKLAŞIM

Ahmet Turgut BĐLGĐÇLĐ, Armağan GÜNSEL, Meryem Nilüfer YARAŞIR, Mehmet KANDAZ

P13 KĐRAL FOSFĐNĐT BĐLEŞĐKLERĐNĐN ĐSO-PROPANOL VARLIĞINDA 41 ASETOFENONUN ĐNDĐRGENMESĐNDEKĐ KATALĐTĐK AKTĐVĐTESĐ

Akın BAYSAL, Murat AYDEMĐR, Feyyaz DURAP, Nermin MERĐÇ

P14 FENANTROLĐN UÇLU FTALOSĐYANĐN SENTEZĐ 42

Ali ERDOĞMUŞ, Fikriye TUNCEL EMALI

P15 N,N'-BIS(2-HĐDROKSĐETĐL)ETĐLENDĐAMĐN LĐGANTI ĐÇEREN METAL 43 SAKKARĐN KOMPLEKSLERĐNĐN ELDESĐ VE ÇEŞĐTLĐ TEKNĐKLERLE YAPISAL TANIMLAMALARI

Ahmet KARADAĞ, Alparslan KARADOĞAN, Ertan ŞAHĐN

P16

N,N’-BĐS(5-METOKSĐSALĐSĐLĐDEN-2,2-DĐMETĐL-1,3- 44 DĐAMĐNOPROPAN’INNi(II) KOMPLEKSĐNĐN SENTEZĐ VE

KARAKTERĐZASYONU

Alper YARDAN, Raif KURTARAN, Ahmet KARAHAN, Çiğdem HOPA, Hülya KARA

(10)

P17 N,N’-BĐS(SALĐSĐLĐDEN)-1,3-DĐAMĐNOPROPAN LĐGANDININ 45 HETERO ĐKĐ ÇEKĐRDEKLĐ KOMPLEKSĐNĐN SENTEZĐ, MOLEKÜLER

YAPISININ VE TERMAL BOZUNMA TEPKĐMESĐNĐN ĐNCELENMESĐ Alper YARDAN, Raif KURTARAN, Çiğdem HOPA, Ahmet KARAHAN, Hülya KARA

P18 BAZI ASĐMETRĐK SCHĐFF BAZI CO(II) VE MN(III) 46 KOMPLEKSLERĐNĐNSENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU

Anıl DELĐKANLI, Damla DURAK, Cahit DEMETGÜL, Selahattin SERĐN

P19 MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS of WATER-SOLUBLE INDIUM 47 PHTHALOCYANINE

Armağan ATSAY, Makbule BURKUT KOÇAK

P20 N2S4 TÜRÜ MAKROSĐKLĐK GRUP TAŞIYAN 19 ÜYELĐ YENĐ 48 FTALOSĐYANĐNLERĐN MĐKRODALGA YÖNTEMĐ ĐLE SENTEZĐ VE

KARAKTERĐZASYONU

Asiye NAS, Elif ÇELENK KAYA, Halit KANTEKĐN, Atalay SÖKMEN, Volkan ÇAKIR

P21 TRĐAZOL SÜBSTĐTUE GRUBU ĐÇEREN YENĐ METALSĐZ VE METALLĐ 49 FTALOSĐYANLERĐN SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU

Asiye NAS, Seda FANDAKLI, Ahmet DEMĐRBAŞ, Mahmut DURMUŞ, Halit KANTEKĐN

P22 KÖPRÜLÜ DĐMERĐK FTALOSĐYANĐN BĐLEŞĐKLERĐNĐN SENTEZĐ VE 50 SIVI KRĐSTAL ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Asuman DAKOĞLU, Mahmut DURMUŞ, Vefa AHSEN

P23 YENĐ BĐR vic- DĐOKSĐM VE METAL KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ VE 51 KARAKTERĐZASYONU

Asuman UÇAR, Mükerrem FINDIK, Tuğçe GÖVER, Emine ÖZCAN

P24 2-(5-Cl/NO2-1H-BENZĐMĐDAZOL-2-il)-4-Br/NO2-FENOLLERĐN 52 Cu(II) VE Fe(III) KOMPLEKSLERĐNĐN SPEKTRAL TANIMLANMASI VE ANTĐMĐKROBĐYAL AKTĐVĐTELERĐ

Aydın TAVMAN, Đsmail BOZ, A. Seher BĐRTEKSÖZ, Adem ÇINARLI

P25 PERFLOROKARBOKSĐLĐK ASĐT Ni(II) ve Co(II) KOMPLEKSLERĐNĐN 53 ELDESĐ VE KARAKTERĐZASYONU

Ayfer MENTEŞ

P26 BENZOTĐAZOL HALKALI YENĐ FTALOSĐYANĐNLERĐN MĐKRODALGA 54 ORTAMINDA SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU

Ayşe AKTAŞ, Rıza BAYRAK, Đsmail DEĞĐRMENCĐOĞLU

P27 N-SÜBSTĐTÜE-2-PĐRĐDĐL - BENZOTRĐAZOL FOSFAZEN BĐLEŞĐKLERĐ 55 Ayşe ÇETĐN, Yasemin SÜZEN, Hakan DAL

P28 YENĐ TETRADENTAT (N2O2) DĐĐMĐN LĐGANDLARININ Ni(II) 56 KOMPLEKSLERĐ

Ayşe ERÇAĞ , Musa ŞAHĐN

(11)

P29 2,2'-(ETĐLENDĐOKSĐ)BĐS(ETĐLAMĐN) LĐGANTIYLA METAL SAKKARĐN 57 KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ, YAPISAL TANIMLAMASI VE BAZI

ÖZELLĐKLERĐ

Ahmet KARADAĞ, Ayşe KESKĐN, Ayşegül ŞENOCAK, Ertan ŞAHĐN

P30 (Z)-N'-((E)-2-(HĐDROKSĐMĐNO)-1-FENĐLETĐLĐDEN)ASETOHĐDRAZĐD 58 LĐGANDININ VE GEÇĐŞ METAL KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZLENEREK YAPILARININ AYDINLATILMASI VE TEORĐK HESAPLAMALARI

Ayşin ZÜLFĐKAROĞLU, Hümeyra BATI, Çiğdem YÜKSEKTEPE , Nuray ŞENYÜZ P31

OKSĐJEN KÖPRÜLÜ METALLĐ FTALOSĐYANĐNLERĐN SENTEZĐ VE 59

KARAKTERĐZASYONU

Nida DALBUL, Bakiye SARIÇĐÇEK, Ayşegül YAZICI, Hülya TUNCER, Özer BEKAROĞLU

P32 DÖRT PĐRĐDĐN HALKASI SÜBSTĐTÜELĐ METALLĐ 60 FTALOSĐYANĐNLERĐN SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU

Ceyda ÖZKAN, Mehmet Birkan GEZER, Büşra BEYAZELMA,

Onur TANGOBAY, Bakiye SARIÇĐÇEK, Ayşegül YAZICI, Özer BEKAROĞLU

P33 HYDROTHERMAL SYNTHESIS, STRUCTURE AND 61

CHARACTERIZATION OF ORGANIC-INORGANIC HYBRID POLYOXOTUNGSTATES

Banu ÖNEN, Mehtap EMĐRDAĞ EANES

P34 ÜÇLÜ DĐŞLĐ (O-N-O) SCHIFF BAZLARI ĐÇEREN YENĐ 62 RUTENYUM ALKĐLĐDEN VE ĐNDENĐLĐDEN KOMPLEKSLERĐNĐN

SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU VE ROMP UYGULAMALARI Bengi Özgün ÖZTÜRK, Solmaz KARABULUT, Yavuz ĐMAMOĞLU

P35 HOMOBĐMETALĐK RUTENYUM KOMPLEKSLERĐ VARLIĞINDA 63 ALKĐNLERĐN MOLEKÜLERARASI [2+2+2]

SĐKLOTRĐMERĐZASYON REAKSĐYONLARI

Solmaz KARABULUT, Bengi Özgün ÖZTÜRK, Yavuz ĐMAMOĞLU

P36 2-HĐDROKSĐ ASETOFENON S-METĐL-4-FENĐL TĐYOSEMĐKARBAZONUN 64 DĐOKSOMOLĐBDEN(VI) KOMPLEKSLERĐ

Berat ĐLHAN-CEYLAN, Yasemin KURT, Bahri ÜLKÜSEVEN

P37 BAZI BENZOFENON TĐYOSEMĐKARBAZONLARIN 65

OKSOVANADYUM(IV) KOMPLEKSLERĐ

Berat ĐLHAN CEYLAN, Yasemin KURT, Bahri ÜLKÜSEVEN

P38 2-ETĐLĐMĐDAZOL ĐLE KARIŞIK LĐGANTLI Co(II), Ni(II), Cu(II) 66 ve Zn(II)-OROTAT KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ VE YAPILARININ

AYDINLATILMASI

Berkay COŞAN, Hakan ERER, Okan Zafer YEŞĐLEL, Fatma YÜKSEL

P39 HYDROTHERMAL SYNTHESIS 0F A NEW POLYMORPH FORM OF NdBO3 67 Berna TEKĐN, Halil GÜLER, Şengül Ş. GACANOĞLU

P40 BENZĐMĐDAZOL-2-ĐLĐDEN LĐGANTLARI ĐÇEREN PALLADYUM(II) 68 KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ

Beyhan YĐĞĐT, Yetkin GÖK, Murat YĐĞĐT, Đsmail ÖZDEMĐR, Engin ÇETĐNKAYA

(12)

P41 FONKSĐYONEL GRUP ĐÇEREN GÜMÜŞ-KARBEN KOMPLEKSLERĐNĐN 69 SENTEZĐ

Beyhan YĐĞĐT, Murat YĐĞĐT, Yetkin GÖK, Đsmail ÖZDEMĐR, Engin ÇETĐNKAYA P42 SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC STUDIES OF SOME NOVEL 70

TRANSITION METAL SCHIFF BASE COMPLEXES Beyza TORAMAN, Barış AVAR, Mükerrem KURTOĞLU

P43 THE NEW SCHIFF BASE LIGANDS HAVING SILANE: SYNTHESIS, 71 CHARACTERIZATION AND THERMAL BEHAVIORS

Beyza TORAMAN, Barış AVAR, Esin ĐSPĐR, Mükerrem KURTOĞLU

P44 FARKLI SENTEZ YÖNTEMĐYLE SĐLĐKA DESTEKLĐ DEMĐR(III)FOSFAT 72 SENTEZĐ ve KARAKTERĐZASYONU

Bilsen AYTEKĐN, Demet BAYKAN, Nurşen ALTUNTAŞ ÖZTAŞ

P45 UZUN ZĐNCĐRLĐ DĐAMĐN LĐGANTLARI ĐÇEREN GÜMÜŞ(I)- 73 SAKKARĐNAT KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ VE YAPILARININ

AYDINLATILMASI

Bingül KARAMAHMUT, Fatih SEMERCĐ, Okan Zafer YEŞĐLEL, Filiz YILMAZ P46 HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF NOVEL DI-µ-HYDROXO-BIS(2,6- 74

PYRIDINEDICARBOXYLATOAQUACHROMIUM(III)) COMPLEX AND INVESTIGATION OF ITS CATALYTIC ACTIVITY

Burak AY, Emel YILDIZ, Stephanie JONES, Jon ZUBIETA

P47 MEZOGÖZENEKLĐ MCM-41 MATERYALĐNĐN SENTEZLENMESĐ, 75 KARAKTERĐZE EDĐLMESĐ VE FARKLI PARAMETRELERĐN GÖZENEK BOYUTU ÜZERĐNE ETKĐLERĐ

Burcu UYSAL, Birsen Ş. OKSAL

P48 SPĐNEL KOBALT FERRĐT BĐLEŞĐĞĐNĐN MĐKRODALGA YÖNTEMLE 76 SENTEZĐ ve KARAKTERĐZASYONU

Burcu ÜNAL, Gülşah ÇELĐK, Figen KURTULUŞ

P49 OKSĐM GRUBU ĐÇEREN SCHIFF BAZLARI VE BUNLARIN METAL 77

KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU VE SIVI-SIVI EKSTRAKSĐYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Ekrem ADIGÜZEL, Bülent DEDE

P50 ĐKĐ YENĐ SĐMETRĐK ĐMĐN-OKSĐM BĐLEŞĐĞĐ ve BUNLARIN 78 POLĐNÜKLEER KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU, KATEKOLAZ ve KATALAZ-BENZERĐ AKTĐVĐTELERĐNĐN ĐNCELENMESĐ Bülent DEDE, Ahmet AYDIN, Sinem GÜNDOĞDU, Rüveyda OSKAY,

Fatma KARĐPCĐN

P51 YENĐ AÇĐLHĐDRAZONLARIN ve BAKIR(II) KOMPLEKSLERĐ: SENTEZ, 79 KARAKTERĐZASYON, DNA KESME ve ANTĐOKSĐDAN AKTĐVĐTE

Merve ÖZENLĐ, Cansu GÖKÇE, Bülent KIRKAN, Ramazan GÜP

P52 AMĐNOFOSFĐN TEMELLĐ YENĐ Pd(II) VE Pt(II) KOMPLEKSLERĐNĐN 80 SENTEZĐ VE TANIMLANMASI

Bünyamin AK, Murat AYDEMĐR, Nermin MERĐÇ, Cezmi KAYAN, Feyyaz DURAP, Akın BAYSAL, Bahattin GÜMGÜM

(13)

P53 FERROSEN TEMELLĐ KĐRAL FOSFĐNĐT LĐGANDLARI VE Ru(II) 81 KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ VE ASETOFENONUN TRANSFER

HĐDROJENASYONUNDA KULLANILMASI

Bünyamin AK, Feyyaz DURAP, Akın BAYSAL, Murat AYDEMĐR, Nermin MERĐÇ, Bahattin GÜMGÜM

P54 KĐTOSANIN SCHĐFF BAZI TÜREVĐNĐN SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU 82 VE Cu(II) KOMPLEKSĐNĐN H2O2 BOZUNMA TEPKĐMESĐNDE KATALĐTĐK AKTĐVĐTESĐ

Cahit DEMETGÜL, Mahir TĐMUR

P55 SUDA ÇÖZÜNÜR YENĐ ÇĐNKO FTALOSĐYANĐN SENTEZĐ ve DNA ile 83 ETKĐLEŞĐMĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Canan USLAN, B.Şebnem SESALAN, Mahmut DURMUŞ

P56 SUPRAMOLEKÜLER YAPILI [Cu(ace)2(ppz)2(H2O)]n⋅⋅⋅⋅ H2O KOMPLEKSĐNĐN 84 SENTEZĐ, YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ

Cem KESER, Zerrin HEREN, Hakkı YILDIRIM

P57 PĐRĐDĐN VARLIĞINDAKĐ PALLADYUM(II) ve PLATĐN(II) SAKKARĐNAT 85 KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ, KRĐSTAL YAPILARI, TERMĐK ve

FLUORESANS ÖZELLĐKLERĐ

Ceyda ĐÇSEL, Emel GÜNEY, Veysel Turan YILMAZ

P58 NANOPORÖZ TiO2 FĐLME ADSORPLANMIŞ 2-(2’-PRĐDĐL) 86 BENZĐMĐDAZOL HETEROLEPTĐK RUTENYUM(II) BOYASININ

KELVĐN PROB YÖNTEMĐ ĐLE ĐNCELENMESĐ

Çiğdem ŞAHĐN, Mahmut ULUSOY, Canan VARLIKLI, Thomas DITTRICH, Bekir ÇETĐNKAYA

P59 Cu(II) KOMPLEKSLERĐNDE DALLANMIŞ ZĐNCĐRLERĐN MESOGENĐTE 87 ÜZERĐNE ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Çiğdem YÖRÜR GÖRECĐ, Belkız BĐLGĐN ERAN

P60 KALAMĐTĐK METALLOMESOGENLERĐN SENTEZĐ, 88

KARAKTERĐZASYONU VE MESOMORFĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ

Çiğdem YÖRÜR GÖRECĐ, Belkız BĐLGĐN ERAN

P61 BROMOQUINOLINEOXY SUBSTITUTED METALLO PHTHALOCYANINES 89

Deniz AKGÜL, Altuğ Mert SEVĐM, Ahmet GÜL

P62 YENĐ BENZĐMĐDAZOLYUM TUZLARI VE BAKIR(I) 90 KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU

Deniz DEMĐR, Şebnem E. SÖZERLĐ, Bekir ÇETĐNKAYA

P63 TETRAHĐDROPĐRĐMĐDĐN-2-ĐLĐDEN-Pd KOMPLEKSLERĐ 91 Deniz MERCAN, Engin ÇETĐNKAYA, Đbrahim KANĐ

P64 HĐDROKSĐAPATĐT DESTEKLĐ RODYUM(0) NANOKÜMELERĐ: SENTEZĐ, 92 TANIMLANMASI VE HĐDRAZĐN BORANIN HĐDROLĐZĐNDEKĐ KATALĐTĐK KULLANIM

Derya ÇELĐK, Senem KARAHAN, Mehmet ZAHMAKIRAN, Saim ÖZKÂR

(14)

P65

YENĐ TĐP KÖPRÜLÜ SĐKLOTRĐFOSFAZATRĐEN BĐLEŞĐKLERĐNĐN 93 SENTEZĐ VE SIVI KRĐSTAL ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Derya DAVARCI, SerapBEŞLĐ

P66 ASETOFENONTĐYOSEMĐKARBAZON ĐÇEREN VĐC- DĐOKSĐM 94 TÜREVĐ, YENĐ BĐR LĐGAND VE Ni(II), Cu(II), Co(II) KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ

Didem KAZAR, Nil ORHAN, Đlknur BABAHAN

P67 TETRAKĐS (4-{2-[2-(2-NAFTĐLOKSĐ)ETOKSĐ] ETOKSĐ}) GRUBU ĐÇEREN 95 YENĐ FTALOSĐYANĐNLER

Đrfan ACAR, Zekeriya BIYIKLIOĞLU, Dilek BAŞARAN, Halit KANTEKĐN

P68

YENĐ ASĐMETRĐK DĐĐMĐN SCHĐFF BAZLARININ SENTEZ VE 96 KARAKTERĐZASYONU

Koray SÜRÜCÜOĞLU, Dilek NARTOP, Özlem GÜNGÖR, Perihan GÜRKAN

P69 YENĐ BĐR ASĐMETRĐK DĐĐMĐN ĐLE Ni(II) ve Fe (III) KOMPLEKSLERĐNĐN 97 TAUTOMERĐK VE POTANSĐYOMETRĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ Dilek NARTOP, Özlem GÜNGÖR, Perihan GÜRKAN

P70 AMĐNOASĐT KATYONLU SUPRAMOLEKÜLER PENTABORAT YAPILARI 98 Dursun Ali Köse, Mike A. Beckett

P71 ASETĐLASETON S-METĐL-TĐYOSEMĐKARBAZONDAN TÜREYEN 99 ONNO ÇELATLARI

Duygu AĞDOĞAN ve Bahri ÜLKÜSEVEN

P72 C2 -SIMETRISINE SAHIP YENI KIRAL FOSFINIT LIGANDLARININ 100 MODÜLER DĐZAYNI

Duygu ELMA, Akın BAYSAL, Feyyaz DURAP, Murat AYDEMĐR, Nermin MERĐÇ, Cezmi KAYAN

P73 FURFURĐL-(N,N-BĐS(DĐFENĐLFOSFĐNO))AMĐN GEÇĐŞ METAL 101 KOMPLEKSLERĐNĐN ( Pd+2 VE Pt+2) SENTEZĐ VE YAPILARININ

X-IŞINLARI KRĐSTALOGRAFĐSĐ

Duygu ELMA, Akın BAYSAL, Feyyaz DURAP, Murat AYDEMĐR, Nermin MERĐÇ, Bahattin GÜMGÜM

P74 LANTAN(III) ĐYONUNUN KATEKOLAMĐNLER ĐLE OLUŞTURDUĞU 102

KOORDĐNASYON BĐLEŞĐKLERĐNĐN KARARLILIKLARININ BELĐRLENMESĐ Duygu ĐNCĐ, Rahmiye AYDIN

P75 KARIŞIK LĐGANTLI Ag(I) ve Cu(II)-SAKKARĐNAT KOMPLEKSLERĐNĐN 103 SENTEZĐ ve YAPISAL ÖZELLĐKLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI

Ebru AYDOĞDU, Fatih SEMERCĐ, Okan Zafer YEŞĐLEL, Filiz YILMAZ

P76 DĐMETĐLAMĐN BORANIN DEHĐDROJENLENMESĐNDE KATALĐZÖR 104 BAŞLATICISI OLARAK RUTENYUM(III) ASETĐLASETONAT

Ebru ÜNEL, Mehdi MASJEDĐ, Saim ÖZKÂR

P77 ĐMĐDAZOL OKTASÜBSTĐTÜE SANDVĐÇ FTALOSĐYANĐNLERĐN SENTEZĐ 105 VE ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Ebru YABAŞ, Mustafa SÜLÜ, Özer BEKAROĞLU

(15)

P78 C–H···Ag ETKĐLEŞĐMĐ ĐÇEREN (Him)2[Ag2µµµ-Hssal)2(H2O)2] 106 KOMPLEKSĐNĐN SENTEZĐ VE YAPISININ AYDINLATILMASI

Eda ÇAVUŞ, Okan Zafer YEŞĐLEL, Ertan ŞAHĐN

P79 N3O2 DONÖRLÜ MAKROSĐKLĐK GRUP TAŞIYAN YENĐ 107 METALLĐFTALOSĐYANĐNLERĐN SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU

Elif ÇELENK KAYA, Halit KANTEKĐN

P80 STRUCTURE OF METAL CARBONYL COMPLEXES CONTAINING 108 BIDENTATE AND TRIDENTATE THIOSEMICARBAZONE LIGANDS

Sema ÖZCAN, Elif SUBAŞI, M. Yavuz ERGÜN

P81 BĐS(2-PĐRĐDĐLMETĐL)AMĐN ĐÇEREN Pd(II) ve Pt(II) SAKKARĐNAT 109 KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ, YAPISAL KARAKTERĐZASYONU ve

ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ Emel GÜNEY, Veysel Turan YILMAZ

P82 DĐKARBOKSĐLĐK ASĐT GRUPLARI ĐÇEREN GEÇĐŞ METAL 110 KOMPLEKSLERĐNĐN HĐDROTERMAL SENTEZĐ VE KATALĐTĐK

AKTĐVĐTELERĐNĐN ĐNCELENMESĐ Burak AY, Emel YILDIZ

P83 Ru-NHC KATALĐZÖRLÜĞÜNDE KETONLARIN ĐNDĐRGENMESĐ 111 Emine Özge ÖZCAN, Nevin GÜRBÜZ, Đsmail ÖZDEMĐR, Bekir ÇETĐNKAYA

P84 AROMATĐK HALKALI YENĐ METATEZ POLĐMERLERĐNĐN SENTEZĐ 112 Sevil ÇETĐNKAYA, Emine YAŞAR

P85 3,4-DĐAMĐNOBENZOFENON’DAN TÜREYEN MONO ĐMĐN LĐGANDI 113 VE Cu(II), Ni(II) KOMPLEKSLERĐ

Emire DEMĐRAYAK, Yeliz KAYA, Musa ŞAHĐN, Ayşe ERÇAĞ

P86 AZO GRUBU ĐÇEREN SUDA ÇÖZÜNEBĐLĐR FTALOSĐYANĐNLERĐN 114 MĐKRODALGA YARDIMLI SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU

Emrah ATACI, Cihan KANTAR, Erbil AĞAR, Selami ŞAŞMAZ

P87 YENĐ HEKZADEKA SÜBSTĐTÜE AMFĐFĐLĐK FTALOSĐYANĐNLER 115 Emre GÜZEL, Ahmet GÜL, Makbule B. KOÇAK

P88 KUMARĐN GRUPLARI ĐÇEREN GÜMÜŞ N-HETEROSĐKLĐK KARBEN 116 KOMPLEKSLERĐ

Begüm OLGUNDENĐZ, Engin ÇETĐNKAYA

P89 CuBr/2,2’-BĐPĐRĐDĐN KATALĐST SĐSTEMĐNĐN METĐL METAKRĐLAT 117 MONOMERĐNĐN POLĐMERLEŞMESĐNDE ETKĐS

Engin ÖZ, Bakiye SARIÇĐÇEK, Adem ŞENTÜRK, Demet COŞKUN

P90 CuBr/2,2’-BĐPĐRĐDĐN KOMPLEKSĐYLE KATALĐZLENMĐŞ METĐL 118 METAKRĐLATIN t-BÜTĐL METAKRĐLAT ĐLE KOPOLĐMERĐZASYONU

Engin ÖZ, Demet COŞKUN, M. Fatih COŞKUN

P91 2,9,16,23-TETRAKĐS(BENZĐMĐDAZOL-2-YĐLOKSĐ) FTALOSĐYANĐNATO 119 METAL KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU TERMAL VE ELEKTROKĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ

Engin YILMAZ, Sinan SAYDAM, Özer BEKAROĞLU

(16)

P92 2,9,16,23-TETRAKĐS (4H-1,2,4-TRĐAZOL-3-YĐLTĐYO) FTALOSĐYANĐN 120 BĐLEŞĐKLERĐNĐN SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU TERMAL VE

ELEKTROKĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ

Engin YILMAZ, Sinan SAYDAM, Özer BEKAROĞLU

P93 THE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL 121 ACTIVITY OF A NEW2-{(E)-[(4-AMINOPHENYL)IMINO]METHYL}-

6BROMO-4-CHLOROPHENOL AND ITS COMPLEXES WITH Co(II), Ni(II), Cu(II) AND Zn(II) METALS

Emine Gülhan BAKIRDERE, Erdal CANPOLAT, Ömer Faruk ÖZTÜRK, Mehmet KAYA

P94 1-((E)-(4-AMĐNOFENĐLĐMĐNO)METĐL)NAFTALEN LĐGANDININ VE 122 METAL KOMPLEKSLERĐNĐN BĐYOLOJĐK AKTĐVĐTE YÖNLERĐNĐN

ĐNCELENMESĐ

Emine Gülhan BAKIRDERE, Erdal CANPOLAT, Ömer Faruk ÖZTÜRK , Mehmet KAYA

P95 4-(FENANTREN-9-ĐLMETĐLENAMĐNO)BENZOĐK ASĐT-Fe(III)-SALEN 123 KOMPLEKSĐNĐN SENTEZĐ

Aslıhan YILMAZ OBALI, Erhan KARATAŞ, Halil Đsmet UÇAN

P96 PRĐMER AMĐN SÜBSTĐTÜENTLĐ AMĐNODĐBORAN(4) TÜREVLERĐNĐN 124 SENTEZĐ ve KARAKTERĐZASYONU

Erkan FIRINCI, Hakan Can SÖYLEYĐCĐ, Yüksel ŞAHĐN

P97 THE SYNTHESIS OF NOVEL SCHIFF BASE WITH TRIPODAL 125 STRUCTURE AND ITS THE (SALEN)-BRIDGED Fe/Cr (III) CAPPED

COMPLEXES

Ozcan KOÇYĐĞĐT, Ersin GÜLER

P98 ARĐLDĐTĐYOFLOROFOSFĐNAT TÜREVLERĐNĐN SENTEZ 126 Ertuğrul Gazi SAĞLAM, Hamza YILMAZ, Nurcan ACAR

P99 HĐDROFOBĐK UYGULAMAR ĐÇĐN FLORLANMIŞ SĐLAN SĐSTEMĐNĐN 127 SOL JEL YÖNTEMĐ ĐLE SENTEZĐ

Esin BURUNKAYA, Ömer KESMEZ, Zerin YEŞĐL, Nadir KĐRAZ, Meltem ASĐLTÜRK, H. Erdem ÇAMURLU, Ertuğrul ARPAÇ

P100

LSM/ δ-YSB KATOT AKTĐF TABAKASININ ÜRETĐLMESĐ, 128 KARAKTERĐZASYONU VE SOFC UYGULAMASI

Esra KORKMAZ, Nergis BĐLĐR, Özge AKSAN, Orhan TÜRKOĞLU

P101 N-PĐROLĐDĐN-N’-(2-KLOROBENZOĐL)TĐYOÜRE VE GEÇĐŞ METALĐ 129

KOMPLEKSLERĐNĐN TERMAL ANALĐZLERĐ

Fatih Mehmet EMEN, Göktürk AVŞAR, Kasım OCAKOĞLU, Nevzat KÜLCÜ

P102

KETONLARIN ASĐMETRĐK TRANSFER HĐDROJENASYONU ĐÇĐN YENĐ 130 KATALĐZÖRLER: Ru(II)-KĐRAL Bis(FOSFĐNĐT) LĐGANDLAR

Fatih OK, Murat AYDEMĐR, Akın BAYSAL, Feyyaz DURAP, Nermin MERĐÇ

P103 o-VANĐLĐN ESASLI SCHĐFF BAZI VE Cu(II) ĐLE VO(IV) 131

KOMPLEKSLERĐNĐN LEKTROKĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Savaş PURTAŞ, Gökhan CEYHAN, Fatih Tunahan YILMAZ, Mehmet TÜMER

(17)

P104 NONPERĐFERAL GRUP TAŞIYAN BENZOPĐRROLĐK BĐLEŞĐKLERĐN 132 SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU VE KOMPLEKS OLUŞUMLARININ

ĐNCELENMESĐ

Fatma AKKUŞ, Yaşar GÖK

P105 BENZOĐLASETON ETĐLENDĐĐMĐN VE PROPĐLENDĐĐMĐN’ĐN Cu(II) 133 VE Ni(II) KOMPLEKSLERĐNĐN HAZIRLANMASI

Fatma Asude KÖSE, Hamit BOZTEPE

P106 PERĐFERAL KONUMLARDA 3-KĐNOLĐNKARBOKSĐ ESTERLERĐNĐ 134

ĐÇEREN PORFĐRAZĐN TÜREVLERĐNĐN FOTOFĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Fatma AYTAN KILIÇARSLAN, Ali ERDOĞMUŞ , Naciye YILMAZ COŞKUN, Sabiha MANAV YALÇIN, Ahmet GÜL

P107 FERROSEN ĐÇEREN YENĐ SCHIFF BAZI LĐGANDLARININ VE 135

BUNLARIN GÜMÜŞ KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ, ANTĐBAKTERĐYEL ÖZELLĐKLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI

Fazlı SÖZMEN, Birsen Ş. OKSAL

P108 (Z)-4-(4-(DĐMETĐLAMĐNO)BENZĐLĐDĐN AMĐNO) BENZEN SÜLFONĐK 136 ASĐT SCHĐFF BAZI VE Cu(II),Ni(II) VE Zn(II) KOMPLEKSLERĐNĐN

SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU Ferhat ASLAN, Recep ALĞAÇ, Adnan ÇETĐN

P109 C2 -SĐMETRĐK KĐRAL FOSFĐNĐT LĐGANDLARIN 137

[Ru(Η6-p-SĐMEN)(Μ-Cl)Cl]2 VARLIĞINDA AROMATĐK KETONLARIN ĐNDĐRGENMESĐNDEKĐ KATALĐTĐK ETKĐNLĐĞĐ

Feyyaz DURAP, Murat AYDEMĐR, Akın BAYSAL, Bahattin GÜMGÜM

P110 Ba4V2O7 BĐLEŞĐĞĐNĐN HĐDROTERMAL SENTEZĐ ve 138

KARAKTERĐZASYONU

Figen KURTULUŞ, Gülşah ÇELĐK, Halil GÜLER

P111 Ca3(VO4)2 BĐLEŞĐĞĐNĐN MĐKRODALGA SENTEZĐ ve X-IŞINLARI 139 TOZ KIRINIMI ile KARAKTERĐZASYONU

Figen KURTULUŞ, Gülşah ÇELĐK, Halil GÜLER

P112 HĐDROKSĐL / TĐYOL GRUBU ve BROMBENZALDEHĐT TÜREVĐ ĐÇEREN 140 BAZI SCHĐFF BAZLARININ SENTEZĐ, YAPILARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK AYDINLATILMASI ve TERMAL KARARLILIKLARININ

ĐNCELENMESĐ

Filiz ÖZEL, Alparslan ATAHAN ve Sefa DURMUŞ

P113 SÜPERKRĐTĐK KARBONDĐOKSĐT ORTAMINDA SĐLĐKA DESTEKLĐ 141

HETEROJEN KATALĐZÖR SENTEZĐ VE OLEFĐNLERĐN HĐDROJENASYONUNDA ETKĐNLĐĞĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Filiz YILMAZ, Hakan ÜNVER, Yusuf KARAAĞAÇ, Adem YEŞĐLKAYA

P114 HEKZA(2-FORMĐL-5-METOKSĐ-FENOKSĐ)SĐKLOTRĐFOSFAZENĐN 142

SCHIFF BAZI TÜREVLERĐNĐN SENTEZ

Furkan ÖZEN, Fatih ASLAN, Kenan KORAN, M.Emrah ŞAHĐN, Mustafa ARSLAN

(18)

P115 2,4,6-TRĐS[2-(ĐMĐNO)-5-METOKSĐFENOKSĐ)]-2,4,6-TRĐS(2-FORMĐL-5- 143 METOKSĐFENOKSĐ)SĐKLOTRĐFOSFAZEN’ĐN SCHIFF BAZI

TÜREVLERĐNĐN SENTEZĐ

Furkan ÖZEN, Fatih ASLAN, Kenan KORAN, M.Ali TANYILDIZI, Mustafa ARSLAN

P116 FENANTROLĐN-Mn(II) KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ, 144

KARAKTERĐZASYONU VE ANTĐMĐKROBĐYAL AKTĐVĐTELERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Gizem ALPASLAN, Alper DEDE, Kıymet GÜVEN, Đbrahim KANĐ

P117 SĐLĐKA-DESTEKLĐ AZO-SCHIFF BAZI LĐGANDI VE 145

KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ, KATALĐTĐK AKTĐVĐTELERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Serhan URUŞ, Mecit ÖZDEMĐR , Gökhan CEYHAN, Mehmet TÜMER

P118 SIVI KRĐSTAL ÖZELLĐKTE SCHIFF BAZI METAL KOMPLEKSLERĐNĐN 146 SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU VE ELEKTROKĐMYASAL

ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Gökhan CEYHAN, Neslihan ŞAKALAR, Badel DOLAZ, Mehmet TÜMER

P119 BENZALDEHĐT-4-NĐTRO-2-(2-OKSO-1,2-DĐFENĐLETĐLĐDEN)HĐDRAZON 147 BĐLEŞĐĞĐNĐN SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU VE YAPISAL

ÖZELLĐKLERĐNĐN TEORĐK HESAPLAMALARLA BELĐRLENMESĐ Gökhan ELMACI,Ebru AKTAN, Nurgül SEFEROĞLU, Tuncer HÖKELEK Ertan ŞAHĐN, Zeynel SEFEROĞLU

P120 YENĐ AZOMETĐN LĐGANDLARIN SENTEZĐ VE YAPILARININ 148

AYDINLATILMASI

Gökhan ELMACI, Zeynel SEFEROĞLU

P121 2-(P-TOLĐL)-1,2,3,4-TETRAHĐDROKĐNAZOLĐN-2-KARBALDEHĐT OKSĐM 149 VE BU LĐGANTIN BAZI METALLER ĐLE OLUŞTURDUĞU

KOMPLEKSLERĐN YAPILARININ AYDINLATILMASI Gökhan ŞĐRĐKÇĐ, Hasene MUTLU, Gazi ĐREZ

P122 N,N-DĐALKĐL-N’-BENZOĐLTĐYOÜRE LĐGANDLARI ve METAL 150

KOMPLEKSLERĐNĐN (MI, MII) BAZI ORGANĐK TEPKĐMELERDE KATALĐTĐK ETKĐNLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Göktürk Avşar, Fatih Mehmet Emen, Seda Topallar, Yılmaz Leba, Nevzat Külcü

P123 YENĐ HĐDRAZĐN SCHIFF BAZININ SENTEZĐ ve BAZI GEÇĐŞ METAL 151 KOMPLEKSLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Gühergül ULUÇAM, Murat TÜRKYILMAZ , Fatma GENÇ

P124 PERĐFERAL KONUMDA SÜBSTĐTÜE KARBAZOL GRUBU TAŞIYAN 152

YENĐ AZAPORFĐRAZĐNLERĐN SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU Gülnihal DAVULGA, Yaşar GÖK

P125 [TRIAQUAFENANTROLIN(5-AMINOISOFTALATO-κκκ-N) κ 153

BAKIR(II)] 2-HIDRAT KOMPLEKSĐNĐN SENTEZĐ VE YAPISININ AYDINLATILMASI

Gülnur ERDOĞMUŞ, Zerrin HEREN, Orhan BÜYÜKGÜNGÖR

(19)

P126 KONJUGE SCHIFF BAZ SÜBSTĐTÜE FTALOSĐYANĐNLERĐN SENTEZ 154 VE KARAKTERĐZASYONU

Gülnur KESER KARAOĞLAN, Gülşah GÜMRÜKÇÜ, Atıf KOCA, Ahmet GÜL, Ulvi AVCIATA

P127 Cp*2MoxW6–xO17 (Cp* = C5Me5, x = 0, 2, 4, 6) YAPISINDAKĐ NÖTRAL 155 POLĐOKSOMETALAT BĐLEŞĐKLERĐNĐN SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU Gülnur TABAN ÇALIŞKAN, Dominique AGUSTIN , Funda DEMĐRHAN, Laure VENDĐER, Rinaldo POLĐ

P128 KALKON GRUBU TAŞIYAN YENĐ FTALOSĐYANĐNLERĐN SENTEZĐ ve 156

KARAKTERĐZASYONU

Asiye NAS, Gülsev DĐLBER, Nuran YAYLI, Nurettin YAYLI,Halit KANTEKĐN

P129 ANTĐ-KANSER ĐLAÇ TAŞIYAN TABAKALI ÇĐFT HĐDROKSĐTLERĐN 157

MANYETĐK ÇEKĐRDEKLER ÜZERĐNE DESTEKLENMESĐ Gülsevde TUNCELLĐ , Ahmet Nedim AY , Birgül KARAN

P130 MĐKRODALGA YÖNTEMLE CaB3O4(OH)3 BĐLEŞĐĞĐNĐN SENTEZĐ ve 158 KARAKTERĐZASYONU

Gülşah ÇELĐK, Figen KURTULUŞ

P131 MĐKRODALGA KOŞULLARINDA AMĐDE DAYALI TRĐPODAL 159

RESEPTÖRLERĐN SENTEZĐ VE ANYON TANIMA ÖZELLĐKLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI

Gülşen ÖZTÜRK, Sevil ŞEKER, Şeref KAPLAN, Salih SUBARĐ, Mahmut TOĞRUL

P132 POZĐTĐF ELEKTROT MALZEME OLARAK KULLANILAN LĐTYUM 160

NĐKEL KOBALT OKSĐT BĐLEŞĐĞĐNĐN MĐKRODALGA ENERJĐ ile SENTEZĐ ve KARAKTERĐZASYONU

Hacer ELGĐT, Gülşah ÇELĐK, Figen KURTULUŞ

P133 4-(2-HĐDROKSĐBENZĐLDĐNAMĐNO)KARBOKSĐFENĐL-Cr(III)/Fe(III)- 161 SALOP KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ

Hafize KILIÇASLAN ,Saliha KIYAK, Halil Đsmet UÇAN

P134 PĐROLĐK ARĐLDĐBORAN(4) TÜREVLERĐNĐN SENTEZĐ ve 162

KARAKTERĐZASYONU

Hakan Can SÖYLEYĐCĐ, Erkan FIRINCI, Yüksel ŞAHĐN

P135 TETRAKĐS VE OKTAKĐS(HEKZĐLTĐYO) GALYUM(III) VE 163

ĐNDĐYUM(III) FTALOSĐYANĐNLERĐN SENTEZĐ, FOTOKĐMYASAL VE FOTOFĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Hakan DUMRUL, Fatma YÜKSEL, Mahmut DURMUŞ, Vefa AHSEN

P136 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF A NEW 164

4-HYDROXYSALICYLIDEN-P-AMINOACETOPHENONEOXIME AND ITS COMPLEXES WITH Co(II), Ni(II), Cu(II) AND Zn(II) METALS AND THERMAL STUDIES

Erdal CANPOLAT, Hakan ŞAHAL, Ömer Faruk ÖZTÜRK ,Mehmet KAYA

(20)

P137 PERFLORLU TĐYOFEN LĐGANDA SAHĐP METAL KOMPLEKSLERĐN 165 SÜPERKRĐTĐK ORTAMDA SĐLĐKA YÜZEYE TUTTURULMASI VE

OLEFĐNLERĐN HĐDROJENASYONUNDA ETKĐNLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ Filiz YILMAZ, Hakan ÜNVER, Yusuf KARAAĞAÇ, Adem YEŞĐLKAYA

P138 TETRA 2,4,5 TRĐFENĐL ĐMĐDAZOL SÜBSTĐTÜENTLĐ METALLĐ 166

VE METALSĐZ FTALOSĐYANĐNLERĐN SENTEZĐ, KARAKTERĐZASYONU ve SPEKTRAL ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Hakkı Türker AKÇAY, Rıza BAYRAK, Selami KARSLIOĞLU

P139 ÇĐNKO ORTOBORAT (Zn3B2O6) BAZLI YENĐ FOSFOR MALZEMELERĐN 167 SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU

Halil ERDOĞAN, Nurşen ALTUNTAŞ ÖZTAŞ

P140 2,6-PĐRĐDĐNDĐKARBOKSĐLĐK ASĐT VE 2-AMĐNO-4-METĐLPĐRĐDĐNĐN 168 PROTON TRANSFER TUZU ĐLE Cu(II) KOMPLEKSLERĐNĐN

SENTEZLENMESĐ, KARAKTERĐZASYONU VE BĐYOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN INCELENMESĐ

Cengiz YENĐKAYA, Nurgün BÜYÜKKIDAN, Musa SARI, Recep KEŞLĐ, Halil ĐLKĐMEN, Metin BÜLBÜL, Orhan BÜYÜKGÜNGÖR

P141 2,6-PĐRĐDĐNDĐKARBOKSĐLĐK ASĐT VE 2-(PĐPERAZĐN-1-iL)ETANOLUN 169 PROTON TRANSFER TUZU ĐLE Cu(II) KOMPLEKSĐNĐN SENTEZLENMESĐ, KARAKTERĐZASYONU VE BĐYOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN INCELENMESĐ Nurgün BÜYÜKKIDAN,Cengiz YENĐKAYA, Halil ĐLKĐMEN, Ceyda KARAHAN, Cihan DARCAN, Ertan ŞAHĐN

P142 4-(NAFT-2-ĐLMETĐLENAMĐNO)BENZOĐK ASĐT VE METAL-SALOPH 170

KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ

Aslıhan YILMAZ OBALI, Halil Đsmet UÇAN

P143 5-(2-HĐDROKSĐBENZĐLDĐNAMĐNO)ĐZOFTALĐK ASĐT-Fe(III)-SALEN 171 KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ

Halil Đsmet UÇAN, Erhan KARATAŞ, Saliha KIYAK, Hafize KILIÇASLAN

P144 BĐZMUT KATKILAMANIN LĐTYUM PĐLLERDE KATOT AKTĐF 172

MADDE OLARAK KULLANILABĐLEN LiFEPO4/C BĐLEŞĐĞĐNĐN ELEKTROKĐMYASAL PĐL PERFORMANSINA OLAN ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Hüseyin GÖKTEPE, Halil ŞAHAN , Fatma KILIÇ DOKAN , Şaban PATAT

P145 (1R,2R)-1,2-DĐFENĐL-1,2-ETANDĐOL ĐHTĐVA EDEN YENĐ BĐR 173

FTALOSĐYANĐN SENTEZĐ Halil Zeki GÖK, Yaşar GÖK

P146 1-(2-HĐDROKSĐFENĐL METĐLEN AMĐNO)-5-(4-METĐL BENZOĐL)-4- 174 (4-METĐL FENĐL PĐRĐMĐDĐN)-2(1H)-TĐYON-BAZI GEÇĐŞ METAL

KOMPLEKSLERĐ VE ANTĐMĐKROBĐYAL ETKĐLERĐ Halime Güzin ASLAN, Zülbiye ÖNAL

P147 2-HĐDROKSĐ-1-NAFTALDEHĐT TÜREVLĐ LĐGAND POLĐMERĐNĐN 175

METAL KOMPLEKSLERĐNĐN ELDESĐ VE YAPI AYDINLATILMASI Hamdi TEMEL, Fatma SĐĞA, Salih PAŞA, Metin ATLAN

(21)

P148 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĐN’DEKĐ HĐDROKARBON 176 (PETROL, BITÜM) SIZINTILARINDA ESER ELEMENT TAYĐNĐ

Kıvılcım ÖNEN, Orhan KAVAK,Hamdi TEMEL

P149 N,N'-[BĐS(SALĐSĐLĐDEN)PROPĐLENDĐAMĐN]ÇĐNKO(II) KOMPLEKSĐNĐN 177 SENTEZĐ VE DNA'YA ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Mürsel ARICI, B. Pelin ÇELĐKKOL, Hasan NAZIR

P150 ONNO TĐPĐ SCHĐFF BAZI Co, Ni, Cu, Zn KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ, 178 SPEKTROFOTOMETRĐK ÖZELLĐKLERĐ VE KUANTUM KĐMYASAL

HESAPLAMALAR Hasan NAZIR

P151 2,3-PENTANDĐON KULLANARAK YENĐ BĐR KĐNAZOLĐN-OKSĐM 179

TÜREVĐNĐN SENTEZĐ ve KOMPLEKSLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ Hasene MUTLU, Gazi ĐREZ

P152 N-AMĐNOPĐRĐMĐDĐN ĐLE 5-KLORO-2-HĐDROKSĐASETOFENONDAN 180

TÜREYEN SCHIFF BAZI VE BAZI METAL KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU

Hatice Gamze ÇELĐKEL, Feyza ÖZTEMEL, Mehmet SÖNMEZ

P153

DĐKLORO-BĐS[(Z)-6-((2-KLOROBENZĐLAMĐNO)METĐLEN)-2-METOKSĐ 181 HEKZA-2,4DĐENON]MANGAN(II) KOMPLEKSĐNĐN SENTEZĐ VE KRĐSTAL YAPISININ ĐNCELENMESĐ

Hava ÖZAY, Mustafa YILDIZ, Hüseyin ÜNVER

P154

MONO FENOKSĐFORMĐL FOSFAZEN SENTEZĐ, YAPISININ 182 SPEKTROSKOPĐK VE KRĐSTALLOGRAFĐK YÖNTEMLER ĐLE

ĐNCELENMESĐ

Hava ÖZAY, Mustafa YILDIZ, Hüseyin ÜNVER

P155 KARIŞIK LĐGANTLI Co(II) ve Cu(II) DĐFENĐK ASĐT KOMPLEKSLERĐNĐN 183 SENTEZĐ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI

Havva Nur ÜZÜMCÜ, Güneş GÜNAY, Okan Zafer YEŞĐLEL, Ertan ŞAHĐN

P156

Pd-NHC TARAFINDAN KATALĐZLENEN SULU FAZ SUZUKĐ EŞLEŞME 184 TEPKĐMELERĐ

Hayati TÜRKMEN, Đbrahim KANĐ, Bekir ÇETĐNKAYA

P157 1Z,2E)-2-(HĐDROKSĐĐMĐNO)-N'-[(1E)- (4- 185

HĐDROKSĐFENĐL)(FENĐL)METĐLEN]ETANHĐDROKSĐMO HĐDRAZĐD’ĐN SENTEZĐ, KOMPLEKSLERĐ VE BAZI YAPISAL ÖZELLĐKLERĐ

Nursabah SARIKAVAKLI, Hilal ALPER

P158 (1Z,2E)-N'-[(1E)-1-BĐFENĐL-4-ĐL-2-BROMOETĐLELĐDĐEN]-2- 186 (HĐDROKSĐĐMĐNO)ETANHĐDROKSĐMOHĐDRAZĐD BĐLEŞĐĞĐ VE

BAZI METAL KOMPLEKSLERĐNĐN SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU Nursabah SARIKAVAKLI, Hilal ALPER

P159 2,2'-FURĐLDĐOKSĐMĐN GEÇĐŞ METAL KOMPLEKSLERĐNĐN 187

SENTEZLENEREK YAPILARININ AYDINLATILMASI Ayşin ZÜLFĐKAROĞLU, Hümeyra BATI ,Çiğdem YÜKSEKTEPE, Orhan BÜYÜKGÜNGÖR

(22)

P160 TETRAKĐS(PĐPERĐDĐNO)-MONO(4-FLOROBENZĐL)-spiro- 188 FOSFAZENLERĐN SENTEZĐ, KRĐSTAL YAPILARI VE SPEKTROSKOPĐK ÖZELLĐKLERĐ

Hüseyin AKBAŞ, Aytuğ OKUMUŞ, Zeynel KILIÇ, Tuncer HÖKELEK, Hakan DAL

P161

EŞ BOYUTLU KÜRESEL SĐLĐKA PARTĐKÜLLERĐ KULLANILARAK 189 KOMŞU HĐDROKSĐL GRUBU ĐÇEREN FLAVONOĐDLERĐNĐN SEÇĐCĐ

OLARAK ĐZOLASYONU

Hüseyin ÇĐÇEK, Onur ÇETĐNKAYA

P162

AMĐNOBENZOĐK ASĐT VE 2,2’-BĐPĐRĐDĐL LĐGANDI ĐÇEREN ÇĐFT 190 ÇEKĐRDEKLĐ MN(II) KOMPLEKSĐNĐN, [MN2(2,2’-BĐPY)4(ABA)2](CLO4)2,

SENTEZĐ, TEK KRĐSTAL YAPI KARAKTERĐZASYONU VE OLEFĐNLERĐN OKSĐDASYON TEPKĐMESĐNE KATALĐTĐK AKTĐVĐTESĐNĐN ARAŞTIRILMASI Đbrahim KANĐ, Mehmet KURTÇA

P163 N-(P-TOLUĐL)ANTRANĐLĐK ASĐT BĐLEŞĐĞĐNĐN ÇĐNKO KLORÜRLE 191 REAKSĐYONUNUN ĐNCELENMESĐ

Đbrahim ŞEN, Raif KURTARAN, Akın AZĐZOĞLU

P164 STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF THE {3[ΗBPMTU]+·3[X]·NH2O} 192 SALTS (BPMTU = 1,3-BIS(3-PYRIDYLMETHYL)-2-THIOUREA

AND X = CL, BR, I). A POLYCHLORINE NETWORK BASED ON O···Cl- and OH···Cl INTERACTIONS

Đbrahim. Đ. ÖZTÜRK, Sotiris K. HADJIKAKOU, Athanassion C. TSIPIS, Nikoloas KOURKOUMELIS, Anastasios J. TASIOPOULOS,

Michael B. HURSTHOUSE, Ian S. BUTLER, Nick HADJILIADIS

P165 4-(2-FENOKSĐ–1,3-DĐOKSO–2,3-DĐHĐDRO-1H-ĐNDEN–2-ĐLOKSĐ) 193

FTALONĐTRĐL SUBSTĐTÜENTLĐ FTALOSĐYANĐNLERĐN SENTEZĐ Mehmet Salih AĞIRTAŞ, Đlkay GÜMÜŞ

P166 DOĞAL ZEOLĐT, KLĐNOPTĐLOLĐT, KULLANIMI ĐLE SEÇĐMLĐ OLARAK 194 MONOOLEĐN SENTEZĐ

Murat AKGÜL, Đrem AKDOĞAN ve Abdulkerim KARABAKAN

P167 YENĐ PERĐFERAL ve NON-PERĐFERAL TETRA-SÜBSTĐTÜE ÇĐNKO 195 FTALOSĐYANĐNLERĐN SENTEZĐ, FOTOFĐZĐKSEL ve FOTOKĐMYASAL

ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Đrfan ACAR, Zekeriya BIYIKLIOĞLU, Mahmut DURMUŞ, Halit KANTEKĐN

P168

AMĐNOPĐRĐDĐN OKTASÜBSTĐTÜE ÇĐNKO(II), KOBALT(II) ve 196 METALSĐZ FTALOSĐYANĐNLERĐN SENTEZĐ ve ÖZELLĐKLERĐNĐN

ĐNCELENMESĐ

Đsmail GÜREL, Mustafa SÜLÜ, Özer BEKAROĞLU

P169

ĐMĐDAZOL ÇEKĐRDEĞĐ ĐÇEREN RODYUM-NHC KOMPLEKSLERĐ 197 Đsmail ÖZDEMĐR, Serpil DEMĐR, Bekir ÇETĐNKAYA

P170

OKSĐM GRUBU TAŞIYAN SĐKLOTRĐFOSFAZENLERĐN AÇĐL 198 HALOJENÜRLER ĐLE REAKSĐYONLARININ ĐNCELENMESĐ

Kenan KORAN, Furkan ÖZEN, Mustafa ARSLAN

Figure

Updating...

References

Related subjects :