2-0. nand lar baflaracaklar. Yüzümüzü güldürdüler. Altyap n n. uyumu muhteflem. K fl sezonu ürünleri. çok.

Tam metin

(1)

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Trabzon 15 11 3 1 34 9 36

2 Bursa 15 9 4 2 25 10 31

3 Fenerbahçe 15 9 3 3 38 19 30

4 Kayseri 15 8 5 2 20 10 29

5 Befliktafl 15 8 3 4 24 15 27

6 ‹.B.B. Spor 15 7 2 6 19 14 23

7 Antalya 15 6 4 5 17 18 22

8 Karabükspor 15 6 3 6 26 24 21

9 Galatasaray 15 6 2 7 18 19 20

10 Gaziantep 15 5 5 5 12 14 20

11 Manisaspor 15 6 0 9 20 24 18

12 Ankaragücü 15 4 5 6 20 26 17

13 Eskiflehir 15 3 7 5 13 17 16

14 Konyaspor 15 3 5 7 17 25 14

15 G.Birli¤i 15 3 5 7 13 23 14

16 Sivas 15 2 6 7 16 31 12

17 Bucaspor 15 2 5 8 8 20 11

18 Kas›mpafla 15 1 5 9 13 35 8

Trabzonspor:2 Bucaspor:0 Manisaspor:2 Gaziantepspor:0 Ankaragücü:1 Sivasspor:1 Kas›mpafla:0 Galatasaray:3 Befliktafl:1 Bursaspor:0 Konyaspor:2 Gençlerbirli¤i:1 Fenerbahçe:2 DÇ Karabük:1 MP Antalya:1 ‹.B.B.Spor:0 Kayserispor:2 Eskiflehirspor:2

15. Hafta Sonuçlar›:

SPOR TOTO SÜPER L‹G

Eskiflehirspor Befliktafl DÇ Karabükspor MP Antalya Bucaspor Manisaspor Galatasaray Gençlerbirli¤i Bursaspor Kas›mpafla Sivasspor Konyaspor

‹.B.B.Spor Trabzonspor Gaziantepspor Kayserispor Ankaragücü Fenerbahçe

16. Hafta Maçlar›:

9 Aral›k 2010 Perflembe

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 60•Para ‹le Sat›lmaz

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

3. SAYFADA

HAŞİM ELMALI

Altyap›

örne¤i

7. SAYFADA

MUHARREM KAZER

Çok yaz›k çok

2. SAYFADA

BEYHAN YÖRÜR

Havalar nas›l?

L‹SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL

■ 3. SAYFADA

Aç›k tribünün üstü 100 günde

kapan›yor

■ 2. SAYFADA

Ödül töreni de¤il futbolun

zirvesi oldu

■ 7. SAYFADA

Amatör futbolda kan akt›

■ 3. SAYFADA

Baflbakan baflkanlar ile görüfltü

‹nand›lar baflaracaklar ‹nand›lar baflaracaklar

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig’in 16. haftas›nda 11 Aral›k Pazar günü Bucaspor ile karfl› karfl›ya gelecek. ‹zmir Alsancak Stad›’nda oynanacak karfl›laflma saat 17:00’de bafl- layacak. Siyah-beyazl›lar ligi avantajl› bir puanla bitirecekleri- ne ve bunu da baflaracaklar›na inan›yorlar. ■ 4. SAYFADA

Yüzümüzü güldürdüler

■ 7. SAYFADA

Manisasporumuz Spor To- to Süper Lig 15. hafta kar- fl›laflmas›nda Gaziantes- por'u 2-0 ma¤lup ederek taraftar›n›n yüzünü gül- dürdü. 19 May›s Stadyu- mu’nda oynanan karfl›lafl- man›n golleri 39. dakikada Emre Güngör (kk) ve 45.

dakikada Kahe’den geldi.

2-0 2-0

Dört y›ld›r Manisaspor’un defans›nda baflar›yla göre yapan taraftar›n sevgilisi Oumar Kalabane evinin kap›lar›n› ManisaSpor Gazetesi’ne açt›.

Efli ‹kbal ve K›z› Rima ile Manisa’da yaflayan baflar›l› futbolcumuz Oumar Kalabane ile hedefleri, aile yaflam› ve Türkiye’ye geldi¤i ilk gün- den beri yaflad›klar› hakk›nda konufltuk. ■ 5. SAYFADA

Manisa’y› çok seviyorlar

Gelecekte Manisaspor’un belkemi¤i olmay› hedefleyen Manisaspor alt- yap›s› yöneticisinden antrenörüne, koordinatöründen personeline sa¤la- d›¤› uyumu; futbola ve yetifltirdi¤i baflar›l› sporculara yans›tmaya çal›- fl›yor. Röportaj konu¤umuz olan Alt- yap›dan Sorumlu Yöneticimiz Emre Hasgör sorular›m›z› yan›tlad›, hedef- lerini anlatt›. ■ 7. SAYFADA

uyumu muhteflem

Manisaspor Store’un k›fl se- zonu ürünleri raflardaki yerlerini ald›. Ürünleri ta- n›tma ifli ise futbolcular›- m›za kald›.

■ 8. SAYFADA

ürünleri çok iddial›

Horozköyspor ile

Akmescitspor aras›nda

(2)

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN

Bülent HASGÖNÜLLÜ • Haflim ELMALI Muharrem KAZER

Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama 236 231 4505

Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:60

Bask› Tarihi: 8 Aral›k 2010

BEYHAN YÖRÜR

Havalar nas›l?

B

irdenbire düflen hava s›- cakl›¤› bizi ilgilendirmi- yor. Yakalad›¤›m›z 2-0 l›k Gaziantep galibiyeti içimizi

›s›tt›. Herkesi sevindiren skor nedeniyle umutlar›m›z yine yükseldi. Geçen hafta üzüntü içindeyken nas›l tak›m›m›z›n yan›ndaysak, bu hafta da ba- flar›l› olduklar› için yine onlar- lay›z. Bu hafta yap›lan maç›n bir baflka özelli¤i de saham›z- da galip gelme ad›na fleytan›n baca¤›n› k›rd›¤›m›zd›r. E¤er flu ana kadar yapt›¤›m›z iç saha maçlar›m›zda baflar›l› olabilsey- dik, biz de lig s›ralamas›nda daha yukar›larda olabilirdik.

Ama bundan sonra yapaca¤›- m›z maçlara iyi haz›rlan›r ve puan alabilirsek, neden daha yukar›lara ç›kmayal›m diye de düflünmeden edemiyor in- san…

Fark›ndal›k yaratmak ad›na sizlerle bu köfleyi paylafl›yor, fikirlerimi yazmaya çal›fl›yo- rum. Kad›n gözüyle spor…

Nereye kadar olabilir ki? Bel- ki, erkekler ve kad›nlar olarak yaflad›¤›m›z ilin her fleyiyle ilgi- lenmeniz gerekti¤ini düflündü- rebilir, biraz fark›ndal›k yarata- bilirim. Afla¤›daki hikayede ise inanc›n›z için yapabilecekleri- niz ve size verilen de¤eri anla- ma, yakalanan f›rsatlar› iyi de-

¤erlendirmenin önemini anla- tamaya çal›flaca¤›m. Bunun yan›nda mesle¤ini iyi yapan herkesin de¤erinin bilinmesini ve kaç›r›lan f›rsatlar›n bir daha geri gelmeyece¤ini, herkesin üzerine düflen görevi lay›k›yla yapmas› dile¤imi yineliyorum.

Kaç K›rlang›ç Kovalad›n›z?

K›rlang›c›n biri, bir adama afl›k olmufl. Pencerenin önüne konmufl, bütün cesaretini top- lam›fl, tüylerini kabartm›fl, gü- zel durdu¤una ikna olduktan sonra küçük sevimli gagas›yla cama vurmufl. T›k-T›k-T›k…

Adam cama bakm›fl. Ama içe- ride kendi iflleriyle u¤rafl›yor- mufl. Biraz meflgulmüfl! Kim- mifl onu iflinden al›koyan? Mi- nik bir k›rlang›ç! Heyecanl›

k›rlang›ç, telafl›n› bast›rmaya çal›flarak, derin bir nefes alm›fl flirin gagas›n› açm›fl, sözcükler dökülmeye bafllam›fl. Hey adam! Ben seni seviyorum.

Nedenini sorma. Uzun zaman- d›r seni izliyorum. Bugün ce- saret buldum konuflmaya. Lüt- fen pencereyi aç ve beni içeri al. Birlikte yaflayal›m.

Adam birden parlam›fl. Yok daha neler? Durduk yerde sen de nerden ç›kt›n flimdi? Ol- maz, alamam demifl. Gerekçe- si de pek sersemceymifl. Sen bir kuflsun! Hiç, kufl insana afl›k olur mu? K›rlang›ç mah- cup olmufl. Bafl›n› önüne e¤- mifl. Ama pes etmemifl, bir sü- re sonra tekrar pencereye gel- mifl, gülümseyerek bir kez da- ha flans›n› denemifl; Adam,

adam! Hadi aç art›k flu pence- reni. Al beni içeri! Ben sana dost olurum. Hiç can›n› s›k- mam. Adam kararl›, adam ›s- rarl›; Yok, yok ben seni içeri alamam demifl. Biraz da kaba m›ym›fl, neymifl laf› k›sa kes- mifl. ‹flim gücüm var, git ba- fl›mdan. Aradan bir zaman geçmifl, k›rlang›ç son kez ada- m›n penceresine gelmifl; Bak so¤uklar da bafllad›, üflüyorum d›flar›da. Aç flu pencereyi al beni içeri. Yoksa, s›cak yerlere göç etmek zorunda kal›r›m.

Çünkü ben ancak s›cakta ya- flar›m. Piflman olmazs›n, seni e¤lendiririm. Birlikte yemek yeriz, bak hem sen de yaln›z- s›n yaln›zl›¤›n› paylafl›r›m de- mifl. Baz›lar›, gerçekleri duy- may› sevmezmifl. Adam bu yaln›zl›k meselesine içerlemifl.

Pek bir sinirlenmifl. Ben yal- n›zl›¤›mdan memnunum de- mifl. Kufltan onu rahat b›rak- mas›n› istemifl. Düpedüz kov- mufl.

K›rlang›ç, son denemesinden de baflar›s›zl›kla ç›k›nca, bafl›n›

öne e¤mifl, çekip gitmifl. Yine aradan zaman geçmifl Adam önce düflünmüfl, sonra kendi kendine itiraf etmifl; Hay be- nim ak›ls›z bafl›m. Demifl ne kadar aptall›k ettim! Beklen- medik bir anda karfl›ma ç›kan bir dostluk f›rsat›n› teptim. Ni- ye onun teklifini kabul etme- dim ki? fiimdi böyle kös-kös oturaca¤›ma keyifli bir vakit geçirirdik birlikte. Piflman ol- mufl olmas›na ama ifl iflten geçmifl. Yinede kendi kendini rahatlatmay› ihmal etmemifl.

S›caklar bafllay›nca, k›rlang›- c›m nas›l olsa yine gelir. Ben- de onu içeri al›r, mutlu bir ha- yat sürerim. Ve çok uzunca bir süre, s›caklar›n gelmesini bek- lemifl. Gözü yollardaym›fl. Yaz gelmifl, baflka k›rlang›çlar gel- mifl. Ama, Onunki hiç görün- memifl. Yaz›n sonuna kadar penceresi aç›k beklemifl ama bofluna. K›rlang›ç yokmufl!

Gelen baflka k›rlang›çlara sor- mufl ama gören olmam›fl.

Sonunda dan›flmak ve bilgi al- mak için bir bilge kifliye git- mifl. Olanlar› anlatm›fl. Bilge kifli gözlerini adama dikmifl ve demifl ki; " K›rlang›çlar›n ömrü 6 ayd›r. Art›k bekleme o k›r- lang›ç bir daha asla geri gel- mez, GELEMEZ"

Hayatta baz› f›rsatlar vard›r, sadece bir kez elinize geçer ve de¤erlendirmezseniz uçup gider. Hayatta baz› insanlar vard›r, sadece bir kez karfl›n›za ç›kar ve de¤erini bilmezseniz kaç›p giderler. Ve asla geri gelmezler. Dikkatli olun... Far- k›nda olun... Ve bir düflünün bakal›m Acaba siz bugüne kadar pencerenizden kaç k›r- lang›ç kovalad›n›z?

Bu hafta Bucasporla

yapaca¤›m›z maçta tak›m›m›za baflar›lar diliyorum. Sayg› ve sevgilerimle…

beyhanyorur@hotmail.com

T

ürkiye Futbol Adamlar› Derne¤i (TÜRFAD) Akhisar fiubesi taraf›ndan düzenlenen "‹nsan- lar Yaflarken An›lmal›d›r" ödül töreni hafta so- nu Akhisar Belediyesi Meclis Salonu’nda yap›ld›.

Çok say›da ismin bir araya geldi¤i törene, Manisas- por Altyap› Teknik Koordinatörü Mümin Özkasap, Akhisarspor’un yeni Manisaspor’un eski antrenörle- rinden Atilla Özcan, Manisa ‹l Hakem Kurulu Bafl- kan› Esat Erifl, TÜRFAD Manisa fiube Baflkan› Nec- mi Temizel ve CBÜ BESYO ö¤retim üyesi Prof. Dr.

Niyazi Eniseler kat›ld›. Ayn› törende ödüle lay›k gö- rülen Manisaspor eski antrenörlerinden Fikri Bayr›l ise sa¤l›k sorunlar› nedeni ile törende yer alamad›.

Geceye konuk olarak eski Bakanlardan Cavit Ça¤- lar, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar, TRT ‹z- mir Bölge Müdürü Muharrem Acar, Türkiye Futbol Adamlar› Derne¤i Genel Baflkan› Y›lmaz Tokatl›, Pehlivano¤lu Marketler zinciri sahibi Ali Pehliva- no¤lu, Keskino¤lu Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Keskino¤lu ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Baflkan›

Ertu¤rul Aytaç kat›ld›.

Futbol, ifl dünyas› ve bürokrasi bir araya geldi

Türkiye Futbol Adamlar› Derne¤i (TÜRFAD) Akhisar fiubesi'nin "‹nsanlar Yaflarken An›lmal›d›r, ödül töre- ni Akhisar Belediyesi Meclis Salonunda yap›ld›.

Hafta sonu gerçeklefltirilen ödül töreni, Akhisar’da düzenlenen en genifl kapsaml› futbol organizasyonu oldu. Törene çok say›da bürokrat, futbol adam› ve spor yönetici kat›ld›. Geçmiflten bugüne futbol ve sporun geliflmesi için üstün hizmetlerde bulunmufl, bürokrat ve spor yöneticisi, spor kulübü yöneticisi, futbol hakem ve gözlemcisi, yazar ve spor yazar›, televizyon spor program› yöneticisi, teknik direktör ve duayen futbolcular, amatör spor yöneticisi ve sponsorlar ödül ald›lar.

Türkiye Futbol Adamlar› Derne¤i Genel Baflkan› Y›l- maz Tokatl› yapt›¤› konuflmada "TÜRFAD Akhi- sar'daki futbol camias›n› birlefltirici, toplay›c› bir arzu ve giriflim sonucu kurulmufl önemli bir kurumdur.

‹nsanlar Yaflarken An›lmal›d›r, ödül törenini 10 kez yapt›k, Akhisar fiubemizde ilkini bu gece yap›yor.

‹çimizde ödül alanlar Türk sporuna, Türk futboluna kendi meslek dallar›nda çok de¤erli hizmetler ver- mifl kiflilerdir. Geriye bakt›¤›n›zda acaba ben ne yap- t›m, ne b›rakabildim, gibi bir sayg›y› bir hizmeti gö- rebilmektir. Bu geceyi anman›n da bir vefan›n çok güzel bir örne¤idir. Bu örne¤i sizlerle beraber yaflat- t›¤› için TÜRDFAD Akhisar fiubesine baflkan ve yö- netim kururluna teflekkür ederim" diye konufltu.

Akhisar Belediye Baflkan› Salih H›zl› "Biz Akhisar'da birçok konuda, uluslararas› toplant›lara ev sahipli¤i yapt›k. ‹lk defa böyle genifl kat›l›ml› ve etkin bir toplant› gerçeklefltiriyoruz. Bu toplant›da gerçekten büyük bir heyecan ve mutluluk duydum. Sizleri Ak- hisar'da görmekten çok mutlu oldum. San›r›m futbol futbol olal› ilk defa böyle bir güzelli¤e ev sahipli¤i yapt›" dedi.

Eski Bakanlardan Cavit Ça¤lar ise; "Akhisar'›n bu güzel salonunda çok güzel bir topluluk ve güzel bir nostalji yaflan›yor. Çocuklu¤umun uzun y›llar›n›

Akhisar'da geçirdim. ‹lkö¤retim ve liseyi Akhisar'da okudum. Beni bütün Türkiye Bursal› diye bilir ama ben Akhisarl›y›m. Bu akflam burada gördü¤üm bir fley var. Spor her fleyin üstünde, uzun y›llar spor yöneticili¤i yapt›m. TÜRFAD Akhisar fiubesi baflkan ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum" diye konufltu .

Gecede Bürokrat ve Spor Yöneticisi Ödülünü alan TFF Yönetim kurulu üyesi Arif Koflar "Bu ödü- lü TFF Baflkan› Mahmut Özgener ad›na ve kendi ödülümü al›yorum. Kendileri bu akflam sizlerle be- raber olmak istiyordu ancak toplant›lar› nedeniyle bizimle beraber olamad›" dedi.

Spor Kulübü Yöneticisi Ödülünü; BJK Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç So¤anc›o¤lu ad›na Akhisar Beflkitafll›lar Dernek baflkan› Dr. U¤ur Hakan Hala- za, Eski Belediye Baflkan› Ahmet Dutlulu, Akhisars- por Eski baflkan› H. ‹brahim Do¤an, Akhisarspor eski baflkan› Ömer ‹flçi, Akhisar Belediyespor Bafl- kan› Hüseyin Eryüksel.

Futbol hakem ve Gözlemciler Ödülünü; Eski hakem Necmi Temizel, Futbol Hakem ve Gözlem- cisi Av. Birtan Taflk›nlar

Spor Yazarlar› Ödülünü; Ertu¤rul Özkök ad›na Konak Belediye baflkan dan›flman› Bülent Sa¤lam, Sabah Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Erdal fiafak, Avni Erboy, Atilla Çimen, Haldun Akyüz, Kenan Molla

TV Spor Program Yöneticisi Ödülünü; "Bank Asya Günlü¤ü" program› ile Onur Ünlü, Hedef Süper Lig program ile Erdo¤an Ar›kan, Hedef Süper Lig Ferit Y›lmaz

Teknik Direktörler Ödülünü; Akhisarspor eski Teknik Direktörleri Fikri Bayr›l, Atilla Özcan, Turgay Meto, Mümin Özkasap.

Duayen futbolcular ödülünü; Suat Ak, Arma¤an Özefl ald›.

Taraftarlar Koflar’› ziyaret etti

B

aflkan Okay, ziyarette der- nek çal›flmalar› hakk›nda Koflar’a bilgiler vererek Gaziantepspor maç›nda rakip ta- k›m taraftarlar›n› en iyi flekilde a¤›rlad›klar›n› ifade etti. Mani- saspor taraftar›n›n, Türkiye’nin en centilmen taraftar› oldu¤unu belirten Okay, "Federasyonun bu konuda önemli çal›flmalar yapt›-

¤›n› biliyoruz. Antep maç›nda rakip tak›m taraftarlar›yla kol ko- la maç izledik. Bundan sonraki haftalarda da bu tür faaliyetleri- miz sürecek. Tak›m›m›z› destek- lerken, ayn› zamanda fair-play çerçevesinde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Federasyo- nun fair-play ödülünü almak ve mavi bayra¤› stad›m›zda dalga- land›rmak, bizi çok mutlu eder."

dedi.Okay, ayr›ca, dernek bina- s›na geçtiklerini; ancak televiz- yonun yan› s›ra birtak›m eksikle- ri bulundu¤unu, resmi aç›l›fla Devlet Bakan› ve Baflbakan› Yar- d›mc›s› Bülent Ar›nç’› bekledik- lerinin de vurgulad›.

"Manisaspor

taraftar›, kibar ve centilmendir"

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar da derne¤in eksiklerinin tamamlanaca¤›n›n sözünü vere- rek, federasyonun fair-play ko- nusunda daha önce önemli ça- l›flmalar yapt›¤›n›, bu y›l da böy-

le bir çal›flma içerisinde oldukla- r›n› ifade etti.

Koflar, Manisaspor taraftar›n›n fair-play anlam›nda çok yol ald›-

¤›n› kaydederek, "Centilmenli¤i her zaman ön planda tutan ta- raftarlar, 1 milyon dolar para ödülünü tak›m›na kazand›r›yor.

Bu sezon da böyle bir çal›flma- m›z olacak. Manisaspor taraftar›, kibar ve centilmendir. Saha ka- patma olay› yaflamayan örnek flehirlerden biriyiz. Bu centil- menli¤in sürmesini temenni edi- yorum. fiehrimin tak›m›na des- tek oldu¤unuz için sizlere bir ödül de ben veririm." diye ko- nufltu.

1965 Manisaspor Taraftarlar Derne¤i Baflkan› Yasin Okay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar’› makam›nda zi- yaret ettiler.

Ödül töreni de¤il, futbolun da zirvesi oldu

(3)

Altyap› örne¤i

G

örebilece¤imiz en güzel futbol oyunlar›ndan biri olan Barce- lona Real Madrid maç›ndan sonra art›k herkes taraf›nda futbolun gelebilece¤i en son noktalar da ko- nuflulmaya baflland›. Bu maç›n seyre- derken bafllayan futbol yorumlar› her türlü gündem maddesinin ötesinde yer buldu. Herkesin keyif ald›¤› ve konufltu¤u nokta baflka olur iken dik- katli gözler ve futbolun do¤as›n› bi- lenler altyap›n›n önemine bir kez da- ha göndermelerde bulundu. Her ne kadar genel izleyici ve konuflucular taraf›ndan sadece iflin sonuç k›sm›

olan oynanan oyun daha fazla yer edinse de altyap›n›n gücü vurguland›.

Yorumun en kolay yan› olan "ne oyuncular› var" ve "flu oyuncu ne ka- dar yetenekli" k›sm›ndan bafllayan yorumlardan, etnik kimli¤e gönder- meler yapan futbol sosyolojisi konufl- maya sevenlere kadar oluflan aç›n›n içinde herkes için konuflulacak bir fley mutlaka vard›.

‹lgimiz ve çal›flt›¤›m›z alan ile ilgili olarak iflin altyap› bafll›kl› taraflar›

merak›m›z› daha çok celbeden k›sm›

idi. Maç sonras› futbol konuflucular›- n›n her zamanki gibi "Barcelona yendi o halde o model do¤rudur.

Haydi biz de genç oyuncular› oyna- tal›m. Çok pas yapan bir tak›m üze- rine çal›flal›m" s›¤l›¤›nda kalmalar›

iflin özü olan uzun vadeli ve tam an- lam›yla planlanm›fl bir altyap› organi- zasyonunu gözden kaç›rmalar›na ne- den oldu.

Oysa ki; konuya hakim olanlar, bu ve benzeri modelleri az da olsa ince- leme zahmetine katlananlar bunun y›llar öncesinden bafllayan bir orga- nizasyon oldu¤unu, bu oyuncu seç-

me gelifl- tirme ve oyun mo- delinin dünden – bugün bir

ç›rp›da olmad›¤›n›, büyük bir çaba ve emek karfl›l›¤›nda oldu¤unu gayet iyi biliyorlar.

Dünyan›n en çok bonservis bedeli ödeyen tak›m› Real Madrid ile ülke- miz tak›mlardan daha az bonservis ödeyen bir tak›m aras›ndaki maç› de-

¤erlendirirken biraz daha dikkatli ba- k›ld›¤›nda her fleyin planl› bir flekilde organize edildi¤ini gayet net görebili- riz. Tak›m›n oyuncu yap›lanmas›n›n d›fl›ndaki bütün planlamalar›n›n da buna benzer bir flekilde yap›ld›¤› ve hiçbir fleyin tesadüfi olmad›¤› da ga- yet net önümüze ç›k›yor. Üyelerin aidiyetinden, bölge tak›m› olman›n avantaj›, teknik heyet seçimi dahil her fley modern ve uzun süreli bir organizasyon eseri.

Barcelona uç ve ilgi çekici örnek ol- du¤u için daha net görebiliyoruz el- bette. Planlanm›fl ve uzun vadeli yat›- r›mlar› B.Dortmund ve Mainz örnek- leri ile de çeflitlendirebilmek de mümkün.

Bu örneklerden ç›kar›lmas› gereken fleyler ve uygulanabilecek modelleri sadece "ne güzel, biz de yapmal›y›z"

sözlerinin ötesinde Ülkemiz ve fleh- rimiz için de uygulamaya koymaya bafllamak zorunday›z. Aksi bir mod- elin uzun süreli ayakta kalmas› pek de olas› de¤il. Yapmaya uygulamaya bir yerden bafllamak da flart. Yoksa çok yetersiz tesislere sahip, nüfus bafl›na futbol sahas› en az bir flehrin insan› olarak hayal mi kuruyorum.

B

aflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Türkiye Fut- bol Federasyonu (TFF) Baflkan› Mahmut Öz- gener ve beraberindeki heyeti kabul etti. Be- fliktafl'taki Baflbakanl›k Çal›flma Ofisinde, spordan sorumlu Devlet Bakan› Faruk Nafiz Özak ve Maliye Bakan› Mehmet fiimflek'in de kat›l›m›yla gerçekleflen

kabul, bas›na kapal› yaklafl›k 1 saat sürdü.

Kabulde, TFF Baflkan› Mahmut Özgener, Manisas- por Kulübü Baflkan› Kenan Yaral›, Fenerbahçe Kulü- bü Baflkan› Aziz Y›ld›r›m, Galatasaray Kulübü Bafl- kan› Adnan Polat, Befliktafl Kulübü Baflkan› Y›ld›r›m Demirören, Trabzonspor Kulübü Baflkan› Sadri fie- ner, ‹stanbul Büyükflehir Belediyespor Kulübü Bafl- kan› Göksel Gümüflda¤, Kayserispor Kulübü Baflkan›

Recep Mamur, Karabükspor Kulübü Baflkan› Feridun Tankut, Kas›mpafla Kulübü Baflkan› Hasan Hilmi Öksüz, Antalyaspor Kulübü Baflkan› Hasan Ak›nc›- o¤lu, Sivasspor Kulübü Baflkan› Mecnun Odyakmaz ve Eskiflehirspor Kulübü Baflkan› Halil Ünal yer ald›.

Toplant›da, sporda fliddet ve düzensizli¤in önlenme- sine dair 5149 say›l› yasada yap›lmas› planlanan yeni düzenlemelerin yaklafl›k 1,5 y›ld›r sürüncemede kalmas› nedeniyle yaflanan s›k›nt›lar masaya yat›r›ld›. Baflbakan Erdo¤an’›n sorunlar›n acilen çözülmesi ve üzerinde anlaflmaya var›lan metnin komisyondan geçerek yasalaflmas› konusunda güvence verdi¤i bildirildi.

Baflbakan futbol kulüp baflkanlar›yla görüfltü

Manisa 19 May›s Stadyumu aç›k tribününün üstünün kapat›lmas› için Manisaspor taraf›ndan haz›rlanan proje için Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü’nden onay ç›kt›. Pazartesi günü bafllayan çal›flmalar 100 günlük ifl süresinin ard›ndan tamamlanacak.

T

FF Yönetim Üyesi Arif Koflar’›n 19 May›s Stadyumu’nda aç›k veya kale arkas› tribünün kapat›lmas› için TFF taraf›ndan ödenek sa¤la- naca¤›n› aç›klamas› sonras›nda Manisaspor taraf›n- dan aç›k tribün için haz›rlanan ve Manisa Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü taraf›ndan Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü’ne gönderilen proje hayata geçti.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan gelen proje onay›n›n ard›ndan aç›k tribünün üstünün ka- pat›lmas› için çal›flmalar bafllad›.

100 günde tamamlanacak

Projenin detaylar› hakk›nda bilgi veren Manisaspor Yat›r›m ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Efendio¤lu, çal›flmalar›n kapal› tribünün çat›s›n›n yap›m›n› gerçeklefltiren Taykon Çelik fir- mas› taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirterek, "Projenin ilk etab›nda çat› direkleri dikilecek. Çelik konstrüksyon olacak çat› 100 günlük bir çal›flman›n ard›ndan ha- z›r hale gelecek. Aç›k tribünün üstü kapand›¤›nda 19 May›s Stadyumu’nun atmosferi tamamen de¤i- flecek." dedi.

S›rada kale arkas›

tribünler var

Manisaspor Asbaflkan›

Stat ve Tesisler Sorumlu- su Ersin Öztafl ise TFF Baflkan› Mahmut Özgener ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar’›n aç›k tribünün üstünün kapat›l- mas› için sa¤lanan ödenekte büyük kat- k›lar›n›n oldu¤unu söyledi. Öztafl, tek düflün- celerinin Manisal›lar›n daha iyi flartlarda maç iz- lemelerini sa¤lamak oldu¤unu belirterek, "Yeni sezonda ki hedefimiz ise kale arkas› tribünlerin üs- tünü kapatmak." diye konufltu.

Aç›k tribünün üstü

100 günde kapan›yor

TFF Baflkan› Mahmut Özgener, Baflkan›m›z

Kenan Yaral› ve kulüp baflkanlar› Baflba-

kan Recep Tayyip Erdo¤an ile görüfltü.

(4)

Spor Toto Süper Lig 16. hafta karfl›laflmala- r›nda görev alacak hakemler aç›kland›. Ma- nisasporumuzun deplasmanda Bucaspor ile oynayaca¤› karfl›laflmay› Trabzon bölgesi hakemlerinden Bar›fl fiimflek yönetecek.

Karfl›laflmada fiimflek’in yard›mc›l›klar›n›

Cem Satman ve Serdar Diyadin yapacak.

Maç›n 4. hakemi ise Mürvet Sezer.

Maç›n hakemi Bar›fl

fiimflek

‹nand›lar baflaracaklar ‹nand›lar baflaracaklar

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, ligde bulundu¤umuz yerden fazla memnun olmad›klar›n› belirterek, "Özellikle tehlike bölgesine puantaj olarak yak›n kalmak istemiyoruz. Dezavantajl› de¤il, avantajl› olmak istiyoruz." dedi.

Samba devam edecek

M

anisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bu hafta Ege'nin 2 Süper Lig tak›m›n›n karfl› karfl›ya gelece¤ini söyledi. Her iki tak›m aç›s›ndan da puan s›ralamas›

ve ligdeki konumun önemli oldu¤unu belirten Karaman, Bucaspor'un geçti-

¤imiz hafta Trabzonspor tak›m› karfl›- s›nda iyi mücadele etti¤ini söyledi.

Karaman, "Bulundu¤umuz yerden fazla memnun de¤iliz. Özellikle tehli- ke bölgesine puantaj olarak yak›n kalmak istemiyoruz. Dezavantajl› de-

¤il, avantajl› olmak istiyoruz. Oyun- cular›m›z geçti¤imiz önemli bir gali- biyet ve 3 puan ald›lar. Kazan›rken de eksiklerimizi oyuncu arkadafllar›m›z- dan belirleyip, daha do¤ru fleyler yapma azmindeyiz. Onun için fazla konuflmaktan ziyade hafta sonuna kadar çal›flal›m, ondan sonra 90 daki- ka içerisinde futbolcu arkadafllar›m›z iyi bir mücadele gösterip sonucu ala- caklar zaten." dedi.

"‹sim listesi yok"

Gazetecilerin devre aras›na yönelik transferlere iliflkin sorular›n› da ce-

vapland›ran Teknik Direktör Hikmet Karaman, ''Rakiplerimize bakaca¤›z, hangi oranda güçleniyor, biz ne du- rumday›z, oyuncular›mla s›k s›k görü- flüyorum. Yabanc› statüsünde ise flöyle bir durum var, yabanc› oyuncu- lar›n bir ço¤unun oynamas› gereki- yor. 10 yabanc›dan 3-4'ünü kadroya indiremiyorsan, 3-4'ü oynayam›yorsa o zaman yabanc› alman›n da bir anla- m› kalm›yor. E¤er alacaksan gerçek- ten iyisini bulman laz›m. Kendi içi- mizde oyuncu ç›karabilmeliyiz. fiimdi isim listesi falan yok. Baz› arkadafllar gazetelerde yaz›yor, 'o gitti, bu gitti diye' öyle bir fley yok. Biz oyuncular›- m›z›n hepsi ile birlikte çal›fl›yoruz.

Ama lig bititikten sonra mutlaka hem kulübün lehine olan kararlar› verece-

¤iz. Oyuncular›m›z› da bu konuda öz- gür b›rakaca¤›z. ‹htiyac›n›z varken bu bizim en iyi oyuncumuz, ondan sonra ben seni istemiyorum gibi düflünce- miz de yok. Dolay›s›yla dürüst, aç›k davran›p bizde 2. yar›ya eksik bölge- lerimizde alternatif oyuncu say›s›n›

ço¤alt›p en iyi flekilde haz›rlanmak is- tiyoruz. Transfer böyle.'' dedi.

de¤il, avantajl›

olmak istiyoruz

M

anisasporumuz Spor Toto Sü- per Lig’in 16. haftas›nda 11 Aral›k Pazar günü Bucaspor ile karfl› karfl›ya gelecek. ‹zmir Alsan- cak Stad›’nda oynanacak karfl›laflma saat 17:00’de bafllayacak. Siyah-be- yazl›lar ligi avantajl› bir puanla bitire- ceklerine ve bunu da baflaracaklar›na inan›yorlar.

Gaziantepspor maç›nda al›nan galibi- yet ile ligde yeniden ç›k›fla geçen Ma- nisaspor, bu hafta Bucaspor’u da ye-

nerek ligin ikinci yar›s› öncesinde ra- kiplerine göre avantajl› bir konuma gelmek istiyor. Bucaspor maç›n›n ha- z›rl›klar›n› Tar›k Alm›fl Spor Tesisle- ri’nde bütün h›z›yla sürdüren siyah- beyazl›larda kart cezal›s› ‹saac ve Al- manya’da tedavisi devam eden Niza- mettin d›fl›nda eksik futbolcu bulun- mazken; Eren Ayd›n, Joshua Chris- topher Simpson, Mehmet Güven, Murat Erdo¤an ve Ömer Aysan Bar›fl sar› kart cezas› s›n›r›nda bulunuyorlar.

T

ak›m kaptan›m›z Burak Özsaraç ve Bucaspor kaptan›

‹brahim Da¤aflan, Cumartesi günü oynanacak karfl›lafl- ma öncesinde dostluk mesajlar› verdiler. ‹ki kaptan karfl›laman›n Ege’ye yak›fl›r bir maç olaca¤›n› belirterek her iki tak›m›n taraftar›n› Alsancak Stad›’na davet ettiler.

Cumartesi günü oynanacak Ege derbisi öncesinde Manisas- por kaptan› Burak Özsaraç ve Bucaspor kaptan› ‹brahim Da-

¤aflan, ‹zmir’de bir araya geldiler. Kaptanlar Manisaspor ve Bucaspor’un Ege’nin süper ligdeki temsilciler oldu¤unu be- lirterek, "Cumartesi günü tüm Türkiye’ye, Ege’ye yak›fl›r bir maç izlettirece¤iz. Bu maç dostlu¤un kazand›¤› bir maç ola- cak." dediler.

Tak›m kaptan›m›z Burak Özsaraç, Bucaspor’un ligde daha iyi yerleri hak etti¤ini belirterek, "Bucaspor’un ligde istedi¤i yerlere gelecektir." diye konufltu. Bucaspor kaptan› ‹brahim Da¤aflan ise Cumartesi günü maç› etkileyecek tek olumsuz- lu¤un Alsancak Stad›’n›n zemini oldu¤unu söyledi.

Foto:MEDYASPOR

EGE’YE YAKIfiIR B‹R MAÇ OLACAK

M

anisasporu- muzda Gazian- tepspor maç›n- da att›¤› gol sonras›nda büyük bir mutluluk ya- flarak samba yapan Breziyal› futbolcumuz Kahe, samban›n Bucas- por maç›nda da devam edece¤ini söyledi. Ga- ziantepspor maç›nda att›¤› golün kendisi için büyük önem tafl›d›¤›n›

kaydeden futbolcu mo- tivasyonunun üst sevi- yede oldu¤unu belirte- rek, "Hocam bana gö- rev verirse, elimden ge- lenin en iyisini yapmak için çal›flaca¤›m.

Bucaspor’u yenerek puan avantaj›m›z› art- t›rmak istiyoruz" fleklin- de konufltu.

(5)

TARAFTARIMIZ NE D‹YOR?

■ Mümin fiengüler:

“Bucaspor’u da yenip yolumuza devam ederiz”

Tak›m›m›zla gurur duyuyoruz. Kendi evimizde ald›¤›m›z galibiyetlerin devam›n› diliyoruz. fiampiyonluk görmüfl tak›mlara karfl› ald›¤›m›z sonuçlar› kendi puan

s›ralamam›zdaki di¤er tak›mlarsa karfl› almay› da diliyoruz. Önümüz- deki Bucaspor maç› ile 3 puan› al›p yolumuza devam edece¤iz.

■ Gürkan Beytekin:

“Evimizde puan kaybetmeyelim”

Biz sadece iyi zamanlarda de¤il iyi günde kötü günde tak›m›z›n

yan›nday›z. ‹stanbul tak›mlar›na karfl›

ald›¤›m›z galibiyetler gururumuzu okfluyor. Ligin alt s›ralar›ndaki di¤er tak›mlara karfl› ayn› baflar›l› sonuçlar›

almak istiyoruz. Evimizde ald›¤›m›z 1 puan bile deplasmanda ald›¤›m›z 3 puan de¤erinde bu nedenle evimizde puan kazanmak istiyoruz.

■ Ramazan Aktafl:

“Daha baflar›l›

olaca¤›z”

Hikmet hocam›n gelmesi ile tak›m yeniden do¤du. Bunu ald›¤›m›z sonuçlarla da görmekteyiz. En önemli hedefimiz evimizde puan ver- memek ve tüm maçlarda ayn› oyun kalitesini ortaya koymak. Son maç- larda ald›¤›m›z sonuçlar ilerleyen dö- nemde yakalayaca¤›m›z baflar›lar›n habercisi. Bursaspor’un geçen y›l al- d›¤› baflar›y› biz neden almayal›m.

■ Y›ld›r›m Çetin:

“Altyap› yat›r›m›

yak›nda etkisini gösterecektir”

Manisaspor bizim her fleyimiz. Ma- nisaspor’un ald›¤› baflar›lar önümüz- deki süreçte çok daha iyiye gidecek.

Manisaspor’un özellikle altyap›da ya- paca¤› yat›r›mlar, uzun vadede tak›- m›m›za katk› sa¤layacak. Önümüz- deki maçta baflar›lar diliyorum.

Ö

rnek bir futbolcu olman›n ya- n›nda tam bir profesyonel olan Oumar Kalabane tak›m›n en se- vilen oyuncular›ndan biri. 2007’de Ma- nisaspor’a transfer olan baflar›l› oyun- cumuz toplam 7 antrenör ile çal›flt› ve 2 y›l süper lig, 1 y›l Bank Asya 1.Lig- de ter döktü. Örnek bir baba ve iyi bir efl olan Oumar futbol d›fl›ndaki tüm zaman›n› ailesi ile geçiren tam bir aile reisi. Taraftar›n sevgisinin karfl›l›kl› ol- du¤unu söyleyen Oumar, ailesinin de Manisa’y› çok sevdi¤ini belirtiyor.

Fransa’dan gelen futbolcumuzun Tür- kiye’ye al›flmas› çok uzun sürmemifl.

Türk kültürüne çok kolay ayak uydu- ran Kalabane ailesi yine de do¤duklar›

ülke olan Gine’nin yemeklerini özle- meden edemiyorlar. Al›fl›lm›fl röportaj- lar›n aksine bu defa ilk sorular› bayan Kalabane‘ye sorduk. Manisasporlular›n Oumar’› sevmelerinin kendisini gurur- land›rd›¤›n› söyleyen ‹kbal Kalabane evdeki Oumar’› anlatt›.

Oumar evde nas›l bir yap›ya sa- hip?

Oumar çok esprili, e¤lenceli ve nefleli biridir. Anlay›fll› ve herfleye çok kolay uyum sa¤layan sevecen bir yap›s› var.

Ancak oldukça profesyonel. Söz konu- su antrenman ve maçlar olunca bir dakikan›n bile onun için önemi vard›r.

Türkiye’den transfer teklifi geldi-

¤inde neler düflündünüz?

Türkiye’den teklif geldi¤inde Fran- sa’da yafl›yorduk. O zaman Vestel, Manisaspor’un sponsoruydu. Oumar biraz araflt›rd›ktan sonra kabul etmeye karar verdi. K›z›m›z Rima çok küçük oldu¤u için ben biraz tereddütte kal- d›m ama Oumar yan›m›zda olduktan sonra nerede oldu¤umuzun önemi yoktu.

Al›flman›z zor oldu mu?

Dil sorununu düflünmezsek kolay al›fl- t›m. Burada insanlar sürekli yard›m et- meye çal›flan sevecen ve s›cakkanl›lar.

Hatta ilk baflta çok flafl›rt›c› boyutta bulmufltum. Bu Türk kültürünün misa-

firperverli¤e verdi¤i önemden kaynak- lan›yormufl. Y›llar geçtikçe bunu anla- d›m.

K›z›n›z Rima Manisa’ya al›flt› m›?

Buras› ile ilgili neler düflünüyor?

Rima 2 yafl›na gelinceye kadar s›k s›k ailemin yan›na Belçika’ya gidip gel- dim. Uzun yolculuklar ve onun çok küçük olmas› benim için biraz zor ol- du. Ancak Manisa’da da Belçika’da da onun en yak›n arkadafllar› ben ve babas›y›z. Bu nedenle onun içinde be- nim içinde ailece bir arada oldu¤umuz sürece nerede oldu¤umuz pek fark et- miyor.

Rima yaramaz bir çocuk mu?

Her çocuk kadar diyebilirim. Çok ha- reketli ve oyun oynamay› çok seviyor.

Burada bizim d›fl›m›zda oturdu¤umuz sitede bulunan komflu ailelerin çocuk- lar› ile oyun oynuyor. Benim gibi Ri- ma’n›n da Türkçe bilmemesi onu biraz zorlasa da etraf›ndaki insanlarla çok kolay iletiflim kurabiliyor.

ManisaSpor Gazetesi olarak ol- dukça iyi a¤›rland›¤›m›z Kalaba- ne’lerin evinde bir gün nas›l geçi-

yor. Ailenin reisi Oumar anlatt›.

“Eflim ve k›z›m hayattaki en önemli varl›klar›m. Onlar benim güç ve enerji kayna¤›m. Türkiye’de olduklar› zaman antrenman ve futbol d›fl›nda kalan her an›m›z› beraber geçiriyoruz. Beraber al›flverifle gidiyor, televizyon izliyor ai-

lece oyun oynuyor ve çok e¤leniyoruz"

En çok neye gülüyorsunuz?

Eflim ‹kbal’de ben de gülmeyi hayat›- m›z›n her alan›nda çok severiz. Bu ne- denle çok uyumluyuz. Ancak ben 4 yafl›ndaki k›z›m Rima’n›n sorular›na

çok gülüyorum, ‹kbal’de ben onu k›z- d›rmak için g›d›klad›¤›mda çok gülü- yor. Bu durum herkesi güldürüyor.

Beraber oynuyoruz dediniz, ailece oynad›¤›n›z oyunlar var m›?

Evet, akflam antrenmandan geldi¤im- de lang›rt oynuyoruz. Herkes rakibimi eflim zannedebilir ama benin en diflli rakibim k›z›m Rima, eflimle rakip ol- du¤umda en fanatik taraftar›m oluyor.

Manisaspor’da 4. sezonunu yafl›- yorsun ve aral›ks›z top koflturan en eski oyuncumuzsun. 4 y›l›

özetlesen neler söylersin?

Manisa’y› ve Manisaspor’u çok sevi- yorum. Manisaspor’u bir camia olarak düflünürsem, çal›flan›ndan yöneticilere taraftarlardan tak›m arkadafllar›ma ka- dar herkes bana sevgisini hissettiriyor.

Manisaspor formas›yla süper Lig de de, Bank asya 1. Ligde de forma giy- dim. Tak›m›n çok kötü oynad›¤› za- manlar› da, devleri kolayca yendi¤imiz zamanlar› da taraftar›m›z ile beraber gördüm. E¤er bu tak›mda biraz bafla- r›l› olduysam ve bu kadar uzun süre burada kald›ysam, bu profesyonelli¤in yan›nda, camia ile aramdaki sevgiden kaynaklan›yor.

4 y›l boyunca birçok hoca ile ça- l›flt›n. En baflar›l› buldu¤un han- gisiydi?

Toplam 7 Antrenör ile çal›flt›m. Fran- sa’dan geldi¤imde Manisaspor’a adapte olmam 4-5 ay sürdü. Bunun nedeni, görev yeri ve mevkiimden baflka hiçbir yerde al›flkanl›k ve pro- fesyonellik gere¤i oynamamd›. Ancak Manisaspor’a geldi¤imde herkes her yerde olabiliyordu. Yani sonunda gol

olsun da kimin nereye kofltu¤u ne yapt›¤› çok önemli de¤ildi. Bulundu-

¤um düzene zor da olsa al›flt›m. Bu biraz da komik buldu¤um bir durum- du asl›nda. Ancak Avrupa’daki futbolu en iyi bilen, en çok topla oyun oyna- tan, en çok taktik gelifltiren ve her maça göre taktik de¤ifltiren tek antre- nör Hikmet Karaman. Bunun böyle ol- du¤unu oynad›¤›m›z futboldan da ko- layca görebilirsiniz.

Kaptanl›k pazuband›n› tak›yor, tak›m›n a¤abeyli¤ini üstleniyor- sun. Tak›m›n uyumu ve iletiflimi- ni nas›l de¤erlendiriyorsun?

Tak›m›m›zdaki her oyuncu özellikleri olan ve iyi futbolcular. Bir tak›m› ara- ba gibi düflünün. Ne kadar kaliteli olursa olsun, e¤er floför arabay› nas›l kullanaca¤›n› bilmiyor ise, Ferrariyi bi- le yürütemez tam verim alamazs›n›z.

Hikmet hoca iyi bir floför, bu nedenle oyuncular›n özelliklerini maça ve tak- ti¤e göre kullanmay› biliyor.

Taraftarlar›m›z›n en çok sevdi¤i oyunculardans›n, onlara neler söyleyeceksin?

Taraftar› çok seviyorum. Az ama tak›- m›n› seven bir grup. Futbolcu için ta- raftar çok önemlidir. Taraftar›n maç öncesinde oyuncular› tek tek tribüne ça¤›r›p 3’lü alk›fl yapt›rmas› inan›lmaz bir motivasyon sa¤l›yor. Bunu bende çok seviyorum, tak›m arkadafllar›m da.

Daha çok kifli maça gelsin, daha kala- bal›k bir seyirci önünde oynayal›m ki bizde kendi evimizde oldu¤umuzu hissedelim. Belki her maç stad›m›z tam dolmaz ama en az›ndan ço¤unluk sa¤lansa yeter. Onlar› yan›m›zda ve destekçimiz olarak görmek istiyoruz.

Dört y›ld›r Manisaspor’un defans›nda baflar›yla göre yapan taraftar›n sevgilisi Oumar Kalabane evinin kap›lar›n›

ManisaSpor Gazetesi’ne açt›. Efli ‹kbal ve K›z› Rima ile Manisa’da yaflayan baflar›l› futbolcumuz Oumar Kalabane ile hedefleri , aile yaflam› ve Türkiye’ye geldi¤i ilk günden beri yaflad›klar› hakk›nda konufltuk.

Belediye maç› biletleri 14 Aral›k’ta sat›fla ç›k›yor

T

ürkiye Futbol Federasyonu Baflkan› Mahmut Özgener liderli¤indeki TFF heyeti "Spor Kulüplerinin Sorunlar› ile Sporda fiiddet Sorununun Araflt›r›larak Al›nmas› Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" için kurulan TBMM Araflt›rma Komisyonu ile biraraya geldi. Ankara'daki toplant›da Baflkan Özgener'in yan›s›ra TFF 1.Baflkan Vekili Lutfi Ar›bo¤an, TFF Bafl Hukuk Müflaviri Prof. Dr. ‹lhan Helvac› ve hukuk müflavirli¤i yetkilileri ile

Araflt›rma Komisyonu üyesi milletvekilleri yer ald›. Komisyon Baflkan› Naz›m Ekren'in sunumu ile söz alan TFF Baflkan› Özgener, ''Bugünkü toplant› çok s›cak gündem maddelerine denk geldi. Bu davetiniz çok önceydi. Futbolda görmek istemediklerimi- zi gördük. TFF olarak fliddetin üstesinden tek bafl›na gelemeyiz. Bizim futbolcu, tek- nik direktör ve yöneticilere ceza verme yetkimiz var. Emniyet ile iflbirli¤ine haz›r›z.

Stadlardaki kamera sistemi odas›nda futbol federasyonu olmal›d›r'' dedi.

Cezalar›n ne kadar cayd›r›c› olursa, bu iflleri önleyebileceklerini belirten Mahmut Öz- gener, flöyle devam etti: "Tribünlerdeki seyirci azl›¤›n›n nedeni fliddet olaylar›d›r.

Mevcut yasa fliddet olaylar›n› önlemede yetersiz kalmaktad›r. Eylemleri yapanlar›n yan›na kâr kalmaktad›r. Kulüpler bunun cezas›n› çekiyor. Onlar›n eli kolu ba¤l›." Bafl- kan Özgener ayr›ca yeni yasan›n ç›kmas› ile birlikte saha kapatma cezas›n› da kald›- racaklar›n› belirtti. Komisyon baflkan› ‹stanbul Milletvekili Naz›m Ekren de görüflme- nin sonunda, TFF Baflkan› ve beraberindeki heyetten spor kulüplerinin mali durumla- r› ile ilgili 1 ay içinde bir rapor göndermelerini istedi.

TFF Heyeti, TBMM Araflt›rma Komisyonu ile biraraya geldi

Manisaspor’un 19 Aral›k Pa- zar günü saat 14:00’te, 19 May›s Stadyumu’nda ‹stan- bul BfiB ile oynayaca¤› Spor Toto Süper Lig 17. hafta kar- fl›laflmas›n›n biletleri 14 Ara- l›k Sal› günü saat 11:00’de Manisaspor Store Çarfl› fiu- besi’nde, Biletix internet si- tesinde ve Biletix Ça¤r› Mer- kezi’nde sat›fla ç›kacak. Bi- letlerin sat›fl› maç günü ise Biletix stat giflelerinde devam edecektir.

‹stanbul BfiB maç›n›n bilet fiyatlar› flöyle:

Kapal› üst ...: 20 TL Kapal› alt A-C...: 10 TL Aç›k...: 5 TL Spil ve Gediz Kale arkas›...: 3 TL Misafir...: 3 TL

Onlar Manisa’y› çok seviyor

(6)

S U D O K U B U L M A C A

● ÇÖZÜMÜ HAFTAYA

T

arzan, Gaziantepspor’u yenerek ilk yar›n›n son haftalar›na do¤ru çok önemli bir 3 puan› hanesine yazd›rarak ligde rahat bir nefes ald›.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Sosa'n›n sol kanattan ceza alan›na ortalad›¤› top Yalç›n'›n vuruflunda kaleci ‹lker'den döndü. To- pu tamamlamak isteyen Orhan'›n vu- ruflunda top üstten auta gitti.

16. dakikada ceza sahas›na giren Yi¤it

‹ncedemir'in pas›yla kale alan› önünde topla buluflan ‹saac'in vuruflunda topu kaleci uzaklaflt›rd›.

23. dakikada ceza sahas› içinde kale- ciyle karfl› karfl›ya kalan Simpson'un yerden vuruflunda top kaleciden döne- rek, tehlike bölgesinden uzaklaflt›.

32. dakikada Gaziantepspor ata¤›nda kaleci ile karfl› karfl›ya kalan Popov'un vuruflunda kaleci ‹lker son anda uza- narak topa sahip oldu.

35. dakikada Murat Erdo¤an'a yapt›¤›

faulle 9 dakika içinde ikinci sar› kart›-

n› gören Zurita, k›rm›z› kartla oyun d›- fl›nda kald›.

39. dakikada ‹saac'in sa¤ kanattan ce- za sahas›na gönderdi¤i ortada Gazian-

tepsporlu Emre Güngör'e çarpan top filelerle bulufltu: 1-0.

45. dakikada Manisaspor fark› ikiye ç›- kard›. ‹saac'in sa¤ kanattan ortas›na

ceza sahas› içinde Simpson'un kafa vuruflunda kaleciyi de geçen topu a¤- lara gönderen Kahe tak›m›n›n 2. golü- nü kaydetti: 2-0.

49. dakikada Olcan'›n do¤rudan kale- ye gönderdi¤i serbest vuruflta, top di- re¤in yan›ndan auta ç›kt›.

52. dakikada ‹saac'in ceza sahas› için- deki Simpson'a gönderdi¤i topa doku- nan Gaziantepsporlu Ayhan'›n vuru- flunda meflin yuvarla¤› a¤larla bulufl- tu. Ancak hakem, ofsayt gerekçesiyle golü vermedi.

70. dakikada Simpson'un sol kanattan ortas›nda müsait pozisyonda Mehmet Güven'in vuruflunda top üstten auta ç›kt›.

84. dakikada Popov'un ceza sahas› d›- fl›ndan sert vuruflunda top üst dire¤e çarparak auta ç›kt›.

90. dakikada ‹lker'in aya¤›na basan Sosa, hakem taraf›ndan do¤rudan k›r- m›z› kartla cezaland›r›ld›.

Karfl›laflma 2-0 Manisasporumuzun galibiyetiyle sonuçland›.

Yüzümüzü

güldürdüler Yüzümüzü

güldürdüler

2-0 2-0

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig 15. hafta karfl›laflmas›nda Gaziantespor'u 2-0 ma¤lup ederek taraftar›n›n yüzünü güldürdü.

19 May›s Stadyumu’nda oynanan karfl›laflman›n golleri 39. dakikada Emre Güngör (kk) ve 45. dakikada Kahe’den geldi.

Stat:19 May›s

Hakemler: Serkan Ç›nar, ‹smail fiencan, Bahtiyar Birinci Manisaspor:‹lker, Ferhat, Kalabane, Dixon, Eren, Yi¤it ‹ncede- mir, Mehmet Güven (Dk. 89 Bekir ), Murat Erdo¤an, ‹saac (Dk.

82 Yi¤it Göko¤lan), Simpson (Dk. 77 Makukula), Kahe Gaziantepspor: Karcemarskas, Yalç›n Ayhan, Emre Güngör, Murat Ceylan, Elyasa, ‹van, Orhan (Dk.77 fienol), Olcan (Dk. 60 Gökhan Öztürk), Sosa, Zurita, Popov (Dk. 89 Julio Cesar de Souza)

Goller:Dk. 39 Emre Güngör (kendi kalesine), Dk. 45 Kahe (Manisaspor)

K›rm›z› Kartlar:35 Zurita, Dk. 90 Sosa (Gaziantepspor) Sar› Kartlar:Dk. 10 ‹saac (Manisaspor), Dk. 30 Murat (Gaziantepspor)

Manisaspor: 2 - Gaziantepspor: 0

“Futbolcular›m›n hepsi alk›fl› hak etti”

Teknik Direktör Karaman:

G

alibiyetten dolay› oyuncula- r›n› kutlad›¤›n› ifade eden Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, her iki tak›m›n da geçti¤imiz hafta yenildi¤ini, bu yüzden bu maça çok önem vererek bafllad›¤›n› kaydetti. Karaman,

"Kendi evimizde oynad›¤›m›z maçlarda zorlan›yorduk. Bugünkü maçtada 11'e 11 oynad›¤›m›z dakikalarda Simpson'un bir pozisy- onu vard›, orada golü bulsayd›k, daha farkl› bir maç olabilirdi.

Rakibimizin k›rm›z› kart görüp 10 kifli kalmas› bizim daha etkili bir

oyun oynamam›za sebep oldu. Et- kili bir oyun oynad›k. ‹zleyenlere zevkli bir maç izletti¤imizi düflünü- yorum. Tak›mla beraber çal›flmaya bafllad›ktan sonra 0 puandan 18 puana kadar geldik. Gerçekten bu- ralara gelmek kolay de¤il. Futbolcu arkadafllar›m›z›n hepsi alk›fl› hak etti. fiimdi önümüzde 2 maç var.

Bu iki maç› da al›p ikinci yar›ya avantajl› bafllamak istiyoruz. Ba- lansl› bir tak›m kurma hedefinde- yiz. Gaziantepspor tak›m›na bun- dan sonraki maçlar›nda baflar›lar diliyorum." diye konufltu.

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman karfl›laflma sonras›n- da yapt›¤› aç›klamada izleyenlere zevkli bir maç izlettikleri- ni ve futbolcular›n›n hepsinin alk›fl› hak etti¤ini söyledi.

Geçen haftan›n çözümü

“fieytan›n baca¤›n› k›rd›k”

‹saac:

G

aziantepspor karfl›s›nda gösterdi¤i performans ve 39. dakikada Em- re Güngör’ün kendi kalesine att›¤› golün oluflumunu sa¤layarak maç›n en baflar›l› isimleri aras›nda yer alan Promise ‹saac, maç sonras›nda yapt›¤› aç›klamada "Futbol tak›m oyunudur, bugün tak›m ar- kadafllar›m›zla beraber bunun nas›l yap›laca¤›n› gösterdik. Evimizde maç kazanam›yorduk, bugün fleytan›n baca¤›n› k›rd›k ve galip geldik." dedi.

Manisasporumuz, Gaziantepspor galibiyetiyle birlik- te evinde ald›¤› puan› 9’a ç›kard›. Ekibimiz bu gö- rüntüyle iç saha ve d›fl sahada ayn› puanlar› topla- m›fl oldu.

Ligde 9. haftada Manisa'da Kas›mpafla'y› yendikten sonra Konyaspor ve Bursaspor'a ma¤lup olan Mani- sasporumuz, Gaziantepspor'u yenerek ligde yeniden bir ç›k›fl yakalad›. 18 puna› bulunan, Sivasspor’u da Manisa’da ma¤lup eden tak›m›m›z böylelikle iç sa- hadaki galibiyet say›s›n› 3’e ç›kard› ve d›fl sahada da iç sahada 9’ar puan alm›fl oldu.

Puanlar›n yar›s› evde al›nd›

G

aziantepspor ile oynad›¤›m›z karfl›laflma öncesinde 1965 Mani- saspor Taraftarlar› Derne¤i Baflkan› Yasin Okay, dernek bina- s›nda dernek yönetici ve üyeleri ''Tarzanlar'' ile Gaziantep'ten maç için gelen ''Gençlik 27'' derne¤i baflkan› ve üyelerini a¤›rlayarak tüm Türkiye için örnek bir tablo oluflturdular. Maçtan önce dernek binas›nda bir araya gelen her iki tak›m›n taraftar dernek baflkan ve üyeleri, birlikte kahvalt› ederek, karfl›l›kl› birbirlerine hediyeler verdi.

1965 Manisaspor Taraftarlar› Derne¤i Baflkan› Yasin Okay, misafir ta- k›m taraftarlar›n›n uzun yoldan geldi¤ini ve en az›ndan kahvalt›da bir araya gelerek, s›cak bir dostlukla yorgunluk atmalar›n› sa¤lamay›

amaçlad›klar›n› söyledi. Gençlik 27 Baflkan› Hasan Güno¤lu ise ken- dilerine gösterilen ilgiden mutlu olduklar›n› dile getirdi.

Maç öncesi örnek tablo

(7)

muharrem_kazer@hotmail.com

Çok yaz›k çok

G

eçen hafta sonunda çal›flt›rd›¤›m güzide semt tak›mlar›ndan

Akmescitspor’un lig üçüncüsü Horozköy maç› vard›. Zor ve zevkli bir mücadele olaca¤›

kesindi. Biz de genel kaptan›m›z Ömer fien ve Kulüp Baflkan›m Osman Akbulut ile hafta içinde üç dört kez bir araya geldik. Bu

toplant›larda müsabaka ile ilgili her fleyi konufltuk. Hatta müs- abaka sabah 10.00 da olaca¤›

için sporcular›m›za lokalimizde kahvalt› vermeye karar verdik.

Nitekim de maç sabah› 7.30 da tüm sporcular›m›zla kah- valt›dayd›k. Bu kahvalt›da genel kaptan›m›z Ömer Baba sporcular› ile tek tek ilgileniyor ve baflkan›m›z çay servisini kendi yap›yordu. Buradan servis ile 8 Eylül Stadyumu’na geçtik. Hakem arkadafllar›m›z da sahaya gelmiflti. Selamlaflt›k ve soyunma odas›na geçtik.

Maç öncesi her iki tak›m için de her fley normaldi. Müsaba- ka bafllad›. Karfl›l›kl› ataklar ya- p›l›yordu. Biz istedi¤imiz gole de 22.dakikada Ak›n ile ulafl- t›k. Horozköyspor’da çok ko- flan bir tak›m oldu¤u için müs- abakay› b›rakmad›. ‹kinci yar›da 81.dakikada k›y›dan iti- raz eden yedek kalecinin k›rm›z› kart görmesi ile Horozköysporlu futbolcularda gerginlik artt›. Müsabakan›n bitifli ile 10 numaral› R›dvan’›n sporcum Fatih’e bir fley

söyleyece¤im diyerek koflmas›

ile ortal›k birden kar›flt›. 9 numaral› Emrah sporcuma sald›rmaya bafllad›. Ben de tekme ve yumruklardan kendi- mi ve onu korumaya çal›fl›yor- dum. Ancak Horozköy’ün 3-4

oyuncusu da ortal›k iyice kar›flm›flt›. Halen Fatih’i koru- maya çal›fl›yordum. Bu arada bana da at›lan yumrukla ben de bay›lm›fl›m. Bu arada da sporcum Fatih’in burnunu yerde krampon darbeleri ile k›rm›fllar. Olay›n gerisi de çok vahim. Öldüresiye at›lan tek- meler, yumruklar…

Yaflanan olay› yerel gazeteler de manfletlerine tafl›d›lar. Tabii ki onlar gazetecilik görevini yap›yorlard›. Ama bir gazetedeki ‘Amatör maçta profesyonel linç giriflimi’bafll›¤›

da olay› k›saca özetler gibiydi.

Keflke sporla ilgili baflar›lar gazetelerimizin manfletlerine tafl›nsa. Çünkü ilimiz sporda baflar›ya gerçekten çok aç. Bu tür olaylar sahalar›m›zda görmek istemedi¤imiz fleyler.

Ama yerde aciz yatan bir insana öldüresiye tekme atan- lar›n insanl›ktan ve sporculuk ahlak›ndan da nasiplerini almad›klar› da kesin. Bunu yapanlar›n da hiçbiri yan›na kar kalmaz ve de kalmamal›

da. Çünkü onlar asl›nda o tek- meleri ve yumruklar› tüm Manisaya att›lar. Bence bu olaydan art›k gerekli olan der- sler ç›kart›lmal› ve sporda fliddete gerekli olan en büyük cezalar da verilmelidir. Ben buradan bu olaydan sonra da bizleri arayan ve geçmifl olsun dileklerinde bulunan baflta ASKF Baflkan›m›z ‹smail Ayd›n olmak üzere tüm dost, antrenör, taraftar,

sporcular›ma sonsuz teflekkür ediyorum. ‹nflallah bu tür olay- lar bir daha asla yaflanmaz ve yaflat›lmaz.

Hepinize ‹yi Günler...

Y

az bafl›nda gerçeklefltirilen ge- nel kurul ile Manisaspor yöneti- mindeki görevine bafllayan Alt- yap›dan Sorumlu Yöneticimiz Emre Hasgör, Celal Bayar Üniversitesi ‹kti- sadi ‹dari Bilimler Fakültesi’nden me- zun. Do¤ma büyüme Manisal› olan Emre Hasgör, Manisaspor ile tribünde tan›flanlardan. 7 yafl›nda gitmeye bafl- lad›¤› Manisaspor maçlar›n› üniversite ve ifl yaflam›nda da ihmal etmemifl.

Manisaspor’a hizmet vermekten gurur duydu¤unu söyleyen genç yöneticimiz sorular›m›z› yan›tlad›.

Manisaspor ile nas›l tan›flt›n›z?

Genelde yaz okullar› ve kurslar› ile tan›rlar ama Manisaspor ile 7 yafl›nda büyüklerimin beni maçlara götürme- siyle tan›flt›m. O gün bu gündür Manisasporluyum. Hala her maça gidiyorum.

Göreve bafllayal› henüz 5 ay oldu, yapt›¤›n›z ilk ifl ne oldu?

‹lk önce mevcut tesislerimizin tadilat ve bak›m›n› yapt›k. Yenileme çal›flma- lar›m›z tamamland›ktan sonra durum tespiti ve de¤erlendirmesi yapt›k. Fizi- ki imkânlar›n iyilefltirilmesi oldukça önemli, bu nedenle ilk ifl olarak mev- cut koflullar› iyilefltirmek ile bafllad›k ve tamamlad›k.

Manisaspor altyap›s› en çok gö- rüfl ve fikir ortaya konulan birim- lerin bafl›nda geliyor. Kulübe sa¤- layaca¤› ekonomik kazan›mlar- dan flehir ve tak›m bütünleflmesi- ne kadar birçok alanda altyap›n›n önemi anlat›l›yor. Bu konu ile il- gili görüflleriniz nelerdir?

Altyap›n›n ne kadar önemli oldu¤unu baflar›l› tak›mlar›n altyap› politikalar›- na bakarsak görebiliriz. Altyap› bir ta- k›m›n bel kemi¤idir. Manisaspor alt- yap›s› olarak çevre illerdeki profesyo- nel tak›mlar›n ço¤una oyuncu veriyo- ruz. A tak›m›m›zda haz›rlanmas› için çok say›da oyuncuyu kiral›k olarak çevre il ve ilçe tak›mlar›na yollad›k.

Çok daha fazla oyuncu yetifltirmeli

çok daha fazla sporcuyu bu tak›ma kazand›rmal›y›z ama burada hocalar›- m›z imkans›z› baflar›yor. Mevcut te- sislerimizde yap›labileceklerinin en iyisini yap›yorlar.

Altyap›da kaç antrenör ile çal›fl›- yorsunuz? Koordinasyonunuz na- s›l sa¤lan›yor?

Toplam 12 kiflilik bir ekibiz. Bu ekipte antrenörlerimiz, futbolcu izleme komi- temiz ve koordinatörümüz bulunuyor.

Çok özverili, hepsi futbolu bilen ve birbirinden de¤erli hocalar›m›z var.

Haftada bir gün yapt›¤›m›z de¤erlen- dirme toplant›s› ile hem fikir al›flverifli yap›yoruz, hem de planlamam›z› ger- çeklefltiriyoruz. Bu toplant›lar koordi- nasyonumuzu da sa¤l›yor.

Manisaspor altyap›s› verimli mi?

Hiçbir tak›m›n altyap›s› forma giyen tüm oyuncular›n› A tak›ma veremez.

Bu Avrupa liglerinde bile mümkün de-

¤ildir. Mevcut kadrodan yüzde 20, A tak›mda yer bulabiliyorsa bu çok bü- yük baflar›d›r. Bizim A tak›mda oyna-

yabilecek durumda Samet, Berkay, Hüsnü, Tuncay ve kiral›k verdi¤imiz üst düzeyde baflar›l› birkaç isim daha var. Bu oyuncular› de¤erlendirmek A tak›m hocam›z›n takdirindedir. Ancak

ben bu oyunculara güveniyorum. Kaliteli ve çok yetenekli oyuncular.

Altyap›n›n amac›

nedir?

Her tak›m›n altyap›s›- n›n amac› A tak›ma oyuncu yetifltirmek- tir. Bizim amac›m›z da bu. Kaliteli yete- nekli oyuncular› kü- çük yaflta tespit edip düflük maliyet ile ye- tenekli futbolcular ta- k›m›m›za kazand›r- mak. Amac›m›z yafl guruplar›nda flampi- yon olmak veya ligi lider bitirmek de¤il.

fiampiyon olsak el- bette çok güzel olur ama hocalar›m›z ve yönetimimizin birinci

hedefi futbolcu yetifltirmek. Yafl gu- ruplar›nda lig lideri tak›m›m›z da var, mücadele ettikleri guruplar›n alt s›ra- lar›nda yer alan tak›m›m›zda var.

Amac›m›z oyuncular›m›z›n yetenekle- rini do¤ru de¤erlendirip daha deneyi- mi kazand›rmak.

Toplumda altyap›lar ile ilgili yay- g›n bir torpil kan›s› var. Manisas- por altyap›s›nda torpilli futbolcu var m›?

Bu soruyu çok k›sa bir cümle ile ce- vaplamak istiyorum. Ben altyap› so- rumlusu olarak bu birimde yönetici- yim. Geçti¤imiz aylarda teyzemin to- rununu altyap› antrenmanlar›na yolla-

d›m. Hocas› olan Erkan Arslan ye¤e- nimde futbol yetene¤i görmedi¤ini belirterek baflka tak›ma yollad›.

Yönetime tribünlerin tozunu yut- mufl bir üye olarak bulunuyorsu- nuz, taraftar oldu¤unuz dönemde elefltirdi¤iniz durumlar› de¤iflti- rebilecek misiniz?

Oras› ile buras› çok farkl›. Elefltiri yap- mak herhalde iflin en kolay k›sm›.

Bende aç›k konuflay›m çok elefltiriyor ve çok fikir öneriyordum. Ben de "yö- netici olsam ilk flunu yapar›m, bunu de¤ifltiririm" diye çok elefltirdim. Bu nedenle de yönetime girme karar› al- d›m ama durum çok farkl›. Çok iyi bir planlama ve çok do¤ru bir ekiple bun- lar gerçekleflebiliyor. Ben bu aç›dan çok flansl›y›m. Harika hocalardan kurulmufl çok özverili baflar›l› ve ifllerinde gerçekten fazlas›yla yeterli hatta ilerleyen y›llarda A tak›mlarda antrenörlük yapacak düzeyde hocalar›m›z var.

Son sözlerinizi alabilir miyiz?

4-5 sahal›k yüz dönümlük bir alan üzerine kurmay› planlad›¤›m›z bir alt- yap› projemiz var. Bu arsan›n al›nmas›

halinde yeni tesislerimiz ile yepyeni baflar›lara kap›lar›m›z› açaca¤›z. Mani- saspor’a taze kanlar yetifltirece¤iz.

Uzun vadeli olsa da Baflkan›m›z Kenan Yaral› bu konuda çok kararl›.

E¤er yer sorunu halledilirse bu kulübe kan üretebilecek ilik nakli

gerçekleflmifl olacak.

Gelecekte Manisaspor’un belkemi¤i olmay› hedefleyen Manisaspor altyap›s› yöneticisinden antrenörüne, koordi- natöründen personeline sa¤lad›¤› uyumu; futbola ve yetifltirdi¤i baflar›l› sporculara yans›tmaya çal›fl›yor.

Röportaj konu¤umuz olan Altyap›dan Sorumlu Yöneticimiz Emre Hasgör sorular›m›z› yan›tlad›, hedeflerini anlatt›.

Y

eflil sahalara bir kez daha isten- meyen olaylar yafland›. 8 Eylül Stad›’nda oynanan Horozköys- por-Akmescitspor 1. Amatör Küme A Grubu 10. hafta maç› sonras›nda sa- hada kan akt›. Hakemler Semih U¤ur- dur, Kerem Özkan ve Tezcan Onay’›n yönetti¤i, Horozköy’den Yakup ve Okan’›n k›rm›z› kart gördü¤ü maçta 22. dakikada Ak›n’›n golüyle öne ge- çip bu üstünlü¤ünü son düdü¤e kadar tafl›yan Akmescitsporlular, maç›n bitifl düdü¤üyle birlikte, Horozköysporlu baz› futbolcular›n sald›r›s›na u¤rad›.

Horozköylü oyunculardan Emrah, Sa- d›k, R›dvan, Mehmet, Hasan ve Ümit, olaylar›n bafllatan isimler oldular.

Ç›kan olaylarda Akmescitspor’dan Fa- tih’in yedi¤i tekmeler sonucu burnu k›r›ld›. Yüzünde de 5 krampon izi olan bu oyuncuyu Horozköysporlular›n elinden kurtarmak isteyen Akmescits- por Antrenörü Muharrem Kazer de

Emrah’›n yumru¤uyla k›sa süreli bay- g›nl›k geçirdi. Futbolcular› ay›rmaya çal›flan Akmescitspor Genel Kaptan›

Ömer fien ise, baz› futbolculardan yumruk yiyenler aras›ndayd›. Bu ola- y›n ard›ndan Akmescitsporlu oyuncu- lar›n da karfl›l›k vermesiyle olaylar da- ha da büyüdü. Say› olarak azl›¤› ile dikkat çeken güvenlik güçleri, olaylar›

yat›flt›rmakta zor anlar yaflarken, Ho- rozköyspor’da Emrah, Sad›k, Mehmet, Hasan ve Ümit ile bu oyunculara kar- fl›l›k veren Akmescitspor’dan ‹bra- him’in lisanslar›na el konuldu.

Ç›kan olaylar sonras›nda çok üzgün oldu¤u gözlenen Amatör Spor Kulüp- leri Baflkan› ‹smail Ayd›n, en k›sa sü- rede radikal kararlar alacaklar›n› ifade ederek, "Olayla ilgili inceleme bafllat- t›k. Bu olaylar› tasvip etmek mümkün de¤il. Bundan sonra herkes aya¤›n›

denk als›n. Hakem ve gözlemci rapor- lar› sonras›nda bu olaylar› ç›karanlar

hakk›nda verilebilecek en yüksek ce- zay› verece¤iz ve cayd›r›c› kararlar alaca¤›z." dedi.

"Cinayete teflebbüs"

Yaflanan bu olaylar sonras›nda Kulüp Baflkan› Osman Akbulut, Genel Kap- tan Ömer fien, Antrenör Muharrem Kazer ve burnu k›r›lan futbolculardan Fatih, Akmescitspor Lokali’nde Bas›n Toplant›s› düzenlediler.

Kulüp Baflkan› Osman Akbulut bu iflin peflini b›rakmayacaklar›n› ifade ede- rek, "Maçtan sonra futbolcular›m›za ve antrenörümüz Muharrem Kazer’e sal- d›r› da bulunuldu. Antrenör’ümüz Mu- harrem Kazer, s›rt›na darbeler alm›fl ve futbolcumuz Fatih Çapar da ald›¤›

darbelerle yere düflmüfl ve yüzüne tekmeler yemifltir. Biz bu iki arkadafl›- m›z› hastaneye götürdük ve gerekli ra- porlar› ald›k. Adli makamlara gerekli flikâyetimizi yapt›k. Bu noktada tak›-

m›m›z›n ma¤duriyeti ortadad›r." dedi.

Sald›r›y› fliddetle k›nad›klar›n› belirten ve bu konuda yöneticilere büyük ifl düfltü¤ünü anlatan Baflkan Akbulut,

"Yönetici olarak, futbolcu kardeflleri- mize kazanmay›, kaybetmenin de ka- zanmak kadar do¤al oldu¤unu anlat- mazsak, genç arkadafllar›m›z çok bü- yük hatalar›n içine girerler. Nitekim, burada Horozköysporlu yönetici veya antrenörlerin ‘Ligin ilk yar›s›n› lider bi- tirebiliriz.’ diye beyanatlar verdikleri görülmüfltür. Bu da futbolcular› ger- mifl, maç› kaybettikleri anda kendileri- ni kaybederek sald›r›ya geçmifllerdir.

Bu tür olaylar›n Manisam›zda hiçbir zaman olmamas›, sporda centilmenli-

¤in oldu¤unu benimseyerek, ortak bir noktada buluflmam›z gerekti¤ini düflü- nüyorum. Bizim Akmescitspor olarak, felsefemiz budur. Bu noktada tak›m›- m›z›n ma¤duriyeti apaç›k ortadad›r.

Olaylara kar›flan futbolculara gerekli

cezalar›n verilmesini talep ediyoruz.

Bu konuyla ilgili düflüncelerimizi ka- muoyu ile paylaflmay› da bir sorumlu- luk, bir görev olarak görüyoruz." dedi.

15 y›ld›r sporun içerisinde çeflitli gö- revler yapt›¤›n› fakat; böyle bir olay›

hiç yaflamad›¤›n› belirten Akbulut,

"Kavgalar, yumruklaflmalar yafland›, bunlara flahit olduk. Ancak yerde sa- vunmas›zca yatan bir futbolcuya kramponun alt›yla, canice yüzüne vu- rulmas›na ilk defa flahit oldum. Bu ey- lem cinayete teflebbüse girer." ifadele- rini kulland›. Akbulut, cezan›n futbol- culara gelmesini istediklerini de kay- dederek, sözlerini flöyle tamamlad›:

"Daha önce Kars’ta buna benzer yafla- nan bir olayda, tak›m küme düflürül- müfltü. Fakat bu karar, tak›m için çok a¤›r olur. Suça kar›flan futbolculara

büyük bir ceza verilmesini istiyoruz.

ASKF Disiplin Kurulu’nun en do¤ru karar› verece¤ine inanc›m›z sonsuz.

Burada futbolculara çok büyük cezala- r›n verilmesi, di¤er futbolculara da ör- nek olur. Futbolcular, bu tip olaylara girmekten daha çok çekinir. ‹stedi¤i- miz, cayd›r›c› cezalar›n verilmesidir."

Kulüp Genel Kaptan› Ömer fien ve Antrenörü Muharrem Kazer ise, y›llar- d›r amatör kümelerde görev ald›klar›- n›, ilk defa böyle bir sald›r›ya u¤rad›k- lar›n› vurgulad›.

Burnu k›r›lan Fatih de olay› anlat›rken maç›n içinde kesinlikle k›flk›rt›c› bir fley yapmad›¤›n›n alt›n› çizerek, "Tek suçumuz maç› kazanmam›z oldu. Ma- ç› kaybetseydik, bunlar›n hiçbirisi ol- mazd›. Spor dostluk, bar›fl ve kardefl- liktir." dedi.

Altyap›n›n uyumu muhteflem

A

2 Tak›m›m›z ligin 17. hafta- s›nda, Eskiflehirspor’u konuk etti. 19 May›s Stadyu- mu’ndaki karfl›laflmaya ekibimiz Ser- kan, Bayram, Serhat, Ali F›rat, Mert, Eray, Hakan, Yasir, Burakcan, Bulut, Bülent ve Samet onbiriyle ç›kt›. Mü-

cadelenin 12. dakikas›nda Samet’in golüyle 1-0 öne geçmeyi baflaran siyah beyazl›lar, Eskiflehirspor’un 14.

dakikada Arda ve 50. dakikada ‹lk- can ile buldu¤u gollere engel olama- y›nca karfl›laflmadan 1-2 ma¤lubiyet- le ayr›ld›lar.

A2’ler sonunu getiremedi

Amatör futbolda kan akt›

1-2 1-2

(8)

semineri bafllad›

9 Aral›k 2010 Perflembe

Türkiye Basketbol 2. Ligi Manisa temsilcisi Vestelspor, ligin 8. haftas›nda deplasman- da Darüflflafaka’ya 80-73 ma¤lup oldu.

L

igin 8. haftas›nda ‹stanbul ekibi Darüflflafaka’y- la karfl› karfl›ya gelen Vestelspor, rakibine 80- 73 ma¤lup olarak ligdeki 2. yenilgisi alm›fl oldu. ‹lk periyoda etkili bir oyun sergileyen Vestel, bu periyodu 17-21 önde kapatt›. ‹kinci çeyrekte pota alt›nda etkili olan rakip tak›m, devreyi 44-39 tamamlad›. Çekiflmeli geçen 3. periyot sonucu, son çeyre¤e Darüflflafaka 53-48 önde girdi. Son çeyrekte pota alt›nda etkili oyununu sürdüren ev sahibi tak›m, fark› açt› ve Vestel’i 80-73 ma¤lup etti.

Vestelspor’da 27 say›yla maç›n en skorer oyuncusu olan Arthur Johnson tak›m›n› ma¤lubiyetten kurtaramazken, Darüflflafaka’da Gordon(17) ve Yunus Emre (9) att›klar› say›larla tak›mlar›na galibiyeti getirdi.

Vestelspor Darüflflafaka’ya

tak›ld› 80-73

K›fl sezonu ürünleri çok iddial›

Manisaspor Store’un k›fl sezonu ürünleri raflardaki yerlerini ald›. Ürünleri tan›tma ifli ise futbolcular›m›za kald›.

M

anisaspor taraftarlar›n›n fl›kl›¤›na fl›kl›k kata- cak yepyeni ürünler Manisaspor Çarfl› ve Stat Store’da ki yerlerini ald›. Manisasporlular›n bu k›fl vazgeçemeyece¤i polar a¤›rl›kl› kreasyonda ceket, eldiven, atk› ve bere seçeneklerinin yan› s›ra yün ve triko aksesuarlarla da oldukça iddial›. Siyah beyaz ve k›rm›z› renklerin a¤›rl›kl› oldu¤u ürünler so-

¤uk k›fl günlerinde sadece taraftarlar› de¤il fiyatlar›yla cepleri de ›s›tacak. Ürünlerin ilk müflterileri ise her zamanki gibi ilk müflterileri Manisasporlu futbolcular oldu. Yi¤it ‹smail Göko¤lan’›n giydi¤i siyah polar ce- ket, beyaz pamuklu sweat-shirt. Siyah polar eldiven ve atk› tak›m› ile k›rm›z› triko bere tak›mlar› tribünün en iddial› k›yafetleri aras›na girecek gibi görünüyor.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :