Agneta Granströms deltagande vid seminarium ”Framtidens välfärd föds i innovationen” i Almedalen

Tam metin

(1)

19 AUGUSTI 2013

1

Agneta Granströms deltagande vid seminarium ”Framtidens välfärd föds i

innovationen” i Almedalen

Onsdag den 3 juli i Almedalen deltog landstingsrådet Agneta Granström som talare och paneldeltagare vid ett seminarium med temat ”Framtidens välfärd föds i innovationen”. Hon var inbjuden av arrangörerna Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna och Friskolornas riksförbund som tillsammans driver programmet Framtidens vård, skola, omsorg. Inom programmet arbetar man med tre huvudområden; kvalitetsutveckling, stärkt innovationskraft och utvecklade samhällskontrakt.

Seminariet handlade mer specifikt om innovationer inom välfärdssektorn och vilka processer som legat bakom dem. Vilken är politikens roll när det gäller att stimulera ytterligare innovation? Var har man från politiskt håll lyckats bidra för att skapa förutsättningar för innovation? Tanken var att få till stånd ett samtal om hur man kan stärka innovationskraften och hur man ser på frågan från politiskt håll och från företagarhåll. Möter man varandra eller har man helt olika uppfattning om vad som behöver göras?

Inledde gjorde Theresa Jonek, näringspolitisk expert med fokus på innovations- och forskningsfrågor hos Almega. Hon talade om innovation inom tjänste- och välfärdssektorn och olika utmaningsområden. Bland annat nämnde hon skiftet i vården från sjukhus till hem och hur det påverkar behovet av innovation både i form av nya typer av nätverk, samarbeten, tjänster men även produkter.

Ur ett entreprenörs- och företagarperspektiv talade Peter Seger, VD för Sophiahemmet och Håkan Eriksson, näringspolitisk expert hos Almega som skrivit en bok om entreprenörer och entreprenörskap i välfärdssektorn. De talade bland annat om att det är problemlösning av olika slag som driver innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn. De efterfrågade andra typer av offentliga upphandlingar för att främja innovation som t.ex.

målstyrd och ren innovationsupphandling och menade på att det finns för många hinder som tidigt kan döda innovationskraften i välfärdssektorn och att det måste finnas utrymme för ”trial and error” med patientsäkerhet som fokus.

Näst att ta plats på scenen var Mikael Damsgaard, oppositionspolitiker, Västerås stad som talade om innovation och entreprenörskap kopplat till skolväsendet och Agneta Granström som presenterade bland annat de politiska beslut som tagits i Norrbottens läns landsting gällande innovation, och vad dessa har resulterat i. Agneta nämnde också vad som möjligtvis saknas rent kompetensmässigt och organisatoriskt för att innovation ska bli en naturlig del av utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården som t.ex.

kunskapen att nyttja upphandling som ett strategiskt verktyg för utveckling och innovation.

Bland de saker Agneta Granström belyste var behovet av en egen

innovationsstrategi för Norrbottens läns landsting för att kunna skapa

förutsättningar och system för idéutveckling och för att kunna driva

förändringsledning och förändringskunnande. Hon talade också om

(2)

19 AUGUSTI 2013

2

politikernas ansvar att efterfråga resultat inom området och stötta och premiera de som är ledare som driver utvecklingen framåt.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion och frågor från deltagarna.

Diskussionerna kretsade främst kring problematiken med bredd-

implementeringen av innovativa lösningar i offentlig sektor då dessa behöver anpassas för att passa in i olika kontext. Idag finns inget bra koncept eller system för detta och det behövs stöd även på nationell nivå för detta.

Agneta Granström

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :