• Sonuç bulunamadı

Çok seans kanal tedavisinde kullanılan kök kanal medikamanları:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Çok seans kanal tedavisinde kullanılan kök kanal medikamanları:"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

Çok seans kanal tedavisinde kullanılan kök kanal medikamanları:

Endodontik enfeksiyonların tedavisinde, seanslar arasında kanal içi medikasyon yapılması tedavinin başarısı için zorunludur.

Medikamanların kullanılma nedenleri; kemomekanik işlemlerle kök kanal sisteminden uzaklaştırılamayan canlı mikroorganizmaları elimine etmek ve yeniden üremesini önlemek, periradiküler iltihabı ve böylece ağrıyı azaltmaktır.

Kök kanal medikamanları:

I) FENOLLER (Öjenol, kafurlu monoparaklorofenol, paraklorofenol, kafurlu paraklorofenol, metakresilasetat, krezol, timol)

II) ALDEHİTLER (Formokrezol, glutaraldehit)

III) HALOJENLER (Klorlu bileşikler, iyodin bileşikleri, iyodoforlar) IV) DÖRTLÜ AMONYUM BİLEŞİKLERİ

V) KLORHEKSİDİN

VI) KALSİYUM HİDROKSİT VII) BİYOAKTİF CAM

VIII) İLAÇ FORMUNDA OLAN MADDELER (Kortikosteroidler, antibiyotikler)

(2)

KALSİYUM HİDROKSİT:

Kalsiyum hidroksit pH’sı 11-13 olan beyaz ve kokusuz bir tozdur. Diş hekimliğinde kullanımı, antibakteriyel olması, doku çözücü özelliği, sert doku oluşumunu uyarması, kök rezorbsiyonu üzerinde tedavi edici etkisi, onarım işlemlerini hızlandırması nedeni ile önerilmektedir, Bu nedenle, endodontik uygulamalarda sık kullanılan bir materyaldir.

Sert doku oluşumunu uyarması özelliği ile kalsiyum hidroksit preparatları vital pulpa tedavilerinde kullanılmaktadır.

Antimikrobiyal özelliği nedeniyle enfekte dişlerde uygulanan çok seanslı kanal tedavilerinde en fazla tercih edilen kök kanal medikamanıdır.

Kalsiyum hidroksit suda düşük çözünürlüğe sahiptir. Bu düşük çözünürlük endodontik uygulamalarda yarar sağlar, böylelikle kısa sürede rezorbe olarak ortamdan uzaklaşmayacak bir pansuman rezervuarı etkisi sağlanmış olur. Kalsiyum hidroksitin su ile karıştırılması veya teması sonucunda kalsiyum ve hidroksil iyonları açığa çıkar. Antimikrobiyal özelliği açığa çıkan kalsiyum ve hidroksil iyonlarına bağlanmaktadır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Orijin olarak prokambiyum, kambiyum temel meristem, hatta Gramineae ve Cyperaceae de olduğu gibi protoderm gibi çok değişik meristematik h ücrelerden oluşurlar....

Totipotent kök hücre ve pluripotent kök hücrelerin her ikisi de embriyonik kök hücre sınıfında yer almakta iken, uyarılmış pluripotent kök hücreler (UPKH), fetal kök

Ancak Nâhid Sâ- mi böyle bir haydut değildir, onun sistemden çok müfettiş Râsim Bey ile arasında bir otorite sorunu vardır.. Halkın ondan bir kahra- man olarak beklediği

İşçi sınıfının çoğu kez aleyhine olan sendikal düzenlemelerin, yürürlüğe koyulmadan önce, aslında yönetsel elitler tarafından açıkça dile

Araştırma sonuçlarına göre, yurtlarda kalan öğrencilere yeterli rekreatif ortamların sunulma- dığı, personelin boş zamanlarının değerlendirilmesi konusunda

Fiziksel aktivite yapılan alana göre iletişim becerileri ve sosyal görünüş kaygı puanları karşılaştırılmış, iletişim becerileri ölçeği ''ego geliştirici dil”

oranındaki silis artmasına karşın negatif gidiş hornblend, biyotit ve piroksen kristalizasyonu ile açıklanabilir. CaO içeriğinde kalsiyumca zengin plajiyoklazların

Gereç ve Yöntem: Kronik periodontitis teşhisi konulmuş hastalara ait ortopantomograf f ilmler incelenerek kök kanal tedavili büyük azı dişler simetriğinde kök kanal

Bu çalışmada elde edilen bilgiler doğrultusunda kök kanal tedavisi ile diş yapısındaki kaybına yol açan kök kanal tedavisinde dentin yapısının sertliğini korumak

Bürklein ve arkadaşları 8 Reciproc eğeleri ve iki farklı döner eğe sistemi ile kök kanal şekillendirmesi sonrası meydana gelen dentin çatlaklarının insidansını

AMAÇ: Self –adjusting file, LightSpeed LSX, ProTaper ve H- tipi el eğesi ile genişletilen daimi insan alt küçük azı dişlerinde genişletme sisteminin kök kanal

Bu çalışmanın amacı 2010-2011 yılı içerisinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde stajyer diş hekimleri tarafından yapılan kök kanal

Kök kanal tedavisinde en önemli başarısızlık sebebinin kök kanal sistemindeki mikroorganizmalar olduğu, 1 bunun yanında; artık nekrotik pulpa dokusu, kırık aletler,

Cell cultures have been used to investigate the electrophysiological properties of vestibular ganglion cells (8), the effects of growth factors on their development (9), and

Çalışmada MOD Kano modeli sınıflandırma bulgularını doğrulamak, elde edilen sonuçların örtüşüp örtüşmediğini görmek ve hizmet niteliklerinin konuk

Europian Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 19(1), 39-42. Temperature threshold levels for heat-induced bone tissue injury: a vital-microscopic study in

Kök kanal tedavisi, kron ve kök pulpasının, yani pulpa dokusunun tamamının veya tamamına yakın bir bölümünün anestezi altında çıkarılmasının

Günümüzde endodontide kök kanal dolgu materyali olarak kullanılan patların büyük çoğunluğunun içerisinde ana bileşen olarak çinko oksit

3.Hafta o Erişkin sürekli dişlerde travmatik yaralanmalar ve endodontik yaklaşım. 4.Hafta o Erişkin sürekli dişlerde travmatik yaralanmalar ve

Parça yanından apikale doğru geçilerek normal endodontik tedavi uygulanır Kırık parçanın koronal tarafında normal endodontik tedavi uygulanarak apikal kısım, retrograd

7.Hafta o Pulpanın ekstirpasyonu ve çalışma boyutunun belirlenmesi (Radyografik ve elektronik). 8.hafta o Pulpanın ekstirpasyonu ve çalışma boyutunun belirlenmesi (Radyografik

konulması temel faktördür... II-Pulpa boşluğunun tamamen temizlenip, genişletilmesi.. lll- Hazırlanan pulpa boşluğunun çok iyi doldurulması,.. • Kök kanal tedavisinin

Bu şekilde açılan giriş kavitesi ile mesialde olabilecek 4’üncü bir kanalın bulunması ya da mesio-distal yönde geniş bir palatinal kanal olduğunda pulpanın