• Sonuç bulunamadı

KÖK KANAL TEDAVİSİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÖK KANAL TEDAVİSİ"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

KÖK KANAL TEDAVİSİ

Kök kanal tedavisi, kron ve kök pulpasının, yani pulpa dokusunun tamamının veya tamamına yakın bir bölümünün anestezi altında çıkarılmasının ardından, kök kanallarının mekanik olarak genişletilip, mikroorganizmalardan arındırılmaya çalışılmasından sonra kök ucuna kadar tamamen doldurulması işlemine denir.

Kök kanal tedavisinin amacı, pulpa ve periapikal doku hastalıklarının iyileştirilmesi ve hastada bulunan semptom ve şikayetlerin giderilmesidir.

Dişlerde;

 Pulpa patolojisinin ileri evrelerinin bulunduğu durumlarda ve nekrotik olgularda,

 Periradikuler dokuların iltihabi durumlarında (pulpa kaynaklı veya perio-endo lezyonlarında),

 Çürük, atrizyon, erozyon, abrazyon veya travma gibi nedenlerle pulpanın açıldığı ve vital pulpa tedavilerinin endike olmadığı durumlarda,

 Vital pulpa tedavisi uygulamalarının başarısızlıklarında,

 Protetik nedenlerle;

a) kron preparasyonlarında aşırı ısıya bağlı irreversible pulpa reaksiyonlarda

b) Kök kanalından destek alınması gereken onarımlarda (overdenture, post-kor yapımı, dişin konumunun düzeltilmesi amacıyla yapılan işlemler)

c) Karşı çenedeki dişlerin erken çekimleri nedeniyle yuvasında aşırı yükselen dişler sonraki protetik bir planlamada yer aldığında,

(2)

Kök kanal tedavisi dişin durumuna göre tek seans veya çok seansta tamamlanır.

Tek seansta yapılan kök kanal tedavileri:

Kök kanal sisteminin biyomekanik preparasyon, şekillendirme ve dolgusunun tek seansta yapıldığı tedavi şeklidir. Canlı pulpanın açıldığı durumlarda ve semptomatik pulpitisin erken evrelerinde tek seans kanal tedavisi yapılır.

Çok seansta yapılan kök kanal tedavileri:

Klinik olarak semptomatik olan ileri düzeyde enfekte dişlerde, periapikal lezyonlu dişlerde, nekrotik pulpalı dişlerde ilk seansta kök kanallarının tam olarak temizlenmesi sağlanarak kanal içi medikaman yerleştirilir ve uygun seansta kök kanallarının hermetik bir şekilde doldurulması sağlanır.

Kök kanal tedavisinde kullanılan malzemeler:

 Klinik muayene takımı (küvet, ayna, sond, presel)

 Anestezik solüsyon, enjektör

 Lastik örtü (rubber dam) seti

 Steril pamuk pelet, pamuk tampon

 Aeratör başlığı için rond, fissür, ters konik elmas frezler

 El aletleri (ekskavatör, ağız spatülü, tepici)

 Pulpa dokusunu uzaklaştırmak ve kök kanallarını şekillendirmek için gerekli kanal aletleri (tirnerf, kanal eğeleri (H ve K tipi)

 Kök kanalı çalışma boyunu ölçmek için endodontik cetvel

 Kök kanalı çalışma boyunu ölçmek için apeks bulucu cihaz

 Kök kanallarını yıkamak için irrigasyon solüsyonu, irrigasyon enjektörü

(3)

 Kök kanallarını kurulamak için kağıt konlar (paper point)

 Kanal patını kanala yerleştirmek için lentülo (mikromotor anguldruvasına takılarak kullanılan spiral şeklinde bir alet)

 Kök kanal dolgusu için gerekli malzemeler (kanal patı, güta perka, spreader)

 Güta perkayı kesmek için bek, el aleti veya özel güta perka kesme aleti

 Geçici dolgu maddesi

 Siman camı, siman spatülü

 Periapikal film

Kök kanal tedavisinde uygulama:

Klinik ve radyolojik muayene, Anestezi uygulaması,

Dişin lastik örtü ile izolasyonu, Giriş kavitesi açılması

Pulpa dokusunun uzaklaştırılması

Kök kanalı çalışma boyutununun belirlenmesi

Kök kanallarının şekillendirilmesi, yıkanması (irrigasyonu) Kök kanallarının kurulanması

Kök kanallarının doldurulması Radyolojik kontrol

Gütaların kesilip, giriş kavitesinden artık dolgu maddelerini temizlenmesi

(4)

Kavitenin geçici dolgu maddesiyle kapatılması

*İleri düzeyde enfekte olan ve çok seansta kanal tedavisi uygulanan dişlerde bu işlem basamaklarına ilave olarak ilk seansta kanalların şekillendirilip, temizlenmesini takiben kök kanallarına enfeksiyonun kontrolü amacıyla antiseptik özelliği olan kök kanal medikamanı yerleştirilir. Ara seanslarda dişler kalsiyum sülfat esaslı veya çinko oksit öjenol içerikli geçici dolgu maddesi ile kapatılır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Araştırma sonuçlarına göre, yurtlarda kalan öğrencilere yeterli rekreatif ortamların sunulma- dığı, personelin boş zamanlarının değerlendirilmesi konusunda

Fiziksel aktivite yapılan alana göre iletişim becerileri ve sosyal görünüş kaygı puanları karşılaştırılmış, iletişim becerileri ölçeği ''ego geliştirici dil”

Terör konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da terör olarak kabul edilen şiddet eyleminin sadece otoriteye, devlete ve onun kurumlarına karşı yapılan

Cell cultures have been used to investigate the electrophysiological properties of vestibular ganglion cells (8), the effects of growth factors on their development (9), and

Europian Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 19(1), 39-42. Temperature threshold levels for heat-induced bone tissue injury: a vital-microscopic study in

Diş hekimliğinde kullanımı, antibakteriyel olması, doku çözücü özelliği, sert doku oluşumunu uyarması, kök rezorbsiyonu üzerinde tedavi edici etkisi, onarım

Alveolar bone regeneration by transplantation of periodontal ligament stem cells and bone marrow stem cells in a canine peri‐imp- lant defect model: a pilot study.. Journal

Biraz daha özelleşmiş olan bu kök hücrelere çok yetili anlamına gelen multipotent hücre denir.

Bu çalışmada elde edilen bilgiler doğrultusunda kök kanal tedavisi ile diş yapısındaki kaybına yol açan kök kanal tedavisinde dentin yapısının sertliğini korumak

Bürklein ve arkadaşları 8 Reciproc eğeleri ve iki farklı döner eğe sistemi ile kök kanal şekillendirmesi sonrası meydana gelen dentin çatlaklarının insidansını

AMAÇ: Self –adjusting file, LightSpeed LSX, ProTaper ve H- tipi el eğesi ile genişletilen daimi insan alt küçük azı dişlerinde genişletme sisteminin kök kanal

Kök kanal tedavisinde en önemli başarısızlık sebebinin kök kanal sistemindeki mikroorganizmalar olduğu, 1 bunun yanında; artık nekrotik pulpa dokusu, kırık aletler,

Bankası Osmanbey ġubesi'ndeki kendi hesabına internet yoluyla havale ettikten sonra parayı çekerek haksız menfaat sağladığı iddia ve dosya içeriğine uygun

Bu vakaların çok büyük bir yüzdesinde kök kanal tedavisi gerekmektedir fakat giriş kavitesi preparasyonu ve kök kanal şekillen- dirmesi için gerekli olan diş

Günümüzde endodontide kök kanal dolgu materyali olarak kullanılan patların büyük çoğunluğunun içerisinde ana bileşen olarak çinko oksit

3.Hafta o Erişkin sürekli dişlerde travmatik yaralanmalar ve endodontik yaklaşım. 4.Hafta o Erişkin sürekli dişlerde travmatik yaralanmalar ve

Parça yanından apikale doğru geçilerek normal endodontik tedavi uygulanır Kırık parçanın koronal tarafında normal endodontik tedavi uygulanarak apikal kısım, retrograd

7.Hafta o Pulpanın ekstirpasyonu ve çalışma boyutunun belirlenmesi (Radyografik ve elektronik). 8.hafta o Pulpanın ekstirpasyonu ve çalışma boyutunun belirlenmesi (Radyografik

Apikal bölgede yaklaşık 2-5 mm’lik bir alanda, #08-25 numara kanal eğeleri ile foramen apikalden koronale doğru, ilk önce K tipi eğe ile kazıma hareketi daha sonrada

konulması temel faktördür... II-Pulpa boşluğunun tamamen temizlenip, genişletilmesi.. lll- Hazırlanan pulpa boşluğunun çok iyi doldurulması,.. • Kök kanal tedavisinin

Bu şekilde açılan giriş kavitesi ile mesialde olabilecek 4’üncü bir kanalın bulunması ya da mesio-distal yönde geniş bir palatinal kanal olduğunda pulpanın

Diş Sert Doku - Pulpa ve Alveol Kemik Yaralanmaları a- Komplike olmayan kron kırıkları. Mine çatlağı

[r]