• Sonuç bulunamadı

Pace telleri açık kalp cerrahisi sonrası gerekli

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pace telleri açık kalp cerrahisi sonrası gerekli"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

477 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.10001

Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(2):477

Editöre Mektup/ Letter to the Editor

Sayın Editör

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi’nde yayımlanmış; Hanedan ve ark.[1] tarafından yazılmış

‘İzole koroner arter baypas graft cerrahisi sonrası geçici pace telleri gerekli midir?’ başlıklı yazıyı büyük bir ilgi ile okuduk. Bu makalede yazarların amacı hangi hastaların pace gereksinimi olacağını önceden tahmin etmek ve bu hastaların karakteristik özelliklerini ortaya koyarak geçici epikardiyal pace teli (GEPT) kullanımı-nı sıkullanımı-nırlamaktır. Çalışmada yazarlar diabetes mellitus ve pozitif inotropik ajan kullanımının pace ihtiyacı ile ilişkili olduğunu multivariate analiz ile saptamışlar ve GEPT kullanımının yol açtığı komplikasyonlar da göz önüne alınarak yukarıda belirtilen değişkenlerin olma-dığı durumlarda sınırlandırılmasını önermişlerdir. Biz de GEPT kullanımı ile ilgili kendi klinik deneyimleri-mizi aktarmak istedik.

Geçici epikardiyal pace teli kullanımı yazarların da belirttiği gibi ventriküler laserasyonlara, safen ven grefti yaralanmalarına ve kardiyak tamponada neden olabil-mektedir. Her ne kadar açık kalp cerrahisinde perikar-diyal efüzyon sık rastlanan bir komplikasyonsa da hayatı tehdit edici kardiyak tamponad nadir görülmektedir. Değişik çalışmalarda sıklığı %0.2 ile %1.9 arasında bildirilmiştir.[2] Kendi kliniğimizde son bir yıldır eğer

ameliyat esnasında ihtiyaç doğmuyorsa kesinlikle GEPT kullanmıyoruz. Bizim uygulamamız sadece koroner arter baypas greftleme (KABG) cerrahisi uygulanan hastaları içermemektedir, ayrıca diğer açık kalp cer-rahisi işlemlerinde de GEPT kullanmamaktayız. Eğer ameliyat sonrası pace ihtiyacı doğarsa yoğun bakım ünitesinde geçici trans-venöz pace yerleştirmekteyiz.

Bir hastamızda serviste GEPT çekilmesi sonrası hayatı tehdit edici kardiyak tamponad gelişmesi üzerine bu uygulamaya başladık. Hastayı revizyona aldığımızda ventrikül üzerinde, GEPT yerinde kanama odağını gör-dük ve tamir ettik.

Son bir yılda kliniğimizde 341 hasta ameliyat edildi. Bu hastaların 253’ü (%74.19) izole KABG, 11’i (%3.23) KABG + karotis arter endarterektomi, 16’sı (%4.69) KABG + kapak işlemleri, 33’ü (%9.68) kapak işlemleri, 25’i (%7.33) aort cerrahisi ve üçü (%0.88) konjenital girişimlerdi. Yirmi bir hastaya (%6.16) bradikardi ve asistol nedeniyle GEPT takıldı, diğer hastalara ame-liyathanede GEPT takılmadı. İki hastaya (%0.59) ise yoğun bakım ünitesinde transvenöz pace takıldı.

Birçok klinikte rutin olarak bir veya daha fazla GEPT kullanılmaktadır. Literatürde sıklıkla uygulanan bu işlemle ilgili birçok komplikasyon tanımlanmıştır.[3]

Biz de yazarlar gibi bu komplikasyonlardan korunmak için GEPT kullanımının sınırlandırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Çıkar çakışması beyanı

Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansman

Yazarlar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmiş-lerdir.

KAYNAKLAR

1. Hanedan MO, Yaşar E, Diken Aİ, Kadiroğulları E, Yalçınkaya A, Mola S ve ark. İzole koroner arter baypas graft cerrahisi sonrası geçici pace telleri gerekli midir? Turk Gogus Kalp Dama 2012;20:488-91.

2. Altıntaş G, Yaşar E, Kadiroğulları E, Hanedan MO, Diken Aİ, Çiçek ÖF ve ark. Kardiyak cerrahi sonrası semptomatik perikardiyal efüzyonlu hastalarda iki cerrahi tekniğin karşılaştırılması: subksifoid açık perikardiyal drenaj ve yan torakotomi. Turk Gogus Kalp Dama 2014;22:29-34.

3. Del Nido P, Goldman BS. Temporary epicardial pacing after open heart surgery: complications and prevention. J Card Surg 1989;4:99-103.

Pace telleri açık kalp cerrahisi sonrası gerekli

midir?

Are pacing wires necessary after open heart surgery?

İlker Mataracı, Ferhat Borulu, Tanıl Özer

Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Trabzon, Türkiye

Geliş tarihi: 13 Şubat 2014 Kabul tarihi: 03 Mart 2014

Yazışma adresi: Dr. İlker Mataracı. Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, 61600 Trabzon, Türkiye.

Tel: 0532 - 445 34 98 e-posta: imataraci@gmail.com Available online at

www.tgkdc.dergisi.org

Referanslar

Benzer Belgeler

Hasta Onayı: Çalışmamıza dahil edilen tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır, Konsept: Mehmet Salih Sevdi, Meltem Turkay, Tolga Totoz, Serdar Demirgan,

Hastanın entübe olarak izlendiği sürede mekanik ventilatörden ayrılamaması, solunum paterninde bozulma, sol hemitoraksta yaygın atelektazi ve tekrarlayan akciğer

Biz burada doğuştan kalp hastalığı nedeniyle ameliyat olmuş, sık kan ürünü transfüzyonu yapılan ve dört defa TİAAH atağı geçiren 1.5 yaşında kız

Biz, bu bilgiler ışığında univariate analizle anlamlı çıkan ileri yaş, DM olması, düşük EF, ameliyat odasında inotrop gereksinimi olması, uzun KPB süresi,

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde 01.01.- 1996 ile 30.04.1999 tarihleri arasında kompleks kardiyak anomali nedeni ile açık

İnfeksiyon veya flora değişimi için risk oluşturabilecek yaş, hastalık, diabetes mellitus, kronik obstrüktif akiğer hastalığı, konjestif kalp yetersizliği, kronik

Çalışma grubunda bulunan 78 hastanın preoperatif fosfat düzeylerine göre 6 hasta (%7.69) hipofos- fatemik, postoperatif dönemde ise 41 hasta (%52.57) hipofosfatemik

Postoperatif hiperbilurubinemi geliş- me oranı %38 olarak tespit edilmiştir Preoperatif total bilurubin konsantrasyonu artmış olgular (p<0.01), kapak cerrahisi, preoperatif