Gözyafllar içinde tarih yazd, Nevin Türkiye yi a latt

Tam metin

(1)

5 A¤ustos 2010 Perflembe

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 41•Para ‹le Sat›lmaz

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

Tesis

6. SAYFADA

BÜLENT HASGÖNÜLLÜ

■ 7. SAYFADA

Manisaspor, istedi¤i baflar›y› yakalayacak

Baflkan›m›z Kenan Yaral› ve 2. Baflkan›m›z Sait Cemal Türek, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar ile birlikte 1 A¤ustos Pazar günü Hollanda kamp›na gelerek tak›m›m›z ile bir araya geldiler. Ayaklar›n›n tozuyla Vitesse ile oynanan haz›rl›k maç›n› izleyen Koflar, Yaral› ve Türek futbol- cular›m›za moral verdiler. Baflkan›m›z Kenan Yaral›

Manisaspor’un 2010-2011 sezonunda istedi¤i baflar›y› yakalayaca¤›n› söyledi. ■ 4. SAYFADA

Manisaspor’un sa¤l›k sponsoru

Özel Sekiz Eylül Hastanesi

Özel Sekiz Eylül Hastanesi geçti¤imiz sezonda oldu¤u gibi, yeni sezonda da Manisaspor’un sa¤l›k hizmetlerinin tü- münü üstlenerek sa¤l›k sponsorlu¤una devam ediyor. ■ 3. SAYFADA

SEMAV‹:

“Kimsenin formas›

garanti de¤il”

■ 8. SAYFADA

Herkes onun peflinde

■ 8. SAYFADA

Hollandal› bir Manisasporlu

■ 6. SAYFADA

■ 4. SAYFADA

Hollanda kamp›nda

haz›rl›k maçlar›m›z

HAKAN KUTLU:

Hedef üst s›ralarda futbol

oynamak Hedef üst s›ralarda futbol

oynamak

Gözyafllar› içinde tarih yazd›, Nevin

Türkiye’yi a¤latt›

‹spanya’n›n Barcelona flehrinde

düzenlenen 20. Avrupa

Atletizm fiampiyonas›’na Türk Atlet Nevin Yan›t damgas›n vurdu. 100 metre bayanlar engelli kofluda 12.63 derecesi ile finalde birinci olan Nevin Yan›t Türk atletizm tarihinde ilk defa k›sa mesafa kofluda Avrupa fiampiyonu olan Türk sporcu oldu.

■ 8. SAYFADA

Hüseyin Tok:

“Formam›z›

hak etmeye çal›fl›yoruz”

■ 2. SAYFADA

(2)

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN Bülent HASGÖNÜLLÜ

Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama 236 231 4505 Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:42

Bask› Tarihi: 4 A¤ustos 2010

M

anisasporumuzun baflar›l› orta saha oyun- cusu Mehmet Güven’in 23. do¤umgünü Bilderberg de Hotel Buunderkamp’da tak›m arkadafllar› taraf›ndan pasta kesilerek kutland›. 30 Temmuz Cuma günü gerçeklefltirilen kutlamada Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ve tak›m arka- dafllar› taraf›ndan tebrik edilen Mehmet, tak›m içinde çok güzel bir arkadafll›¤›n oldu¤unu belirterek, "Tak›m içindeki bu birlikteli¤imizi lige baflar› olarak da yans›taca¤›m›za inan›yorum" dedi.

Manisasporumuzu Hollanda kamp›nda oynad›¤› haz›rl›k maçlar›nda gurbetçilerimiz yal- n›z b›rakmazken içlerinden biri- sinin ise Manisaspor sevgisi çok daha farkl›yd›. Hollanda’da ya- flayan Manisal› taraftar Mehmet Ali Göral, Manisaspor sevgisini sözcüklere s›¤d›ramayarak, si-

yah-beyazl› kulübün logosunu vücuduna dövme yapt›rarak duy- gular›n› ifade etmifl. Geçen sezon öncesinde gerçeklefltirilen kampta da oynanan bütün haz›rl›k maçlar›n› takip etti¤ini ifade eden Göral, "Tak›m›m›z›n bu sezon öncesinde de Hollanda da kamp yapmas› bizi çok sevindirdi." dedi. Manisaspor afl›¤› oldu-

¤unu kaydeden Göral, "Tak›m›m›z›n çok iyi durumda oldu¤unu gördüm. ‹nflallah Manisaspor bu sezon istedi¤i yerlerde olacakt›r.

Manisaspor’un Avrupa’da mücadele edece¤i günlerin özlemini çekiyoruz. ‹nflallah o günleri de görürüz." fleklinde konufltu.

M

anisasporumuzda özellikle ge- çen sezonun ikinci yar›s›nda gösterdi¤i performans ile dik- katleri üzerine çeken ve Ümit Milli Ta- k›m›’n da vazgeçilmez isimlerinden olan genç defans oyuncumuz Hüse- yin Tok Hollanda kamp›nda tak›m›n son durumunu de¤erlendirirken kiflisel hedeflerini de aç›klad›.

"Kamplar hem zevkli hem de yorucu"

Manisa’da gerçeklefltirdikleri 1. etap çal›flmalar›n›n ard›ndan Davraz kamp›- n›n kondisyon a¤›rl›kl› yorucu bir kamp oldu¤unu, Hollanda kamp›n›n ise taktik a¤›rl›kl› geçti¤ini ifade eden Hüseyin, "Davraz’da yapt›¤›m›z kon- disyona dayal› antrenmanlar›n bize ligde çok katk›s› olacak. Hollanda

kamp›nda ise taktiksel anlamda tak›m›

gelifltirmeye yönelik antrenmanlar ger- çeklefltiriliyor. Hocam›z›n istedi¤i sis- temi haz›rl›k maçlar›nda sahaya yan- s›tmak için çal›fl›yoruz. Kamp dönem- leri futbolcular için yorucu oluyor ama bu antrenmanlar›n tek sebebi maçlar- da rahat bir performans ortaya koya- bilmek için. Aç›kças› kamp dönemleri hem zevkli hem yorucu geçiyor." dedi.

"Sayg› ve sevgi üst düzeyde"

Hüseyin, kamp dönemlerinin en fay- dal› gördü¤ü yönlerinden birinin ise tak›m arkadafllar›n›n beraberce fazla zaman geçirme imkan› bulmas› oldu-

¤unu kaydederek, "Kamplarda yeni gelenlerle kaynaflmada çabuk sa¤lan›- yor. Tak›m arkadafllar›nla daha fazla

zaman geçirme imkan› buluyorsun.

Bizim tak›m›m›zda arkadafll›k üst dü- zeyde. Herkes sayg› ve sevgi çerçeve- sinde hareket ediyor. Kamp güzel ge- çiyor." diye konufltu.

"Lig zorlu geçecek"

Süper ligin bu sezon bütün tak›mlar için çok zorlu geçece¤ini düflündü¤ü- nü belirten Hüseyin "Çal›flmalar›m›z bu zorlu¤a göre yap›l›yor. Fikstür avantajl› görünüyor ama bütün maçla- r›n ayr› önemi ve zorlu¤u var. Elimiz- den gelenin en iyisini yaparak Mani- saspor’un ligi rahat bir yerde tamam- lamas›n› sa¤lamak istiyoruz." dedi.

"Hakan hoca kazanma arzusunu afl›l›yor"

Sözlerinin devam›nda Teknik Direktör Hakan Kutlu’nun hocalar› olmas›n›n ise kendileri için bir flans oldu¤unu ifade eden Hüseyin sözlerini flöyle sür- dürdü: "Hakan Kutlu genç, ilerleyen dönemlerde ad›ndan daha çok fazla söz ettirecek bir isim. Hakan hocam›z bizi çok iyi anl›yor. ‹leriye dair planla- r›m›z› Kakan hocam›z›n yönlendirme- leriyle yap›yoruz. Çal›flmay› çok se- ven bir isim. Bizim kazanmay› isteyen, arzulayan h›rsl› yap›m›z›n sebebi Ha- kan hocam›zd›r."

"Bu seneyi ç›k›fl y›l›

olarak görüyorum"

Hüseyin, yeni sezonu ise kendi ad›na ç›k›fl y›l› olarak gördü¤ünü vurgulaya- rak, "Bütün tak›m arkadafllar›m ve ben formay› hak etmek için çal›fl›yorum.

Manisaspor’a faydal› olmak istiyorum.

Bu sezon baflar›l› olarak A Milli tak›m kadrosunda yer bulabilmek istiyorum.

Bu sezon benim için çok önemli. Ben- de çal›flmalar›m› bu yönde gerçekleflti- riyorum. Tak›mdaki forma savafl›n›n içerisinde baflar› göstererek formay›

sezon sonuna kadar üstümde tutmak istiyorum." diye konufltu.

"Taraftar›m›z bize sahip ç›ks›n"

Sözlerinin sonunda geçen sezon taraf- tara s›k›nt›l› bir dönem yaflatt›klar›n›

kaydeden Hüseyin, "Bu sezon bu s›k›nt›y› yaflatmamak için elimizden gelen mücadeleyi sahaya yan-

s›taca¤›m›z› düflünüyorum. Bizim de iste¤imiz, hangi konumda olursak olal›m tak›m› destekleyerek bizlere sahip ç›kmalar›d›r. Onlar bize sahip ç›karsa Manisaspor ad›ndan daha fazla söz ettirecektir. Maçlara gelerek bizlere destek vermelerini istiyorum." dedi.

Manisasporumuz Hollanda kamp› haz›rl›klar›n›n bir gününü izinli geçirdi. Siyah-beyazl›lar tak›m halinde 2

A¤ustos Pazartesi günü Almanya’n›n Düsseldorf flehrine giderek dinlenme f›rsat› buldular. Sabah saatlerinde Düsseldorf’a giden Manisaspor kafilesi akflam saatlerinde kamp yapt›¤› otele dönüfl yapt›.

Tak›m›m›z izin gününü

Düsseldorf’ta geçirdi

Formam›z›

hak etmeye çal›fl›yoruz

Mehmet Güven’e do¤um günü kutlamas›

Hollanda’da bir Manisaspor afl›¤›

yafl›na 23

bast›

yafl›na 23

bast›

(3)

3

5 A¤ustos 2010 Perflembe

Hollanda kamp› cumartesi günü tamamlan›yor

BÜLENT HASGÖNÜLLÜ

bulenthasgonullu@hotmail.com

Tesis

Dört bir yan›

Dört ayr› zamanlarda yap›ld›.

Kimine göre YAMALI BOHÇA.

Kimine göre HARCI ALEM!

Kimine göre H‹Ç YOKTAN ‹Y‹!

Devletten paran›n PEYDERPEY Gelmesi,

Elefltirilen bir yap› ortaya koydu.

‹ç mimaride, insani ihtiyaçlara Göre yap›lacak de¤ifliklerle D›fl görünümün

ÇEVRE ile birlikte Düzenlenmesi elefltirileri azaltacakt›r.

Böyle bir, Ciddi çal›flma

MAN‹SASPOR KULÜBÜ taraf›ndan h›zla yap›lmaktad›r.

Taraftar›m›za düflen görev ise Yap›lanlar›, KORUMAK ve KOLLAMAKTIR.

***

Nerelerden nereye?

Tafll› tarlalardan, 20 bin kiflilik statlara.

Mustafa DEN‹ZL‹,

"30 B‹N Kiflilik stat "dedi¤inde Bu adam kafay› yemifl dedik.

Her yenilik insan› ürkütür!, Bafllarda kabul görmez.

Laf› söyleyene

KUfiKUYLA BAKILIR!

Sözlerime inanm›yorsunuz de¤il mi?

O zaman.

"GED‹ZDEN, FOÇA!YA, YOLCU GEM‹LER‹

‹LE SEYAHATA ne dersiniz?"

***

Biri,

Ça¤ kapam›fl, ÇA⁄ AÇMIfi.

Di¤eri,

Osmanl› topraklar›n›

Viyana kap›lar›na dayam›fl.

MAN‹SA’DA yetiflmifl iki flehzade.

Bugün yaflasalard›.

Manisa’n›n yüz bin kiflilik

Ultra modern stad›,

De¤iflik sporlara ait yüzlerce Tesisi olurdu.

Sadece sporda m›?

Hay›r.

Bilimde sanatta, sosyal yaflamda Ne gerekliyse fazlas›ndan olurdu.

Bana kimse anlatmas›n!

Bu iki fiEHZADE DEVR‹MC‹YD‹.

fiehzadeler flehri olmakla övünen

GER‹C‹LERE,

‹nsanlar› soyan DER‹C‹LERE Duyurulur!

***

RUHUN terbiyesi ancak Spor tesislerinde olur.

Antrene edilmifl bir beden NEF‹STEN kurtulur D‹NG‹NLEfi‹R.

Kötü düflünce AUT!

‹yi düflünce GOL olur.

Cami, okul gibi SPOR TES‹SLER‹

YAPILMALI.

‹çimizde Z‹NA yapan fiEYTANI

Kovalamak için.

Sahi neden yapmaz, yapt›rmazlar

Hac›lar, hocalar SPOR HAYRATI?

Siz hiç gördünüz mü?

Bu spor tesisi hac› …...

taraf›ndan Yap›lm›flt›r diye.

Oysa dinimizde

RUHUNUZU ve BEDEN‹N‹Z‹

Hastal›klardan, kötülüklerden Koruyun diyen

AYETLER vard›r.

Hocalar vaazlar›nda söylerler mi?

Bilmem.

Ben yine de söyleyeyim.

"HACILAR, HOCALAR BULUNDU⁄UNUZ

YERLERE SPOR TES‹SLER‹

YAPTIRIN"

‹NSANLIK ad›na

BÜYÜK SEVAP ‹fllersiniz.

Ö

zel Sekiz Eylül Hastanesi geçti-

¤imiz sezonda oldu¤u gibi, yeni sezonda da Manisaspor’un sa¤- l›k hizmetlerinin tümünü üstlenerek sa¤l›k sponsorlu¤una devam ediyor.

Konuyla ilgili 19 May›s Stadyumu’nda gerçeklefltirilen imza törenine Baflkan›- m›z Kenan Yaral›, Sekiz Eylül Hastanesi Yönetim Kurulu Baflkan› Op.Dr ‹brahim Karatafl, Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Se- lami Delan, Sa¤l›k ‹fllerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Özcan Nal- bantlar ve hastane yöneticileri kat›ld›.

Sekiz Eylül Hastanesi Yönetim Kurulu Baflkan› ‹brahim Karatafl, toplant›da

yapt›¤› konuflmada Süper Ligde mü- cadele etmenin ve burada kalman›n büyük gayret ve fedakarl›¤› gerektirdi-

¤ini belirterek, "Bu aç›dan bak›ld›¤›n- da Anadolu Kulüpleri’nin ifllerinin ol- dukça zor oldu¤u aflikard›r. Bu zorluk- lar›n üstesinden gelebilmek için o flehrin tüm imkanlar›n›n seferber edil- mesi kaç›n›lmazd›r. Bizlerde Özel Se- kiz Eylül Hastanesi Yönetim Kurulu olarak geçen y›l oldu¤u gibi kulübü- müze bu sezonda hastanemizin tüm imkanlar›n› sunma karar› alm›fl bulun- maktay›z. Özel Sekiz Eylül Hastanesi olarak Manisaspor ile yapt›¤›m›z bu

anlaflma Manisa için sosyal sorumlu- luk projesi kapsam›nda güzel bir ör- nek teflkil etmektedir.Bu y›l da A tak›- m›nda oynayan tüm sporcular›n sa¤l›k kontrolleri, ayaktan ve yatarak tedavi- leri, cerrahi müdahaleleri, ilaçlar›, vita- minleri, ambulans hizmetleri, sa¤l›k personel hizmetleri, Manisada’ki tüm maçlarda olmas› muhtemel sa¤l›k so- runlar›n›n tamam›n›n giderilmesi gibi çok genifl ve kapsaml› sa¤l›k hizmet- lerini sunmaya devam edecektir.Ayr›- ca A tak›m› için söz konusu olan tüm hizmetler A2 tak›m› ve tüm altyap›

oyuncular›n› ve Kulüp personelini de

kapsayacak flekilde devam edecektir.

Hastanemiz ve Kulübümüz aras›nda imzalanm›fl bulunan bu sözleflmenin her iki tarafa da hay›rl› olmas›n› ve Kulübümüzün baflar›lar›n›n devam›n›

diliyoruz." dedi.

Baflkan›m›z Kenan Yaral›’da toplant›da yapt›¤› aç›klamada Özel Sekiz Eylül Hastanesi’nin verdi¤i deste¤in çok önemli oldu¤unu kaydederek, "Yap›lan sözleflmenin her iki tarafa da hay›rl›

olmas›n› temenni ediyorum. Söz konu- su anlaflman›n Manisa’ya örnek olma- s›n› dileyerek, hastane yöneticilerine teflekkür ediyorum." dedi.

Manisaspor’un sa¤l›k sponsoru

Özel Sekiz Eylül Hastanesi

Kaptan›m›z Burak Özsaraç:

M

anisaporumuzun tak›m kaptan›

Burak Özsaraç, tak›mdaki bütün oyuncular›n yeni sezona üst dü- zey bir performans sergileyece¤ine inand›¤›n› belirterek, "Teknik ekibimiz hem taktiksel hem de fiziksel olarak bizi yeni sezona çok iyi haz›rlad›." dedi.

Tak›m kaptan›m›z tecrübeli defans oyuncusu Burak Özsaraç, yeni sezon öncesinde Manisa, Isparta Davraz ve Hollanda’dan oluflan kamp döneminin iyi geçti¤ini belirtti. Hollanda kamp›nda a¤›rl›kl› olarak taktik çal›flt›klar›n›

aç›klayan Burak, bu çal›flmalar›n sonu- cunu ligde almak istediklerini ifade ederek, ''Geçen sezona göre daha rahat bir lig dönemi geçirip üst s›ralarda mücadele etmek istiyoruz." dedi.

Manisaspor'a yeni transfer oyunlarla birlikte tak›mda çok güzel bir havan›n oldu¤unu belirten tecrübeli futbolcu,

"Yeni sezonda tüm futbolcular›m›z›n performans›n›n artaca¤›n› düflünüyo- rum. Teknik ekibimiz hem taktiksel hem de fiziksel olarak bizi yeni sezona çok iyi haz›rlad›." diye konufltu.

Teknik ekibimiz

bizi çok iyi haz›rlad›

‘‘

Manisasporumuzun Hollanda Arnhem flehrinde bu- lunan Bilderberg Hotel Buunderkamp’da gerçeklefl- tirdi¤i üçüncü etap çal›flmalar› 7 A¤ustos Cumartesi

günü tamamlanacak. Ayn› gün saat 11:00’de bura- daki son çal›flmas›n› yapacak olan siyah-beyazl›lar Düsseldorf’tan saat 15:50 uçuflu ile yurda dönecek.

T

ürkiye Futbol Federasyonu taraf›ndan ilk kez bu sezon uygulanacak olan Bölgesel Amatör Lig'e kat›lacak her tak›ma toplam 25 bin liray› bulan destek yap›lacak.

Ekim ay›nda bafllayacak lige kat›lacak 142 tak›m›n her birine 10 bin liral›k maddi yard›m yapacak olan Türkiye Futbol Federasyonu ayr›ca her kulübe ayl›k 400 liradan 4800 liral›k antrenör deste¤i de sa¤layacak.

Bunun yan› s›ra BAL mensubu her tak›m›n 24 oyuncusu için yapt›r›lacak sezonluk özel sa¤l›k sigortas› da TFF taraf›ndan karfl›lanacak.

Futbol

Federasyonu’ndan Bölgesel Amatör

Lig tak›mlar›na 25 Bin TL Destek

‹lk kez bu sezon uygulanacak

Manisaspor Hollanda kamp›n›n beflinci ve son haz›rl›k maç›nda

6 A¤ustos Cuma günü Yunanistan Süper Ligi tak›mlar›ndan Xanthi Skoda ile karfl› karfl›ya gelecek. Laan ve Eme sahas›nda oynanacak karfl›laflma saat 20:00’de bafllayacak.

Son maç

Xanthi ile

(4)

Baflkan›m›z Kenan Yaral› ve 2. Baflkan›m›z Sait Cemal Türek, Türkiye Futbol

Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar ile birlikte 1 A¤ustos Pazar günü Hollanda kamp›na gelerek tak›m›m›z ile bir araya geldiler. Ayaklar›n›n tozuyla Vitesse ile oynanan haz›rl›k maç›n› izleyen Koflar, Yaral› ve Türek futbolcular›m›za moral verdiler. Baflkan›m›z Kenan Yaral›

Manisaspor’un 2010-2011 sezonunda iste- di¤i baflar›y› yakalayaca¤›n› söyledi.

Manisaspor Baflkan› Kenan Yaral› ve 2.

Baflkan ve Mali ‹fller Koordinatörü Sait Cemal Türek, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar ile birlik- te siyah-beyazl›lar›n Hollanda kamp›n›

ziyaret ettiler.

"Manisaspor büyük aflama kaydediyor"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar ziyarette yapt›¤›

de¤erlendirmede, Manisaspor’da çok olumlu bir tablonun oldu¤unu belirterek,

"Manisaspor hem kurumsal hem de sportif aç›dan büyük aflama kaydediyor. Yeni sezonda Manisaspor’a ve ligdeki bütün tak›mlar›m›za baflar›lar diliyorum" dedi.

"‹fller yolunda"

Baflkan›m›z Kenan Yaral›, tak›m›n Hollanda kamp›nda her geçen gün daha da iyiye gitti¤ini belirterek, "Vitesse karfl›s›nda tak›m›m›z›n özellikle ikinci yar›da sergile- di¤i performanstan memnunum. Yeni transferlerimizin de tak›ma büyük ölçü de uyum sa¤lad›¤›n› gördüm. Teknik heyet ve futbolcular aras›ndaki beraberlik bizi sevindirdi. Manisaspor’un iyi yolda ve

2010-2011 sezonunda yakalayaca¤›

baflar›yla ad›ndan mutlaka söz ettirecek- tir." diye konufltu.

"Taraftar birlikteli¤e dahil olmal›"

2. Baflkan›m›z Sait Cemal Türek ise Mani-

saspor’da yönetim, teknik heyet ve futbol- cular aras›nda çok güzel bir birlikteli¤in sa¤land›¤›n› ve bu birlikteli¤e taraftar›nda verece¤i destekle daha fazla dahil olmas›

gerekti¤ini ifade ederek, "Manisal›lar da sonuna kadar tak›m›n›n arkas›nda olursa, baflar› kaç›n›lmaz olur." dedi.

M

anisasporumuz sezon ha- z›rl›klar›n› Hollanda kam- p› yap›lan a¤›r çal›flma- larla bütün h›z›yla sürdürülürken siyah-beyazl›lar›n antrenmanlar›

oynanan çeflitli oyunlarla hem nefle içinde hem de çok yo¤un geçiyor.

Çift antrenman

Günde çift antrenman gerçeklefl- tirilirken futbolcular›m›z›n azmi göz dolduruyor. Hollanda kam- p›nda gerçeklefltirilen oyunsal antrenmanlarda sahadan kahkaha sesleri yükselirken, özellikle da- yan›kl›l›k antrenmanlar›nda bü-

yük efor sarf eden futbolcular›n çal›flma sonras›nda adeta ayakta duracak hali kalm›yor.

Siyah-beyazl› futbolcular çal›flma- lar›n yo¤un geçti¤ini ama bu zor- lu antrenmanlar›n sezon içinde kendilerine büyük faydas›

olaca¤›n› belirtiyorlar.

Antrenmanlar hem nefleli hem de çok yo¤un geçiyor

KENAN

YARALI: "Manisaspor istedi¤i baflar›y› yakalayacakt›r" "Manisaspor istedi¤i baflar›y› yakalayacakt›r"

Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu, bu sezon iyi futbol oynayan, kazanmay› daha çok arzulayan ve maç› so- nuna kadar b›rakmayan mücadeleci bir tak›m ol- mak istediklerini belirterek, ''Hedefimiz üst s›ralarda futbol oynamak.'' dedi.

"Üst s›ralar› istiyoruz"

Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu Hol- landa kamp›nda de¤erlendirmelerde bu- lundu. Sezon öncesi kadroya iyi trans- ferlerin yap›ld›¤›n› kaydeden Kutlu:

''Tak›ma genç, ileriye dönük ve tecrübeli futbolcular katt›k. Haz›rl›k maçlar›ndaki futbol ve futbolcu performans›na göre transfere ihtiyaç var m›, bakaca¤›z. fiu an için yeni bir transfer için net bir fley söylemek zor.'' diye konufltu. Üçüncü etap çal›flmalar›n› gerçeklefltirdikleri Hollanda'n›n çok uygun bir kamp yeri oldu¤unu belirten Kutlu, ''Buras› gerçek-

ten güzel bir yer. ‹yi haz›rl›k maçlar› ya- p›yoruz. Hollanda'n›n güçlü tak›mlar›yla oynuyoruz. Oynad›¤›m›z maçlarda her- kese forma flans› vermeye çal›fl›yoruz.

Burada oynayaca¤›m›z maçlar sonras›n- da kadromuz flekillenecek." dedi. Kutlu sezon hedefleriyle ilgili olarak ise bu se- zon iyi futbol oynayan, kazanmay› daha çok arzulayan ve maç› sonuna kadar b›- rakmayan mücadeleci bir tak›m olmak istediklerini belirterek, ''Ligde üst s›rala- r› istiyoruz.'' dedi. Manisa'da geçmifl y›l- larda flehir ve tak›m aras›ndaki bütünlü-

¤ün istenilen düzeyde olmad›¤›n› ö¤- rendi¤ini ifade eden Kutlu, ancak bu se- zon flehrin ve taraftar›n deste¤ini hisset- tiklerini bunun da tak›ma olumlu katk›s›

olaca¤›n› düflündü¤ünü vurgulad›. Kutlu Dica ile ilgili yapt›¤› de¤erlendirmede ise flunlar› söyledi: ''Dica'n›n hem tecrü- besinden hem yeteneklerinden faydalan- mak istiyoruz. Romanya milli tak›m for- mas› giymifl birisi. Tak›ma katk›s› bü- yük olacak. Uzun dönemdir futbol oyna- yan arkadafllardan hem tak›m içi hem d›fl›nda faydalanmay› istiyoruz."

(5)

5

5 A¤ustos 2010 Perflembe

Manisasporumuzda 2010-2011 sezonunda futbolcular›m›z›n tafl›yaca¤› forma numaralar› belli oldu.

Futbolcular›m›z›n forma numaras› listesi flöyle: Adem Büyük (21), Ahmet ‹lhan Özek (19), Bekir Y›lmaz (88), Carlos Eduardo de Souza Floresta (11), Constantin Nicolae Dica (20), Eray Ataseven (93), Eren Ayd›n (34), Ferhat Çökmüfl (85), Gabriel de Paulo Limeira (6), Gökhan Emreciksin

(7), Hüseyin Tok (54),

‹hsan Burak Özsaraç (3), Jacques Momha (29), Jimmy Dixon (55), Joshua Cristopher Simpson (9), Mehmet Güven (8), Murat Gürbüzerol (17), Nizamettin Çal›flkan (5), Oumar Kalabane (15), Ömer Aysan Bar›fl (41), Promise Isaac (10), Semavi Özgür (39), Tuncay Süren (13), Yi¤it incedemir (4), Yi¤it ‹smail Göko¤lan (45), Bulut Basmaz (23), ‹lker Avc›bay (1), Recep Biler (14)

Hangi futbolcu kaç numaral›

forma giyecek?

Manisaspor’un genç oyuncular› Yi¤it ‹s- mail Göko¤lan ve Ahmet ‹lhan Özek Ma- nisapor’un ortak özellikleri olan y›ld›z adaylar›. ‹kisinin de çift ismi var. Yi¤it ‹s- mail orta sahan›n sa¤›nda, Ahmet ‹lhan orta sahan›n solunda görev yap›yor. ‹kisi de süratleri ile dikkat çekiyor ve forma savafl›n›n üst düzeyde oldu¤u kadroda ilk onbirde forma flans› bulmak, tüm tak›m- da oldu¤u gibi onlar›nda ortak hedefi.

"Performans›m her geçen gün art›yor"

Sözlerinin bafl›nda bile¤inden geçirdi¤i sakatl›k nedeniyle Manisa ve Isparta kamplar›n›n kendisi için s›k›nt›l› geçti¤ini ifade eden Yi¤it, "Hollanda kamp› önce- sinde tamamen iyi duruma geldim ve bu- rada performans›m›n her geçen gün daha da artt›¤›n› düflünüyorum." dedi. Geçen sezon tam anlam›yla süper ligde oynama f›rsat› buldu¤unu kaydeden genç oyuncu,

" 5 y›ld›r Manisaspor formas›n› giyiyorum ve geriye bakt›¤›mda bir fleylerin üstüne yeni bir fleyler koymuflum. Bu y›l hedefle- rine ulaflmay› daha çok isteyen bir Yi¤it var. Manisaspor’a daha çok hizmet vere- bilecek Milli Tak›m› zorlayabilecek dü- zeyde olaca¤›m." diye konufltu.

"Hedefe gidecek potansi- yel bizde mevcut"

Yi¤it, tak›m içindeki eski birlikteliklerin yeni transferlerle yeni bir bütün oldu¤u belirterek, "Bu y›l farkl› bir Manisaspor olacak. Çok s›cak bir ortam var. Herkes kaynaflm›fl durumda. Arkadafll›k üst dü- zeyde, baflar›da bununla birlikte gelecek- tir. Biz hedefleri olan bir kulübüz ve he- deflerimize gidebilecek potansiyel bizde mevcut. Taraftar›m›zda arkam›zda dura- rak bizi desteklesin. Sadece 3 büyükler ile oynayaca¤›m›z maçlarda de¤il bütün maçlarda stad›m›z› dolu görmek istiyo- ruz." dedi.

"Daha çok

ö¤reneceklerim var"

Ahmet ‹lhan Özek ise 2 sezon Bozöyüks- por’da oynad›ktan sonra Manisaspor’da profesyonelli¤i tam anlam›yla yaflamaya bafllad›¤›na inand›¤›n› belirterek, "Arka- dafllar›m›n, hocam›n ve yönetimin yard›- m›yla daha çok ö¤renece¤im fleyler.

Kamp yorucu ama ayn› zamanda zevkli.

Tak›m arkadafllar›m›z ile aram›zda çok güzel bir uyum var. Aç›kças› bekledi¤im- den çok daha güzel bir ortam buldum di-

yebilirim. Buraya korkarak flüpheli bir fle- kilde gelmifltim. Ama gerçekten bekledi-

¤imden daha da mükemmel bir ortam var burada. Hocalar›m›z bir karfl› yakla- fl›mlar› a¤abeylerimizin bize karfl› yakla- fl›mlar› çok olumlu." dedi.

"Babam›n arzusunu yerine getirebildim"

Süper ligde ilk forma giyecek olman›n kendisi için mükemmel bir duygu oldu-

¤unu belirten Ahmet sözlerini flöyle sür- dürdü:

"Ama beni en çok sevindiren rahmetli babam›n beni buralarda görmek isteme- seydi. Onun bu arzusunu yerine getire- bilmek benim için en büyük sevinç. Ma- nisaspor’un baflar›s›na katk›da bulunabil- mek istiyorum. Bu yapabilirsem zaten gerisi gelecektir. Kadrodaki say›m›z›n fazla olmas› tak›m içindeki rekabeti daha da artt›r›yor. Rekabet oldukça çal›flma is- te¤i daha da art›yor. Yeni sezon için ilk hedefim Manisaspor’da ilk onbirde forma giyebilmek. Taraftar›m›zdan da tek iste-

¤im bize sadece iyi günde de¤il kötü günde de destek olmalar›. Onlar›n gücü- nü arkam›zda hissedersek daha da bafla- r›l› oluruz."

■ SERHAT TEKER:

“Baflkan Yaral›, sa¤lam adamm›fl”

TARAFTARIMIZIN GÖRÜfiLER‹

Bu y›l Manisaspor’da çok fley de¤iflti¤ini görüyorum. Okulum nedeniyle ‹zmir’e gidip gelsem de tak›m›n durumunu yak›ndan takip ediyorum. Yeni yönetim baya güzel ifller yap›yor. Ben Kanan Yaral›y› tan›mazd›m ama sa¤lam adamm›fl. Helal olsun kimseden kork- madan camiay› gereksiz otlardan

ay›klad›lar.Bundan sonra bu bahçe daha h›zl›

yeflerir.Biletlerin biletix taraf›ndan sat›lmas›

taraftar ma¤azalar› aç›las› çok olumlu geliflmeler. Tak›ma baflar›lar diliyorum.

■ HANDE EYBEK:

“Hoca ve oyuncu seçimlerini çok baflar›l› buldum”

Manisaspor çok s›k›nt›l› bir lig geçirdi ama, bana göre daha s›k›nt›l› olan dönem hoca ve oyuncu seçimleriydi. Bence bu s›nav› da baflar›yla geçti. Bu y›l heyecanl› bir y›l olacak gibi geliyor. Ald›¤›m›z sonuçlardan çok oynanacak futbol önemli. Zaten iyi futbol bir süre sonra iyi sonuç getirir. Hakan hocaya ve tak›m›m›za baflar›lar diliyorum.

Bu y›l yap›lan transferler beni çok umutland›r- d›. Hiç izlemedi¤imiz kadar baflar›l› bir Mani- saspor izleyece¤imize inan›yorum.Yap›lan transferler beni çok umutland›rd›.Manisaspor bu y›l ligde ki di¤er ekipleri için oldukça zor bir deplasman olacak. ‹ki, üç y›l sonra Bursas- por gibi çok sa¤lam bir tak›m› oturtaca¤›z diye düflüyorum. çok daha iyi fleyler Tak›m›m›za yürekten baflar›lar diliyorum.

■ ‹BRAH‹M PEKGÜRLER:

“Transferlerden çok umutluyum. Baflar›l›

bir tak›m olaca¤›z”

Önümüzdeki sezon için Manisaspor yönetimi, transferler, stad ve tesiste de yenilemeler yapt›. Yap›lanlardan kiflisel olarak memnunum.

Ancak ben Manisasl›lar’a seslenmek istiyo- rum. Manisaspor’un kemik taraftarlar› zaten bu tak›m› gönülden destekliyorlar. Bu y›l tak›m›m›z›n her zamankinden daha çok deste¤e, ihtiyac› var. Bu tak›m süper ligde olursa Manisa kazan›r. Daha çok insan çal›fl›r daha çok insan evine ekmek götürür.O insan- lar›n al›flverifl yapt›¤› insanlarda para kazan›r.

Daha çok tesis yap›l›r, daha çok çocuk spor yapar. Daha az genç alkol ve sigara kullan›r.

Daha çok çocu¤un hayali, ta ‹stanbul’da de¤il, yan› bafl›nda olur. "Bu flehir benimdir" diyen bu tak›ma sahip ç›kmal›.

■ KEZ‹BAN COfiGUN:

“Bu flehir benimdir”

Hakan Kutlu’nun tak›m›n bafl›na getirilmesi çok iyi bir karar oldu. Ayr›ca Eren a¤abeyi çok be¤eniyorum. Onu çok seviyorum. ‹stanbul Beykoz’dan tan›yorum onu. Bende üniversiteye bafllamadan önce ‹stanbul Beykoz’da futbol oynam›flt›m. Bu y›lda geçen y›l ki gibi baflar›l›

olur inflallah. Yap›lan transferlere bak›nca oldukça iyi. Tak›m geçen sene bile iyi oynad›¤›

halde golsüzlük yüzünden s›k›nt› yaflan›yordu.

Ben iddia ediyorum bu y›l Manisaspor ilk 5’e oynar. Baflar›l› bir sezon diliyorum.

■ ZAFER AKSOY:

“‹ddia ediyorum bu y›l ilk 5’e oynar›z”

Özellikleri de ayn› hedefleri de

Manisasporumuzun tecrübeli yabanc›lar› Nico- lae Dica ve Oumar Kalabane ülkelerinin milli ta- k›mlar›na davet edildiler. Dica, Romanya’n›n A Milli Tak›m›m›z ile 11 A¤ustos Çarflamba günü Fenerbahçe fiükrü Saraco¤lu Stad›'nda oynaya- ca¤› özel karfl›laflman›n kadrosuna davet edilir- ken, Oumar Kalabane ise Gine Milli Tak›m›’n›n 11 A¤ustos Çarflamba günü Mali ile oynayaca¤›

karfl›laflman›n kadrosuna davet edildi.

D‹CA ve OUMAR milli tak›mlar›na

davet edildi

(6)

Manisaspor:5

FC Presikhaaf:0

M

anisasporumuz Hollanda kamp›ndaki ikinci haz›rl›k maç›nda 30 Temmuz Cuma günü Hollanda 2. Lig ekibi RKC Waalwijk’e 75. dakikada yedi¤i penalt› golüyle 1-0 ma¤lup oldu.

Mücadelede siyah-beyazl›lar 85.

dakikada Isaac’in aya¤›ndan penalt›

kaç›rd›. Waalwijk sahas›nda oynanan karfl›laflmada ekibimiz flu isimler ile mücadele verdi: ‹lker (Dk. 46 Recep), Burak, Hüseyin (Dk. 46 Kalabane), Ferhat (Dk. 46 Ömer Aysan), Momha, Yi¤it ‹ncedemir (Dk. 73 Bekir), Semavi (Dk. 57 Mehmet), Simpson (Dk. 71 Ahmet), Yi¤it

Göko¤lan (Dk. 57 Isaac), Dica (Dk.

81 Murat), Kahe (Dk. 88 Adem) Manisasporumuzun RKC Waalwijk ile oynad›¤› karfl›laflmay› Asbaflkan- lar›m›z Selami Delan, Ersin Öztafl, Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Hasgör, gurbetçi vatandafllar›m›z ve çok say›da Hollandal› da izledi.

Manisaspor:0

RKC Waalwijk:1

Yöneticilerimiz Hollanda kamp›n› ziyaret etti

A

sbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan, As- baflkan›m›z Stat ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl ve Gençlik Gelifltirme Program› Sorum- lusu Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Hasgör 29 Tem- muz Perflembe günü tak›m›m›z›n Hollanda kamp›n›

ziyaret ettiler. Asbaflkan ve Bas›n Sözcümüz Selami Delan yapt›¤› aç›klamada, Hollanda’da Manisas- por’un çok uygun bir kamp ortam›nda oldu¤unu be- lirterek, "Yeni sezon öncesinde futbolcular›m›z›n uyumu her geçen gün art›yor. Tak›m›m›zda arkadafl- l›k ve uyumun üst düzeyde olmas›, futbolcular›m›z›n baflar›ya karfl› olan istekleri son derece sevindiri- ci."dedi. Manisaspor’un 2010-2011 sezonunda oyna- d›¤› tüm maçlarda mücadelesini son dakikaya sürdü- recek bir tak›m olaca¤›n› vurgulayan Delan, "Yöne- tim, teknik heyet ve futbolcular›m›z ile çok önemli bir birliktelik yakalad›k. fiehrimiz ve taraftar›m›z›n verece¤i destek ile de Manisapor ligde istedi¤i yer- lerde olacakt›r." diye konufltu.

Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan, Asbaflkan›m›z Stat ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl ve Gençlik Gelifltirme Program› Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Hasgör Hollanda kamp›n› ziyaret ederek teknik heyetimiz ve futbolcular›m›z ile biraraya geldiler.

T

arzan Hollanda kamp›ndaki 3. haz›rl›k maç›nda 1 A¤ustos Pazar günü Hollanda Eredivisie ekibi Vitesse ile 1-1 berabere kald›.

Karfl›laflman›n 26. dakikas›nda Büttner kulland›¤›

serbest vuruflta topu a¤lara göndererek Vitesse’yi 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 61. dakikas›nda Dica ceza sahas› içinde düflürülünce hakem penalt› nok- tas›n› gösterdi. Dica penalt› at›fl›nda topu a¤larla buluflturarak karfl›laflman›n skorunu belirledi: 1-1.

Vitesse maç›n›n 67. dakikas›nda Gökhan Emreciksin rakip futbolcunun sert müdahalesine tepki verince k›rm›z› kart gördü.

Vitesse:1 Manisaspor:1

Beraberlik golünü penalt›dan

Dica att›

Saha: Lonapark

Hakemler: Dhr Keting, Mario Diks, Rob Meenhus

Vitesse: Velthuizen, Felixdaal, Sprockel ( Dk. 46 Damasco), Caldirola, Drost ( Dk. 46 Van der Linden), Büttner ( Dk. 70 Heijckmann), Van der Struijk, Stevanovic, Pröpper, Snijders, De Ruiter ( Dk. 82 Hayr› P›narc›)

Manisaspor: ‹lker, Momha, Dixon, Ömer Aysan, Burak, Yi¤it ‹ncedemir (Dk. 81 Bekir), Nizamettin, Gök- han, Simpson (Dk. 78 Semavi), Dica, Kahe (Dk. 76 Isaac)

Goller: Dk.26 Büttner (Vitesse), Dk. 61 Dica (P) (Manisaspor)

M

anisaspor Hollanda’da ilk haz›rl›k maç›nda 28 Tem- muz Çarflamba günü Hol- landa 3. Lig ekibi FC Presikhaaf'›

Yi¤it Göko¤lan, Simpson, Dica, Tuncay ve Adem’in golleriyle 5-0 ma¤lup etti.

Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu Donwert Stad›'nda oynanan karfl›lafl- man›n ilk yar›s›nda sahaya ‹lker, Bu- rak, Hüseyin, Ömer Aysan, Bekir, Momha, Yi¤it ‹ncedemir, Yi¤it Gö- ko¤lan, Simpson, Dica ve Isaac onbi- rini sürerken ikinci yar›da sahada Bu-

lut, Oumar, Dixon, Ferhat, Eren, Be- kir, Semavi, Ahmet, Tuncay, Murat ve Adem onbiri görev ald›. Genç fut- bolcu Eray ise maç›n 55. dakikas›nda Bekir’in yerine oyuna dahil oldu.

3. dakikada Isaac sol kanattan ge- tirdi¤i topu Dica’ya verdi. Dica’n›n ceza sahas› içinde topu aktard›¤›

Yi¤it Göko¤lan, a¤lar› havaland›rd›:

1-0

22. dakikada Yi¤it Göko¤lan’›n sa¤- dan ortas›nda Simpson ceza sahas›

içinde topu kontrol ederek düzgün bir vuruflla a¤lara gönderdi: 2-0

40. dakikada Dica’n›n ceza sahas›

içine pas›nda Simpson çok fl›k bir topuk pas› ile topu arkas›ndan ge- len Dica’ya verdi. Dica plase bir vu- ruflla topu a¤larla buluflturdu: 3-0 58. dakikada Adem’in ceza sahas›

içine ara pas›nda Murat topu müsa- it pozisyondaki Tuncay’a verdi.

Tuncay’›n vuruflunda top a¤larla bulufltu: 4-0

60. dakikada Ahmet sol kanattan tafl›d›¤› topu Semavi’ye verdi. Se- mavi’nin ortas›nda Adem skoru be- lirleyen golü kaydetti: 5-0

(7)

7

5 A¤ustos 2010 Perflembe

T

ürkiye Futbol Federasyonu Yö- netim Kurulu, A2 Ligi'nde 2010-2011 sezon planlamas›

ve gruplar belli oldu. 2 ayr› gruptan oluflan A2 Lig'inde 20 tak›ml› 1.

Grup 'da yeni sezon 23 A¤ustos 2010 tarihinde bafllayacak. 18 ta- k›ml› 2. Grup'da ise yeni sezon 30 A¤ustos 2010'da bafllayacak.

Türk Futboluna farkl› bir aç›l›m sun- ma hedefiyle geçen sezon bafllat›lan A2 Ligi'ne yeni sezonda Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de bulunan ku- lüpler ile baflvurusu kabul edilen Dardanelspor ve Turgutluspor 01.

01. 1992 ve daha önceki tarihlerde do¤mufl oyuncular›yla kat›labilecek.

Ayr›ca kulüpler, A2 Ligi maçlar›nda futbolcu uygunlu¤u kriterlerine uy- mak flart›yla 19 yafl›ndan büyük en fazla 2 yabanc› futbolcu da oynata- bilecek. Alt yafl kategorisindeki bir futbolcu sezon içerisinde A2 Li- gi'nde oynad›¤› takdirde, ayn› sezon

tekrar alt yafl kategorisindeki müsa- bakalara kat›lamayacak.

Yeni statüye göre A2 Ligi müsaba- kalar› sadece do¤al çim sahalarda oynanabilecek.

Eski statüye göre Sal› ve Çarflamba günleri oynanan A2 Ligi müsabaka- lar›, bundan sonra Pazartesi günleri oynanacak. Bu sayede kulüplerin

"A" tak›m teknik sorumlu ve antre- nörleri, A2 Ligi'nde oynayan futbol- cular›n performanslar›n› bizzat takip edebilme flans›na sahip olabilecek.

A2 Ligi, yap›lan bu de¤iflikliklerle, kat›lan profesyonel tak›mlar için bir rezerv lig niteli¤ine kavuflturulmufl oldu. Kulüpler "A" tak›m kadrolar›n- da oynatamad›klar› futbolcular›n› bu ligde oynatarak, futbolcular›n›n mü- sabaka eksi¤ini kapatma, tecrübe kazanmalar›n› sa¤lama ve bu futbol- cular›n performanslar›n› müsabaka ortam›nda de¤erlendirme f›rsat›na kavuflmufl olacak.

Gruplar ve sezon planlamas› belli oldu

DÜNYADAN

SPOR ■ Football

Mertesacker kald›

Werder Bremen genel direk- törü Klaus Allofs, kulübün Per Mertesacker’›n hangi

pozisyonda yer alaca¤›

konusunda planlar›

olmad›¤›n› iddia etti.

■ Cycling

Contador Saxo Bank ile anlaflt›

Tour de France galibi, 2011’de Riis için yar›flacak. Saxo Bank

tak›m direktörü Bjarne Riis, üç kez Tour de France galibi Alberto Contador ile anlaflma imzalad›klar›n› do¤rulad›.

■ Motor Sports

Webber

Macaristan’›

kazand›

Hamilton, bu sezon ikinci kez puan kaybetti.

Formula 1 dünya flampiyonas› liderli¤ini Lewis Hamilton’dan alaca¤›n› iddia eden Mark Webber, Macaristan Grand Prix’ini kazand›.

■ Basketball

Ajinca, Fransa

kamp›na geri döndü

Alexis Ajinca, babas›n›n ölümünden sonra FIBA Dünya fiampiyonas› için Fransa’daki kampa geri döndü.

Pau’daki kamptan bir haftal›-

¤›na ayr›lan Dallas Mave- rick’in y›ld›z oyuncusu, antre- manlara devam etmek için Pazartesi günü geri döndü.

Kimsenin formas›

GARANT‹ DE⁄‹L

Celal Bayar Üniversitesi, bu y›l ilk defa yabanc› ö¤rencilere al›- m›na bafllad›. ‹ran, Almanya, Türkmenistan, Bulgaristan, Kenya, Azerbaycan, Çin Hol- landa ‹ngiltere ve Gürcistan’›n aralar›nda bulundu¤u bir çok ülkeden yap›lan ö¤renci baflvu- rular› aras›ndan toplam 92 ya- banc› ö¤renci Manisa’da oku- maya hak kazand›. CBÜ bu y›l

ilk kes yabanc› uyruklu ö¤rencilere e¤itim verecek. Fen Edebiyat Fakültesi, T›p Fakültesi, E¤itim Fakültesi, ‹kti- sadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Uygulamal› Bilimler Yüksek Okulu, Sa¤l›k Yüksek Okulu

Ahmetli, Akhisar, Salihli, So- ma, Gördes, K›rka¤aç ve Tur- gutlu Meslek Yüksek Okullar›

olmak üzere toplam 92 ö¤ren- ci bu y›l e¤itim ve ö¤retime bafllayacak. 12-13 ve 14 eylül tarihlerinde Manisa’ya gele- cek lan yabanc› ö¤renciler, e¤itimlerini ‹ngilizce ve Türk- çe sürdürecekler. ‹ran, Al- manya, Türkmenistan, Bulga- ristan, Kenya, Azerbaycan, Çin,Hollanda ‹ngiltere ve Gürcistan, Amerika ve Suriyenin de aralar›nda bulun- du¤u 25 ülkeden okumak için gelen ö¤renciler 4 y›ll›k e¤itim program› boyunca Manisa da kalacaklar.

Celal Bayar Üniversitesi’ne yabanc› ö¤renciler geliyor

S

iyah-beyazl›lar›n Ankaragü- cü’nden renklerine ba¤lad›¤›

Semavi, bu sezon istenen ve beklenen futbolu oynamay› hedef- lediklerini söyledi. Hollanda kamp›- n›n yorucu geçti¤ini ifade eden tecrübeli futbolcu, ''Günde çift ant- renman yap›yoruz. Burada ortam çok güzel. Lige iyi haz›rlan›yoruz.

Umar›m iyi bir bafllang›ç yapar›z.'' dedi. Manisaspor taraftar›n›n ken- dilerinden beklentisinin büyük ol- du¤unu ifade eden Semavi, ''Sakat- l›k olmadan, iyi futbol oynayarak, taraftara lay›k bir tak›m olmak isti- yoruz. Hedef ligde ilk on içinde yer almak, geçen y›l yaflad›¤›m›z s›k›n- t›lar› yaflamamak. Lig de alaca¤›-

m›z puanlarla taraftar›m›z› tekrar 19 May›s Stad›'na çekece¤iz.'' dedi.

Tak›m içindeki arkadafll›¤›n çok iyi oldu¤unu ifade eden Semavi, söz- lerinin devam›nda flunlar› söyledi:

''Hocam›z olsun, arkadafllar olsun hepimiz çok iyi bir uyum içindeyiz.

Bu ortam lige de yans›yacak. Ha- kan Kutlu ile Ankaragücü'nde bir- likte çal›flt›k. Hocam›z›n ikili diya- loglar› çok iyi. Bu yönden flansl› ol- du¤umuzu düflünüyorum.'' diye konufltu. Manisaspor'da kimsenin forma garantisi olmad›¤›na iflaret eden Semavi futbolcu, ''Tak›mda rekabet var. Kim daha iyi olursa o forma giyecek. Bu da Manisaspor için baflar› anlam›na geliyor.''

Manisasporumuzun tecrübeli orta saha oyuncusu Semavi Özgür, Manisaspor'da kimsenin forma garantisi olmad›¤›n› belir- terek, "'Tak›mda rekabet var. Kim daha iyi olursa o forma giyecek. Bu da Manisaspor için baflar› anlam›na geliyor.'' dedi.

A2 Ligi’nde A2 Ligi’nde

1. GRUP 2. GRUP

1 AKH‹SAR BELED‹YESPOR ADANASPOR A.fi.

2 ALTAY ANKARASPOR A.fi.

3 ANTALYASPOR A.fi. ÇAYKUR R‹ZESPOR A.fi.

4 BEfi‹KTAfi A.fi. D‹YARBAKIRSPOR

5 BOLUSPOR GAZ‹ANTEP B. BELED‹YESPOR

6 BUCASPOR GAZ‹ANTEPSPOR

7 BURSASPOR GENÇLERB‹RL‹⁄‹

8 BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YESPOR G‹RESUNSPOR 9 DARDANELSPOR A.fi. KDÇ KARABÜKSPOR 10 DEN‹ZL‹SPOR KAYSER‹ ERC‹YESSPOR

11 ESK‹fiEH‹RSPOR KAYSER‹SPOR

12 FENERBAHÇE KONYASPOR

13 GALATASARAY A.fi. MKE ANKARAGÜCÜ 14 GÜNGÖREN BELED‹YESPOR MERS‹N ‹DMANYURDU

15 KARTALSPOR ORDUSPOR

16 KARfiIYAKA SAMSUNSPOR

17 KASIMPAfiA S‹VASSPOR

18 MAN‹SASPOR TRABZONSPOR A.fi.

19 TK‹ TAVfiANLI L‹NY‹TSPOR 20 TURGUTLUSPOR

A 2 L ‹ G ‹ G R U P L A R I :

(8)

10

y›l önce, Celal Bayar Üniver- sitesi (CBÜ) Beden E¤itimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) Spor Yöneticili¤i bölümünde kendi halinde bir üniversite ö¤rencisi olan Yasemin Soysal, bugün ‹stanbul sos- yetesinin peflinden kofltu¤u ve dünya- n›n 4 bir yan›ndan seminer teklifi alan popüler bir yaflam koçu. Nas›l m› ol- du? ‹flte film gibi bir 6 y›l. Manisa’da bafllayan üniversite y›llar›ndan, Bang- kok’dan Tahran’a kadar uzanan da- n›flmanl›k serüveni.

Celal Bayar Üniversitesi Sa¤l›k Bilim- leri Enstitüsü "Sporda Psikososyal Alanlar" Ana Bilim dal›nda, yüksek li- sans program›n› kazand›. Yasemin Soysal’›n üniversite bünyesinde yapt›-

¤› bilimsel çal›flmalar sonucu ortaya koydu¤u "zihin potansiyelleri ve Za- y›flama" program› büyük ilgi gördü.

Bu çal›flma, görsel ya da yaz›l› bas›n- da daha çok "Zihin Gücü ile Zay›fla- ma", "düflünce gücü ile yeni bir kad›n yaratma" ad› alt›nda geçti. Bu prog- ramlar›nda, 1000’e yak›n kilo problemi yaflayan kifli ile çal›flma yapt›. Bu sü- reç içinde yüksek lisans tezini ta- mamlad›.

Türkiye'de zihin gücü, zay›flama programlar›n›n ilk yarat›c›s› olan Soy- sal, ayn› zamanda yapt›¤› bilimsel ça- l›flma ile Türkiye’de ilk defa zihin gü- cünün, zay›flama üzerindeki baflar›s›n›

bilimsel olarak kan›tlad›. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde "Hedefe Odaklanma, Baflar› Stratejileri" üzerine ö¤retim üyesi olarak görev ald›.

Yasemin Soysal ne ifl yap›yor?

Özetlemek gerekirse, kendi kiflisel ge- liflim yolculu¤um içinde, di¤er insan- lara da e¤itmenlik yapan sa¤l›kl› ya- flam koçuyum. Meslek olarak bir s›n›- fa koymak zor, ancak ben insanlar›n ulaflmak istedikleri hedefe giderken nas›l düflünmeleri gerekti¤ini ö¤reti- yorum. Bilinen zihin tabular›n›n d›fl›na

ç›kmak, s›radanl›¤›n ötesine geçmek için e¤itimlerimde sa¤l›kl› yaflam ve kiflisel geliflimin ortak noktada birlefl- ti¤ini aktarmaya çal›fl›yorum. Sa¤l›kl›

bir bendinin varsa, sa¤l›kl› yafl›yorsa- n›z sa¤l›kl› düflünebilirsiniz. Bedensel ve zihinsel tüm geliflim süreçlerinin ortak iflledi¤ini E¤itimlerime kat›lan dan›flanlara anlat›yorum.

Uzak do¤u sporlar›nda birincili-

¤iniz var. Tez konunuzu seçerken bunun bir etkisi oldu mu?

Uzakdo¤u sporlar›n› yaparken sadece spor ve odaklanma yönü ile ilgileni- yorsunuz. Zihin yönü ise tamamen kal›c› ve uzun süreli. Zihnin sportif baflar›da çok büyük etkisi var ancak, maalesef haz›rlanman›n zihin yönü ile ilgilenen çok az spor kulübü vard›r.

Tez konumu seçerken daha çok kendi kiflisel geliflim yolculu¤umda ki me- raklar›m ön plandayd›.

‹nsan, sadece düflünerek maksi- mum neyi baflarabilir? ‹nsan›n düflünerek kendisini öldürdü¤ü- nü duymufltum bu mümkün mü?

Maksimumu söylemek san›r›m s›n›r- land›r›c› olur, tahminen zihnin s›n›rlar›

tahmin etti¤imizden çok daha ötedir.

‹dam mahkumlar› ile ilgili bir çal›flma- da bu konuya de¤inildi¤ini biliyorum.

Damarlar›ndan kan çekildi¤i söylenen mahkumlar›n kendilerini öldürdükleri ile ilgili bir hikaye vard›r. Yo¤un tel- kin verilerek damarlar›ndan kan çeki- lece¤i söylenir, fl›r›ngalar tak›l›r, gere- ken tüm d›fl ve iç ortamlar haz›rlan›r.

Her saat bafl› damarlar›ndan ne kadar kan çekildi¤i idam mahkumlar›na söy- lenir. Yavafl yavafl ölüm sürecine gir- dikleri ve sonunda öldükleri söylen- mektedir. Fakat fl›r›ngadan tek damla kan bile çekilmemifltir. Bunun gerçek- li¤i ile ilgili bilimsel bir veriye ulafla- mad›m ama flunu çok iyi biliyorum ki, insanlar›n zihinleri ile kendilerini dep-

resyona soktuklar›, kanser hücreleri ürettikleri, panik atak geçirttikleri ke- sindir. Ölümü bir anl›k de¤il de yavafl bir süreç olarak düflünürseniz her gün yüzlerce kiflinin zihinleri ile kendilerini öldürdüklerine flahit olursunuz.

Gelelim bayanlar›n korkulu rüya- s› fazla kilolara; Son 50 y›l›n so- runu olan obezitenin genel bafl- l›klar›yla nedenleri nelerdir?

Az hareket ve çok yemek yemektir.

Genetik faktörlerde vard›r. Ama kimse flunu sormaz ne oluyor, niye bu in- sanlar bu kadar çok yemek yiyor, mutsuz olacaklar›n› bildikleri halde ni- ye kendilerini bu kadar fliflmanlat›yor- lar. Ve sonras›nda niye veremiyorlar.

Kilo alman›n nedenleri basit ve herkes taraf›ndan bilinen fleylerdir. fakat niye al›nd›klar› ve niye verilemedi¤i zihin- sel sebeplerle iliflkilidir.

"fi‹fiMAN BEY‹N fi‹fiMAN BEDEN YARATIR"

Tahlil sonuçlar›nda hiç birfley ç›kma- d›¤› halde kilo veremeyen insanlar vard›r. Zihinselerinde neler oluyorda kilo veremiyorlar bence en önemli so- ru budur. Ve ayr›ca tüm sektör yemek yedirtme üzerine çal›fl›yor. Kilo ver- menin çok zor oldu¤u beyinlere iflle- niyor. Halbu ki kilo almak zordur.

Çünkü fliflmanl›k bizim do¤al denge- miz de¤ildir. Siz hiç do¤ada fliflman hayvan gördünüz mü, fliflmansa e¤er onu da insan besliyordur. Bizim kendi do¤am›z fliflmanl›k üzerine çal›flmaz, bunun d›fl›na ç›kmak zordur. Fakat beyinler öyle bir y›kanm›fl ki, fliflman- l›¤›n normal oldu¤u zay›flaman›n ve insan›n do¤as› olan gerçek bedene dönmenin zor oldu¤u empoze edil- mifltir. Yani önce beyin fliflmanlat›l- m›fl.

Bu sorunun önüne kifli sadece kendi iradesi ile geçebilir mi devlet politikas› gerekir mi?

Herkes kendisinden sorumludur. Dev- let politikas› uygulasan›z bile, kiflinin yaflam›nda sürekli kendi inançlar›

devreye girer. Kiloya olan bak›fl aç›s›, kendine verdi¤i anlamlar, kilo verme ile ilgili düflünceleri... Yani sorunun çözümü yine kendisindedir...

Herhangi bir alanda baflar›l› ol- mak için düflünce gücü kullan›la- bilir mi? Kullan›l›rsa baflar›ya et- kisi yüzde kaçt›r?

Düflünce gücü olmadan baflar› olmaz.

Düflünceyi kullanmadan yapt›¤›m›z tek bir ifl yoktur. Uykuda bile zihin fonksiyonlar›m›z devam eder. ‹nsanlar düflünce gücünü çok ola¤anüstü bir fley olarak görüyor. Baca¤›n›zda ki kaslar› nas›l kullan›yorsan›z, beyinde ki bölümleri de öyle kullan›yoruz. fiu- an çok ilginç gibi görünse de, bu keli- me 50 y›l sonra kimsenin umurunda olmayacak. Çünkü "düflünce gücü"

de, kas gücü gibi normal bir bak›fl ac›s›na gelecek. Her gün bu gücü

kullan›yoruz. Negatif fleyler düflünmek için bile buna ihtiyac›m›z var. Düflün- ce gücü illa eflyalar› yerinden oynat- mak de¤ildir. Kendi beynimizin içer- sinde yapt›¤›m›z tüm fonksiyonlar›

kontrol alt›na almakt›r. Tabi bunlar›n baz›lar› istedi¤imiz sonuçlar› baz›lar›

da istemedi¤imiz sonuçlar› veriyor.

Bunlar›n neler oldu¤unu iyi bilmek la- z›m.

Size en çok hangi flikayetler ile geliyorlar?

Ne yaparsa yaps›n kilo veremedi¤i, sürekli kilo ald›¤› veya kil verse bile, belli bir kilonun kesinlikle alt›na ine- medi¤i flikayetleri bafll›ca sorunlar.

Siz insanlara ne ö¤retiyorsunuz da, 1 ayda 10 kilo veriyorlar?

Asl›nda çok basit. Zihinlerini kullan- may› ve düflüncelerini kontrol etmeyi ö¤retiyorum. Daha önce de söyledi-

¤im gib beyinimzin içindeki fonksi- yonlar› kontrol etmeyi ö¤retiyorum hepsi bu.

Düflünce gücüyle zay›flamay› ö¤- reten 2 kitab›n›zdan bahseder misiniz?

Yüksek lisans e¤itimimde tez konumu ispatlarken yapt›¤›m çal›flmalar›n yer ald›¤›, insanlar›n nas›l kilo verdi¤i ve nereden nereye geldi¤ini anlatan bir kitaplar. Kitaplar›m› okuyanlar ö¤ren- diklerini yaflamlar›na uygulad›klar›n- da, karfl›laflt›klar› sonuçlar onlar› çok flafl›rtacak. Tezimi haz›rlarken bin kifli ve sonras›nda, e¤itimlerimle kat›lan- larla tahmin ediyorum 5 binin üzerin- de kilo problemi olan kifli hedeflerine ulaflt›.

Sizden yüz yüze e¤itim almak is- teyenler ne yapmal›?

‹stanbul’da yafl›yorum. E¤itimlerim genellikle istanbul’da oluyor. Ancak yeterli ço¤unluk sa¤land›¤›nda e¤itim içn flehir d›fl›nda programlar da haz›r- l›yorum.

Bunun d›fl›nda web sitem den de be- nimle iletiflim kurabilirler. www.yase- minsoysal.com da iletiflim numaralar›

yer al›yor.

Gözyafllar› içinde tarih yazd›

Nevin Yan›t Türkiye’yi a¤latt›

müsabakalara kat›lamayacak.

ihraç edildi

5 A¤ustos 2010 Perflembe

F

otofinis sonuçlar›n›n aç›klanmas›

ile Nevin Yan›t, Türk Bayra¤›’a sar›larak gözyafllar›na bo¤uldu.

Avrupa flampiyonu olan atletimiz Ne- vin Yan›t, 2. olan rakibini l salise fark ile geçti. Yar›flman›n favorisi olarak gösterilen ‹rlandal› Derval O'Rourke yar›flma sonras›nda Nevin’i tebrik etti.

Nevin yan›t haz›rlanma sürecini ve flampiyonlu¤u flöyle anlatt›:

"Yar›fl sonunda ismimi tabelada gö- rünceye kadar heyecandan ölecektim.

Tribünde oturan Türk milli tak›m›

sporcu ve antrenörlerinin aya¤a kalkt›-

¤›n› görünce tabelaya bakt›m ve Res- men delirdim. Sanki rüyadaym›fl gibiy- dim. Yar›fl boyunca hep çok iyiyim çok iyiyim diye kendimi motive ettim.

Onca gürültü aras›nda sadece kendi nefesimi duyuyordum…

ÇAMURLU SAHALARDA ANTRENMAN YAPTI

Nevin Yan›t’›n baflar›s›n›n en önemli pay›, toprak sahalardan yetiflen bir

sporcu olmas›n›n. Do¤up büyüdü¤ü Mersin’de sentetik yüzeyli pist olma- d›¤› için senelerce Tevfik S›rr› Gür Stad›’n›n toprak pistinde antrenman yapmak zorunda kald›. Son Avrupa fiampiyonas›’nda yar›flt›¤› rakipleri ise hep modern pistlerde çal›flt›.

Nevin Yan›t’›n Mersin’de yaflayan ba- bas› Naz›m Yan›t da duygular›n› dile getirirken k›z›n›n karfl›laflt›¤› zorluklar- dan bahsederek,"K›z›m 13 y›ld›r atle- tizmle u¤rafl›yor. Geçmiflte Mersin’de

antrenman yapacak saha yoktu. Ça- mur sahalarda kofltu, ya¤mur alt›nda kofltu. Nevin bu baflar›y› sonuna dek hak etti. Çünkü çok çal›flt›" dedi. An- ne Semra Yan›t ve a¤abey Cem Yan›t ise, Nevin’in yar›fl›n› heyecanla izle- diklerini vurgulayarak, "Böyle bir bafla- r› bekliyorduk. Çünkü y›llard›r idman- lar›n› hiç aksatmad›" diye konufltular.

KÜÇÜK DEV

Avrupa fiampiyonas› finalinde 100

metre engelliyi 12.63 saniyede koflup alt›n madalyay› kazanan Nevin Yan›t 1.63 metre boyu ile finalde yar›flan at- letlerin en k›sa boylusuydu. 16 fiubat 1986‘da dünyaya gelen Nevin, atletiz- me olan yetene¤ini 6. s›n›fta gösterdi.

Mersin GS‹M’de spor uzman› olarak çal›flan Cüneyt Yüksel "Nevin, engelli yar›fl› koflmak için do¤mufl. Atletizm- de engel atlayabilmek için kuvvet ve süratin yan› s›ra çok iyi bir ritm duy- gusuna sahip olmak gerekiyor. Ne- vin’de bunlar›n hepsi vard›. Onun için kendisini düz 100 metre de¤il engelli 100 metre koflturdum" diye anlat›yor.

Yüksel, birlikte çal›flmaya bafllad›klar›

ilk günlerde Nevin’in bu mesafeyi 15 saniyede kofltu¤unu da vurguluyor.

Kazand›¤› baflar› ile tüm Türkiye’yi se- vinç gözyafllar›na bo¤an Nevin, "Bun- dan sonraki hedefim 12.40.

Bu dereceyi de koflaca¤›m ve baflara- ca¤›m. Olimpiyat ve Dünya flampiyon- lu¤unu da yaflamak istiyorum " dedi.

‹spanya’n›n Barce- lona flehrinde dü- zenlenen 20. Avru- pa Atletizm fiampi- yonas›’na Atletimiz Nevin Yan›t dam- gas›n vurdu. 100 metre bayanlar en- gellide 12.63 dere- cesi ile finalde bi- rinci olan Nevin Ya- n›t Türk atletizm tarihinde ilk defa k›sa mesafe kofluda Avrupa fiampiyonu olan sporcu oldu.

Herkes ‘O’nun peflinde

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :