T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. Sayı : B.10.0.IMI Konu : Sosyal Tesisler Muhasebe Takip Sistemi

Tam metin

(1)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : B.10.0.IMI.00.00.00.14 Konu : Sosyal Tesisler Muhasebe

Takip Sistemi

--- Mithatpaşa Cad. No:3 -B- Blok Zemin Kat 6434 Sıhhiye/ Ankara Elekt.ağ: www.saglik.gov.tr Tel: (0312) 5852076-81 Faks:(0312) 4335503 Sosyal Hizmetler Şube Müdürü S. KURUCU

GENELGE 2011/25

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun "Mali İstatistikler" başlıklı 52 'nci maddesi hükümleri çerçevesinde 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 Sıra No'lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesisler ile birlikte Bakanlığımız sosyal tesisleri (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) de genel yönetim sektörü kapsamına dahil edilmiş bulunmaktadır.

Kamu harcama ve muhasebe bilişim sistemine veri girişi kapsamında Bakanlığımızca satın alınan yazılım programının İl Sağlık Müdürlüklerince kullanılmasını sağlamak amacıyla

"Kullanıcıların Eğitimi" faaliyetinin birincisi 20 -23 Mart 2011 tarihleri arasında 81 ilden ilgililerin katılımıyla Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresi’nde gerçekleştirilmiştir.

Bu eğitime müteakip İl Sağlık Müdürlüklerince gönderilen yazılar ve katılımcılardan alınan bilgilere göre her ilde bulunan veya bulunabilecek sosyal tesisler listesi Bakanlığımızca oluşturularak “Sosyal Tesisler Muhasebe Takip Sistemi” uygulamaya konulmuştur.

Ancak tam ve sağlıklı bir listenin oluşturulabilmesi için, tüm İl Sağlık Müdürlüklerinin bünyelerinde bulunan ve 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller, Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ ve yürürlükte bulunan diğer mevzuatlar uyarınca; “sosyal tesis” olarak tanımlanan tesislerini (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) tespit ederek kullanıcı adı ve şifresi almak üzere Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve yüklenici firmanın ekli

“açıklamalar” da belirtilen e-posta adreslerine bildirmeleri, sosyal tesis olarak sistemde yer alan ancak İl’lerinde olmayan tesislerin de iptali için talep de bulunmaları gerekmektedir.

Bakanlığımızca yapılan eğitime katılan iliniz Sağlık Müdürlüğü personeli, Sosyal Tesisler Muhasebe Takip Sisteminin İl’lerde bulunan sosyal tesislerde (eğitim ve dinlerime tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesislerde) kullanılmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantılarını yapacak ve programa veri girişinin zamanında, doğru olarak aktarılmasından sorumlu olacaktır.

Bundan böyle Bakanlığımız sosyal tesislerine ait mali verilerin KBS (Kamu Hesapları Bilgi Sistemi)’ye aktarılabilmesi için Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Bakanlığımız web sitesi içerisinde oluşturulan Sosyal Tesisler Muhasebe Takip Sistemi kullanılacak olup, giriş işlemleri için ekli “açıklamalar” da belirtilen hususlara ve sürelere titizlikle uyulacaktır.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanun’un 53 üncü maddesinde yer alan; "52 nci maddenin son fıkrasına göre belirlenen kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süre verilir. Ek süre sonunda da

../…

(2)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : B.10.0.IMI.00.00.00.14 Konu : Sosyal Tesisler Muhasebe

Takip Sistemi

--- Mithatpaşa Cad. No:3 -B- Blok Zemin Kat 6434 Sıhhiye/ Ankara Elekt.ağ: www.saglik.gov.tr Tel: (0312) 5852076-81 Faks:(0312) 4335503 Sosyal Hizmetler Şube Müdürü S. KURUCU

verilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilir. İdari para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdari para cezaları, bu Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.”

hükmüne istinaden herhangi bir yaptırımla karşılaşılmaması için ilgili sosyal tesislerin harcama yetkilileri ile İl Sağlık Müdürlükleri gereken tedbirleri alacaklardır.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, sosyal tesislere ait mali verilerin, söz konusu Tebliğ’ler ve ekli “Açıklamalar”a uygun olarak ve belirtilen sürelerde Sosyal Tesisler Muhasebe Takip Sistemine girişinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, ilgili sosyal tesislerin harcama yetkilileri ile İl Sağlık Müdürlüklerinin gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN Bakan a.

Müsteşar

EK: 1 Açıklamalar (2 sayfa)

Dağıtım : A-Planı

…/03/2011 Şube Müd. : S.KURUCU

…/03/2011 Koor. Yrd. : F.GÖKDUMAN

…/03/2011 Koordinatör : C.YILMAZ

…/03/2011 Daire Başkan V. : Dr. Ü. HÜLÜR

…/03/2011 Müst. Yrd. V. : Dr. E. ATBAKAN

(3)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : B.10.0.IMI.00.00.00.14 Konu : Sosyal Tesisler Muhasebe

Takip Sistemi

--- Mithatpaşa Cad. No:3 -B- Blok Zemin Kat 6434 Sıhhiye/ Ankara Elekt.ağ: www.saglik.gov.tr Tel: (0312) 5852076-81 Faks:(0312) 4335503 Sosyal Hizmetler Şube Müdürü S. KURUCU

SOSYAL TESİSLER MUHASEBE TAKİP SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1-Sisteme veri girişi yapacak olan kullanıcıların isim ve soy isimlerini, hangi il personeli olduklarını ve kapsama dahil hangi sosyal tesise veri girişi yapacakları ile ilgili bilgilerini metasdestek@gmail.com ya da info@metasyazlim.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Metaş Yazılım, gönderilen bu bilgilere göre kullanıcı adı ve şifre bilgilerini oluşturarak en kısa zamanda kullanıcıların vermiş olduğu mail adreslerine gönderecektir. Burada kullanıcıların dikkat etmesi gerek nokta, verecekleri mail adresinin aktif ( kullanılmakta olan) bir mail adresi olmasıdır. Kullanıcı adı ve şifresi verilen sosyal tesisler, http://saglik.gov.tr adresinden web uygulamaları bölümünden Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi linkine tıklayacaklardır. Açılan ara yüzden Bilanço Esasına Göre Muhasebe Takip Sistemi ve İşletme Esasına Göre Muhasebe Takip Sistemi linklerine tıklayarak sisteme gireceklerdir. ( Hangi tesislerin bilanço ya da işletme esasına göre muhasebe takibi yapacakları noktasında kendilerine bilgi verilecektir). Kullanıcılar sisteme girdikten sonra isterlerse kullanıcı adı ve şifrelerini değiştirebileceklerdir. Kullanıcıların şifrelerini unutmamaları ve üçüncü şahıslarla paylaşmamaları önem arz etmektedir.

2-Kullanıcı adı ve şifresini alan Sosyal Tesisler, gelir – gider bilgilerini 03.01.2011 tarihinden itibaren hızlı bir şekilde belgelerine dayanarak sisteme gireceklerdir. Konsolidasyon dönemlerinde merkez bu verileri yönetici modülünde bulunan, konsolide gelir – gider butonuna tıklayarak konsolide edecektir. Ocak-Mart dönemi için Nisan ayının 10'uncu günü sonuna kadar, sonraki konsolidasyon dönemlerinde de yine takip eden ayın 10'uncu günü akşamına kadar kullanıcıların veri girişlerini tamamlamaları halinde zamanında konsolidasyon işlemleri yapılabilecektir. .Kullanıcılar, konsolidasyon dönemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı Tebliğ’e sistemdeki ‘’arşiv’’ modülünden ulaşabileceklerdir

3- İşletme esasına tabi sosyal tesisler, 03.01.2011 – 31.03.2011 tarihi arasındaki gelir – gider kalemlerini kümülatif olarak gireceklerdir. (Örnek: Ocak ayının toplam geliri ve toplam giderini tek kalemde sisteme gireceklerdir.) Bilanço esasına tabi sosyal tesisler de 03.01.2011 – 31.03.2011 tarihi arasındaki bilanço ve gelir tablosu hesaplarını kümülatif olarak sisteme gireceklerdir. (Örnek: 03.01.2011 tarihinde açılış kaydı yapılacak, yani 2010 yılından devreden aktif ve pasif hesaplar açılış kaydına yazılacaktır.)

Hangi hesapların aktif, hangi hesapların pasif karakterli olduğunu içeren eğitim slaytına Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemindeki ‘’ arşiv ‘’ modülünden ulaşılabileceklerdir. Daha

(4)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : B.10.0.IMI.00.00.00.14 Konu : Sosyal Tesisler Muhasebe

Takip Sistemi

--- Mithatpaşa Cad. No:3 -B- Blok Zemin Kat 6434 Sıhhiye/ Ankara Elekt.ağ: www.saglik.gov.tr Tel: (0312) 5852076-81 Faks:(0312) 4335503 Sosyal Hizmetler Şube Müdürü S. KURUCU

sonra işletme esasında olduğu gibi Ocak, Şubat ve Mart ayının verileri, kümülatif olarak sisteme girilecektir. Böylece bilanço esasına göre de Genel Geçici Mizan hazırlanmış olacaktır. Nisan ayından sonra veriler artık yine belgelerine dayanarak sisteme günlük olarak girilecektir.

Kullanıcılar gerek teknik gerekse mevzuat ve muhasebe uygulamaları noktasında METAŞ yazılımdan destek alabileceklerdir. METAŞ Yazılım’ın iletişim bilgilerine www.metasyazilim.com adresinden ulaşabileceklerdir.

4- İşletme esasına tabi sosyal tesisler, 01.04.2011 tarihinden itibaren veri girişlerini, gelir – gider modülünden, tebliğde belirtilen hesaplar kullanılarak günlük veya belgenin üzerindeki tarihe göre düzenli olarak sisteme gireceklerdir. Bilanço esasına tabi sosyal tesisler ise esas ve usuller ekinde yer alan ve her yevmiye kaydından sonra dökümünün alınması zorunlu olan

‘’ işlem fişini’’ kullanarak günlük yevmiye kayıtlarını 01.04.2011 tarihinden itibaren belgelerine dayanarak düzenli bir şekilde sisteme gireceklerdir. Söz konusu işlem fişi Soysal Tesis Muhasebe Takip Sisteminin içinde mevcuttur.

5- Kullanılacak hesap kodları ve hesap isimleri Sosyal Tesisler Muhasebe Takip Modülü içerisinde mevcuttur. Kullanıcılar eğitim modülünden ‘’interaktif sesli ve görüntülü eğitim videosunu‘’ bilgisayarlarına indirerek dinleyebilecek ve böylece eğitim noktasındaki sıkıntılarını gidermiş olacaklardır.

6- Her bir sosyal tesisin (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) mali verileri, kendilerine yetki verilen personeller tarafından girilecektir.

7- İl Sağlık Müdürlüklerinden eğitime katılan personel, hangi sosyal tesislerin veri girişini yapıp yapmadığını kontrol ederek veri girişlerini yapmayan sosyal tesislerin iş ve işlemlerini zamanında ve doğru olarak yapmalarını sağlayacaktır.

8- İl Sağlık Müdürlükleri kendilerine bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm sosyal tesislerin Bakanlığımız hangi birimine bağlı olursa olsun sisteme giriş işlemlerinden sorumlu olacaklardır.

9- İl düzeyinde tüm sosyal tesisler veri girişini yaptıktan sonra, işlemlerin doğruluğu teyit edilerek konsolidasyon dönemlerini kapsayan verilerin sisteme girişleri tamamlanacaktır.

Böylece İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, tamamlanan bu verileri merkezde konsolide ederek, Esas ve Usuller çerçevesinde KBS’ye girişini gerçekleştirecektir.

(5)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : B.10.0.IMI.00.00.00.14 Konu : Sosyal Tesisler Muhasebe

Takip Sistemi

--- Mithatpaşa Cad. No:3 -B- Blok Zemin Kat 6434 Sıhhiye/ Ankara Elekt.ağ: www.saglik.gov.tr Tel: (0312) 5852076-81 Faks:(0312) 4335503 Sosyal Hizmetler Şube Müdürü S. KURUCU

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :