Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.

Tam metin

(1)

Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 3 april 2019

Sida 1 (2)

§ 110

Motion 20-2018 om rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund

Dnr 4729-2018

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.

Reservation

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget

Region Norrbotten utför inte rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund. Det är inte en prioriterad behandling inom regionen.

Sammanfattning

Paula Palmqvist (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten inte längre ska tillhandahålla eller utge resebidrag för rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund.

Ärendets behandling under sammanträdet

Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslag.

Ärendet

2009 utfärdade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en rekommendat- ion att landstingen bör erbjuda icke medicinsk omskärelse av pojkar. Reg- ionstyrelsen beslutade i oktober 2009 i enlighet med SKL:s rekommendat- ion. Avgiften för omskärelse på icke medicinska grund fastställdes till 1700 kronor. Resekostnader och eventuella övernattningskostnader ersätts enligt Region Norrbottens gällande sjukreseregler.

Regionen baserade sitt ställningstagande i frågan på regeringens och riksda- gens tolkning att omskärelse på icke medicinska grunder är förenligt med barnkonventionen och att ett förbud skulle medföra en otillåten begränsning av religionsfriheten.

Region Norrbotten prioriterar i nuläget inte att utföra rituell omskärelse på icke medicinsk grund men är behjälplig att möjliggöra behandling på annan ort.

(2)

Sida 2 (2)

Bilagor: Motion 20-2018 om rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund

Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör Divisionschef Närsjukvård Divisionschef Länssjukvård

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :