Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 30 januari 2019

Sida 1 (1)

§ 25

Revisionsrapport ”Temagranskning Primärvården del 1”

Dnr 4975-2018

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat vårdval primärvård i Region Norrbotten. Gransk- ningen visar att regionstyrelsens styrning och uppföljning avseende Beställ- ning Primärvård är till övervägande del ändamålsenlig och den interna kon- trollen inom området är till övervägande del tillräcklig.

Ärendet

Revisorerna har granskat vårdval primärvård i Region Norrbotten. Gransk- ningen genomförs i två delar. Denna första del fokuserar på den styrning och uppföljning som sker på regionövergripande nivå. Syftet med granskningen har varit att se om regionstyrelsens styrning och uppföljning avseende Be- ställning Primärvård är ändamålsenlig och om den interna kontrollen inom området är tillräcklig. Revisorernas sammanfattande bedömning är att:

 Regionstyrelsens styrning och uppföljning avseende Beställning Primär- vård är till övervägande del ändamålsenlig och den interna kontrollen inom området är till övervägande del tillräcklig.

Med anledning av granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar revi- sorerna följande rekommendation:

 Regionstyrelsen bör öka förutsättningar för en jämlik vård till Region Norrbottens invånare genom att vidta åtgärder för att minska skillnader- na i både hälsa och tillgänglighet mellan hälsocentralerna.

 Regionstyrelsen bör initiera en uppföljning av vilka effekter som de riktade insatser som har gjorts inom ramen för vårdvalet har resulterat i.

Bilagor:

Revisionsrapport ”Temagranskning Primärvården del 1”

Revisorernas skrivelse

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :