• Sonuç bulunamadı

TEST 34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TEST 34"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1) I. Tuz üretimi II. Turizm

III. Enerji elde etme IV. Ulaşım

Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’de denizlerden faydalanılan alanlardan biri değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) II ve IV

2) Kalkerli arazide erime sonucu oluşan

çukurlukların daha sonra suyla dolmasıyla, karstik göller oluşur.

Aşağıdaki göllerin hangisi bu şekilde oluşmuştur?

A) Kestel Gölü B) Sera Gölü C) Uluabat Gölü D) Nemrut Gölü E) Büyük Çekmece Gölü

3) Aşağıdaki göllerden hangisi Marmara Bölgesi’nde yer almaz?

A) İznik B) Bafa (Çamiçi) C) Uluabat D) Sapanca E) Manyas

4) Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde akarsu debilerinin en çok azaldığı dönem kış ortalarına rastlar.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Yağış rejimiyle B) Yağış biçimiyle C) Yağış miktarıyla

D) Akarsuların uzunluğuyla E) Akarsu yataklarının eğimiyle

5) Aşağıdakilerden hangisi tektonik göllerden biri değildir?

A) Uluabat Gölü B) Manyas Gölü C) Tuz Gölü D) Hazar Gölü E) Uzungöl

6) Tuz Gölü, dünyanın en tuzlu göllerinden olup yazın kuruyan geniş alanlar, kalın bir tuz tabakasıyla örtülür.

Tuz Gölü’nde tuzluluk oranının fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Kapalı havza olması

B) Göle dökülen akarsuların jipsli ve tuzlu arazilerden geçmesi

C) Yazın yağışın az olması ve buharlaşmanın şiddetli olması

D) Bölgedeki araziyi oluşturan kayaçların cinsi E) Gölün bulunduğu çukurluğun tektonik oluşumlu olması

7) Türkiye’deki akarsuların büyük bir kısmından, sulama amacı ile yılın ancak belirli bir kesiminde yararlanılabilmektedir.

Bu durum, akarsuyun öncelikle hangi özelliği ile ilgili olabilir?

A) Hızıyla B) Rejimiyle C) Yüküyle D) Eğimiyle E) Akımıyla

8) Ülkemizdeki akarsuların genel olarak;

- Rejimi düzensizdir.

- Akış hızı fazladır.

- Enerji potansiyeli yüksektir.

- Çoğu denge profiline ulaşmamıştır.

Yukarıdaki özelliklere göre, ülkemizdeki akarsular aşağıdakilerden hangisi için elverişli değildir?

A) İçme suyu B) Enerji üretimi C) Baraj yapımı D) Sulama E) Taşımacılık

9) Aşağıdaki göllerden hangisi doğal setleşme sonucu oluşmamıştır?

A) Yedigöller B) Eymir C) Keban D) Köyceğiz E) Tortum

TEST 34

Testlerimizin tamamı için web sitemizi ziyaret edin.

TÜRKİYE’NİN SU KAYNAKLARI - II

(2)

10) Aşağıda, Türkiye’deki akarsulara ait bazı özellikler verilmiştir.

I. Taşımacılık yapılmaz.

II. Taşkın ve sellere neden olur.

III. Sulamada problem yaşanır.

IV. Erozyona neden olur.

V. Yatak eğimleri fazladır.

Bunlardan hangisinin ortaya çıkmasında, akarsu rejimlerinin düzensiz olması etkili değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

11) Eğimli arazilerde, akarsu vadilerinin heyelan ve toprak kayması sonucu taş ve toprak kütleleri tarafından kapanmasıyla “heyelan set gölleri”

oluşur.

Türkiye’nin coğrafi özellikleri dikkate alındığında heyelan set göllerinin hangi bölgede daha yaygın olması beklenir?

A) İç Anadolu B) Marmara

C) Ege D) Güneydoğu Anadolu E) Karadeniz

12) Ülkemiz, su rezervleri ve akarsularının çokluğu bakımından Avrupa’da ilk sıralarda yer alır. Ancak Avrupa nehirlerinde taşımacılık yapılırken, ülkemiz nehirlerinin büyük bir kısmından bu alanda

yararlanılamamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, bunun nedenlerinden sayılamaz?

A) Su ulaşım araçlarının yetersizliği

B) Akarsularımızın denge profilini almamış olması C) Akarsu boylarının taşımacılık için yetersizliği D) Akarsuların debisinde mevsimler arasında büyük farklılıklar görülmesi

E) Yağışlardaki kararsızlığın akarsu rejimlerinin düzensiz olmasını etkilemesi

13) Göl suları acı, tuzlu veya sodalı olabilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, göl sularındaki bu farklılığa neden olan temel faktördür?

A) Çevredeki bitki örtüsü B) Gölün kapladığı alan

C) Gideğeninin olup olmaması D) Gölün denizden yüksekliği E) Göl havzasının büyüklüğü

14) Aşağıdaki bilgilerden hangisi, Türkiye akarsularının akım düzenleri ile ilgilidir?

A) Dar ve derin vadiler içinde akmaları

B) Yer yer çağlayan ve dev kazanlarının görülmesi C) Yaz dönemlerinde aşındırma güçlerinin azalması D) Büyük çoğunluğunun açık havza içinde

bulunması

E) Kaynakları ile denize döküldükleri yer arasındaki yükselti farkının fazla olması

15) Yukarıda gösterilen Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece gölleri oluşum bakımından hangi gruba girer?

A) Heyelan set B) Alüvyal set C) Tektonik D) Kıyı set E) Karstik

TEST 34

3

Cevap Anahtarını Web Sitemizden İndirebilirsiniz.

Referanslar

Benzer Belgeler

• Kök boğazının ıslatılmasından kaynaklanan hastalıklara duyarlı olmayan ve sık ekilen hububat, yem bitkileri, çayır-mera bitkileri. •

DCCU hızlı ve no- ninvazif bir tekniktir; flebografi yerine veya ek olarak, terapötik strateji için karar vermede son derece

Öyle ki, yangınlar için son derece uygun orman yapısı, arazi ve iklim koşullarına karşın ülkemizde orman yangınlarının % 10''u bile doğal nedenlerle ç ıkmıyor: Orman

Redox reaksiyonlarının tamlığı denge sabiti ile belirlenmektedir.K denge sabitinin büyük olması reaksiyonun tam olduğunu küçük olması ise reaksiyonun tam

A) Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde yer alır. B) 21 haziranda gündüz süresi güneye gidildikçe uzar. C) En batısı ile en doğusu arasında bir saatten fazla yerel saat

sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının ikinci ünitesi olan “Türk Tarihinde Yolculuk” adlı ünitenin içerikleri küreselleşmenin alt boyutları (eğitim, siyasi, bilim ve

• Tüm istasyonlar için 4 farklı basınç değerinde sırası ile test yapılır. • Bu testi ekranda PCN Test yazılı butondan

A) İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçası oluşturur.. B) Bir noktadan yalnız bir