KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER

Tam metin

(1)
(2)

(Resmi Gazete Tarih: 30.12.2005 Sayı : 26039)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1 — Bu Esas ve Usullerin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin

sağlanması; işlemlerinin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul

görmüş ilkeleri çerçevesinde, yönetimin ve diğer ilgili

kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE

UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER

(3)

Kapsam

Madde 2 — Bu Esas ve Usuller, kamu kurum ve

kuruluşlarının sosyal tesislerinin muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar.

Kurumlar vergisi ve/veya katma değer vergisi mükellefi olan sosyal tesisler ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümlerine tabi sosyal tesisler bu Esas ve

Usullerin sadece muhasebe işlemlerinin raporlanması ve hesapların konsolidasyonuna ilişkin hükümlerine tabidir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Esas ve Usuller, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE

UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER

(4)

Tanımlar

Madde 4 — Bu Esas ve Usullerde geçen;

Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

Esas ve Usuller: Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usulleri,

Kamu kurum ve kuruluşu: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahalli idareleri ve bunlara bağlı veya bunların kurdukları veyahut üye oldukları birlik ve idareleri,

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE

UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER

(5)

Sosyal tesis: Kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisleri,

Muhasebe görevlisi: Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinden ve kayıtlara alınmasından sorumlu görevliyi,

Muhasebe sistemi: Mali işlemlerin yürütülmesinde,

kaydedilmesinde ve raporlanmasında kullanılan hesap planı, defterler ve muhasebeleştirme süreçlerinin tamamını,

Muhasebe politikaları: Muhasebe işlemlerinin kaydı, mali raporların hazırlanması ve sunulmasında kabul edilen ilke, kural, standart ve uygulamaları,

Öz kaynak: Sosyal tesislerin varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı,

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE

UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER

(6)

Gelir: Öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi, Gider: Öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi, Maliyet bedeli: Bir varlığın satın alınması veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetler toplamını,

Rayiç değer: Varlıkların değerleme günü ve yerindeki normal alım-satım değerini,

Kanıtlayıcı belge: 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile 5018 sayılı Kanunun

50’nci maddesine göre düzenlenen yönetmelikte tanımlanmış olan faturayı,

Mali yıl: Takvim yılını,

Faaliyet dönemi: Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı, Hesap dönemi: Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı, ifade eder.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE

UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER

6

(7)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hesap planının genel yapısı

Madde 25 — Hesap planı; bilanço hesapları, faaliyet hesapları ve nazım hesaplar ana bölümlerine ayrılır. Bilanço hesapları bölümü 1 numaradan 5 numaraya kadar olan ana hesap gruplarından;

faaliyet hesapları bölümü 6 numaralı ana hesap grubundan;

nazım hesaplar bölümü ise 9 numaralı ana hesap grubundan oluşur. Ana hesap grupları aşağıda gösterildiği gibi isimlendirilir:

1) Dönen varlıklar, 2) Duran varlıklar,

3) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, 4) Uzun vadeli yabancı kaynaklar, 5) Öz kaynaklar,

6) Faaliyet hesapları, 9) Nazım hesaplar

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE

UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER

(8)

Ana hesap gruplarından 1-5 numaralı gruplar bilanço hesapları olup, kendi içinde aşağıdaki maddelerde gösterildiği gibi hesap gruplarına ayrılır ve her bir hesap grubunu ilgilendiren işlemler ait oldukları hesap grubu içinde açılacak ilgili bilanço hesaplarına

kaydedilir. Her bilanço hesabı ihtiyaca göre yardımcı hesaplara ayrılabilir. Gelir ve gider hesaplarında belirlenen düzeydeki

yardımcı hesaplar kullanılmak kaydıyla, kurumsal ihtiyaçlara göre bu yardımcı hesapların detayında yardımcı hesap açılabilir. Nazım hesaplar ana hesap grubu, sosyal tesislerin ihtiyacına göre hesap gruplarına, hesap grupları hesaplara, hesaplar da yardımcı

hesaplara ayrılarak sınıflandırılabilir. Sosyal tesis muhasebesi hesap planı aşağıdaki ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplardan oluşur.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE

UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER

(9)

Aktif Hesaplar 1 - Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

100 Kasa Hesabı

101 Alınan Çekler Hesabı 102 Banka Hesabı

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 12 Faaliyet Alacakları

120 Alıcılar Hesabı

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 14 Diğer Alacaklar

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 15 Stoklar

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı

157 Diğer Stoklar Hesabı 16 Ön Ödemeler

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı 161 Personel Avansları Hesabı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE

UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER

9

(10)

19 Diğer Dönen Varlıklar 197 Sayım Noksanları Hesabı

198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı 2 - Duran Varlıklar

25 Maddi Duran Varlıklar

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Pasif Hesaplar

3 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 32 Faaliyet Borçları

320 Satıcılar Hesabı

33 Emanet Yabancı Kaynaklar

330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

397 Sayım Fazlaları Hesabı

399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE

UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER

10

(11)

5 - Öz Kaynaklar 50 Sermaye

500 Sermaye Hesabı 57 Geçmiş Yıllar Kârları

570 Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı 58 Geçmiş Yıllar Zararları

580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-) 59 Dönem Net Kârı/Zararı

590 Dönem Net Kârı Hesabı

591 Dönem Net Zararı Hesabı (-) 6 - Faaliyet Hesapları

60 Gelirler

600 Gelirler Hesabı

61 İndirim, İade ve İskontolar

610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı 63 Giderler

630 Giderler Hesabı

69 Dönem Net Kârı veya Zararı

690 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE

UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER

(12)

(Resmi Gazete Tarih: 25.10.2008 Sayı : 27035)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin

üretilmesine esas teşkil etmek üzere, mahalli idareler mali verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları, veri derleme sürecindeki sorumluları ve mali verilerin süresinde

gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Belediyeler, il özel idareleri (Gökçeada ve Bozcaada ilçe özel idareleri dâhil) ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1)

(13)

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerin İzlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesi, “Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması” başlıklı 53 üncü maddesi, 8/6/2005 tarihli ve 25839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Mali Tabloların Bakanlığa Gönderilmesi”

başlıklı 137 nci maddesi ile 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 441 inci

maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden hazırlanmıştır.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1)

(14)

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a)Mahalli idare birimi: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve

hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi, Bozcaada ilçe özel idaresi, Gökçeada ilçe özel idaresi ile bunlara bağlı idareleri ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamındaki birlikle

b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

c) Kamu hesapları bilgi sistemi (KBS): Verilerin Bakanlığa aktarılmasında kullanılan sistemi,

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1)

(15)

d) İl kontrol görevlisi: Defterdar tarafından, il sınırları dâhilindeki mahalli idare birimlerine ait hesapların derlenmesini muhasebe birimi kontrol görevlileri vasıtasıyla koordine etmek ve yılda bir defadan az olmamak üzere sisteme girilen veri ile mahalli idare birimleri mali

tablolarını kontrol etmek üzere görevlendirilen personeli,

e) Muhasebe birimi kontrol görevlisi: İl merkezi veya ilçe sınırları dâhilindeki mahalli idare birimlerine ait hesapların

derlenmesini takip etmek, hesapların Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yaptırmakla görevli defterdarlık muhasebe müdürü veya malmüdürünü,

f) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Muhasebat Genel Müdürlüğü) ifade eder.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1)

(16)

Mali Verilerin Derlenme Biçimi ve Kapsamı

MADDE 5 – (1) Mahalli idare birimleri, hesap bilgilerine ilişkin veri girişlerini www.kbs.gov.tr veya http://kbs.muhasebat.gov.tr internet adresinde yer alan Kamu Hesapları Bilgi Sisteminden (KBS)

yapacaklardır. Bu uygulama mahalli idare birimlerine Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerince verilen şifrelerin kullanılması suretiyle yürütülecektir.

(2) (Değişik: 03/06/2009-3 Sıra Nolu Genel Tebliğ-2.Md) Mahalli idare birimlerinin sisteme girecekleri hesap bilgileri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek ayrıntıdaki mizan bilgileri ve bütçe tahminleri ile

finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosuna ilişkin bilgilerden oluşacaktır.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1)

(17)

Bakanlıkça Yapılacak İşlemler

MADDE 10 – (1) Mahalli idarelerin KBS’ye veri girişi

işlemlerinin genel koordinasyonu Bakanlıkça (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Şubesi) yapılacaktır. İl kontrol görevlileri ile muhasebe birimi kontrol görevlileri anılan sorumluluklarını yerine getirirken

karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların giderilmesine ilişkin önerilerini Bakanlığa bildireceklerdir.

(2) Mahalli idarelerce veri girişi sırasında karşılaşılan ve mahalli@muhasebat.gov.tr adresine gönderilen teknik

sorunlara ilişkin olarak Bakanlıkça gerekli önlemler alınacaktır.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1)

(18)

Hesap Bilgilerinin Süresinde Gönderilmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar

MADDE 12 – (1) Kanunun “Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması” başlıklı 53’üncü maddesinin son fıkrasında, genel yönetim kapsamına dahil kamu idarelerinden, mali istatistiklerine

esas verilerini süresinde göndermeyenlere, Bakanlıkça bir ay ek süre verileceği, verilen ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi

halinde ise Bakanlığın talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst

yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verileceği

hüküm altına alınmıştır. Kanunda ayrıca, idari para cezası uygulanmış olmasının, bilgi verme yükümlülüğünü ortadan

kaldırmayacağı ve idari para cezalarının Kanunun 73’üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edileceği de hükme bağlanmıştır.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1)

(19)

(2) Kanunun “Para Cezaları ve Yetkili Merciler” başlıklı 73 üncü maddesinde ise “Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen aybaşından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü

aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur.” hükmü yer almıştır.

(3) Anılan hükümler çerçevesinde, hesap bilgilerini bu Tebliğde belirtilen sürede göndermediği veya göndermiş olsa da hesap bilgilerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen mizan formatına uygun olmadığı Bakanlıkça ve/veya Defterdarlıklarca tespit olunanlara, bu Tebliğde belirlenen veri giriş süresi bitiminden itibaren 1 ay ek süre verilir ve ilgili

mahalli idare birimlerine bildirilir.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1)

19

(20)

1 aylık süre bitiminde de hesap bilgilerini göndermeyen birimlere 1 inci fıkrada belirtilen idari para cezasının uygulanması ve

sonucundan bilgi verilmesi doğrudan veya Defterdarlıkların talebi üzerine Bakanlıkça, mahalli idarelerin üst yöneticilerinden istenir.

(4) Üst yöneticiler idari para cezasının uygulanıp

uygulanmayacağı hususunda takdir yetkisine sahip değildir. Bu çerçevede üst yöneticiler, bu Tebliğ hükümlerine göre mali

hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine verilmesi Bakanlıkça istenen idari para cezasını vermek, Kanunun ilgili maddesine göre tahsil etmek ve sonucundan Bakanlığa bilgi vermekle yükümlüdürler.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1)

20

(21)

(Resmi Gazete Tarih: 04.02.2009 Sayı : 27131)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımından farklı

olarak, Kanunun mali istatistiklere ilişkin hükümleri çerçevesinde mali istatistiklerin derlenmesine ve ulusal düzeyde genel yönetim mali istatistiklerine ilişkin kapsam farklılıklarının ortadan

kaldırılmasına yönelik olarak, uluslararası sınıflandırmalara uygun bir genel yönetim sektörü belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanununun 52 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden hazırlanmıştır.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI) (SIRA NO:2)

(22)

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Muhasebat Genel Müdürlüğü), c) Genel yönetim sektörü: Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesap

Sistemi (ESA 95) kriterleri esas alınarak belirlenen ve ekli listedeki kamu idarelerinden oluşan sektörü,

d) Merkezi yönetim alt sektörü: Bu Tebliğ eki listede yer alan genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başlıklarında sayılan kamu idarelerini,

e) Mahalli idareler alt sektörü: Bu Tebliğ eki listede yer alan mahalli idareler alt sektörü başlığında sayılan kamu idarelerini,

f) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Tebliğ eki listede yer alan sosyal güvenlik kurumları alt sektörü başlığında sayılan kamu idarelerini, GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI) (SIRA NO:2)

(23)

g) Mahalli idare birlikleri:535 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamındaki birlikleri,

h) Kurumsal birim: Diğer kurumsal birimlerle ekonomik işlem yapabilen, yaptığı işlemler sonucunda kendi adına varlık

edinebilen, yükümlülük altına girebilen ve bütün ekonomik ve mali işlemlerini kapsayan bir hesap sistemine sahip olan birimi, ifade eder.

Genel yönetim sektörü kapsamı

MADDE 4 – (1) Genel yönetim sektörü, bu Tebliğe ekli listede yer alan merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik

kurumları alt sektörlerinden oluşur. Genel yönetim kapsamındaki idareler, alt sektörler itibariyle Tebliğ eki listede gösterilmiştir. (2) Bu Tebliğ ile belirlenen genel yönetim kapsamına dâhil olan kamu idareleri, mali verilerini Bakanlıkça belirlenen usul, esas ve

sürelerde Bakanlığa aktarmakla yükümlü olacaklardır.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI) (SIRA NO:2)

23

(24)

Genel yönetim sektörünün belirlenmesinin esasları

MADDE 5 (1) Genel yönetim sektörünün belirlenmesinde temel

olarak, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sisteminde (ESA 95) yer alan kriterler çerçevesinde kamu idaresinin kurumsal birim olup

olmadığı; faaliyetlerini ekonominin diğer sektörlerinden zorunlu ve karşılıksız olarak aldığı vergi ve benzeri kaynaklarla finanse edip etmediği, faaliyetlerinin gelirin yeniden dağılımına yönelik olup olmadığı, kamusal mal veya hizmet üretip üretmediği, yönetim ve fiyat politikalarının genel yönetime dâhil birimler tarafından belirlenip belirlenmediği, genel yönetime dâhil birimlerce kontrol ve finanse edilip edilmediği, piyasa için mal ve hizmet üreten birimlerin bunları ekonomik olarak önemli fiyattan satıp satmadığı, piyasa için mal ve hizmet üreten ve ekonomik olarak önemli fiyat uygulayan birimlerin gelirlerinin giderlerinin %50’si veya daha fazlasını karşılayıp

karşılamadığı hususları esas alınmış olup, bu esaslara uyan birimler genel yönetim sektörü kapsamında değerlendirilmiştir.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI) (SIRA NO:2)

24

(25)

Genel yönetim sektörü kapsamının gözden geçirilmesi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ ile belirlenen genel yönetim sektörünün kapsamı her üç yılda bir Bakanlıkça incelenecek ve ilgili idarelerin de görüşünün alınması sonucunda gerekli olması halinde kapsam yeniden belirlenecektir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Kanunun 52 nci maddesi gereği Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun görüşü alınarak hazırlanan bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI) (SIRA NO:2)

(26)

Ek 1: 13 GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ

1311 MERKEZİ YÖNETİM ALT SEKTÖRÜ

1311.1. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 1311.1.001- Türkiye Büyük Millet Meclisi

1311.1.002- Cumhurbaşkanlığı 1311.1.003- Başbakanlık

1311.1.004- Anayasa Mahkemesi Yargıtay(5) Danıştay(6) Sayıştay(7)

1311.1.008- Adalet Bakanlığı

1311.1.009- Millî Savunma Bakanlığı 1311.1.010- İçişleri Bakanlığı

1311.1.011- Dışişleri Bakanlığı 1311.1.012- Maliye Bakanlığı

(…)

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI) (SIRA NO:2)

(27)

1311.2. Özel Bütçeli İdareler

1311.2.001- Yükseköğretim Kurulu

1311.2.002- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 1311.2.003- İstanbul Üniversitesi

1311.2.004- İstanbul Teknik Üniversitesi 1311.2.005- Ankara Üniversitesi

1311.2.006- Karadeniz Teknik Üniversitesi 1311.2.007- Ege Üniversitesi

1311.2.008- Atatürk Üniversitesi

1311.2.009- Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1311.2.010- Hacettepe Üniversitesi

1311.2.024- Gazi Üniversitesi 1311.2.094- Şırnak Üniversitesi 1311.2.095- Tunceli Üniversitesi

(…)

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI) (SIRA NO:2)

27

(28)

1311.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

1311.3.001- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

1311.3.002- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (…)

1313 MAHALLİ İDARELER ALT SEKTÖRÜ 1313.1- İl Özel İdareleri

1313.2- Belediyeler

1313.3- Mahalli İdare Birlikleri (…)

1314 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI ALT SEKTÖRÜ 1314.1- Sosyal Güvenlik Kurumu

(…)

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI) (SIRA NO:2)

(29)

(Resmi Gazete Tarih: 03.06.2009 Sayı : 27257)

MADDE 1 – 25/10/2008 tarih ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sıra No’lu Genel Yönetim Mali

İstatistikleri Genel Tebliği'nin 4 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."a) Mahalli idare birimi: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi, Bozcaada ilçe özel idaresi, Gökçeada ilçe özel idaresi ile bunlara bağlı idareleri ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamındaki birlikleri,“

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Mahalli idare birimlerinin sisteme girecekleri hesap bilgileri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek ayrıntıdaki mizan bilgileri ve bütçe tahminleri ile finansmanın ekonomik

sınıflandırması tablosuna ilişkin bilgilerden oluşacaktır."

1 SIRA NOLU GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

(30)

MADDE 3 – Aynı Tebliğin, 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(…)

MADDE 6 – (1) Mahalli idarelerce, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı

Hesap Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen mizan formatına uygun olarak aylık dönemlerde oluşturulan kümülatif verilerin takip eden ayın sonuna kadar, yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerin ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar KBS'ye girişi yapılacaktır.

(2) Mahalli idarelerce ayrıca ertesi yıla ve izleyen iki yıla ait bütçe gelir-gider tahminleri ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosuna ilişkin bilgileri Eylül ayı sonuna kadar KBS'ye

girilecektir.

1 SIRA NOLU GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

(31)

(3) Veri girişleri Bakanlıkça yayınlanan uygulama kılavuzu

çerçevesinde yapılacaktır. Mahalli idareler, KBS'ye giriş yetkisi ve bu yetkinin iptali ile ilgili şifre taleplerini resmi yazıyla Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerine bildireceklerdir.

(4) Mahalli idareler, KBS'ye veri girişi sırasında karşılaştıkları teknik sorunları e-posta yoluyla mahalli@muhasebat.gov.tr adresine bildireceklerdir."

MADDE 4 – Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2008 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 10.000'den büyük olan

mahalli idareler için 1/7/2009 tarihinde, diğer mahalli idareler için 1/10/2009 tarihinde; Tebliğin diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

1 SIRA NOLU GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

(32)

(Resmi Gazete Tarih: 19.09.2009 Sayı : 27354)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki

kamu idarelerine ait mali istatistiklerin üretilmesine esas teşkil etmek üzere, 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesi hükümlerine göre

belirlenen Genel Yönetim Sektörü kapsamına ilk defa alınan kamu idarelerinin mali verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları, veri derleme sürecindeki sorumluları ve mali verilerin süresinde

gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazetede

yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Sektörünün Kapsamına ilişkin 2 Sıra No’lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile belirlenen Genel Yönetim Sektörü Kapsamına dâhil kamu

idarelerinden ekli listede sayılanlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

(GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ KAPSAMINA İLK DEFA ALINAN KAMU İDARELERİNİN MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 4)

(33)

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mali İstatistiklere ilişkin “Kapsam, Temel İlkeler ve Kurumsal Çevre” başlıklı 52 nci maddesi ve “Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması” başlıklı 53 üncü maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE – 4 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, b) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS): Mali verilerin Bakanlığa aktarılmasında kullanılan sistemi,

c) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Muhasebat Genel Müdürlüğü) GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

(GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ KAPSAMINA İLK DEFA ALINAN KAMU İDARELERİNİN MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 4)

(34)

d) Kurum: 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Sektörünün

Kapsamına ilişkin 2 Sıra No’lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği eki listede sayılan kamu idarelerinden, muhasebe işlemlerini Bakanlığın say2000i sistemi üzerinden yürütmeyen ve mali verilerini Bakanlığın belirlediği yöntemi veya Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini (KBS) kullanarak aktarmayan

kurumları,

e) Sosyal Tesis: 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve

Usullerin 4 üncü maddesinde tanımlanan 5018 sayılı Kanun

Kapsamına dâhil kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi,

yemekhane ve benzeri sosyal tesisleri, ifade eder.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

(GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ KAPSAMINA İLK DEFA ALINAN KAMU İDARELERİNİN MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 4)

(35)

Mali verilerin derlenmesi sürecinde veri giriş dönemleri ve kurumlarca yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1)Kurumlarca, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına

dönüşümü yapılmış ve ayrıntıları Bakanlıkça belirlenen mizan

formatına uygun olarak oluşturulan kümülatif verilerden, Ocak-Mart dönemi, Ocak-Haziran dönemi ve Ocak-Eylül dönemi verilerinin, dönemi takip eden ay sonuna kadar (Nisan, Temmuz ve Ekim);

yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) verilerin ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ilgili kurumların muhasebe

yetkilisi veya görevlendireceği personel tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri konsolide verileri ile sosyal tesisler konsolide

verilerinin bu işle görevlendirilmiş personel tarafından aynı sürelerde KBS’ye girişi yapılacaktır. Veri girişleri Bakanlıkça yayınlanan uygulama kılavuzu çerçevesinde yapılacaktır.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

(GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ KAPSAMINA İLK DEFA ALINAN KAMU İDARELERİNİN MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 4)

(36)

(2) Kurumlar, KBS’ye giriş yetkisi ve bu yetkinin iptali ile ilgili şifre taleplerini resmi yazıyla ekli listede yer alan muhasebe birimlerine (kendi bünyesindeki muhasebe biriminden şifre alacak kurumlar hariç) bildireceklerdir.

(3) Kurumlar, KBS’ye veri girişi sırasında karşılaştıkları teknik sorunları e-posta yoluyla

genelyonetim@muhasebat.gov.tr adresine bildireceklerdir.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

(GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ KAPSAMINA İLK DEFA ALINAN KAMU İDARELERİNİN MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 4)

(37)

Bakanlıkça yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) Kurumların KBS’ye veri girişi işlemlerinin genel koordinasyonu Bakanlıkça (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Şubesi) yapılacaktır. İl kontrol görevlileri anılan sorumluluklarını yerine getirirken karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların giderilmesine ilişkin önerilerini Bakanlığa

bildireceklerdir.

(2) Merkezi Ankara’da bulunan Kurumların hesap bilgilerinin

zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye girilmesinin takibi ve veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli tedbirlerin alınması

işlemleri Bakanlıkça yürütülecektir.

(3) Kurumlarca veri girişi sırasında karşılaşılan ve

genelyonetim@muhasebat.gov.tr adresine gönderilen teknik sorunlara ilişkin olarak Bakanlıkça gerekli önlemler alınacaktır.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

(GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ KAPSAMINA İLK DEFA ALINAN KAMU İDARELERİNİN MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 4)

(38)

Hesap bilgilerinin süresinde gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar

MADDE 9 – (1) Kanunun “Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması” başlıklı 53 üncü maddesinin son fıkrasında, genel

yönetim kapsamına dâhil kamu idarelerinin mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermemeleri halinde, Bakanlıkça ek süre verileceği hususu ile ek süre sonunda da verinin gönderilmemesi durumunda kamu idaresinin mali hizmetler birimi yöneticisi ve

muhasebe yetkilisi hakkında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Para cezasını vermeye yetkili olanlar ile tahsil usulü ise Kanunun “Para Cezaları ve Yetkili Merciler” başlıklı 73’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

(GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ KAPSAMINA İLK DEFA ALINAN KAMU İDARELERİNİN MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 4)

(39)

(2) Anılan hükümler çerçevesinde, Kurumlardan hesap bilgilerini bu Tebliğde belirtilen sürede göndermediği Bakanlıkça ve/veya

Defterdarlıklarca tespit olunanlara, bu Tebliğde belirlenen veri giriş süresi bitiminden itibaren 1 ay ek süre verilir ve ilgili kurumlara

bildirilir. 1 aylık süre bitiminde de hesap bilgilerini göndermeyen birimlere 1 inci fıkrada belirtilen idari para cezasının uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi doğrudan veya Defterdarlıkların

talebi üzerine Bakanlıkça, kurumların üst yöneticilerinden istenir.

(3) Üst yöneticiler idari para cezasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda takdir yetkisine sahip değildir. Bu çerçevede üst

yöneticiler, bu Tebliğ hükümlerine göre mali hizmetler birimi

yöneticisi ile muhasebe yetkilisine verilmesi Bakanlıkça istenen idari para cezasını vermek, Kanunun ilgili maddesine göre tahsil etmek ve sonucundan Bakanlığa bilgi vermekle yükümlüdürler.

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

(GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ KAPSAMINA İLK DEFA ALINAN KAMU İDARELERİNİN MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 4)

(40)

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Ek 1:

10.73

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Tesisleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe Birimi 10.74

Gazi Üniversitesi Sosyal Tesisleri Gazi Üniversitesi Muhasebe Birimi 10.75

Marmara Üniversitesi Sosyal Tesisleri Marmara Üniversitesi Muhasebe Birimi (…)

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

(GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ KAPSAMINA İLK DEFA ALINAN KAMU İDARELERİNİN MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 4)

40

(41)

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanunun 52’nci maddesi hükümleri

çerçevesinde hazırlanan 2 Sıra No’lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğine göre belirlenen Genel Yönetim Sektörü kapsamına ilk defa alınan kamu idarelerinin mali istatistiklerinin derlenmesi amacıyla, Bakanlığımız tarafından 4 sıra nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği 19/09/2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanmıştır.

Bu bağlamda Genel Yönetim Sektörü kapsamına ilk defa alınan

kurumların mali verilerinin derlenmesi ve KBS Sistemine alınmasına ilişkin gerekli yazılım çalışmaları da tamamlanmıştır.

Buna göre; Genel Yönetim Kapsamına ilk defa alınan Kamu Kurum ve Kuruluşları kullanacakları uygulama yazılımına erişim şifresi ve kullanıcı kodlarını ekli listedeki kurum karşısında belirtilen muhasebe birimlerinden alacaklardır. Muhasebe birimlerince yapılacak yetkilendirme işlemlerinde ise aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MGM.0.50 Tarih: 09.11.2009*13872

Konu: Genel Yönetim Kapsamına İlk Defa Alınan Birimler

(42)

1- Sisteme giriş ve yetkilendirmeyle ilgili işlemler muhasebe yetkililerinin yönetim ve sorumluluğunda olacaktır.

2- Sistemi yeni kullanacak personele ilişkin yetkilendirme talepleri, ilgili kurum tarafından yazımız ekinde belirtilen muhasebe

birimlerine, kullanıcıların adı, soyadı, unvanı, T.C. kimlik numarası ve “kişisel” elektronik posta adresleri belirtilerek resmi yazıyla

yapılacaktır. Bir gruba ait olan elektronik posta adresleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bildirilen elektronik posta adreslerinin

kurumsal uzantılı olması gerekmektedir. Kurumsal elektronik posta adresi olmayan kurumlar resmi yazıda bu hususu belirtmek şartıyla kişilere ait özel elektronik posta adresi bildirebileceklerdir.

Elektronik posta adresinin yanlış bildirilmesi dolayısıyla, ilgisiz kişilerin eline geçen şifrelerden doğacak sorumluluk, bu bilgileri yanlış verenlere ait olacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MGM.0.50 Tarih: 09.11.2009*13872

Konu: Genel Yönetim Kapsamına İlk Defa Alınan Birimler

(43)

3- Görevinden herhangi bir nedenle ayrılan personelin yetkilerinin iptal edilebilmesi için ilgili kurum bu konuyu resmi yazı ile

muhasebe birimine bildirecek ve gereği muhasebe yetkililerince yerine getirilecektir. Bu bilgilerin bildirilmemesinden doğacak

sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır. Kurum tarafından görevinden ayrıldığı resmi yazı ile bildirilmesine karşın, kullanıcıların yetki

iptalinin yapılmaması durumunda doğacak sorumluluk ise, muhasebe yetkililerine ait olacaktır.

4- Yetki verme sürecinin daha hızlı ve aktif işleyebilmesi için kurumlar resmi yazılarını beş (5) gün içerisinde göndermek

kaydıyla, faks yoluyla muhasebe birimlerine yetkilendirme talebinde bulunabileceklerdir.

5- Muhasebe birimleri ve kurumlar http://www.kbs.gov.tr internet adresinden sisteme giriş yapacaklardır.

MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MGM.0.50 Tarih: 09.11.2009*13872

Konu: Genel Yönetim Kapsamına İlk Defa Alınan Birimler

(44)

6- Muhasebe birimleri yetkilendirme işlemlerinde Muhasebat Genel Müdürlüğünce hazırlanan

(http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/kbs/index.php )

yetkilendirme kılavuzunu dikkate alacaklardır. Kurumların yetkilendirme işlemleriyle ilgili yaşayacağı sorunlar öncelikle muhasebe birimlerince çözümlenecek, gerekli kontroller yapıldıktan sonra çözümlenemeyen sorunlar için kimlik@muhasebat.gov.tr adresine muhasebe birimlerince elektronik posta gönderilecektir.

7- Yetkilendirmeyle ilgili evraklar muhasebe birimlerinde dosyalanıp, saklanacak ve muhasebe yetkilileri arasındaki devirlerde bunların da devir-teslimi yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; ekli listede yer alan muhasebe birimlerince gerekli tedbirler alınacak olup, veri girişleriyle ilgili olarak ekli listedeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ivedilikle irtibata geçilmesi,

yetkilendirme işlemlerine başlanılması ve işlemlerin 20/11/2009 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.

MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MGM.0.50 Tarih: 09.11.2009*13872

Konu: Genel Yönetim Kapsamına İlk Defa Alınan Birimler

(45)

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10’uncu maddesi ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Kamu idarelerince işletilen sosyal tesisler” başlığı altındaki 26’ncı maddesine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli

kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve

dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek,

konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında aşağıdaki esas ve usullere uyulması

gerekli görülmüştür.

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2011-4) (Resmi Gazete Tarih: 18 Ocak 2011 Sayı : 27819)

(46)

I - EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2011 yılında

alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde (Ek-1) belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak, aşağıdaki şekilde tespit

edilmiştir:

-1 - Ek-1’de sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 11,40 TL yemek ve 4,40 TL (1

Temmuz - 15 Ağustos döneminde 5,85 TL) konaklama bedeli, -2 - Ek-1’de sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 9,65 TL yemek ve 3,85 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 5,00 TL) konaklama bedeli,

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2011-4) (Resmi Gazete Tarih: 18 Ocak 2011 Sayı : 27819)

(47)

-3 - Ek-1’de sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 7,60 TL yemek ve 3,20 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 4,70 TL) konaklama bedeli,alınır.

-4 - Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 1,50 TL, televizyon bulunanlarda günlük en az 1,75 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 2,35 TL, konut başına ilave bedel alınır.

(…)

19 - Bu Tebliğ hükümleri 1/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.

Tebliğ olunur.

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2011-4) (Resmi Gazete Tarih: 18 Ocak 2011 Sayı : 27819)

(48)

... BAKANLIĞINA ... VALİLİĞİNE

...BAŞKANLIĞINA

... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, genel yönetim sektörü kapsamına dahil kamu idarelerine ait mali veriler üçer aylık dönemlerle Genel

Müdürlüğümüz Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine girilmektedir. 2010 yılı Ocak-Mart dönemi veri girişlerine ilişkin yasal süre 31 Mayıs 2010 tarihinde bitmesine rağmen ekli listede isimleri yer alan kamu idareleri tarafından veri giriş işlemlerinin hiç yapılmadığı görülmüştür.

MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MGM.0.48-8470 Tarih: 18/06/2010

Konu: Mali İstatistik Veri Girişi

(49)

5018 sayılı Kanunun “Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması”

başlıklı 53 üncü maddesinin son fıkrasında, “genel yönetim kapsamına dahil idarelerden, mali istatistiklerine esas verilerini süresinde

göndermeyenlere, Bakanlıkça bir ay ek süre verileceği, verilen ek süre sonunda da verilen gönderilmemesi halinde ise Bakanlığın talebi

üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlük aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler tutarında idari para

cezası verileceği, idari para cezası uygulanmış olmasının, bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı ve idari para cezalarının

Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edileceği” hüküm altına alınmıştır. Ayrıca 4 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinin 9 uncu maddesinde üst yöneticilerin idari para

cezasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda takdir hakkına sahip olmadığı hükme bağlanmıştır.

MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MGM.0.48-8470 Tarih: 18/06/2010

Konu: Mali İstatistik Veri Girişi

(50)

Bu çerçevede mali istatistik veri girişini tamamlamayan ekli listede yer alan kurumunuz sosyal tesislerinin/ilinizdeki kalkınma

ajanslarının ivedilikle veri girişlerini tamamlamaları ve

tamamlamadıkları takdirde anılan hükümler çerçevesinde idari para cezasının uygulanacağı hususunda uyarılmaları gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Ömer DUMAN Bakan a.

Genel Müdür

MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MGM.0.48-8470 Tarih: 18/06/2010

Konu: Mali İstatistik Veri Girişi

(51)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mali İstatistikler´ başlıklı 52’nci maddesi hükümleri çerçevesinde

19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile

Üniversitemiz sosyal tesisleri genel yönetim sektörü kapsamına dâhil edilmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığından alınan ve bir örneği

ekte gönderilen yazı ile sosyal tesislere (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) ilişkin verilerin www.kbs.gov.tr veya

http://kbs.muhasebat.gov.tr internet adresinde yer alan (KBS) kamu harcama ve muhasebe bilişim sistemine girişi yapılacaktır. Sisteme giriş şifresi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca verilecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı: B.30. 2.GÜN.0.65.03.00/487-4690 Tarih: 19/03/2009 Konu: Mali İstatistik Bilgi Girişi

(52)

Bu kapsamda, Üniversitemiz tarafından işletilen sosyal tesislerine ait mali verilerin KBS sistemine giriş işlemlerine ilişkin uygulama

aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

1.Tüm sosyal tesislerin sisteme giriş işlemlerinden sorumlu olarak görevlendirilen personelin adı, soyadı, unvanı, telefonu ve elektronik posta (e-mail) adresleri şifre verilmesi için acele Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilecektir.

2. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından giriş için şifre alan

personel tarafından sosyal tesislere ilişkin 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait verilerin hemen, 2010 yılından itibaren ise 4 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği hükümleri

doğrultusunda Ocak-Mart dönemi, Nisan ayı sonuna kadar; Ocak- Haziran dönemi, Temmuz ayı sonuna kadar; Ocak-Eylül dönemi verileri, Ekim ayı sonuna kadar; yılın tamamına ait Ocak-Aralık

dönemi verilerinin ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar KBS sistemine girişi yapılacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı: B.30. 2.GÜN.0.65.03.00/487-4690 Tarih: 19/03/2009 Konu: Mali İstatistik Bilgi Girişi

52

(53)

3. Sosyal tesislere ait mali verilerin KBS sistemine girilmesinde ekte yer alan açıklamalara dikkat edilecek, detaylı bilgilere ise Maliye Bakanlığının www.muhasebat.gov.tr internet adresinin ilgili bölümlerinden

ulaşılabilecektir.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki “52’nci maddenin son fıkrasına göre belirlenen kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esas verilerini süresinde

göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süre verilir. Ek süre

sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık,ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilir. İdari para cezası uygulanmış olması bilgi verme

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdari para cezaları, bu Kanunun 73’üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edilir” hükmüne istinaden herhangi bir yaptırımla karşılaşılmaması için ilgili sosyal tesislerin harcama yetkilileri gerekli tedbirleri alacaklardır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı: B.30. 2.GÜN.0.65.03.00/487-4690 Tarih: 19/03/2009 Konu: Mali İstatistik Bilgi Girişi

53

(54)

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, sosyal tesislere ait mali istatistiklerin, söz konusu tebliğde belirtilen sürelerde kamu harcama ve muhasebe bilişim sistemine (KBS) girişinin aksatılmadan yapılması

hususunda, sosyal tesislerin harcama yetkililerinin gerekli hassasiyeti göstermeleri Mali Hizmetler Birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisinin cezai bir yaptırımla karşılaşması halinde bu ceza sorumlulardan

(harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi ) rücu edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

EKLER :

EK-1 Maliye Bakanlığı Yazısı

EK-2 Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 4) EK-3 Açıklamalar

Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ Rektör a.

Genel Sekreter

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı: B.30. 2.GÜN.0.65.03.00/487-4690 Tarih: 19/03/2009 Konu: Mali İstatistik Bilgi Girişi

54

(55)

VERİ GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1- Veri girişlerinin kümülatif olarak yapılmasına dikkat edilecektir.

(Örneğin 2009–3 üncü dönem veri girişlerinin 2009 yılı Ocak-Eylül ayları toplam verilerini içerecek şekilde yapılması gerekmektedir.) 2- KBS sistemine borç tutarı ve alacak tutarına ilişkin bilgilerin girişi yapılacaktır. (Borç ve alacak bakiyesi rakamları girilmeyecektir.)

3- Bir dönemin veri girişi yapılarak merkeze gönderme işlemi yapılmadan, sonraki dönemin veri giriş sayfası açılmayacaktır.

4- 2006 yılı girişini yaparken varlık-yükümlülük farkını bir kereye mahsus olmak üzere 500.1.1-İlk Yıl Denge Kaydı ekonomik koduna girilecektir.

5- 2006 yılından sonraki yıllarda 600-Gelirler ve 630-Giderler hesaplarının bakiyeleri (590 ve 591 hesapları kullanılmaksızın) niteliğine uygun olarak doğrudan 570-Geçmiş Yıl Zararları ve 580- Geçmiş Yıl Karları Hesaplarına dönüştürülerek girilecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı: B.30. 2.GÜN.0.65.03.00/487-4690 Tarih: 19/03/2009 Konu: Mali İstatistik Bilgi Girişi

(56)

6- Bütçe geliri, gelir ve bütçe gideri, gider hesaplarına ilişkin veri girişleri yapılırken (Ocak- Aralık dönemi dahil) 800-Bütçe Gelirleri Hesabı ve 600-Gelirler Hesabı, 830-Bütçe Giderleri Hesabı ve 630-Giderler Hesabının yıl sonu işlemleri kapsamında

kapatılmadan önceki geçici mizan bilgileri girilecektir.

7- Sosyal tesisler, elde ettiği gelirlerin tamamını genel bütçeye kaydediyor ise ve giderlerinin tamamını da genel bütçeden

karşılıyor ise KBS sistemine herhangi bir veri girişi yapılmayacak, bunun dışında kalan tüm sosyal tesislerin verileri sisteme

girilecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı: B.30. 2.GÜN.0.65.03.00/487-4690 Tarih: 19/03/2009 Konu: Mali İstatistik Bilgi Girişi

(57)

İKİNCİ BÖLÜM Malî İstatistikler

Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre

Madde 52- Malî istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî işlemlerini kapsar. Malî istatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık,

yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe

kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler

kullanılarak hazırlanır. Malî istatistiklerin hazırlanmasında kamu idarelerinin yöneticileri uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekli önlemleri alır.

5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

(58)

Ek fıkra: 24/7/2008-5793/33 md.) Bu Kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı

kalmaksızın; mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla,

uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun da görüşünü almak suretiyle, ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

(59)

Malî istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması

Madde 53- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca derlenir. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu idareleri malî istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir.

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî

istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelere ait malî istatistikler ile merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî

istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, genel yönetim

kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.

5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

(60)

Malî istatistiklerin anlaşılabilir ve kullanıcılar için kolayca ulaşılabilir olması esastır.

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/34 md.) 52’nci maddenin son fıkrasına göre belirlenen kamu idarelerinden, mali

istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süre verilir. Ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri

tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilir. İdari para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdari para

cezaları, bu Kanunun 73’üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

60

(61)

Malî istatistiklerin değerlendirilmesi

Madde 54- Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve

önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değerlendirilir ve bu amaçla düzenlenen

değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı gerekli önlemleri alır.

5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

(62)

1- Mevzuat Eksikliği 2- Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal

Tesislerini, Kurdukları Vakıf, Klup, Kooperatifler

Aracılığıyla İşletmeleri

3- Mali Hizmetler Birimlerinin Sosyal Tesislere İlişkin Bilgi Sahibi Olmasına Yönelik Engeller (Mevzuat Eksikliği, Birimler Arası Koordinasyon Eksikliği)

SOSYAL TESİSLERİN İŞLETİLMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve SORUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

62

1- Yasal Düzenleme Yapılması 2- Yükseköğretim Kurumlarında Sosyal Tesislerin; Vakıf, Klup, Kooperatifler Yerine Döner

Sermaye,İktisadi İşletme

ve/veya Özel Bütçe Tarafından İşletmeleri

3- Mali Hizmetler Birimlerinin Sosyal Tesislere İlişkin Bilgi Sahibi Olmasına Yönelik

Engellerin Giderilmesi (Mevzuat Eksikliği, Birimler Arası

Koordinasyon Eksikliğinin giderilmesi)

(63)

4- Sosyal tesislerin işletilmesi ve muhasebe kayıtlarının

tutulması tamamiyle Sosyal tesis işletme müdürlüğü

tarafından yapıldığı halde KBS sistemine zamanında veri girişi yapılmaması halinde Mali

Hizmetler Birim yöneticisi ve Muhasebe yetkilisi sorumlu tutulmaktadır.

SOSYAL TESİSLERİN İŞLETİLMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve SORUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

4-5018 Sayılı Kanunun 53'üncü Maddesine Göre Gönderilmesi Gereken Mali İstatistiklerin

Gönderilmemesi Halinde Cezai Yaptırımların Mali Hizmetler

Birim Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilisi ile birlikte Sosyal

Hizmetler İşletme Müdürü ve Üst Yöneticiyede Uygulanması Gerekliliği

(64)

5- Sosyal Tesislerin

İşletilmesinde Uygulama Birliğinin Bulunmaması

6-Yeni kurulan

Üniversitelerde sosyal tesis açılmak istendiği zaman donanım ve

personel istihdamı ile ilgili sorunlar

SOSYAL TESİSLERİN İŞLETİLMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve SORUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

5- Bakanlıkça, Sosyal Tesislerin İşletilmesinde Uygulama Birliğini

Sağlayıcı Düzenlemeler Yapılması

6-Özel bütçeye ödenek tefrik edilmesi

(65)

7‐Öğrenciye hizmet veren Üniversite sosyal tesislerinin  diğer kurumların sosyal tesisleri ile aynı kategoride 

değerlendirilmesi.

7‐Bütçe kanununda ve  sosyal tesislere ilişkin tebliğlerde  Üniversiteler için  ayrı düzenleme yapılması.

8‐Sosyal tesis tanımının günümüz şartlarına uymaması 8‐Sosyal tesis tanımının yeniden yapılarak sosyal tesis ve  iktisadi işletme ayrımının belirlenmesi.

(66)

SABRINIZ İÇİN

TEŞEKKÜRLER…

(67)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :