• Sonuç bulunamadı

Anti Madde Yar(Pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Anti Madde Yar(Pdf)"

Copied!
3
0
0

Tam metin

(1)

Evreni kateden uzay gemilerinin yak›t› olarak bilimkurgunun vazgeçilmez kliflesi olan antihidro-jen, laboratuvarda kontrollü olarak üretilmeye baflland›. Ancak Avrupa Parçac›k Fizi¤i Laboratu-var› CERN’de yar›flan iki rakip ekibin hedefi da-ha “dünyevi”. Birkaç ay aral›kla de¤iflik yöntem-lerle ayn› baflar›ya imza atan ATHENA ve ATRAP ekiplerinin amac›, antihidrojenin içsel özellikleri-ni inceleyerek bunun getirece¤i muhakkak olan Nobel ödülünü almak.

Hidrojen, tümüyle Büyük Patlama’da yarat›-lan ve evrende en bol bulunan madde. Hidrojen, ayn› zamanda en basit atom yap›s›na sahip bu-lunma ve en hafif element olma

özelliklerini tafl›yor. Hidrojen ato-mu, yaln›zca tek bir proton ve onun çevresinde dönen tek bir elektrondan olufluyor. Parçac›k fi-zi¤inin baflar›l› kuram› Standart Model’e göre, her madde parçac›-¤›n›n, temel özellikleri ayn›, an-cak elektrik yükü ters olan bir karfl›madde parçac›¤› bulunuyor. Pozitif elektrik yükü tafl›yan pro-tonun karfl›parçac›¤›, negatif yük-lü antiproton. Elektrik yükü nega-tif olan elektronun karfl›parçac›-¤›ysa, bunun pozitif yüklü kardefli olan pozitron.

Gelgelelim, bu kardefllik laf›n gelifli. Bir kere bunlar birbirlerine son derece düflman. Bir araya gel-diklerinde hemen birbirlerini yo-kediyorlar. Büyük Patlama’da eflit miktarda yarat›lm›fl olan madde ve karfl›madde aras›ndaki kavga hemen ilk anlarda bafllam›fl ve he-men sonuçlanm›fl. Dört temel do-¤a kuvvetinden biri olan zay›f çe-kirdek kuvvetinin taraf tutmas›yla kavgadan çok küçük bir farkla madde üstün gelmifl. Evreni dol-duran tüm madde, gökadalar, y›l-d›zlar ve biz canl›lar, varl›¤›m›z› maddenin bu çok küçük fark›na borçluyuz. Karfl›maddeyse do¤a-da –en az›ndo¤a-dan bildi¤imiz

evren-de- bulunmuyor; ancak parçac›k çarp›flmalar› ya da bozunmalar›nda k›sa süreyle ortaya ç›k›p yok oluyor.

Fizikçiler evrenin resmini tam olarak olufltu-rabilmek için uzun y›llard›r bu madde fazlal›¤›n›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n› çözümlemeye çal›fl›yorlar. Standart Modele göre madde parçac›klar›n›n elektrik yükünün de¤iflmesi halinde öteki özellik-lerinde hiçbir de¤iflme olmamas› gerekir (Charge Conjugation ya da Yük Birli¤i, k›saca C). Yine parçac›klar›n koordinatlar›n› de¤ifltirseniz, üstte-kini alta alttaüstte-kini üste getirseniz, sa¤a bakan› so-la çevirseniz , özelliklerinin de¤iflmemesi gerekir

(Parity Inversion ya da eflleniklik tersinmesi, k›-saca P). Parçac›klar zamanda ileri ya da geri git-se de özelliklerinin de¤iflmemesi gerekiyor (Time Reversal ya da Zaman Tersinmesi, k›saca T). Bu üçüne birlikte CPT de¤iflmezli¤i deniyor. Yani bu üç özelli¤in birlikte ifllemesi halinde ayn› fizik ku-rallar›n›n geçerli olmas› gerekiyor.

Ancak Standart Model’de herfley kitab›na uy-gun gitmiyor. Bunun en aç›k kan›t›, maddenin, yani bizlerin varl›¤›. Bilinen dört temel do¤a kuv-vetinden üçü için (atom çekirdeklerinin içindeki parçac›klar› ba¤layan fliddetli çekirdek kuvveti, çekirdeklerle elektronlar› ba¤layan, yani

atomla-14 Aral›k 2002 B‹L‹MveTEKN‹K

Antimadde Yar›fl›

k›ran k›rana

Evrendeki Asimetrinin Peflinde

Tümüyle simetrik bir evren, bofl bir evren olurdu. Çünkü eflit miktardaki madde ve karfl›madde, birbirini yok ederdi. fiimdiki bilgilerle görünen o ki, madde, evrende daha fazla. Fizikçilerse, asimetriyi aç›klamak için parçac›klar›n davran›fllar›ndaki küçük farkl›l›klar›n peflindeler.

1 MADDE ve KARfiIMADDE

Bilimadamlar›, parçac›klar› birbirleriyle çarp›flt›rarak enerji patlamalar› oluflturabiliyorlar. Bu tür patlamalarla hem madde hem de karfl›madde oluflabiliyor.

ENERJ‹

KARfiIPROTON (KARfiIMADDE) Protonun karfl›parçac›¤› Kütle ayn›, ancak z›t yük tafl›yor.

Bir parçac›k ve onun karfl›parçac›¤›, karfl›laflt›klar›nda birbirlerini yok ederler; çarp›flma enerjisiyse ›fl›n›ma dönüflür.

Saf bir enerji durumundan kaynaklanan Büyük Patlama’da parçac›k ve karfl› parçac›klar›n ayn› miktarda ortaya ç›kt›¤› ve daha sonra bunlar›n birbirini yok etti¤i düflünülüyor.

Madde Karfl› Madde

Ancak, evren maddeyle dolu oldu¤una göre, maddenin lehine, onun üstün gelmesini sa¤layan bir dengesizlik olmal›

Madde Karfl› Madde

Karfl› Madde Madde

Bu dengesizli¤i aç›klamak için gelifltirilen kuramlar madde ve karfl› maddenin davran›fllar›ndaki farkl›l›klar üzerinde yo¤unlafl›yor. Bu farkl›l›klar aras›nda madde ve karfl› maddenin bozunma h›zlar›ndaki küçük farkl›l›k da bulunuyor.

B mezonlar ve karfl› B mezonlar çok küçük farkta h›zlarla bozunabildikle-rinden, araflt›rmac›lar bunlar›n milyon-larcas›n› üretip bu fark› de¤erini bul-maya ve bu sayede evrendeki den-gesizli¤in s›rr›n› çözmeye çal›fl›yorlar. B mezonlar ve karfl› B mezonlar çarp›flma ürünü olarak ortaya ç›kan ender parçac›klar. Bunlar k›sa sürede çeflitli parçac›klara bozunuyorlar.

Elektron Pozitron

Büyük Patlama Yok olufl

Proton (Madde)

Madde ve karfl›madde aras›ndaki farkl›l›klar› belirleyebilmek için araflt›rmac›lar elektronlarla, bunlar›n karfl› parçac›klar› olan pozitronlar› çarp›flt›r›yorlar. B mezonlar Bozunma B mezonlar Karfl› B mezonlar

(2)

al›n›yor ve mutlak s›cakl›¤›n (-273,15 °C) birkaç derece üzerine kadar so¤utuluyor. Bu silindirle-rin içinde elektromanyetik alanlar antiprotonlar› silindir duvar›na de¤meyecek (dolay›s›yla duvar-daki protonla çarp›fl›p yok olmayacak) biçimde hapsederken, elektrik alanlar› da silindir ekseni

do¤rultusunda tutuyor.

Radyoaktif sodyum-22 izotopunun do¤al bo-zunumu sonucu ortaya ç›kan pozitronlar da ince bir kat› neon levhaya çarpt›r›l›yor. Levhan›n daha dar bir enerji aral›¤›yla yeniden yay›nlad›¤› pozit-ronlar, daha sonra gaz molekülleriyle etkileflip so¤utulup baflka bir Penning tuza¤›na al›n›yor. ATHENA ekibi her befl dakikal›k döngüde 150 milyon pozitron tuzaklamay› baflarm›fl.

Daha sonra, birinde antiproton, birinde de pozitron tutulan bu Penning tuzaklar› bir “kar›fl-t›rma tuza¤›”n›n iki ucuna yerlefltiriliyor. Bu tu-za¤›n özelli¤i de ortas›nda iki farkl› elektrik po-tansiyeli bulunmas›. Pozitronlar›n gözüyle bu tu-zak, iki tepeyle çevrelenmifl bir vadi; antiproton-lar›n gözüyleyse bir tepeyle ayr›lm›fl iki vadi.

Po-zitif elektrik yüklü pozitronlar tek olarak gördük-leri “vadi” (potansiyel kuyusu) içinde tutulurken, antiprotonlar da kendi vadileri (potansiyelleri) içinde ileri geri gidip gelerek pozitron bulutunun içinden geçiyorlar. Bu gelifl gidifller s›ras›nda da arada antiprotonlar›n birkaç›, bir pozitronu yaka-lay›p yörüngesine alarak bir antihid-rojen oluflturuyor.

Buraya kadar ifller rakip ekipler için ayn› yolda ilerliyor. Farkl›l›ksa, antihidrojenlerin belirlenmesinde.

Yar›fl› Eylül ay›nda kazanan AT-HENA ekibinin antihidrojenleri belir-leme yöntemi dolayl›. Ayr›ca elde edi-len antiatom say›s› da görece s›n›rl›. Bir antiproton bir pozitron yakalad›-¤›nda, ters elektrik yükleri birbirini götürdü¤ünden, oluflan yüksüz anti-atom art›k manyetik alanlarca tutula-m›yor ve tuzak d›fl›na kaç›yor. Daha do¤rusu kaçam›yor; çünkü hem an-tiproton hem de pozitron, tuzak du-var›ndaki madde karfl›l›klar›yla (pro-ton ve elektron) etkileflerek yok olu-yorlar. Antiproton-proton yokoluflun-da ortaya üç adet pion adl› parçac›k ç›k›yor. Bu pionlar, tuza¤› çevreleyen çok katl› bir dedektörün iç bölümün-de bulunan silikon bant bölümün-debölümün-dektörleri- dedektörleri-nin iç ve d›fl duvarlar›n› geçerken, ay-r› ayay-r› saptan›yorlar. ‹ç ve d›fl duvar-lardaki izler birer çizgiyle birleflti¤indeyse pro-ton-antiproton çarp›flmas›n›n gerçekleflti¤i nokta belirleniyor. Antiprotonlar›n yörüngesindeki po-zitronlar da kendi düflman kardefli elektronla gi-riflti¤i ortak intiharda yok oluyor. Bu yokoluflun kan›t› da ters yönlerde ç›kan, 511 Kev (kiloelekt-ronvolt) tipik enerjisinde bir gama ›fl›n foton çif-ti. Bu fotonlar da dedektör silindirinin d›fl k›sm›n-da bulunan sezyum-iyodür kristallerinden geçer-ken, saç›l›p ›fl›ma yaparak belirleniyorlar.

ATRAP ekibiyse, önde götürdü¤ü yar›fl› son anda kaybetmenin buruklu¤u içinde. Ama ilk fi-nifl çizgisini rakibinden bir ay sonra geçmifl olsa da, temel hedef olan antihidrojen tayf›n›n ince-lenmesine daha yak›n oldu¤u görüflünde. Anti-hidrojen tayf›, Standart Modelin öngörülerine gö-r› bir arada tutan elektromanyetik kuvvet ve

y›l-d›zlar›n, gezegenlerin gökadalar›n da¤›lmamas›n› sa¤layan kütleçekim kuvveti) bu simetrinin varl›-¤› geçerli. Ne var ki, atomlar›n bozunmas›na yol açan zay›f çekirdek kuvveti sorunlu. CP ihlali de-nen bu simetri bozulmas›, zay›f etkileflimde dini gösteriyor. K ve B mezonlar› denen ve ken-dileri ile karfl›madde karfl›l›klar› aras›nda gidip gelen parçac›klarla yap›lan deneylerde zay›f kuv-vetin, sürekli evsahibi tak›m›n lehine düdük çalan bir hakem gibi, madde lehine karar verdi¤i görü-lüyor. Araflt›rmac›lar, bu ihlalin de¤erini bile sap-tam›fl bulunuyorlar.

Sorun da bu de¤erden kaynaklan›yor. Bu de-¤er son derece küçük ve evrende maddenin haki-miyetini tek bafl›na aç›klayam›yor. Bu nedenle fi-zikçiler, mezonlar yerine, baryon denen, proton ve nötron gibi s›radan maddelerde bu simetrinin var olup olmad›¤›n› gözlemek istiyorlar. Örne¤in bir kütleçekim alan›nda bir baryonla antimadde karfl›l›¤›n›n ayn› h›zla düflüp düflmedi¤inin bilin-mesi gerekiyor. Bu ve karfl›maddenin baflka özel-liklerinin belirlenmesi için fizikçiler y›llard›r biri-lerinin, hidrojen gibi en basit ve en hafif karfl›-madde “elementi” olan anthidrojeni oluflturup, incelenmeye uygun düzeyde bir h›z ve s›cakl›¤a düflürmesini bekliyorlard›.

‹flte CERN’deki rakip ekipler, bilime biraz ay-k›r› düflen keskinlikte bir rekabetle ve yarat›c› yöntemlerle bu ifli baflarm›fl bu-lunuyorlar.

Gerçi antihidrojen, ilk kez elde edil-miyor. 1996 y›l›nda önce CERN’de bafl-ka bir ekip dokuz adet antihidrojen ato-mu elde etmeyi baflarm›fl, daha sonra da CERN’in bafl rakibi olan ABD’deki Fermi Ulusal Laboratuvar› 30-40 anti-hidrojen oluflturmufltu. Bir antiproton demetinin a¤›r metalden bir hedefe çarpt›r›lmas› sonucu, ortaya elektron-larla birlikte bir miktar pozitron da ç›-k›yor ve bunlar›n birkaç›, ana antipro-tonla ayn› yönde ve ayn› h›zda yol alma-s› kofluluyla antiprotona yakalan›p yö-rüngesine yerlefliyordu. Ancak böyle oluflan antihidrojenin özelli¤i, ›fl›k h›z›-na yak›n h›zda yol almas›yd› ki, bu da araflt›rmac›lara kendisini inceleme ola-na¤› tan›m›yordu.

CERN’deki yeni deneylerin sonunda elde edilen karfl›atomlar›n özelli¤iyse, araflt›rmaya elverecek yavafll›k ve so-¤uklukta olmalar›; bir de oldukça fazla miktarlarda elde edilebilmeleri.

Bu ifl için yar›flan CERN ekiplerinden, karfl›-madde atomlar›n› so¤utan, yavafllatan ve tuzakla-yan teknolojileri gelifltirenin ATRAP ekibi olmas›-na karfl›n, bunlardan yararlaolmas›-narak ipi geçti¤imiz Eylül ay›nda ilk gö¤üsleyen ATHENA oldu. Her iki ekip de, antiproton demetinin h›z›n› düflür-mek için ATRAP taraf›ndan gelifltirilen antipro-ton yavafllat›c›s›ndan, bunlar› so¤utup tuzakla-mak için de gene ATRAP’›n damgas›n› tafl›yan ve “Penning tuzaklar›” diye adland›r›lan elektro-manyetik silindirlerden yararland›lar. Antiproton yavafllat›c›s›nda önce h›zlar› ›fl›k h›z›n›n onda bi-rine düflürülen antiproton demeti, daha da yavafl-lat›l›p tuzaklanmak üzere ince bir alüminyum fol-yo tabakas›ndan geçirilerek bir Penning tuza¤›na

15 Aral›k 2002 B‹L‹MveTEKN‹K Pozitronlar Antiprotonlar Antiprotonlar Penning tuza¤› Antiprotonlar Enerji sönümlendirici

3 kat ›fl›ma fiberi ‹yonizasyon kuyusu Penning tuza¤›n›n merkezi Dönen elektrod Afla¤› Yukar› Pozitron Pozitron birikmesi ‹yonizasyon kuyusu Tuzak

ATHENA ekibinin deneyinde ortaya ç›kan antihidrojenin dolayl› kan›tlar›: Penning tuza¤› içinde oluflan, antihidrojen tuzak çeperinde maddeyle etkileflerek yok oluyor (sar› y›ld›z). Antiprotonun, protonla etkileflmesi sonucu 3 adet pion ortaya ç›k›yor ve dedektörün iç kesimindeki silikon bantlar›n iç ve d›fl›nda belirleniyor (yeflil daireler). Bu daireleri birlefltiren do¤rular, çarp›flman›n oldu¤u yeri gösteriyor. Antiproton çevresinde dolanan pozitronun, bir elektronla etkileflmesi sonucu oluflan gama ›fl›n fotonlar›ysa, d›fl dedektördeki sezyum iyodür kristallerinde saç›larak ›fl›ma yap›yor (yeflil çizgiler).

CERN’deki ATHENA deneyinde ortaya ç›kan antihidrojen atomunun dolayl› belirtileri.

(3)

re hidrojenle ayn› olmal›. Ama e¤er de¤ilse, fizi-¤in temel ilkelerinden biri olan CPT simetrisini bir kenara atmak gerekecek. Bu da, fizikçileri atomalt› parçac›klar›n nitelikleri ve iflleyiflleri için yepyeni bir model kurmak zorunda b›rakacak.

ATRAP, antihidrojenin yeterli biçimde incele-nebilmesi hedefine kendini niçin daha yak›n gö-rüyor? Çünkü bir kere, antihidrojen üretimi daha yo¤un. ATHENA ilk olarak 100 antiatom üretti¤i-ni aç›klad›ktan sonra bu say›y› sonunda 50.000’e kadar yükseltmifl. ATRAP ekibiyse, de-neyde 170.000 atom üretti¤ini aç›kl›yor.

Sonra ATRAP, antihidrojeni farkl› süreçler-den de kaynaklan›yor olabilecek dolayl› etkilerin-den de¤il, do¤rudan, alan iyonizasyonu etkilerin-denen bir yöntemle belirliyor. Süreç söyle iflliyor: Tuza¤›n merkezinde olufltuktan sonra yüksüz antihidrojen atomlar›, manyetik alan›n etkisinden kurtulup is-tedi¤i yere gidebiliyor. Bunlardan baz›lar› çevrey-le etkiçevrey-leflip yok olurken, baz›lar› da “iyonizasyon kuyusu” denen bir bölgeye sürükleniyor. Bu

böl-gede güçlü elektrik alanlar›, antihidrojen atomu-nu iyonize ediyor. Yani pozitroatomu-nuatomu-nu antiproton çevresindeki yörüngesinden söküp at›yor. Pozit-ron baflka bir yere sürüklenip elektPozit-ronla etkilefle-rek yok oluyor; antiprotonsa “tuzak içindeki tu-zakta” hapis kal›yor. Demet içinde serbest dola-flan (pozitron yakalay›p nötr hale gelememifl), do-lay›s›yla negatif elektrik yükünü koruyan antipro-tonlar, tuzaktaki manyetik alandan kurtulamad›k-lar› için bu ikinci tuza¤a yaklaflam›yorlar bile. Tu-za¤a yakalanan antihidrojen atomlar› da iyonizas-yon nedeniyle pozitronlar›n› kaybettiklerinden, araflt›rmac›, iyonizasyon kuyusu içinde hapsol-mufl antiprotonlar› sayarak, hiçbir rastlant›sal et-ki ya da hata pay› olmadan, oluflmufl antihidrojen atomlar›n›n minimum say›s›n› do¤ru olarak belir-leyebiliyor.

ATRAP yönteminin ikinci bir avantaj›, pozit-ronu yörüngesinden koparan elektrik alan›n›n fliddetiyle oynayarak anthidrojen atomunun içsel (kuantum) durumu hakk›nda bilgi edinilmesine

olanak vermesi. Nitekim ATRAP deneyinde, yaka-lanan antihidrojen atomlar›ndaki temel kuantum say›s› (n) 43-55 aral›¤›nda belirlenmifl. Oysa, hid-rojenin en düflük enerji düzeyi, n=1 de¤eriyle gösteriliyor. Bir baflka deyiflle ATRAP yöntemi, antihidrojen atomunda antiprotonun, pozitrona ne kadar güçlü ba¤land›¤›n› da ölçebiliyor.

Bu, antihidrojenle ileride yap›lacak deneyler bak›m›ndan önemli. Çünkü, antihidrojenin tayf›-n›n tam olarak belirlenebilmesi için, hidrojenin n=2 enerji durumundan n=1 (en düflük enerji) durumuna düflerken ölçülen tayf›nda belirlenen 100 trilyonda bir hata payl› kesinli¤e eriflilebil-mesi gerekiyor. Oysa ATHENA ve ATRAP ekiple-rinin deneyleri, antihidrojen oluflumunun meka-nizmas›n› tam olarak aç›klamad›¤› gibi (ör. han-gi parçac›klar›n de¤ifl tokufluyla), ATRAP dene-yinde gözlenen yüksek kuantum say›lar›, pozit-ronlar›n, antiprotonlar çevresinde yüksek orbital-lerde doland›¤›n› gösteriyor. Bu da, çekirdek ve pozitron aras›ndaki ba¤›n gevflek oldu¤u bir yük-sek enerji durumunun iflareti. Fizikçilerin bu afla-madan sonraki ilk hedefi, bu yüksek enerji duru-munun nedenini aç›klayabilmek. Bir aday, “üç ci-sim tepkimesi” denen bir süreç. Bu, antiproto-nun çevresinde dolanan ve ba¤lanma enerjisini d›flar›ya tafl›yan fazladan bir pozitron bulunmas› demek.

Üç cisim tepkimesiyle oluflan atomlar genel-likle yüksek enerji düzeylerinde oluyorlar, ve bunlar›n en düflük enerji düzeylerine geçifl s›ra-s›ndaki özelliklerinin ölçülebilmesi için, enerjile-rinin düflürülmesi gerekiyor.

Bu da oldukça uzun bir zaman ald›¤›ndan, tu-zaklanan antihidrojen atomlar›n› çevreyle etkile-nip imha olmadan önce dakikalar, saatler, hatta daha uzun süreler boyunca korumay› gerektiri-yor. Araflt›rmac›lara göre de elde var olan dona-n›mla bu ifli gerçeklefltirmek olanakl› de¤il. Yeni deneyler için uzunca bir aray› zorunlu k›lan bir baflka neden de, rakip ekiplerin girifltikleri k›ran k›rana yar›flta, ellerindeki antiproton stoklar›n› tüketmifl olmalar›. Bu nedenle yar›fl›n bir sonraki aflamas› ancak gelecek y›l bafllayabilecek, ve gö-rünen o ki gene fazla uzun süremeyecek. Çünkü kaynaklar›n› fizikte çok büyük aç›l›mlar yaratma-s› beklenen Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›yaratma-s›’n›n 2007 y›l›na kadar tamamlanmas› için seferber eden CERN’deki bütçe k›s›tlamalar›, antiproton yavafllat›c›s›n›n bir y›l devre d›fl› kalmas›na yol açacak.

Görülüyor ki, bilimkurgu filmlerindeki uzay gemilerinin antimadde itkisi için gerçekte gere-ken süpertankerler dolusu antihidrojenin elde edilmesi, öyle bugünün, yar›n›n meselesi de¤il.

Ancak yine görülüyor ki, tüm bu cans›k›c› ge-cikmelere karfl›n antihidrojen yar›fl›ndaki ekipler-den birinin Nobel’i götürmesi yaln›zca birkaç y›-l›n meselesi…

R a fl i t G ü r d i l e k

Kaynaklar

Seife, C., “Antihydrogen Rivals Enter the Stretch”, Science, 15 Ka-s›m 2002

Levi, B.G.,CERN “Group Detects More than 100 Antihydrogens”, Physics Today, Kas›m 2002

Amerikan Fizik Enstitüsü Bülteni, 18 Eylül 2002 Amerikan Fizik Enstitüsü Bülteni 29 Ekim 2002

16 Aral›k 2002 B‹L‹MveTEKN‹K

Uzay gemilerine karfl›madde itkisi, yak›n gelecek için bir bilimkurgu fantezisi olarak kalmaya mahkum görünüyor.

Pennsylvania Eya-let Üniversitesi araflt›rmac›lar›, gelifltirdikleri bir antimadde bitki tasar›m›. Araflt›r-mac›lar, antipro-tonlar›n, atomun parçalanmas›na yol açt›¤›n› kefl-fettiler. Bilinen nükleer fisyon, bir uranyum “kalpten” çevre-sindeki kimyasal yak›ta yaln›zca ›s› transfer ederken, antiprotonun ka-talize etti¤i “mik-rofisyon”, çekirdek parçalanmas› tepkimelerinin tüm enerjisinin itki için kullan›lmas›na olanak sa¤l›yor. So-nuçta gezegenleraras› insanl› seferlerde kullan›labilecek daha rand›manl› bir motor ortaya ç›k›yor. Pennsyl-vania Eyalet Üniversitesi’nde tasarlanan ICAN-II uzay arac› böyle bir motorla Mars’a insanl› uçufl için plan-lanm›fl. Uzay arac›, yaln›zca 140 ng (nanogram) karfl›madde ile 30 gün çal›flacak bir motorla tasarplan-lanm›fl.

ICAN-II motoru

Nükleer yak›t topu

‹yon topu

Antiproton topu

Referanslar

Benzer Belgeler

Ifl›k spektrumunda yüksek frekanstan düflük frekansa do¤- ru genifl dilimler halinde; gama ›fl›nlar›, x-›fl›nlar›, morötesi ›fl›k, görünür ›fl›k, k›- z›lötesi

E¤er bu parçac›k zay›f çekirdek kuvve- tinin fliddetiyle etkime yap›yorsa, o za- man Büyük Patlama, ancak kütlesi yak- lafl›k 100 GeV (milyar elektronvolt) ile 1 TeV

Yal›tkan maddelerin içine ya da üzerine çok yük- sek h›za sahip elektronlar›n gönderilmesiyle ortaya ç›kan Lichtenberg flekillerinin her biri, t›pk› kar taneleri

Baz› kuramlara göre madde parçac›k ve karfl› parçac›klar›n›n çarp›flmas› 3 boyutlu evrene yay›lan baflka parçac›klar do¤ururken yaln›zca kütleçekimini

Kozmik mikrodalga fon ›fl›n›m›, ev- ren yaklafl›k 300.000 yafl›ndayken ye- terince so¤udu¤unda, hâlâ çok yo¤un olan “madde ve ›fl›n›m çorbas›” (yani proton,

Ancak, Higgs parçac›¤› ve olas› süpersimetri par- çac›klar›n›n ortaya ç›kmas› için umutlar, infla ha- linde olan ya da planlanan çok daha güçlü h›zlan-

Nükleer yak›tlar›n› ateflleyebile- cek kadar büyük, ancak Günefl’e oran- la çok daha küçük kütleli y›ld›zlar olan k›rm›z› cüceler, yak›tlar›n› o kadar ya-

Araflt›rmac›, yaflam bafllamadan önce mineral parçac›klar›n›n ba- sit organik moleküllerle temas sonucu bir k›l›fa bürünmüfl olabileceklerini, daha sonra

Yüzme parkuru- nu tamamlayan yar›flmac›, sudan ç›k- t›ktan sonra, bisiklet bölümüne devam etmek üzere bisikletlerin oldu¤u bölü- me gelerek, mümkün oldu¤unca

Bakanl›k, tehlikeli at›kla ilgili mücadelesinde, Çevre Kanunu ve Tehlikeli At›klar›n Kontrolü Yönet- meli¤i’ne dayanan bir mevzuat› ifllet- meye

Lomber vertebra transvers ç›k›nt› k›r›klar›n›n say› ve seviyeleri ile abdominal organ yaralanmalar› aras›n- da bir ba¤lant› kurulamasa da, çal›flmam›zda sa¤

ġimdi, Sayın Bakanımız “yerel yönetimlerin gelirlerini düzenleyen yasa Belediye Gelirleri Yasasıdır ve biz bu konuda çalıĢma yapıyoruz, yürütüyoruz, onu ayrıca

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunun çok değerli üyeleri; Adalet Bakanlığı ve yüksek yargı organlarının bütçelerini görüĢürken, tabiî ki, yargının sorunları

BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Tamam, o konuda o zaman size bilgiyi Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğümüzle ilgili bilgi….. Sanırım, hak

DEVLET BAKANI VE BAġBAKAN YARDIMCISI NAZIM EKREN (Ġstanbul) – Hayır, burada Ģöyle bakıyoruz Sayın Hamzaçebi: Özel tasarrufta azaldı, kamu tasarrufunda arttı…. MEHMET

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – Ġki cetvelle ilgili çok kısa görüĢümü ifade etmek istiyorum. b) cetveline baktığımızda halen yürürlükte olmayan ek

Bunun yan›nda ‹stanbul Üniversitesi’nin kuruluflu- nu veya yayg›n ad›yla “1933 Üniversite Reformu”nu ve bu s›rada yap›lan tasfi- yeyi çok daha

Köyler, köylüler hızla canlanırken çıkarı bozulanlar, aydın- lanmadan, geleceklerinden korkanlar, 1946 yılından başlayarak sistemi budamaya başladı. Sistemin

Bu menü çeşidini, fast casual dediğimiz hızlı servis restoranların yanında masa servisi veren restoranlar ve okul yemekhaneleri ile sanayi tesislerinin yemekhaneleri vb

"Türkiye'de Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Akademisyenler Ağı: Akdeniz Üniversitesi Örneği", Eğitim ve Öğretim Ekseninde Toplumsal Cinsiyet

100 g brokoli 2 kaşık anne sütü ya da formül süt 1 kaşık pirinç 1 çay kaşığı zeytinyağı.. 7-8 adet

ÜÇÜNCÜ KISIM SOYADI (SOYİSİM) DÜZELTME ve DEĞİŞTİRME DAVALARINDA YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği 1

200 kişilik yaş pasta (Her bir masaya 10 tabak olarak her tabakta 1 dilim olacak şekilde dağıtılacaktır.) 200 kişilik meşrubat (Her bir masaya her biri 1 lt olacak şekilde