• Sonuç bulunamadı

The water contents, gypsum contents, Atterberg limits, compression and strength characteristics of the samples were determined

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "The water contents, gypsum contents, Atterberg limits, compression and strength characteristics of the samples were determined"

Copied!
2
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

iii ABSTRACT

MSc Thesis

THE IMPROVEMENT OF THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF THE SOFT CLAYEY SOILS USING LİME COLUMNS

İbrahim Hakkı ERKAN Selcuk University

Graduate School of Natural and Applied Science Civil Engineering Department

Supervisor: Assist. Prof. Dr. Mustafa YILDIZ 2007, 68 pages

Jury: : Assist. Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Assoc. Prof. Dr. Özcan TAN Assist. Prof. Dr. Adnan ÖZDEMİR

The object of this study was to investigate the geotechnical characteristics of the soft clayey soils including gypsum which forms the considerable part of the soils at the Organized Industrial Region of Konya City and to improve the strength and compressibility characteristics of the same region’s soft clayey soils including gypsum.

The basic purpose in using the limestone column application on the soft clayey soils including gypsum was to improve the surrounding soil with time by diffusion after adding slaked or unslaked lime into the holes opened inside the soils.

The aim was to obtain the improvement in the strength characteristics of the soil as a result of clay-lime reaction occurred due to the spreading of lime with diffusion effect as time passes. Ten undisturbed samples in cubic molds of 30×30×30 cm dimensions were taken from 3 m depth of the site for laboratory studies. The water contents, gypsum contents, Atterberg limits, compression and strength characteristics of the samples were determined. Then, according to the test program, each specimen was drilled up to 200 mm depth with 20 mm and 38 mm diameters and various geometrical permutations (Photo 1-2). Unslaked lime was placed inside the holes with pressure and cured during the 7, 14, 28, 56 and 112 day periods. The lime columns were drilled from their centers and watered in order to accelerate the diffusion of lime to its surrounding soil. At the end of the curing periods, undisturbed samples were taken from each specimen at definite distances to the lime columns, and their compression and strength parameters were examined. Consequently, the

(2)

iv

strength parameters of the treated specimens increased with respect to the untreated samples, while the compressibility parameters decreased.

Keywords: Soft Clay, lime column, gypsum, lime stabilization, Konya

Referanslar

Benzer Belgeler

The T-test results show significant differences between successful and unsuccessful students in the frequency of using the six categories of strategies except

O: Ant aspect of optic canal, lower surf of lesser wing I: Ant surf of skin & tarsus of upper eyelid..

Un grand nombre d’aqueducs fameux sillonnent la cam­ pagne aux environs de la ville: ils sont destinés à transporter l'eau d'une colline à l’autre à travers les

The aim of this study is to determine the residue of some heavy metals (Pb, Co, Cr, Fe, Mn, Zn, As and Ni) in honey samples collected from four different regions of Orumieh City

Here, we propose a new method based on the ESM framework, CELF, for parameter estimation with fewer number of bSSFP acquisitions. To improve effi- ciency, CELF introduces

Mevcut çalışma ile etlik piliç rasyonlarına likopen ve krom ilavesinin plazma kolesterol, trigliserid ve glukoz parametreleri ile canlı ağırlık kazancı ve

Although in An Imaginary Life Malouf most energetically and elab- orately explores the question of self and other in relation to I-and-you, one-to-one relationships, his writing

To this end, we need to know QY of a nondefected NPL at a par- ticular temperature, fraction of defected NPLs in the ensemble, radiative and nonradiative recombination rates

Buna göre ‘bilim’ ve ‘tıp’ içerikli haberlere tüm gazetelerde yer verilmektedir ve bu konu içeriklerine sahip haberlerin toplam oranı göz önüne alındığında en

•  Vaccination is the controlled introduction of in appropriate doses and ways of immunogens to an animal for the development of spesific.

In this study, the applicability of an automated cotton thinning machinery which will save human labor and reduce process costs based on plant sensing has been carried

Toprakların humik madde ve fulvik asit ile yarayışlı Ca içeriği arasında pozitif, humik asit ve HA/FA arasında önemli olmayan negatif ilişkiler

Ölüm sonras› 4 ºC ve18±2 ºC’de bekletilen s›çanlarda ortalama iskelet kas› element seviyeleri (µg/g, her grupta n=4)... saatlere

Mu'tezile'nin, İslam düşüncesinde belirli prensip ve görüşlere sahip veya dini anlamda bir ekol olarak ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilin- memektedir. Bununla beraber,

Kaplamaların, farklı sürelerde günlük hayatta kullanılan floresan lamba ile aktivasyonun sağlanmasıyla antibakteriyel aktiviteleri Escherichia coli (Gram negatif) ve

Örneğin; Russell (2001), 42 sporcu üzerinde yapmış olduğu çalışmada, optimal per- formans duygu durumunun cinsiyete ve spor tü- rüne (bireysel ve takım sporu) göre

Fitness liderlerinin tutkunluk, iş doyumu ve ya- şam doyumu arasındaki ilişkiyi test etmek amacı ile yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon analizi sonuçları (Tablo

Kadın sporcularda genel fiziksel yeterlik ustalık-yaklaşma hedef yönelimini pozitif et- kilerken; erkek sporcularda kendine güven ve spor yeteneği bu alt boyutu

According to the results obtained, it was determined that safflower cultivation, which needs less fertilizer, and the use of ideal fertilizers can reduce the total P amount in half

“ YÖK Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez Merkezi olarak; Kültür Ba­ kanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünden, ‘ tezlerin araştırmacılar

Küresel enformasyon toplumunda büyük önem taşıyacak olan entellektüel sermayeyi yaratmak için tüm eğitim siste­ mine çok daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor.. Aynı

Bu çalışmada, daha çok sıçratmayı esas alan fiziksel buhar biriktirme yöntemleri üzerinde durulmuş ve manyetik alanda sıçratmanın temel bilgileri verilerek, bu

A list of endemic taxa determined from Deveci Mountains according to phylogenetical order together with their phytogeographical regions, life forms and threat categories