Revisionsrapport Samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-02-28 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-333 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Revisionsrapport Samverkan avseende personer med psykisk

funktionsnedsättning

Dnr 4727-2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta åtgärder med anled- ning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidta- gits till regionstyrelsen.

Ärendet

Regionens revisorer har genomfört en samverkansgranskning mellan region- revisionen och revisorerna i Boden, Gällivare, Kiruna, Kalix, Jokkmokk, Pajala och Övertorneå. Samverkansgranskning innebär att det funnits en gemensam revisionsfråga samt gemensamma kontrollmål i respektive granskning.

Syftet med granskningen inom regionen har varit att bedöma om regionsty- relsen har säkerställt att samverkan avseende personer med psykisk funkt- ionsnedsättning är ändamålsenlig, samt ifall den interna kontrollen är till- räcklig.

Revisorernas sammanfattande revisionella bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del säkerställt att samverkan avseende personer med psy- kisk funktionsnedsättning är ändamålsenlig, samt att regionstyrelsens interna kontroll inom granskade områden endast i begränsad utsträckning är tillräck- lig.

Bilagor:

Revisionsrapport Samverkan avseende personer med psykisk funktionsned- sättning

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :