Fråga till Regionrådet Kenneth Backgård om uteblivet statligt stöd för Psykisk hälsa!

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Fråga till Regionrådet Kenneth Backgård om uteblivet statligt stöd för Psykisk hälsa!

Redan på Regionstyrelsen maj/juni 2021 lyfte vänsterpartiet betydelsen av att söka pengar/rekvirera medel från Socialstyrelsen för att arbeta med psykisk ohälsa och suicidprevention.

Till svar fick vi att arbete redan pågick, att medel var sökt och att medlen skulle rekvireras varvid initiativärendet ansågs besvarat.

I arbetet med att utveckla samverkansarbetet med länets kommuner och bl a ta fram den länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa har handlingsplanen dels nått den

gemensamma Länsstyrgruppen (och godkänts 20 maj) och därefter behandlats politiskt i Polsam (Politiska samverkansberedning för vård, skola och omsorg, 27 maj 2021)

Efter det har framkommit att Region Norrbotten har en ny beslutsordning, med detaljstyrning och lång tid för förankring och beslut, som omöjliggör flexibilitet i det länsgemensamma arbetet.

Det har visat sig att flera av de verksamhetsdelar som skall beslutas inom Region Norrbotten ännu inte har godkänts.

För 2021 innebär det att huvudparten av de planerade aktiviteterna inte går att genomföra!

Rekvirerade medel till Norrbotten riskeras därför att betalas tillbaka och inte komma medborgarna till del:

 Inom området Stärkt samverkan riskeras nu 3.367.587 (92%) av 3.642.587 få betalas tillbaka!

 Inom området Suicidprevention riskeras nu hela det beviljade beloppet, 2.305.448 (100%) få betalas tillbaka!

 Inom området Brukarmedverkan riskeras nu 138.000 (28%) av 500.000 få betalas tillbaka.

Min fråga till Regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård blir därför:

Tycker du att det är ok att Region Norrbotten har en beslutsordning som omöjliggör länssamverkan inom Psykisk hälsa som dessutom gör att länet går miste om åtskilliga miljoner i statligt stöd för det arbetet?

Glenn Berggård

Vänsterpartiets regiongrupp

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :