• Sonuç bulunamadı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ BİRİMLERİNE AİT TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ BİRİMLERİNE AİT TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ BİRİMLERİNE AİT TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2014 tarihli ve 251 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Denizli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Teşkilat yapısı" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Daire başkanlığının görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için Memur İşlemleri Şube Müdürlüğü, İşçi İşlemleri Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı şeflik/birimlerden oluşturulur."

(2) Anılan Yönetmeliğin “İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü” başlıklı 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Memur İşlemleri Şube Müdürlüğü

MADDE 8- (1) Şube müdürlüğünün görevleri şunlardır (Memur, Başkan ve Başkan Vekili ödeneği ile meclis ve encümen huzur hakkı işlemleri):

a) Personel alımı, atama, nakil, emeklilik, istifa, askerlik borçlanması, intibak, terfi, derece/kademe, atama izni, ücretli veya ücretsiz izin, yıllık, hastalık veya mazeret izni ve sendikal izin, yurt dışı izni ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Başkanın özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Başkan ve Başkan Vekili ödeneğinin tahakkuklarını yapmak ve ödenmesini sağlamak,

c) Meclis ve Encümen huzur hakları ile komisyon ücretlerinin tahakkukunu yapmak ve ödenmesini sağlamak,

ç) Personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve özlük hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, maaş tahakkuklarını yapmak ve ödenmesini sağlamak, yapılan kesintileri emanet defteri ile emanet hesaplarına kayıt edilmesini sağlamak ve ilgili kesintilerin ödenmesini sağlamak, iş görmezlik raporu alanların kesintilerinin takibini yapmak,

d) Üst görev (Müdür ve üstü) vekâleti, personelin görev ve yer değişikliği, diğer kurumlardan veya kurumlara görevlendirme, geçici görevlendirme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Personele verilecek prim, ödül ve ikramiye ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, düzenlemeleri Başkanlık onayına sunmak ve tahakkuklarını yapmak,

f) Gerektiğinde sosyal denge tazminatı sözleşmesinin yapılmasını sağlamak, bununla ilgili toplantılara katılmak, personel-işveren ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,

g) SGK'nın HİTAP, MOSİP, e-bildirge ve Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden süresi içerisinde gerekli bildirim ve tahakkukları yapmak ve ödenmesini sağlamak,

ğ) Personelin fiili hizmet süresi zammı kesinti ve prim belgelerini hazırlamak ve SGK’na göndermek,

h) Personel icra ve kesintilerini kaydetmek ve ilgili icra dairelerine gönderilmesini sağlamak, -1-

(2)

ı) Memurların yan ödeme ve tazminat cetvelleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

i) Personel Yönetim Sistemi’nin uygulanması sırasında ortaya çıkan aksaklıkları belirlemek, bu hususların giderilmesi için gerekli önlemleri almak, çözüm önerilerini oluşturmak ve uygulamaları takip etmek, işleyiş hakkında Başkanlığa bilgi vermek,

j) Personelin uyumu ve kendini yenilemesi, kalite yönetimi ve performansını artırması hususunda, ilgili yasal değişiklikleri izlemek ve değişiklik durumunda personeli yönlendirmek,

k) Dolu/boş memur kadrolarının iptali, ihdası, unvan, derece ve sınıf değişikliklerinin takiplerini yapmak, cetvelleri düzenlemek ve karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne sunmak,

l) Mal bildirimlerini almak, denetimini yapmak ve muhafazasını sağlamak,

m) Memurların maktu ve nisbi fazla çalışmaları ile arazi ve seyyar görev tazminatlarına ait puantaj kayıtlarını takip etmek, puantaj cetvellerini çıkartmak, ilgili birimlerin kontrolü ve onayından sonra ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na göndermek,

n) Kalkınma plan ve programlarındaki personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, memur ihtiyaçlarını sistemli bir biçimde tespit etmek, memurların birimler arasında sayı nitelik yönünden uygun biçimde dağılımını sağlamak, kadro, şema ve cetvellerini onaylattırmak ve kadroları sağlamak, buna göre atama işlemlerini yürütmek,

o) Memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ö) Memur disiplin kurulu çalışmalarına katılmak, kurulun sekreterya görevini yapmak,

p) Personel ile ilgili her türlü davalar için gerekli bilgileri toplamak, dosyalarını hazırlamak, gereğinde 1. Hukuk Müşavirliği’ne bilgi vermek, davaların sonuçlarını izlemek."

(3) Anılan Yönetmeliğe aşağıdaki “İşçi İşlemleri Şube Müdürlüğü” başlıklı 9 uncu madde eklenmiş, adı geçen Yönetmeliğin “Maaş tahakkuk Şube Müdürlüğü” başlıklı 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmış, buna bağlı olarak mevcut 9 uncu maddenin numarası 10 uncu madde olarak değiştirilmiştir.

"İşçi İşlemleri Şube Müdürlüğü

MADDE 9- (1) Şube müdürlüğünün görevleri şunlardır (Sözleşmeli personel ve işçi işlemleri):

a) Personel alımı, atama, emeklilik, istifa, askerlik borçlanması, ücretli veya ücretsiz izin, yıllık, hastalık veya mazeret izni ve sendikal izin, yurt dışı izni ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve özlük hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, ücret ve ek ödeme tahakkuklarını yapmak ve ödenmesini sağlamak, yapılan kesintileri emanet defteri ile emanet hesaplarına kayıt edilmesini sağlamak ve ilgili kesintilerin ödenmesini sağlamak, iş görmezlik raporu alanların kesintilerinin takibini yapmak,

c) Personelin görev ve yer değişikliği, diğer kurumlardan veya kurumlara görevlendirme, geçici görevlendirme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

-2-

(3)

ç) Personele verilecek prim, ödül ve ikramiye ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, düzenlemeleri Başkanlık onayına sunmak ve tahakkuklarını yapmak,

d) Gerektiğinde toplu iş sözleşmesinin yapılmasını sağlamak, bununla ilgili toplantılara katılmak, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,

e) SGK'nın e-bildirge sistemi üzerinden süresi içerisinde gerekli bildirim ve tahakkukları yapmak ve ödenmesini sağlamak,

f) Fiili hizmet süresi zammı kesinti ve prim belgelerini hazırlamak ve SGK’na göndermek, g) Personel icra ve kesintilerini kaydetmek ve ilgili icra dairelerine gönderilmesini sağlamak, ğ) İşçi kadrolarının iptali, ihdası, unvan ve derece değişikliklerinin takiplerini yapmak, cetvelleri düzenlemek ve karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne sunmak,

h) Sözleşmeli pozisyonda, hangi unvanda ne kadar personel çalıştırılabilmesi hususunda izin alınması ve ücretinin belirlenmesi hususunu Belediye Meclisine sunmak,

ı) İşçilerin normal puantaj kayıtları ile fazla çalışma, fazla süreli çalışma ve gece çalışmalarına ait puantaj kayıtları ile seyyar görev tazminatını takip etmek, puantaj cetvellerini çıkartmak, ilgili birimlerin kontrolü ve onayından sonra ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na göndermek,

i) Personel Yönetim Sistemi’nin uygulanması sırasında ortaya çıkan aksaklıkları belirlemek, bu hususların giderilmesi için gerekli önlemleri almak, çözüm önerilerini oluşturmak ve uygulamaları takip etmek, işleyiş hakkında Başkanlığa bilgi vermek,

j) Personelin uyumu ve kendini yenilemesi, kalite yönetimi ve performansını artırması hususunda, ilgili yasal değişiklikleri izlemek ve değişiklik durumunda personeli yönlendirmek,

k) Kalkınma plan ve programlarındaki personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını sistemli bir biçimde tespit etmek, birimler arasında sayı nitelik yönünden uygun biçimde dağılımını sağlamak, kadro, şema ve cetvellerini onaylattırmak ve kadroları sağlamak, buna göre atama işlemlerini yürütmek,

l) Öğrencilere yönelik staj uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

m) İşçi disiplin kurulu çalışmalarına katılmak, kurulun sekreterya görevini yapmak,

n) Geçici iş pozisyonunda personel çalıştırılabilmesi hususunu vize alınmak üzere Belediye Meclisine sunmak,

o) Personel ile ilgili her türlü davalar için gerekli bilgileri toplamak, dosyalarını hazırlamak, gereğinde 1. Hukuk Müşavirliği’ne bilgi vermek, davaların sonuçlarını izlemek,

ö) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında istihdam edilen işçilerden; iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanlar için, harcama birimlerinden gelen özlük dosyaları, ihale dökümanı ve ihale sözleşmesi ile birlikte hizmet cetvellerinin kayıt ve kontrollerini yapmak, ödeme tahakkukları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek."

-3-

(4)

Madde 2- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2014 tarihli ve 251 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının mevcut (h) bendinin sırası (ğ), (ı) bendinin sırası (h) ve (i) bendinin sırası (ı) olarak düzeltilmiş, düzetilen (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) ve (j) bentleri eklenmiştir.

"i) Uzman : Sivil Savunma Uzmanını,"

"j) Uzmanlık : Sivil Savunma Uzmanlığını,"

(2) Anılan Yönetmeliğin "Teşkilat yapısı" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının son iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ayrıca daire başkanına bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı ile İdari İşler Şefliği oluşturulur. Şube müdürlüklerinin ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile İdari İşler Şefliğinin teşkilat yapısı, görev ve çalışma ile ilgili ayrıntılı olarak yönerge düzenlenir, Başkanlık onayı ile yürürlüğe konulur."

(3) Anılan Yönetmeliğin "Daire başkanlığının görevleri" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (l) bendi eklenmiş, buna bağlı olarak mevcut (l) bendi (m) olarak değiştirilmiştir.

"l) 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile birlikte çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik vb. yasal düzenlemeler çerçevesinde;

1. Barışta personelin kuruma ait bina, tesis, araç ve gerecin güvenliğini sağlamak,

2. Her türlü afetlerde ve olası taarruzlarda hareket tarzını belirleyici ve tüm bu tehlikeleri en az can ve mal kaybıyla atlatabilmek için gerekli hazırlıkları kapsayan ve uygulanabilir çeşitli planlamalarını hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak,

3. Hazırlanan planlamaların uygulanmasına yönelik çeşitli eğitim ve tatbikat faaliyetlerin de bulunmak,

4. Olağanüstü durumda ise; barışta hazırladığı tüm tedbir ve planlamaları uygulamaya koymak;

kontrol merkezi ve karargâh servisi bünyesinde tüm çalışmaların koordinesi ile personelin sevk ve idaresini sağlamak,

5. Aşağıda belirtilen planların hazırlanması ve güncelleştirmelerini sağlamak,

- Seferberlik Planlamaları: Savaş Hasar Onarım Planları, Kaynak Sayım Cetvelleri, 24 Saat Çalışma Planları

- Afet Planlamaları: Doğal Afet Kriz Yönetim Planı, Afet Acil Yardım Planı, Sivil Savunma Planı

- Güvenlik Planlamaları: Koruma Güvenlik Planı"

(4) Anılan Yönetmeliğin 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki "Sivil Savunma Uzmanlığı" başlıklı (11/A) maddesi eklenmiştir.

"Sivil Savunma Uzmanlığı

-4-

(5)

MADDE 11/A- (1) Uzmanlığın görevleri aşağıda sayılmıştır:

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile birlikte çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik vb. yasal düzenlemeler çerçevesinde;

a) Barışta personelin kuruma ait bina, tesis, araç ve gerecin güvenliğini sağlamak,

b) Her türlü afetlerde ve olası taarruzlarda hareket tarzını belirleyici ve tüm bu tehlikeleri en az can ve mal kaybıyla atlatabilmek için gerekli hazırlıkları kapsayan ve uygulanabilir çeşitli planlamalarını hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak,

c) Hazırlanan planlamaların uygulanmasına yönelik çeşitli eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Olağanüstü durumda ise; barışta hazırladığı tüm tedbir ve planlamaları uygulamaya koymak;

kontrol merkezi ve karargâh servisi bünyesinde tüm çalışmaların koordinesi ile personelin sevk ve idaresini sağlamak,

d) Aşağıda belirtilen planların hazırlanması ve güncelleştirmelerini sağlamak,

1) Seferberlik Planlamaları : Savaş Hasar Onarım Planları, Kaynak Sayım Cetvelleri, 24 Saat Çalışma Planları

2) Afet Planlamaları : Doğal Afet Kriz Yönetim Planı, Afet Acil Yardım Planı, Sivil Savunma Planı

3) Güvenlik Planlamaları : Koruma Güvenlik Planı

e) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek."

(5) Anılan Yönetmeliğin "Yönergeler" başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yukarıda sayılan görev alanları ile ilgili işler, tanımlanan şube müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile İdari İşler Şefliği bazında hazırlanacak yönergelere göre yürütülecektir."

Madde 3- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2014 tarihli ve 251 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan ve 13/4/2015 tarih ve 372 sayı karar ile değişik "Denizli Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2014 tarihli ve 251 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Teşkilat yapısı" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Daire başkanlığının görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü, İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü, Çevre ve İlan Reklam Zabıta Şube Müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı amirliklerden oluşturulur."

-5-

(6)

(2) Anılan Yönetmeliğin "Daire başkanlığının görevleri" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş, buna bağlı olarak mevcut (i) bendi (j) olarak değiştirilmiştir.

"i) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki (Karayolları dahil) broşür, el ilanı, afiş (bez-pvc), çatı reklamları, yer ve yön gösteren levhalar, vinly reklamlar, ışıklı levhalar, panolar, tabelalar, hareketli veya yanıp sönebilen reklamlar, billboard, megalight, megaboard, raket (clb), led ekranlı reklamlar, cam grafikleri, ve taşıt giydirme uygulamalarının izin, takip ve kontrol işlemlerini yerine getirmek, ilgili mevzuatlarda belediyelere verilen görev ve yetkiler çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek, belirlenen alanların dışına dökülen katı atık, moloz-hafriyat atığı ve diğer atıklarla ilgili denetimleri yapmak ve sonuçlarını izlemek, çevre, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesiyle ilgili yapılacak iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,"

(3) Anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki "Çevre ve İlan Reklam Zabıta Şube Müdürlüğünün görevleri" başlıklı (9/A) maddesi eklenmiştir.

"Çevre ve İlan Reklam Zabıta Şube Müdürlüğünün görevleri:

Madde 9/A- (1) Şube müdürlüğünün görevleri aşağıda sayılmıştır:

Belediye yetki ve sorumluluk alanları içerisinde kalan;

a) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

b) İlgili mevzuata göre takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek,

c) Broşür, el ilanı, afiş (bez-pvc), çatı reklamları, yer ve yön gösteren levhalar, vinly reklamlar, ışıklı levhalar, panolar, tabelalar, hareketli veya yanıp sönebilen reklamlar, billboard, megalight, megaboard, raket (clb), led ekranlı reklamlar, cam grafikleri ve taşıt giydirme uygulamalarının izin, takip ve kontrol işlemlerini yerine getirmek,

ç) İlan reklam unsurlarının ilgili mevzuat hükümleri ve belediyemiz emir ve yasakları ile ilan reklam uygulamalarına ilişkin belediyemizce yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine uygunluğunun denetimini yapmak ve gerekli idari yaptırımları uygulamak,

d) İlgili mevzuatlar ile belediyelere çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin görev olarak verilen hükümlerin gereğini yerine getirmek,

e) Belirlenen alanların dışına dökülen katı atık, moloz-hafriyat atığı ve diğer atıklarla ilgili denetimleri yapmak ve sonuçlarını izlemek,

f) İnşaat atık ve artıklarının taşınması esnasında çevrenin kirletilmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapmak,

g) Çevre, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesiyle ilgili yapılacak iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,

ğ) Çevre kirliliğine sebep olan şahıs ve işletmelerle ilgili gerekli işlemleri yapmak,

-6-

(7)

h) Büyükşehir Belediyesi ve Valilik Makamınca çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

ı) İlgili mevzuata göre, nizam ve intizamı sağlamak, gerekli denetimleri yapmak ve yaptırım uygulamak,

i) İlgili mevzuat gereğince, belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, suç işleyenler hakkında kanuni işlem yapmak,

j) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nda verilen görevleri yerine getirmek,"

Yürürlük

Madde 5- (1) Bu yönetmelik hükümleri, büyükşehir belediye meclisinin kabulü ve belediyenin (www.denizli.bel.tr) web sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

(Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2015 tarihli ve 855 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

-7-

Referanslar

Benzer Belgeler

B) Çantayı bindiği arabada unutmuş. B) Dallar da tek yaprak kalmadı. C) Sonbaharda bu renkleri göremezsiniz. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adların yazımıyla ilgili

[r]

Whitman's great subject was America, but he wrote on an expansive variety of smaller subjects to accomplish the task of capturing the essence of this

görülebileceği gibi, bu sorunların etik bakışla ele alınıp aydınlatılması yalnız insan türü için değil, gezegenimizin tüm canlılarının geleceği

savunurken, TOKİ ise hazırladığı raporda "plan notu değişikliğinin Gül-Keleşoğlu konsorsiyumunun satın aldığı parseller için geçerliyken Bahçe şehir

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki (ç) bendi eklenerek müteakip bentler buna göre

(1) Yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri

Açık Ders Malzemeleri Sistemine eklenmek üzere hazırlamış olduğum, yukarıda bilgisi verilen ders, düzen, kapsam ve ders ekleme kılavuzunda belirtilen standartlar