• Sonuç bulunamadı

Uluslararası Eğitimde IB Sürekliliği

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uluslararası Eğitimde IB Sürekliliği"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

IB Misyon Bildirgesi IB Öğrenen Profilleri Program Standartları Ve Uygulamaları

Uluslararası Eğitimde IB Sürekliliği

PYP

DP IBCC

1997

1968

MYP 1994

2012

(3)

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

PYP, IBO’nun (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu)

dört programından “İlk Yıllar Programı”dır. Amacı ilgi çeken, ilintili ve düşünmeye zorlayan disiplinler üstü bir müfredat oluşturmaktır. PYP uygulama yetkisi almak uzun çalışmalar ve emek isteyen bir süreçtir.

IB Misyonu Irmak Okulları’nda PYP Yolculuğu

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, bilgi ve yeteneklerini kullanan, yaşam boyu öğrenen, çağına karşı sorumlu bireyler yetiştirmektir.

Irmak Okulları Misyonu

Öncelikle programı

uygulamayı isteyen okullar IB’yi bilgilendirirler. IB uzmanları bilgilendirme yapan okulun eğitim felsefesi ve olanakları hakkında araştırmalarını yapar.

Aranan kriterlere uygunluk gösteren okullara aday okul sıfatı verilir. Aday okul olma aşamasındaki okullar akademik kadrosuna PYP ile ilgili

eğitimleri aldırır. Akademik kadro PYP sorgulama programı hazırlıklarını yaparken

okulun tüm paydaşları programın felsefesi hakkında bilgilendirilir.

(4)

Irmak Okulları iletilen tüm aşamaları başarıyla tamamlayarak 14 Mayıs 2008 tarihinde IBO’dan yetki almış ve bu yetkiyle uluslararası standartlarda eğitim veren seçkin bir kurum olma özelliğini kazanmıştır. Bundan sonraki süreçler IB’den gelen öneriler doğrultusunda oluşturulan eylem planlarının revize edilmesi ve beş yılda bir yapılacak olan denetim ziyaretlerinin başarıyla tamamlaması olacaktır.

Okulumuzda program anaokulundan 4. sınıfın sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın programıyla bütünleşmiş bir biçimde uygulanmaktadır. Okulumuzda tüm öğrenciler programa tam anlamıyla katılmak için desteklenirler. Programda temel bilgi ve becerileri edinme, kavramsal anlayışı geliştirme ve sorumlu eylemlerde bulunma arasında bir denge kurulmaya sağlanır.

Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrencilerin hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi ile öğrenmenin sonuçlarına ulaşan, uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program; ulusal ve uluslararası önem taşıyan bilgi birikimini disiplinler üstü temalarla keşfederken, araştırma yapabilme, etkili iletişim kurabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme gibi becerileri kazandırma, saygı, hoşgörü, sorumluluk gibi tutumlar geliştirme, bakış açısı, bağlantı gibi kavramlara odaklanma, sosyal hizmetlerin önemini kavrayıp anlamlı eylemlerde bulunmayı içeren öğelerden oluşur.

(5)

Akademik çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü eğitim – öğretim müfredatı ile birlikte öğrencilerin

meraklarından yola çıkarak başlattıkları sorgulama temelli program çerçevesinde yürütülür. PYP’nin temel ögeleri olan bilgi, kavram, beceri ve eylemleri içeren çalışmalar diğer disiplinler ile ilişkilendirilerek disiplinler üstü bakış açısıyla yatay ve dikey sarmallık oluşturacak şekilde planlanır. Yıl içinde her yaş seviyesinde işlenecek konular PYP’nin altı temel teması altında toplanır.

Disiplinler Üstü Temalar

PYP Disiplinler Üstü Temalar

Kim Olduğumuz Bulunduğumuz Yer ve Zaman

Kendimizi İfade Etme Yollarımız Dünyanın İşleyişi

Gezegeni Paylaşma

Kendimizi Düzenleme Biçimimiz

(6)

PYP’nin en önemli amaçlarından biri de, öğrencilerin ulusal değerlerini ve kültürel kimliklerini korurken aynı zamanda dünya insanı olabilmeleri ve uluslararası bir düşünceye sahip olabilmelerini kazandırmaktır.

Öğrenciler, program boyunca, bir dizi disiplinler üstü beceri, sosyal beceriler, iletişim becerileri, düşünme becerileri, araştırma becerileri ve öz yönetim becerileri edinir ve uygular. Bu beceriler, sadece sorgulama ünitelerinde değil, aynı zamanda sınıfta ve okul dışındaki yaşamda gerçekleşen öğrenme ve öğretme için de değerlidir.

PYP Öğrenen Profilleri PYP Öğrenme Yaklaşımları

İlkeli

İletişim Kuran Düşünen Dengeli

Araştıran - Sorgulayan Riski Göze Alan

Dönüşümlü Düşünen Duyarlı

Açık Görüşlü Bilgili

Bütün IB programlarının temel amacı daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratmayı destekleyecek uluslararası bilince sahip bireyler yetiştirmektir.

(7)

PYP’nin son sınıfı olan 4. Sınıf öğrencileri her yıl PYP sergisine hazırlanırlar. Öğrencilerimiz kendi ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuyla ilgili, mentorları eşliğinde araştırma ve bilgi edinme süreci geçirirler. Öğrencilerimiz eğitim - öğretim yılı başında sergi ünitesi ile ilgili bilgilendirilir.

Süreçte beklentilerin neler olduğu ve mentor öğretmenleri eşliğinde yapacakları çalışmalarda kullanacakları Sergi Kitapçığı paylaşılır. Sergi ünitesi velilerin de üstlenebileceği roller içerdiğinden veli bilgilendirme seminerleri düzenlenir.

PYP’de eğitimin, yalnızca sosyal sorumluluk tutumlarını değil, aynı zamanda eylemleri de kapsaması için, zihnin ötesine geçmesi gerektiğine inanılır. PYP’nin beklentisi, başarılı sorgulamanın, öğrenme sürecinin sonunda öğrenci tarafından başlatılan sorumlu eylemlerdir.

PYP Sergi Ünitesi Eyleme Geçmek

Yerel ve Küresel Sorunlar Üzerine Düşünme -

Eyleme Geçme Öğrencilerin Nasıl Eyleme Geçmelerini İstiyoruz?

Bu eylem, öğrencinin öğrendiklerini geliştirecek ya da daha geniş bir sosyal etkisi olacak şekilde düşünülür.

PYP okullarındaki bütün öğrenenlere dünya için bir fark yaratmak üzere harekete geçmeyi seçme, kendi eylemleri hakkında karar verebilme ve bu eylemler üzerinde düşünme fırsatını verilmelidir.

(8)

Irmak Okulları’nda müfredat çalışmalarına yerel ve küresel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenir. Yakından uzağa

felsefesiyle kendi kültürlerinin farkında olmaları sağlandığı gibi diğer kültürlerin de varlığını farklı boyutlarıyla keşfetmeleri hedeflenmektedir.

Bu çalışmalarımızda okul kütüphanesinde bulunan görsel – yazılı medya kaynakları ve teknolojiden yararlanılmaktadır.

Öğrencilerimizin, IB Öğrenen Profili özelliklerini içselleştirmiş ve olumlu tutumlar geliştirmiş birer dünya vatandaşı olmaları hedeflenmektedir.

Özne olan PYP öğrencileri, kendi kararları doğrultusunda, kendi öğrenme sorumluluklarını alır ve öğrenme sürecine sahip çıkar.

Öğrenenlerin seslerini duymak, tercihlerini görmek ve aidiyet geliştirmelerini sağlamak tüm okul toplumunun sorumluluğundadır.

Uluslararası Bakış Açısı Özne Olma

Öğrencilerde uluslararası bakış açısı kazandırma yolunda merkezde, öğrenen profillerinin içselleştirilmesi ve günlük yaşama aktarılması bilinci vardır. Bu doğrultuda tüm okul topluluğunda uluslararası bilinci içselleştirme amacıyla çeşitli etkinliklerle hatırlanan ve kutlanan ulusal ve uluslararası önemli günler, sosyal

etkinlikler, kulüp çalışmaları ve projeler birer dünya vatandaşı yetiştirme sürecinde bizlere destek olmaktadır.

(9)

PYP Koord. Tuba Yoleri tuba.yoleri@irmak.k12.tr MYP Koord. Gamze Kale gamze.kale@irmak.k12.tr

Programlar Hakkında Bilgi Almak İçin;

(10)

irmak.k12.tr

+90 216 411 39 23 bilgi@irmak.k12.tr Cemil Topuzlu Caddesi No: 100 Caddebostan

P.K. 34728 Kadıköy İSTANBUL

Referanslar

Benzer Belgeler

• 23.08.1933 yılında, gönüllü hemşireler tarafından İstanbul’da kurulan “Türk Hastabakıcılar Cemiyeti” adlı cemiyet, Cumhuriyet ile birlikte Hemşirelikte

I-nolu süreksizlik takımını oluşturan süreksizliklerin eğim yönleri şev içine doğrudur ve devrilme türü duraysızlığı oluşturan da bu çatlaklardır (Şekil 8a ve

Bu çalışmadaki ilk amaç, inceleme alanına (Şekil 1) ait 1/25.000 ölçekli sayısal topografik haritaların HP Pavillion tx 2550 tablet bilgisayar ve coğrafi veri

Ü çünün de ölüm haberi sürpriz olmadı.Ama ü- çünün de ölümü erkendi.95 yaşında aramız­ dan göçen Ömer Asım Aksoy hala çalışan, düşünen, üreten

Bireylerin bilgiye yaklaşımlarını öznelleştiren ve çev­ releriyle olan etkileşimlerinin niteliğini belirleyen öğ­ renme biçimlerinin tespit edilmesi için, genel

Bizim çalışma- mızda, sol ventrikülde kontrol grubundan farklı olarak yalnızca diyabetik anne bebeği grubunda Em/Am oranı birin altında bulunmuştur.. Ayrıca diyabetik anne

Bu Eergevede e$er orgut ktilturilmiz size ozgi, ayrrcahkh, taklit edilmez ekonomik faydayr uretecek gekilde bir nitelikte delilse, onun sizin iEin surdrirtlebilir

karşılıklı alışverişidir.Bireylerin iletişim sözlü ya da sözsüz olmak üzere ikiye ayrılır.Sözlü iletişim dili kullanma becerisi,sözsüz iletişim ise yüz ve