• Sonuç bulunamadı

> HOST dereceleri ile sperm kalitesi arasında ilişki var mıdır?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "> HOST dereceleri ile sperm kalitesi arasında ilişki var mıdır?"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI Güncel Makale Özeti

134

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI), erkek infer- tilite tedavisinde öncelikli seçenektir. Bununla birlikte bu işlem sırasında görsel morfolojik değerlendirme dışında sperm seçiminde bir standardizasyon yoktur. Son dönem- lerde ICSI için sperm seçiminde hipo-osmotik şişme testi- nin (HOST) kullanılabileceği fikri tartışılmaktadır.

HOST’un temelini yarı geçirgen sağlam hücre zarının hipoosmotik koşullarda su çekmesi ve sonucunda sperm kuyruğunun şişmesi oluşturur. Daha önceki çalışmalarda farklı HOST skorlarında farklı DNA parçalanma dereceleri saptanmıştır. Bu çalışmada ICSI için sağlıklı sperm seçme olasılığını arttırmak amacı ile farklı HOST skorlarındaki çeşitli sperm bozukluklarının sıklığı ve yüzdesi değerlendi- rilmiştir.

Çalışmada 20 semen örneği kullanılmıştır. Her bir HOST derecesi için en az 200 spermdeki morfoloji, prota- min eksikliği, DNA parçalanması ve apoptozisin erken belirteçleri tanımlanmıştır. DNA parçalanması için TUNEL testi, protamin eksikliği için CMA3 solüsyonu, apoptozisin erken belirteçlerinden olan eksternal fosfatidil serin için Annexin V kiti, bozuk morfolojiyi değerlendirmek için Papanicolaou boyaması kullanılmış. HOST işlemi sonrası sperm kuyruk şişme dereceleri Dünya Sağlık Örgütü kri- terlerine göre sınıflanmış. Çalışma sonucunda HOST pozi-

tif sperm yüzdesi %51 (derece a %48.9, derece b %10, derece c %5.1, derece d %1.9, derece e %9, derece f

%3.5, derece g %19.9) ve HOST negatif sperm yüzdesi

%49 bulunmuş. Test sonucunda her bir HOST derecesi için saptanan anormallikler incelendiğinde DNA parçalanması, morfolojik bozukluklar, apoptotik sperm oranı ve prota- min eksikliği (olgulaşmamış hücre çekirdeği belirteci ola- rak) için en yüksek sağlıklı sperm oranı HOST derece ‘’d’’

spermlerde saptanmış. HOST derece ‘’g’’ spermler ise bu bozuklukların en yüksek oranda saptandığı grup olarak bulunmuştur.

Bu çalışma sonucunda, daha önceki tüm HOST pozitif spermlerin ICSI için uygun olduğunu belirten çalışmaların aksine, HOST derecesine göre sağlam DNA içeren sperm seçiminin mümkün olabileceği görülmüştür. Sonuç olarak ICSI için sperm seçiminde en uygun spermler olarak HOST derece ‘’d’’ spermler, bu derece spermlerin yokluğunda ise sırası ile derece ‘’c’’ ve ‘’b’’ spermler önerilmektedir.

HOST derece ‘’g’’ spermler ise yüksek anomali oranları nedeni ile ICSI işlemi için önerilmemektedir.

Çeviri:

Dr. Kasım Emre Ergün, Prof. Dr. Barış Altay

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

> HOST dereceleri ile sperm kalitesi arasında ilişki var mıdır?

Bassiri F, Tavalae M, Shiravi AH, Mansouri S, Nasr-Esfahani MH.

Human Reproduction, Vol.27, No.8 pp.2277-2284, 2012

Referanslar

Benzer Belgeler

Çalışmamızda olduğu gibi intraserebral kanamalı hastalarda S100B ile GKS arasında anlamlı negatif korelasyon, kanama volümü ile anlamlı pozitif

The widely used ADF and Philips – Perron (PP) unit root tests, which are used for testing the stationarity hypothesis, and the Engle – Granger and Johansen

Clinical signs: severe blood loss, fever, dizziness, headache, bone pains and clogged

• Seminal plazma boğa ve koç sperması için çok hafif asit, domuz ve aygırda ise hafif alkalidir.. • Ozmotik basınç kanın ozmotik basıncına eşdeğerdir (% 0,9 luk

f) İkileme ve bağlaçlı tamlama: Hatipoğlu, ikilemeler ile bağlaçlı yapıdaki tamlamaların anlamsal olarak asla aynı ifadeyi veremeyeceğini belirtir. Aç susuz kal-

Bu çalışma daha ileri düzeyde irdelendiğinde, normal protamin- 1 / 2 mRNA oranına sahip bir semen analizinde, sperm konsantrasyo- nu, progresif motilite ve total

Antioksidan gıda maddelerinden C vitamini ve β­karoten ile semen volümü arasında, kriptoksantin ve β­karoten ile toplam hareketli sperm sayısı arasında ve son olarak

Bununla birlikte, normal örnekler ile karşılaştırıldığında sperm kalitesi düşük olan örneklerde kriyoprezervasyon kaynaklı DNA hasarının ve hücre