Landstingets tandvårdsstöd

Tam metin

(1)

1

Landstingets tandvårdsstöd

Redovisning av verksamhetsåret 2012

(2)

2

Ekonomi

Budgeten för den särskilda tandvården, d v s uppsökande verksamhet, nöd- vändig tandvård och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid har under 2012 varit 24,4 mkr. Den totala kostnaden för sär- skild tandvård, var ca 24,1 mkr, därav ca 53 tkr för administration.

År 2010 2011 2012

Budget mkr 23,6 23,6 24,4

Utfall mkr 28,2 24,9 24,1

Verksamhet 2012

Inför verkställighet av tredje steget i tandvårdsstödet har bedömningstandlä- karna deltagit i beställarkonferenser samt haft möten i Norra regionen. Vissa möten har hållits som videokonferenser.

Information och utbildning om tredje steget riktad till patienter, allmänhet, berörda i sjukvården och i tandvården har genomförts.

PwC har på uppdrag av landstingets revisorer granskat den uppsökande verksamheten och funnit ett antal områden där verksamheten behöver ut- vecklas och förbättras så att den är säker för berättigade patienter.

Den uppsökande verksamheten kommer inte att upphandlas utan läggs i landstingets egen regi fr o m 1 januari 2013. Oral Care upphörde den 31 de- cember 2012 med verksamheten på egen begäran.

En totalöversyn av det administrativa tandvårdsstödet har inletts.

LOV i barn- och ungdomstandvården ska gälla fr o m den 1 januari 2014.

Det gällande ramavtalet avseende Kundvalsmodellen med Svensk privat- tandvård, samt de individuella avtalen med respektive tandläkare har därför sagts upp fr o m 31 december 2013. En anpassning kommer nu att göras av tidigare Kundvalsmodell till LOV.

Genomförande av uppsökande verksamhet

Den upphandling av uppsökande munhälsobedömning som gjordes under 2010 resulterade i att den privata leverantören Oral Care fick uppdraget att utföra munhälsobedömningar i 14 av 17 anbudsområden, medan Folktand- vården fick uppdraget i övriga tre anbudsområden.

Under 2012 uppsöktes totalt ca 3470 av de personer i länet som beräknas vara berättigade till munhälsobedömning, d v s 670 fler personer jämfört med 2011. Folktandvården uppsökte drygt 87 % av de boende i särskilda boenden i Arjeplog, Kiruna och Pajala, samt ca 7 % i eget boende. Oral Care uppsökte nära 73 % boende i särskilda boenden i övriga kommuner.

Kostnaden för den uppsökande tandvården, inklusive utbildning av vårdper- sonal, har varit ca 747 tkr 2012, d v s ca 106 tkr högre än 2011. Kostnad per uppsökt person var 2012 215 kr jämfört med 228 kr 2011.

När det gäller utfallet av uppsökande tandvård vad gäller hälsoaspekter, eko-

nomi e t c hänvisas till Folktandvårdens rapport ”Uppsökande verksamhet

(3)

3

för äldre och Funktionshindrade 2012” samt Oral Cares rapport ”Verksam- hetsberättelse 2012, Norrbottens läns landsting, uppsökande verksamhet”.

Förhandsbedömning

Enligt tandvårdsförordningen ska behandlingsförslag förhandsbedömas in- nan behandling på börjas. Norrbottens läns landsting har dock beslutat att när behandlingskostanden för viss nödvändig tandvård beräknas understiga 10 000 kr, behöver vården inte förhandsbedömas. Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid måste alltid förhandsbedömas.

Ansvariga för förhandsbedömningarna under 2012 har bedömningstandlä- karna Annika Stöckel Hansson och Lars Elfving varit.

Utfall 2012

Antal förhandsbedömningar samt den totala kostnaden framgår av nedanstå- ende tabell.

Antal förhandsbedömningar samt den totala kostnaden för 2012

Antal bedömningar 1123

Varav godkända 739

godkända med ändring 247

Avslag 82

Pågående 18

ej landstingspatient 22

Återsända 15

Total kostnad 10 mkr

Av tabellen framgår att av totalt drygt 1100 förhandsbedömningar har 986 förhandsbedömningar (88 %) godkänts och 119 (11 %) avslagits eller be- dömts som inte landstingspatient (bedömts tillhöra försäkringskassans sy- stem).

18 ärenden var vid ingången till 2013 inte bedömda och avgjorda. Den totala

kostnaden för förhandsbedömningarna var ca 10 mkr.

(4)

4

Antal förhandsbedömningar S01-S14 2012 samt förhandsbedömd kostnad Kategori Ärenden God-

kända

Avslag På- gående

Ej Åter- Kostnad

totalt lands-

ting

Sända tkr

S01 51 38 9 4 0 0 890

S02 18 16 2 0 0 0 230

S03 5 5 0 0 0 0 78

S04 113 100 10 1 0 2 369

S05 24 19 4 0 1 0 44

S06 19 17 2 0 0 0 59

S07 58 54 3 1 0 0 288

S08 0 0 0 0 0 0 0

S09 146 138 4 3 1 0 850

S10 1 1 0 0 0 0 19

S11 23 15 4 2 2 0 101

S12 1 1 0 0 0 0 13

S13 164 144 12 0 5 3 517

S14 69 56 8 3 0 2 206

Summa 692 604 58 14 9 7 3 664

Antal förhandsbedömningar N01-N04 2012 samt förhandsbedömd kostnad Kate- Ärenden God- Av-slag På-

gående

Ej Åter-

sända

Kost-

gori Totalt kända lands- nad

ting tkr

N01 171 153 6 1 10 1 2 528

N02 1 1 0 0 0 0 23

N03 145 127 13 2 0 3 1 981

N04 106 100 4 1 0 1 1 988

Summa 423 381 23 4 10 5 6 250

(5)

5

Det verkliga utfallet avseende kostnaderna är ett annat. Den kostnad som folktandvården och privata tandläkare fakturerat landstinget för nödvändig tandvård samt tandvård som ett led i en kortare sjukdomsbehandling under år 2012 var ca 23,2 mkr.

Faktiskt utfall 2012 S01-S14 Faktiskt utfall 2012 N01-N04

Kategori Utbetalt tkr Kategori Utbetalt tkr

S01 855 N01 6 002

S02 179 N02 157

S03 46 N03 8 269

S04 809 N04 4 530

S05 48 Summa 18 958

S06 46

S07 255

S08 242

S09 816

S10 27

S11 55

S12 37

S13 761

S14 107

Summa 4 283

Antalet förhandsbedömningar avseende tandvård som ett led i en sjukdoms- behandling under begränsad tid, kategori S01-S14, var år 2012 692 och den totala bedömningskostnaden var ca 3,7 mkr medan den debiterade kostnaden var ca 4,3 mkr. För tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under be- gränsad tid avser en del av kostnaderna behandlingar som utförts både under 2011 och 2012 men inte debiterats förrän 2012, eller utförts 2012 men kom- mer att debiteras 2013. Speciellt vad avser behandlingar inom kategorierna tandvårdsbehandling till följd av missbildning alternativt defekt orsakad av sjukdom i käkområdet eller ansiktet, kan hela eller flera delar av debitering- arna för enskilda patienter fördela sig på flera år. Under 2012 fick 923 per- soner tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling, till en kostnad av drygt 4600 kronor per patient

Eftersom en del av den nödvändiga tandvården inte behöver förhandsbedö- mas om behandlingskostnaden beräknas understiga 10000 kr, ligger stora delar av den nödvändiga tandvården utanför kraven på förhandsbedömning.

Antalet förhandsbedömningar avseende nödvändig tandvård, kategori N01-

N04, var 423, bedömningskostnaden var ca 6,3 mkr. Den debiterade kostna-

den var nästan 19 mkr. Det innebär att under 2012 har nära 12 mkr fakture-

rats tandvårdsstödet utan att förhandsbedömning har krävts. Under 2012 fick

4308 personer nödvändig tandvård, till en kostnad av ca 4400 kr per person.

(6)

6

Kostnad per kategori tkr 2011 respektive 2012

Kategori 2011 2012

S01 Medfödd missbildning 1 176 855

S02 Defekt pga sjukdom 163 179

S03 Tandskada vid epileptiskt anfall 19 46

S04 Infektionssanering vid kirurgiskt ingrepp 872 809

S05 Munslemhinneförändringar pga sjukdom 66 48

S06 Utredning om samband med grundsjukdom 85 46

S07 Infektionssanering pga strålbehandling 160 255

S08 Långvariga smärtor i ansikts- eller käkregionen 218 242

S09 Sömnapnésyndrom 871 816

S10 Svår tandvårdsfobi 38 27

S11 Utbyte av tandfyllningar pga avvikande reaktion 81 55 S12 Utbyte av tandfyllningar som ett led i en medicinsk rehabilitering 11 37

S13 Muntorrhet pga Sjögren syndrom 570 761

S14 Muntorrhet efter strålbehandling 294 107

N01 Personer boende i särskilt boende 6 031 6 002

N02 Personer som får omfattande hälso- och sjukvård i hemmet 194 157

N03 Personer som omfattas av LSS 8 984 8 269

S04 Personer i eget boende med omfattande behov av vård och omsorg 4 432 4 530

Summa 24 265 23 241

Ser man på kostnadsutvecklingen per kategori mellan åren 2011 och 2012 ser man att kostnaden minskat för de flesta kategorier.

Sammanfattning av kostnader för år 2012

Totalt har kostnaderna för uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård och

tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid under år

2012 varit ca 24,1 mkr. Budgeten för den särskilda tandvården var 24,4 mkr

under 2012. Den särskilda tandvården hade ett underskott på ca 1,3 mkr

2011, 2012 råder ett överskott på 300 tkr. Till stor del beror minskningen på

en lägre kostnad för uppsökande munhälsobedömning.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :