1. Projenin İsmi: 2. Proje Uygulama Ekibi: 3. Proje Özeti: Liman İşyerlerinde İş Güvenliği İçin Diyalog

Tam metin

(1)

1

TÜRKİYE LİMAN VE KARA TAHMİL-TAHLİYE İŞÇİLERİ SENDİKASI (LİMAN-İŞ)

1. Projenin İsmi:

Liman İşyerlerinde İş Güvenliği İçin Diyalog

2. Proje Uygulama Ekibi:

Proje koordinasyon ekibi 3 kişiden oluşacaktır. Bunlardan ikisi sendika uzmanı biri ise proje süresince hizmet alımı yapılacak olan proje koordinasyonunda tecrübeli ve sendikal konularda yeterli düzeyde bilgiye sahip bir çalışan olacaktır. Proje irtibat kişisi Liman-İş Sendikası Uzmanı Dr. Emirali KARADOĞAN’dır.

3. Proje Özeti:

Projemizin amacı, işyeri risklerini önleyerek çalışma ortamlarının iyileştirilmesini ve çalışma istikrarının oluşturulmasını sağlamak olup bu kapsamda sendikamız Liman-İş’in örgütlü olduğu Antalya, Gemlik, İstanbul, Mersin, İzmir, Derince bölgelerindeki liman işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği bilincini artırmak, bu sayede üretimde devamlılığı sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda sendika şube-genel merkez yöneticileri, iş yeri temsilcileri ve kimi çalışanlardan oluşan bir hedef grup için farkındalığı artırıcı eğitim semineri düzenlenecektir. Seminer kapsamında, limanlarda iş sağlığı ve güvenliği, çalışma yaşamı mevzuatı, müzakere yöntemleri, ilkyardım eğitimleri verilecektir. İş yeri temsilcileri aracılığıyla söz konusu tüm limanlara ulaşmak ve etki alanını genişletmek amaçlarımız arasındadır.

Bu kapsamda liman işyerlerinde iş güvenliğine yönelik olmak üzere Liman-İş tarafından hazırlanacak olan kitapçıklar ve broşürlerle daha çok işçiye görsel materyal yoluyla ulaşılması sağlanacaktır. İş yeri temsilcilerinin ve şube yöneticilerinin aldıkları eğitimlerle kazanımlarını yaygınlaştırması beklenmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve iş güvenliğindeki uygulamaların toplu iş sözleşmelerindeki kazanımlarla istikrar bulmasının önemi nedeniyle “müzakere yöntemleri” eğitimi verilecek bunun yanında çalışma yaşamı mevzuatları hakkında bilgilendirmeler yapılarak projenin amacına uygun şekilde desteklenmesi sağlanacaktır. Proje faaliyetlerimiz Çalışma ve Sosyal

(2)

2

Güvenlik Bakanlığı’ndan, çeşitli akademisyenlerden, ilgili meslek kurum ve kuruluşlarından farklı düzeylerde yardımlar alınarak yürütülecektir.

Projemiz çerçevesinde doğrudan ulaşılacak liman işçisi sayısı 190 olup bunların 57’si sendika işyeri temsilcisi, 20’si ise sendika denetim ve disiplin kurulu üyesidir. Ayrıca 30 sendika yöneticisi de doğrudan ulaşılacak olan hedef grubumuzu oluşturmaktadır. Projemiz sonucunda yaklaşık 4000 İşçiye ulaşılması öngörülmektedir.

Projenin bütçesi 171.640TL’dir.

4. Proje Açıklaması

:

İş sağlığı ve güvenliği, hem üretimin devamlılığı hem de çalışanların ruhsal fiziksel ve sosyal anlamda sağlıklı olma durumlarının korunması açısından oldukça önemli olup bu konuda işverenlere, devlete, sendikalara ve en önemlisi işçilere oldukça fazla görev düşmektedir. İş kazalarında yönetimden ya da çalışanlardan kaynaklanan çeşitli sebepler olabilir. Önemli olan bu sebeplerin tespitini yaparak önlem alabilmek ve kazaları en aza indirebilmektir. Bu amaç doğrultusunda sendikaların gücü, toplu iş sözleşmelerindeki çalışma koşullarına yönelik düzenlemelerle kendini göstermektedir. Dolayısıyla sendika yöneticilerinin ve işçilerin toplu iş sözleşmesi sürecinde daha sağlıklı bir diyalog kurabilmesi her açıdan büyük önem teşkil etmektedir. İyi bir toplu iş sözleşmesi sürecinin iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliğine olumlu etkisi düşünüldüğünde müzakere yöntemleri, yeni örgütlenme teknikleri, iş sağlığı güvenliği eğitimleri ve çalışma yaşamı mevzuatlarının tartışılması; iş yaşamında istikrarın sağlanması, çalışma koşullarının iyileşmesi ve verimliliğin artmasında büyük etki yaratacaktır.

Liman iş yerlerindeki çalışan profilleri ve çalışma koşullarındaki zorluklar diğer sektörlere göre farklılık gösterir. Bu farklılıklar sendika, işçi, işveren arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, bu görüşmelerin yöntemini belirlerken, bazı müzakere sorunlarını da içinde barındırır. Dolayısıyla sendika çalışanlarının ve işçilerin iletişimi; haklarını ve bu haklara yönelik taleplerini sunma tekniklerini ne ölçüde bildikleri ile de doğru orantılı olarak değişecektir.

Tüm bu sorunlar ele alındığında, projemiz kapsamında örgütlü olduğumuz liman işletmelerinde özellikle ILO standartları çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği alanına giren konularda, müzakere yöntemleri hakkında, sendikal haklar ve çalışma yaşamı mevzuatı konularında eğitimler verilecektir. Projemiz hedef kitlesi liman işçileri ve sendika yöneticileridir. Hedef kitlesinin ve bu hedef kitlesindeki katılımcıların profillerinin bilinmesi projemizin uygulanmasında ve etkisinde avantaj oluşturacaktır.

(3)

3

4.1. Genel Amaç:

Projemizin amacı iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu çalışma istikrarında meydana gelen dalgalanmaları önleyerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

4.2. Projenin Hedef(ler)i:

1- İşçiler ve sendika yöneticileri arasındaki ilişkileri kuvvetlendirerek daha sağlıklı sosyal diyalog ağlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

2- Liman çalışanlarının iş kazalarında önemli bir risk grubu oldukları gerekçesiyle İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması, iş kazalarından korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirilmesi.

3- Hedef kitlemiz olan 220 işçiye İş Sağlığı ve Güvenliği alanına giren konularda, müzakere yöntemleri hakkında, sendikal haklar ve çalışma yaşamı mevzuatı konularında eğitimler verilmesi.

4- Proje koordinasyonunda tecrübeli ve sendikal konularda yeterli düzeyde bilgiye sahip 1 kişi istihdam edilecektir.

-Projenin görünürlülüğü kapsamında sonuçların paylaşılması ve yaygınlaştırılması, hedeflenmektedir.

4.3. Proje Gerekçesi:

Küreselleşme sürecinde ulusal ve uluslar arası ticaretin odak noktası olan taşımacılık ve lojistik sektörü küresel anlamda en önemli iş alanı haline gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla taşımacılıkta giderek önemini daha çok artıran liman işletmeleri ve liman çalışanları da ayrıcalıklı bir konumdadır. Coğrafi yapısı ile ülkemiz, ekonomik faaliyetler açısından limanlarıyla oldukça önemli bir konumda bulunmaktadır. Sendikamız 6356 Sayılı Sendikalar Kanunu’na göre 16 numaralı işkolu olan “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” alanında çalışmaktadır. Bu işkolunun kapsamı; NACE REV.2’de altılı kodlamada yer alan (Gemi inşası, bakımı, onarımı, deniz taşımacılığı ile yükleme boşaltma işleri, antrepolar, ardiyeler, soğuk hava depoları ve buralarda yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme, boşaltma işleri) faaliyetlerdir.

Ambarlama ve depolama gibi işlerin çoğunlukla işletmelerin kendi esas işlerine yardımcı işler olarak yapılmasından dolayı limanlar ve iskeleler, ardiye ve antrepoculuk işkolunun en önemli işyerleri durumundadır.Liman işyerlerinin 24 saat sürekli çalışma faaliyetinin gerçekleştiği sayılı iş alanlarından olması bu işyerlerinde iş kazalarının daha sık görülmesine neden olmaktadır. Limanlarda meydana gelen iş kazaları da ülke genelindeki iş kazaları istatistiklerinde üst sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle Limanlarda iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ayrı bir öneme sahiptir.

(4)

4

SGK 2012 yılı verileri, iş kazalarının 2011 yılına göre %8 oranında artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna göre 2012 yılında 69.277 iş kazası olduğu bilinmektedir. Bu kazalarda 744 kişi hayatını kaybetmiştir. 2012 yılında iş kazaları sonucu 2.036, meslek hastalıkları sonucu 173 kişi olmak üzere toplam 2.209 kişi sürekli iş göremez hale gelmiştir.

Sendika üyelerimizin bulunduğu iş kolunun gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda aşağıdaki istatistikler projemiz için daha da önemli hale gelmektedir:

Toplam iş kazalarının 8.243’ü limanlarda kullanılan vinç, forklift vb. iş makinalarının kullanıcıları olan “Makine Operatörleri ve Montajcıları’nda” görülmüştür. “Taşıma için depolama ve destek faaliyetleri’nde” ise iş kazası sayısı 1.689 olarak istatistiklere yansımıştır.

Ayrıca TÜİK 2012 ISCO 08’e göre “ulaştırma ve depolama sektörlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar” arasında 4367,

“gemi güverte tayfaları ve ilgili çalışanlar” arasında da 135 sigortalı işçi iş kazasına uğramıştır.

Bu verilerin dışında sendikamız işkolundaki iş yerlerinde sık görülen bazı kaza sebep verileri aşağıdaki gibidir:

Motorlu taşıtın diğer bir vasıtaya, bir cisme veya bir insana çarpması: 1.006 (ÖR: Limanların kara sahasında yük taşıyan tır ve diğer konteynır çekerlerinin yol açtığı kazalar)

Duran bir motorlu taşıt sebebiyle veya üzerinde olan kazalar:

435 (ÖR: Sabit gemi vinci ve karadan gemiye ya da gemiden karaya vinç kazaları)

Taşıma işlemi sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar: 5.632 (ÖR: Vinçler ve forkliftlerle, konteynır vb.

taşımaları esnasında olan kazalar)

Rakamlar göz önüne alındığında kazaların önlenebilmesi hem çalışanların sağlıkları açısından hem de işin devamlılığı ve dolayısıyla üretim süreci ve ekonomik istikrar açısından oldukça önemlidir.

Bu anlamda liman işçilerinin ve sendika yöneticilerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması ve bu eğitim sırasında izlenecek yöntemlerle sendika ve işçiler arasında diyaloğun sağlanması sektörel ve sendikal yapı gereği öncelikli durumda olmalıdır.

Ayrıca uzmanlarımız, Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sırasında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla, müzakere yöntemlerinde büyük eksikler olduğunu ve bu anlamda eğitime ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.

(5)

5

2003 yılında taraf olduğumuz Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı ILO sözleşmesi standartlarının uygulanması açısından da gerçekleştirilecek tüm eğitimler önemlidir.

4.4. Proje Alanı:

Projenin temel faaliyeti olan eğitim Antalya’nın Alanya ilçesinde yürütülecektir. Ancak eğitime Antalya, Gemlik, İstanbul, Mersin, İzmir, Derince, bölgelerinden katılım olacak ve projenin eğitim dışındaki tüm faaliyetlerinin koordinasyonu Ankara’dan sağlanacaktır.

4.5. Proje Süresi:

Projemizin süresi 7 ay olup faaliyetlerin planlanan takvimi aşağıdaki gibidir.

4.6. Projenin Hedef Grubu:

Projemizin kapsamında Liman-İş sendikasının örgütlü olduğu Antalya, Mersin, İstanbul, İzmir, Derince, Gemlik il ve ilçelerinde bulunan limanların çalışanları ile sendikamız genel merkez ve şubelerindeki çalışanlar ve medya doğrudan hedef kitlemizdir. Bunun yanında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, diğer tüm sendikalar ve işyerleri, tüm işçiler ve işverenler, dolaylı hedef kitlemizi oluşturmaktadır.

Ocak 2014 Proje ekibinin uzmanlar tarafından oluşturulması Şubat-

Mart 2014

Hedef grubu olan işçiler için ihtiyaç materyallerinin tespit edilmesi, proje için gerekli cihazların temin

edilmesi

Mart 2014 Eğitim programının belirlenmesi

Mart 2014 Eğiticilerin tespiti ve eğiticiler ile iletişime geçilmesi Mart 2014 Katılımcıların belirlenmesi

Mart- Nisan

2014

Proje amacı doğrultusunda dağıtımı yapılacak materyallerin (broşür, kitapçık vs.) içeriğinin

düzenlenmesi Nisan

2014

Broşür ve kitapçıkların basılması, hazır hale gelmesi Nisan 2014 Eğitimin sosyal medya aracılığıyla duyurulması

Mayıs 2014

Eğitimin gerçekleştirilmesi ve kitapların dağıtılması Mayıs-

Haziran 2014

Eğitim sırasında ve sonrasında tüm medya araçları kullanılarak görünürlüğün sağlanması Haziran-

Temmuz 2014

İzleme, değerlendirme ve raporlama yapılması

(6)

6

Sendikamızın örgütlü olduğu liman iş yerlerinde çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği bilinçleri yeterli değildir. Bu amaçla gerçekleştirilecek olan iş güvenliği eğitimi ve bu konuda dağıtımı yapılacak olan materyaller ile özellikle bu işçilere ulaşmak önem teşkil etmektedir. Ayrıca proje kapsamında sendika genel merkez ve şube çalışanlarımız ile işçilerimiz arasında kurulacak olan diyalog sayesinde ve müzakere yöntemleri eğitimi aracılığıyla toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin daha verimli ve çözüme yönelik olması amaçlanmaktadır. İş bu nedenle sendika çalışanları da hedef grup arasına alınmıştır. Medyanın bilinçlendirme konusundaki hızı ve yetkinliği doğrultusunda doğrudan hedef kitlemiz arasında bulunması kaçınılmazdır. Medya araçları sayesinde dolaylı hedef grubumuza ulaşmak da kolaylaşacaktır. Bunun yanında, proje süresince gerçekleşecek olan faaliyetler ile ülke genelinde çalışma istikrarı, sağlıklı iş koşulları konusunda iyileşme sağlanması amaçlandığı için dolaylı faydalanıcılar da amacımız çerçevesinde oldukça önemlidir.

4.7. Proje Çıktıları

1-

Genelde iş sağlığı ve güvenliği, özelde limanlardaki iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmiş, farkındalığı artırılmış 220 işçi.

2-

Sağlanacak kaynaklar ile iş sağlığı ve güvenliğinde farkındalığı artırılmış en az 4000 işçi.

3-

Sağlıklı sosyal diyalog sağlayabilmek için müzakere yöntemleri konusunda eğitim almış 220 işçi ve sendikacı.

4-

Basımı gerçekleştirilmiş 3000 adet limanlarda iş sağlığına yönelik kitap, 5000 adet liman işyerlerinde güvenlik işaretleri broşürü.

5-

Tüm hedef grupları için oluşturulmuş broşürler ve raporlar.

6-

Kapasitesi artırılmış, kaynakları geliştirilmiş bir Liman-İş Sendikası.

7-

Sosyal diyaloğun önemi ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlılığı artırılmış bir kamuoyu.

8- Proje kapsamında istihdam edilen 1 kişi.

4.8. Proje Faaliyetleri

1- Projemiz kapsamında yürüteceğimiz çalışmalar ve temel faaliyetimiz olan eğitimin gerçekleştirilmesi için öncelikle uzmanlarımız tarafından etkili bir proje ekibi oluşturulacaktır.

2- Aralarında uzmanların da bulunduğu proje ekibi tarafından limanlarda çalışan işçilerin güvenlik ile ilgili en çok eksik olduğu konuların ve buna göre proje süresince gerekli materyallerin tespiti yapılarak ihtiyaçların hazırlanması için bir ön bilgi toplama süreci gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında ve eğitimde kullanılması için gerekli olan cihazlar temin edilecektir.

3- Daha sonra gerekli bilgilerin tespiti doğrultusunda eğitim programının belirlenmesi sağlanacaktır.

(7)

7

4- Program belirleme süreciyle beraber eğiticilerin tespiti gerçekleştirilecek ve iletişime geçilerek katılımlarının kesinleştirilmesi sağlanacaktır.

5- Projemiz ana faaliyeti olan İş Güvenliği için Diyalog eğitiminde yer alacak katılımcıların belirlenmesi gerçekleştirilecek ve 220 işçi- sendikacı belirlenecektir.

6- Oluşturulan proje ekibi tarafından amacımız doğrultusunda dağıtımı yapılacak materyallerin (broşür, kitapçık vs.) içeriği düzenlenerek 3000 adet Limanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kitapçık ve 5000 adet limanlarda güvenlik işaretlerine yönelik bilgilendirme içeren broşür basılacak ve iş yerlerine gönderilecektir.

7- Proje boyunca her önemli adımdan açılacak bir twitter adresi aracılığıyla görünürlük sağlanacaktır. Ayrıca ilgili medya kuruluşlarıyla iletişime geçilerek kamuoyuna yönelik sürekli bilgilendirme sağlanacak proje sonunda yapılacak raporun da etkisi bu yolla artırılacaktır.

8- Projenin ana faaliyeti olan eğitim gerçekleştirilecektir. Eğitim sırasında “Çalışma Yaşamında Sağlık Güvenlik” kitabı verilecektir.

9- Son olarak proje değerlendirme ve raporlama süreci gerçekleştirilecek ve konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirmesi gerekli tüm medya araçları kullanılarak yapılacaktır.

5. Riskler

Projemizde karşılaşabileceğimiz risklerden biri eğiticiler tespit edildikten sonra eğitimden hemen önce eğiticilerin herhangi bir sebeple eğitime katılımlarını engelleyici bir durumla karşılaşmalarıdır. Bu durum yedek bir eğitici listesi oluşturularak aşılacaktır. Katılımcıların ve hedef kitlesinin projeye güvenmemesi, projenin gerçekleştirilmesinde ve sürdürebilirliğinde karşılaşılabilecek önemli bir risk oluşturur. Ancak eğiticilerin kalitesiyle, gerek akademik anlamda gerek eğitim konusuyla ilgili kendilerini kanıtlamış eğitimciler aracılığıyla katılımcıların güveni kazanılarak bu durumun önüne geçilebilir, diğer yandan Liman-İş Sendikası bağlı olduğu Hak-İş Konfederasyonunun güçlü kadrosu ve uzmanlarıyla eğitmen kalitesinde başarı sağlayacaktır.

6. Hedef Grup Üzerinde Beklenen Etkiler ve Projenin Çoğaltıcı Etkisi

Proje kapsamında yaşanacak en büyük ve en önemli çarpan etki;

Liman-İş Sendikası'na bağlı iş yerlerinin bulunduğu şehirlerde gerçekleşen iş kazalarının azaldığını ve işçilerin çalışma ortamlarının iyileştirildiğini gözlemleyen Türkiye'deki diğer sendikal örgütlenmelere yönelik olacaktır.

(8)

8

Projemizin doğrudan hedef grubu olan işçilerin, gerçekleştirilecek eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog, çalışma mevzuatı gibi konularda yeterlikleri artırılacaktır. Sendika çalışanlarının da hedef grubunu oluşturduğu projemizde, eğitim süreci sayesinde işçilerin ve sendika çalışanlarının arasında etkin iletişimin sağlanması da gerçekleşmiş olacaktır. Yayımlanacak olan kitaplar ve broşürler ile daha fazla işçiye ulaşılacak bu sayede projemiz amacına yönelik olarak kitlesel etki yaratılmış olacaktır. Yayımlanan kitaplar, kullanılan medya araçları, dağıtılan broşürler, proje sonunda sunulan raporun kamuoyuyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması dolaylı hedef kitlemiz olan ilgili kamu kurum ve kuruluşları, diğer tüm sendikalar ve işyerleri, tüm işçiler ve işverenlere ulaşmamızı sağlayacaktır. İşçiler için hazırlanacak olan kitap ve broşürlerin dili basit olup içerikler resimler ile anlatılarak işçi profiline daha uygun hale getirilecektir. Bu sayede eğitimlerimizin daha çok işçiye hitabetmesi sağlanarak projemizin etkisinin artırılması amaçlanmaktadır.

7. Sürdürülebilirlik

Ana faaliyetimiz olan İş Güvenliği İçin Diyalog Eğitimi gerçekleştirildikten sonra eğitimde yer alan işçilerin konu hakkında farkındalıklarının ne derece arttığının gözlenmesi amacıyla iş yerindeki sendika temsilcilerinin bulundukları liman iş yerlerinde iş güvenliğine yönelik eksikliklerin tespiti için bir rapor istenecektir. Bu raporun sendikamızın konuya yönelik tutumunda önemli bir fikir sunacağı ve işçilerin farkındalıklarını artırmada onlara verilen bu sorumluluk ile daha bilinçli davranmaları ve diğer işçilere de etki etmeleri düşünülmektedir. Ayrıca işyeri sendika temsilcilerinin, kendi işyerlerinde eğitimi yaygınlaştırmaları beklenmektedir.

Projemiz; medya, kamu kurum ve kuruluşları ve akademisyenler tarafından yaygınlaştırılması sonucunda, daha sonraki benzeri projeler için örnek teşkil edecektir. Dolayısıyla projemizin sürdürülebilirliği kaçınılmazdır.

8. Projenin Katma Değeri

Meydana gelen iş kazaları sonucu yaralanmaların, sakatlanmaların veya ölümlerin işletmelerin verimliliğini olumsuz etkilediği gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarla artık kanıtlanmıştır. ILO’ ya göre, GSMH’nın % 4’ü ülkelerde iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yitirilmektedir. İşyerlerinin ise kârının % 5 - % 15’i iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle kaybolmaktadır.

Öyle ki, kaza küçük bir yaralanma veya sakatlanma ile sonuçlansa bile bu etkinin sadece kaza geçiren işçiye değil, işçinin birlikte çalıştığı yerde bulunan diğer işçilerin ve diğer görevlilerin de iş kayıplarına neden olduğu kabul edilmektedir. Yani bir iş kazasının o iş yerine maliyeti konusunda görünen ve görünmeyen taraflar vardır.

(9)

9

Çalışmalar sonucunda elde edilen kaza maliyetlerinin; nakliyat işini yapan bir firmanın kârının % 37’si olduğu tespit edilmiştir. Limanlar gibi küresel anlamda önemi her geçen gün artan iş yerlerinde, iş kazaları konusunda önlem almak, bu maliyetin devletin bütçesinde meydana getirdiği zararların önlenmesi konusunda büyük önem teşkil etmektedir.

Projemiz sonucunda işverenin maliyeti azaltılabilecek ve çalışma istikrarında gelişmeler sağlanacaktır. Nitelikli işgücü korunarak işletmelerdeki verimlilik performansları artırılabilecektir. Bu sayede ulusal ekonomideki kayıpların azalması konusunda etki yaratılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca son yıllarda İş Sağlığı Ve Güvenliği konusunda yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile ilgili olarak çalışmalar yapılmaktadır. Projemiz tam da bu noktada bakanlıkça da önem verilen bu konunun yaygınlaştırmasını sağlayarak önemli bir yükü paylaşacaktır.

9. Proje Bütçesi

Projemizin bütçesi 171.640 TL’dir

10. Proje Bütçesi Gerekçesi

Bütçemizde “Makine/Teçhizat” kaleminde; projemizin sağlıklı yürümesi açısından önemli olup kurumumuzda yeterli nitelikte bulunmayan araçlara yer verilmiştir. Bu eksikliklerin giderilmesi projemizin niteliği ve sürerliği açısından oldukça önemlidir.

“Sarf Malzemesi” kaleminde belirttiğimiz malzemeler ise tüm proje süresince kullanacağımız kırtasiye malzemeleri giderini kapsamaktadır.

Ayrıca eğitimimiz için gerekli olacak afiş, branda, pvc kartlar için gerekli olan maliyetler bu kalemde belirtilmiştir. Çanta, branda, afiş, bloknot gibi malzemeler projemizin görünürlüğünü artıracak şekilde tasarlanacaktır.

Projenin ana faaliyetini oluşturacak olan eğitimi gerçekleştirecek olan eğitmenler için ayrılan bütçe “Hizmet Alımı” kaleminde belirtilmiş olup proje süresince gerçekleştirilecek her türlü nakliye işlemleri de bu bölümde belirtilmiştir. Ayrıca proje amacına uygun olarak Prof. Dr.

Gürhan FİŞEK’in “Çalışma Yaşamında Sağlık Güvenlik” kitabından 220 adet alınarak tüm katılımcılara dağıtılacaktır. Bunun dışında kendi tasarlayacağımız limanlarda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kitapçıktan ise tüm işçilerin edinmesi amaçlanmaktadır.

Bütçenin “Yardımcı Personel” kaleminde, projenin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde uygulanması için daha önce proje uygulama deneyimi olan bir uzmandan proje süresince istihdam edilecektir. Bu uzman aynı zamanda sendikal anlamda tecrübesi de olan bir personel olacaktır.

(10)

10

Eğitime katılacak tüm katılımcılarımızın otobüs ile seyahat etmesi planlanmaktadır. Tüm katılımcılarımızın yol masrafı için ortalama bir maliyet belirlenmiş ve buna göre “Seyahat Kalemi” oluşturulmuştur.

“Diğer Harcamalar” kısmında tüm katılımcılar için konaklama, yemek, ikramlar 3 gece için hesaplanmıştır. Bunun dışında katılımcılarımızdan olan 200 işçi için 1 günlük harcırah bedeli de diğer harcamalar kaleminde belirtilmiştir.

(11)

11

(EK-1)

PROJE BÜTÇE ÖNERİSİ

Proje Başlığı İş Güvenliği İçin Diyalog

Proje Yürütücüsü Liman-İş Sendikası

Öneren Kuruluş Liman-İş Sendikası

Destekleyen Diğer Kuruluş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Destekleyen Diğer Kuruluş ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Önerilen Bütçe (TL) Proje Yürütücüsü Katkısı

Öneren Kuruluş Katkısı

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen

Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Katkısı 171.640 TL Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı

Toplam Bütçe 171.640 TL

Proje Süresi 7 Ay

Başlama Tarihi 01.01.2014

(12)

12

(EK-2)

PROJENİN GENEL BÜTÇESİ

Önerilen (TL)

Katkı Kaynağı Makine

Teçhizat

Sarf Malzemesi

Hizmet

Alımı Yardımcı

Personel

Seyahat (Diğer) Toplam

Proje Yürütücüsü Katkısı Önerilen Kuruluş Katkısı İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul

6.000 30.000 5.000 14.000 22.000 94.640

Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı

Toplam 6.000 30.000 5.000 14.000 22.000 94.640 171.640

(13)

13

(EK-3)

(ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü) Liman İşyerlerinde İş Güvenliği İçin Diyalog PROJESİ BÜTÇE ÖDEME PLANI

Önerilen (TL)

Dönem Makine

teçhizat

Sarf

Malzemesi Hizmet Alımı Yardımcı

Personel Seyahat (Diğer) Toplam

Ocak-Haziran

2014 6.000 5.000 5.000 10.000 10.000 80.000 116.000

Temmuz-

Aralık 2014 25.000 4.000 12.000 14.640 55.640

Toplam 6.000 30.000 5.000 14.000 22.000 94.640 171.640

(14)

14

(EK-4) (ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü)

Liman İşyerlerinde İş Güvenliği İçin Diyalog PROJESİ

BÜTÇE KALEMLERİ

(TL)

HARCAMA KALEMLERİ

Önerilen Harcama

Kalemi Genel Toplamı

Ölçeği Birim

Fiyatı Toplamı Makine / Teçhizat (Proforma fatura/teklif mektubu ekleyiniz)

6000TL

1. Bilgisayar 3 adet 500TL 1500TL

2. Projeksiyon Cihazı 1 adet 1000TL 1000TL

3. Kopyalama ve Doküman Tarama Cihazı 1 adet 3500TL 3500TL

4.

5.

Sarf Malzemesi

1. Çanta 20000TL

2. Kırtasiye

10000TL

3. Branda, Afiş, PVC Kart

4. Bloknot

5.

Hizmet Alımı (Önemli alımlar için teklif

mektubu ekleyiniz)

17040TL

1. Eğitmenler 5 Kişi 1000TL 5000TL

2. Yayınlar - 1 220Kitap 7TL 1540TL

3. Yayınlar - 2 3000 Kitap 3TL 9000TL

4. Nakliye 1500TL

5.

Yardımcı Personel

14000TL

1. Proje Uygulama Uzmanı 7 ay 2000TL 14000TL

2.

3.

Seyahat

22000TL

1. Otobüs, taksi 220Kişi (Gidiş-

Dönüş) 50TL 22000TL

2.

3.

(Diğer)

82600TL 1. Yemek, Konaklama, İkram 220Kişi 3 Gece 110TL 72600TL

2. Harcırah 200Kişi 1 Gün 50TL 10000TL

3.

BÜTÇE GENEL TOPLAM 171640TL

(15)

15

PROJE İRTİBAT KİŞİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Liman-İş Sendikası Uzmanı Dr. Emirali KARADOĞAN Telefon: 0532 491 14 68

İş: 0312 231 74 18

Adres: Sezenler cad. No:4 Kat:5 Mail: emiralikaradogan@gmail.com

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :