'$ : Meselesl Solcu

Tam metin

(1)

Uyanalrnt I,,

..; ,:';!

4.:::

ilir,.: Lrnlvorsltedekl Agrn Solcu

'

,.

,.,d'r:il

: floealar Meselesl j'

,.1 ,*':'"

: .::

pr. Osrnan

Ankara (Jnlversltesl

-tI

uran

Tarlh Doqent!

'*r+ s{

'$ :#

{" ,$

,"-'.:t

;Gallelten

;j

Do$ug Matbaasr - 1948 - Ankara

l

!.

(2)

tirk Kiltflr

DerneEi Yayrmr':

I

Galletlen Uyanahnt I,,

tinlversltedekl Aprrr Solcu

Hoealar Meselesl

Dr. Osrnan Turan

Ankara Univ6rsltesi Tarlh Doqenti

---€*--

(3)

.o$[..,

Universiteler nigin agrn solsfigLt"*

faaliyetlerin hedefidir?

'

Memleketin drma{r vazifesini giiren vo bundan 6trirfi de onun uzun v6deli mukadderatr veya istikbatini hazrla- makla mffkellef olan Universitelerin ilmi seviyesi ve ora- Iarda vricut bulaa reya bulmasr laztmgolon

fikir

ve ide.

oloji cereyanlannrn, biitrin millet

igin,

tzerinde. hassasi-

yetle durulmasr gereken hayati bir meseie oldu{u agikArdrr"

Eu miioasebstle

ileri

milleUerin diinya tarihinde vg m€de.

liyetindeki mevkilorini, srkr

bir

qekilde, Uaiversitelerinin tarihlerine ba{lamaksrzm anlamanrn imkdnsrz olduguuu kolayhkla siiyliyebiliriz.

Iteri bir milletin hakiki

itim aclamiarrm

geri bir millets

maletmenin miimkrin olabils- ce$ini driprineiim,

yaktl bir

istikbalde, bahis mevzuu, her

iki

milletin

diinya

ve medoniyetteki mevkilerini degigtire-

cekleri muhakkaktrr. Biiyleco milletimizin mukadderatru eline alarak ona

ileri

bir istikbalin dalanagr otacak segkin

ziimro, her

tfirhi bilgilerini

ve yarattcr hamlolerini, tru

oeiklardan alacaktrr.

llilli

mukaddorai iizsrindo bukadar.

biiyrik

nmil

olan

iiniversitelorimizin memleketin . hal ve istikbalcteki ihtiyaq ve gayelerine cevap verecek

bir

sevi.

yeyo eri$ebilmeleri ve, cli{'er devlet makamlarlna nazaran mrinen daha biiyrlk bir.

melki

olan, kiirsiilerin ilim, ahldk re idbal bakrmrndan daha krymgrli insarlarla doldurulmasr,

lriphesiz, bagta gelen,

bir milli

miidafaa meselesi olrnak

icabeder. Filhakika hocalarr, talebelsri ve,

bir

kelime ile,

manevi Sahsiyetiyle Universiteler, normal zamanlarda o rnemleket iqin

llorl hamlelor

yaratan ocaklar, tehlikeli ve buhranh zamanlarda da

milli

kudret ve hayatiyetin son

mukavemot kalelerl

mahiyetinde olmad*Qa o memle-

ketin yagama azmi ve iradesinden endige etmemek imkin- srzdrr. O{rencilerine, memlekeiin ytiksek gayolorini gor.

qekleqtirmog'i hayatrnrn hikmeti ve en briyiik z6vki sayan ,teya mpmleketin kargrlagtrgr

tehlike

ve rztlraplarr kendi

(4)

Eahsiietine malodscek bir ruh veromeyen bir rinilsreite

to

onun miimessilleri, bugiin kargrlastrgrmrz biiytik meseleler karstsrnda, kel'disine dfisen vazifeyi basarmrg addedilemez'

Ecdarlrmrnn yarattrgr biiyrik

tarihin,

krhq kuvrotinden ziyacle zamanrn ideolojisini temsil eden

ilim

ve din adam-

larrnrn oseti olmasr da bizim bu husustaki hassasiyetimizi arttrrmaktatlrr. Solcu unsurlarln, di[er

kiiltir

rafi esseseleri

gibi,

ve bunlarrn basmda, flnivorsitolors

niifuz

etmeye verdigi oh€mmiyot

de bunlann

ytklcrhk bakrmrndau da

"yot

-r01"

eahip olmalan dolayrsiledir. Ilusueile, bizim gibi ilmi seviyssi ve liselerinin verdigi umuml

kriltfirii

hentz kflfi derecode ilerleyememig ve bilhassa son zamanlarda

milli kfllttirri

sarsrlmtg memlekotlerd€, her

tr:rlii

propa'

gandalar daha kolayhkla 6ahte

ilim

kisvesine girebilmekte.

ve bu ntinasebotle

tesirini

daha genis

bir

nisbette g6s' termektedir. lgte bizim memleket

gibi,

ilaha zivade, milli tarihin me6'ut netioelerindsn

biri

olarak, sol cereyaniar bakrmlndan eD az mfigait

bir

yerdo, sadece

ilmi

esaslar'

dan degil, gok

kerre,

akh selimin en iptidai dayanakla-

nndan dahi mahrum propaganclalanna ragmsn,

bir

kaq

solcu hocamn, Universite

gibi bir

muhitte eheunmiYeti . kfigiimssnemiyecek bir tesir vs faaliyet gtistorebilmeleriirin

sebebi -de budur.

Biz

Universitelerimizin

islihr, milli

ihtivaqlara gtire tegkildtlandrrrlmasr

ve bu

istikamete

ssvki

hakkrndaki

bazr drigrince ve temennilerimizi bagka bir yaziya brraka' rak burada sadece Dil, Tarih Fakriltesinde miizminleqen ve hillolunacak

bir

safhava

girmig

iken, Universiteler arasr

Kurulun umumi

efkan hayrette blrakan kararile memlekete gimil

bir buhran

thevzuu

tegkil

eden agrl

sotculuk harsketi tizerinde duracaStz. Yalulz bu h0diss ile

yakru ilgiei

dolayreilo iincedon Qu

kadan

belirtmek

lizrmdtr

ki, ilmiu

hfirriyet vo istiklal ile

kaim

olduguna kaui ve

buna

giddetls

taraftar

olmamlza, mf,dahalenin acr

bir

neticesi

olarak dilimizin

gegirmekte oldugu buh' ramn

kfifi'bir

misal tegkil ettti$ini mridrik bulunmamrza,

radmen niuhtariyot, ancak Universitelerimizin

llrql ve

(5)

mllll lhttyag vo

eaaalar&

g6re isl0h

edilmesite fay-

dah

olacakttr. Filhakika Oniversiteler

aragr

Kurulun, her ne sobeple olursa olsun,

verdigl bu kararrn llml ve mllll endlgelerlo kabtll teltt

ol&mryacagrnr,

kafi

derocode,

izah

edince bu l0zum aqikar

bir

gskildo

anlagrlmrg olacaktrr, Bununla,

ytllardan

beri dlg ve ig

siyasi hadisslerden faydalauarak ve bunlann temposuna

uyarak giddat derecesile taktik vo metodlartnr buna giire ayarlayan

bir'

cereyaurn yrgrnlarca dosyalar dolduran.

vsk'alarr vs bunlarr yaratanlarrn faaliyet vo propoganda-

lart

hakkrndaki britiin bilgi vo dligr:ncelerimizi meydana

koymak igtemiyoruz. Esason, mqmlekel sfkenm hakh olarak, ciddi

bir

gekilde meggul oden bu meselenin mahi-

yetini

meydaua koymak,

bu

hususta hemiz vdzrh bir kanaate tarmamrg olanlarr aydrnlatmak vs nihayet Univer- siteler Arasr

Kurulun vordigi kararrn lsabotsizliplnl

isbat etmek igin, fazla tafeilata girmeden,

bir

kaQ esash

troktanrn rizerinde durmantn kdfi getecesine kaniiz, Bu kanaatimizin dayandlgl esaslan meydana koymadan dnce bu eereyamD mrimossillerini

ifade

edebilmek igin kullandrgrmrz " Aszn Sol.cu, tabirile kasdetti€imiz maniyr belirtmeliyiz. Gergekteb, kanunlarrmtzoa komfinizm lehlnde Iaaliyette bulunmanin ve

bir

kimsenin bununla ithamrmn sug say masr dolayrsile, bu mezbohe mensup olanlarrn

"So/,,

tabirile

ifade edilegelmesi bu kelimenin mriphom

teya

k6tfl bir

mand kazanmasrna sebsp olmug vo bu miinasebetle, bazen haksrz olarak, bu ad altrnda yaptlan mricadoleler, igerido ve dlganda, yanhg aDla$rlmlya vesile

teqkil etmiqtir. Ealbuki biz burada aglfl Bolculuk tabirile komrinizmi dahi kastotmek istomiyoruz, Zira Komrinizm yayrldrgr genig kiiUeler arasinda, Qok garip hddise olarak, dayandrgr esaslar

materyalizm

olmasrna

vo

tarihte

eorallne rastlanmayan blr taaseuba

saplanmrp

bir

mezhep (secte) halino gelmiq bulunmaerna ragnoa Oriversite

gibi

faaliyetinin esasr tsnkit ve

hfir

dEgrinca

olan ve dogmatik, tek cepheli goriig ve

fikirlerle

uzlaga.

mryan

bir

muhitte Komflnizme,

bir

din tsassubile defil;

-o-

(6)

sacleco

bir lktisadl doktrln olarak tarattar

olan

tllm adamlarrurn bulunabllece€tnl hala fimlt

otmekteytz

ve bunu

fikir hflrriyotinin

icaplarrnclaa-.ve

demokrasinin esaslarrndan cla saymak zorundayrz' Zira' biz

ilmi

vo meErfl yollarclan

yiriiven her

likir - cereya-

mm,

kanaatlerimize aykrrr ve taiu"ip odici mahiyotte- do

ot*' .*ygryu

de{er

buluruz.

B'6vle

bir fikir

sahibi her

aemokrai memleket. sibi bizim de kanunlarrmrzrn bahset' tigi victlan

hiirriyetinin

masunluSu altrndadrr; fikirleri

-l i

u"ro ve ideale aykrn oldu€u halde umumun duygu'

lanna

saygrsrz, gizli veya aQrk,

gayri

megru yollardan

yriniyen,

bunlara miitecaviz olan, saplandtAr dogmatik akide-ler iizerinde sailece miinakaga yapmaktan hoglanmr- yan clegit bu tarzda tonkit ve miinakagalarda buhinanlara

ing*"""

.nazarilo -bakan, bunlarrn da tistfinde benliklerini

o"riikleri zallm ve

diigman

bir idooloiinin

metot ve

gayolerino

gdre

faaliyette bulunan insanlarr

igte

bu

-"

Agrr, ,ol"u,"

tabirilo ifade

etmek

istiyoruz'

Sbylemiye liizum yoktur ki, btiyle

bir

kimse Universite hocahEt gibi memlskot iqin gok mrihim olan

bir

mevkido deSil o mem' leket iclncle dahi zararlt

bir

unsurdur.

Filhakika a5a$rda belirtecesimiz rizero, bizirn Fakiil'

teclo mevcut olan solcu cereyan vs onun mrimessilleri ne yazrk

ki

tam bu vasrftadrr. Senolorce stren mesloktaqhk miinasebetleri dolayrsiyls vukubulan hususi temaslarrmlz 'esnasrnda bazen en

milli ve insani

mukacldesat ve kry' mstlerin gergevesini de agarak ve srrf

ak ve

manhk kai'

delerine

dayanartt

yaphgrmrz kQnuflma ve miinakagalar bize bunlarrn ne kadar miithig

bir

taassup vo buhran igs- risinde buluuduklarrm gosterdi, Tamamen hiirriyet- ve tenkit esastna davanan

ilim

msvkilerinde bulunduklan iqio noot*"u ve iiniversiteye acrmamak mrimkfin doBildir'

til,

no*uau vesika ve vakralarla

iktifa

ederek gok entere' san da olsa bu hususi konugma

ve

miinakagalardan bah' sedecek de$iliz. Yalmz hdleti ruhiyo ve

zihniyeti

gdster-

mesi bakrirndan

bir

mlinakaqaurn hlilasasrul terPekten

l*ai*i

alamryacaBrm. Yazrlarrnda.daima milliyetgilere 9a-

(7)

tan

fe

onlarr Fagizmia siyasetta diktatdrl&Eii,

fikir

ve ik- tisalta da otargizmi mukallitlif,ile itham eden z^ta

|

"Mem-

lekette

hnl

tantndzfltn igin bu

ga*lan

okugan her'tarafx.z

bir insan, ister istemez, neden dolagt daha mdthig 6ir dikta- t6rl8k

te

otarsi ipinde bulanan Rusga ve onun Tirkiye'deki mataasstp taraftarlan.

olan

komfrnistlerden hig bfu zaman bahsetmcd.ilin dalagtsigle hakh olarak senden siiphe edecek-

ler ae bu ithama inanacaklardlr, dedip{m zamal. bana, dai- ma

ilim

ve hakikat ugrunda ]rer hissin rlzerine grkabildi-

$ini sdyliyen bu insanrn

verdili

qu zavalhca cetap akir selimin gdsterdiAi

yoldan

aynlanlann no garip

bir

du-

ruma ddsecegine giizel

bir misildir.

Benden aynen qun- iarr teslim etmsmi

istsdi:

"Rusgc ile

tarihi

mtnasebetleri'

mizi unutaltm; Ruslar istikldl harbinde bize garihm etmedi- mi? girmi gzldanberi bize kcrpz bir /enahkta bulundular mt?*

Eu iptidai mantrkla ]rareket sden bir kimssnin kendi elile kuyuya

dtigttgrinii

gdrdiikten sorra tekliflerini kabul et-

tim ve bunu miitoakip no gibi cetaplar vererek bu giizel alay firsatrndan naerl faydalandrgrnr okuyucunun anlayt.

grna brrakryorum, Eskidsn beri tanrdr$rimz

ve

eslsktag'

trrk miinasebetlerini dsvam ettirdi{imiz bu insanlaun hic

bir

hususi sebep yokk€n

d[inya

hadiselerinio lehleriude geligti$ini sandrklarl 944 yrhndan soura milliyetqilerle se'

IAmr kesmsleri de, bir

fikir

adamrna yaklgmryan, bu taas- subun

bir

neticesidir'. Bu

tiirlti

garip ve bazen

de

alay konusu olan

rnisilleri

gogaltmlya liizum yoktur. Esasen

tinivorsiteler Alasr Kurulun karalr

bir

buhrana sebobiyet

verm€s6, yanhg vo

monfi

nsqriyat ahp ytirrimeso ve bu mevzu bugiin iqin

bir milii

mlidafaa meselesi mahiyetini arzetmoseydi bdyle

bir

ig u$runda

vakit

haroamak iste- mezdik. Bu miinasebetle gunu da kaydedeyim

ki

gegen se-

neye kadar, he]' mfinevverin memlekete lrizumuna kani olarak, bunlalrn tinivereiteden atrlmasr dogil propaganda-

iannr

durdurnrak

veya

tehlikegiz

bil

hale sokmak iqin

todbirler ahnmasr tezini en

ciddi

yellerde rnridalaa edi-

ybrum ki, bugrin igin bunun da yanhq oldugu nstiooeine

varmrg bulunuyorum, Nitekim daha evvel bu itleolojiye

(8)

mensubiyeti dolayisiyte Almanyadau ddndfirrilon Pertev.

i;;;#'Fakfiltemize

dosent olarak goldigi zaman hak-

;t;;;"

r,o.o*tu

bir

cok de'tiko'lulara gahit oldum ve o

;;il taui" or""nt

gahqan bu

zah'

propaganda -vap'

;ffi;

iirtn"r", rraxrr oimadrgrmrzr' herkosin eicdaD.i. ka'

,ilri"iii" ni"*lto

borqlu oldugumuzu sdvlenrekle' ilit'tls

il;;;;;;;;vrrrabilecegini

Ja"rvordum' Bundan baeka

ilri" -"J- t"riresioin

aldlsr

kbtri

mina vs fou s1s1ta ile

U*r; fr"tt*

ftftamlann ortaya atrldtEr ' takrasl ve umumi

;A;;Jirt*

aprrt solcular mesel"sinin rnahivetini 'knfi

a."i""a" -U".r.rg

bulunmast, bu mesolenin

.. aYrltnlahl-

;;;t"i;;".;; zaruri

krlmaktadtr' Esasen diinvamn ou uiinkti korkunq mauzarasl ve milletimizin kargrlagtr$r hii-

=;-;;i[;;;'"ifi"k -trr"overlnl lru hus'sta

va-

;r1""#1;;r;;"ti"a'"'

Mfinevvsrlerin minevi teva iQ i"'n"t'.,i. -,

-'r-""ct

mricadel enin' gok dof a' hudutlarr mfi ila-

;;;';;;"';i;-";udan

daha favaatr ve

zaruri

olabilece'

$ini de unutmamak lizrmdrr'

Maskeli FaallYotlertn BflElamasr

Bu

umumi

mtitalealan

ileri

sflrdEkton sonra , bahis

..ulrir*frilrt'*"ro ot'i "ol*

faaliv st ve propagandalarivle

ffi"* i"oiirr

"a"n hadiselerin

bir

tablosunu 'iizebiliriz'

O;;;" il

ookta

ti'""iou dikkati

qbkmek icabeder ki'

il;l&;J

beri

bir

ahenk icerisinds qabgan

've o za'

;;;;t;";

merout olmavan

'oi"o """tvoo'

bunlarrn 6E'

ili," ilil;,""r, tutlut"v"

fil1rifl iXlil.

-,HiXlilf;

lirmiye, ig ve drg hadiseler

rilT.i l" i*riruiioi u"tt'"''va .

baqlaih' Bundan dolavt'

solcu

faaliyet, baqlanglqta

pek

kapatr ve

sinsi

bir. yol'

l"iii.i."iltr-r" r,"ur"i

-hemen

kenai

enstittileri ieino

*iirt"tJ t"rrakta idi'

Bununla borabsr ,tuttukla-rr vo-

i;ilil;

o zamanlar

Enstitilerinin

gahgmalanm sekteYe ul, atacak katlar

giiqlfikler;;;;tG g6rnhette

vo "lae-

iirfrt--tit ,r*ri o"vuo"o bulaaliyetiu

gittikoe btr

(9)

mricadolo yarataoak

bir

mahiyet

aldrsr

anlagllmaktadrr.

Filhakika

Fransa'nrn 'en gtizide ve

likron

gok mtsama-

hakir

filozoflarudan

olup,

felsefe onstittsiinf,n mii-

diirhifriui

yapan Profesdr

O.Lacombetun

g42 de

verdigi, Hasan

Ati

vo Kenan. Onsr davasrnda moydana grkan, rapor d*ha o zaman

ldeoloJik

mficadelenln ho-

ea ve talebelerl ikl

cepheyo

ayrrarak tedrtsatr sokteyo uFrattrgrnr

agrkca belirtmektedir.

Srrf

ilmi e[di$olerlo yazr]an bu raporda ayaen: o Kurulusund.an bei Enstittimtz zoman zaman siddetli buhrana sebebiget oererc

kronik

bir

huzursazluk igerisinde kruranmaktadv, Burad.a bahis meozuu olan dogentlerimizi birbirinden aytran anlagmaz- hklar..,

bdtin

gagret oe ihtarlartma rapmen bu husasta hig

bir

sald.h gdrfr.lmemistir. Bilakis 6prenci olsun, dogent olsun herkes bu d.urumdan o kad.ar mdteessirdir ki, gahgmalan ciddt bir surelte sektege ulralmtstu... Ruhbilim ve toplum- hilim frzerinde gahsan dogentlerimizin kendi telkinlerile ortaga dfi-

lan

sistem,len vaz gegip igi nigetle galzsmalarz gerekirdi, Hal-

buki

bunun tahakkuku igin hig bir peg gapmad

ar.

Bilakis felselege oe onun md.messillerine kary ledaffr.i, bazen d.e, teca-

ofrzi bir hal aldzlar, Genel olarak fig dogent prattk bakzmdan agnr durumu gdstermemigtir, Nigazf Berkes, hig olmazsa kts- men, gukanda gdsterdipim isbi ipi zaruretini anlad* Bununla beraber ted.risinin agrzct temagfrllerind.en oarestekaldtpznt

temin edemem. Behice Boran daha cidalcidir;

fikirleri

igin

amanstz bir cidal agmaktan geri kalmamtgtt. Muzaffer $erif Basollu ideolojik saoagta agnt azim ile hareket etmekted.ir, Bundan baska taktir edilmekten, gahsi delerini kabul ettirmek

igin

d.aha

titiz

daorantr. Yukanda adt gegen sistem ile do-

gentlertmizin hdleti ruhigeleri

as

felsefegi temsil eden do- gentlerimizin siddetli aksfrlamell*ine sebep olmastur,.. Seoile-

cek dlretmenlerin tedris usullerinin agznu bir mahigette

d*

pil, bir felsele enstitisfr.nfin ihtigaglannt karsthgacak gekilde anlamalart l6ztmdtr., denilerek bagltyan mlioadelsnin menge ve Siddetini agrk bir gekilde izah etmskts ve

tdeolollk blr savat

kaydi!6

de

talsbeye hadar intikal €ttirilen propa.

gallalanm daha o zaman

bir gbuhranr,

Btfatilo yaglflan-

-9 -

(10)

dtr{acak

bir

mahiyette olaluEunq belirtmektsdir-

B:l$1ll U"ei; ,"p"a

bu 6gretim fiyelerinin' tagrdrklarr i'leololrmt

frlirutl"li "vtri

mahiveti dolavrsile

de'

bunlarrn bir

lffi ;;;;.;J;tle

qal$acak vaertta bulunmaclrklarrna- vani

i'#il;il;."u .l'" iitarattrt

ve teakit fikrindeu mahrum

"iartr""rit a-

aqrkca i6aret sdor' Egor bu rapor'

aq|

bir

ffiil;pr"paeanaa-mauivetini

uian

T'1lho".

.v'1t111"

;;;iiri;

oteavoi,

tu

kimseleriu mazhar olduklarl himayeye

ftffi iiJ" 'tit r"ivadr

mahivetini alaoa$r sffphesizdir' Bu zamana 'kadar

lakfflte

igorisine mfinhasrr kalan

rgr"i-"o-i;lualivet,

hadiselerin vortligi imkf,nlar nisbe' tincle ve bunlann tomposuna uygun olarak' sahip' mridrir

#;;;;;tii" ""e""tti[r#'

Yur!

oe.?o.s::,!!:::*

;;"niili; bttf,n

memleketo hitap eden

bir

mahivet aldr'

i'iiiiiii,i' il.ii v"r,t"",,da"

baska, memlekette mf,seocsl

;;;;;;k0; ko.n',i't

otarak tanrlan'

bir

qok vazarlann

;;il;iil il;"

bu dersrler,

lqisleri

Bokanrn-:

1111'*

Umum

Mfidfirlfi{'flnrin resmi

- vesikalarroa dayanarak'

ilr"-,ii uiu"t

MeJisinae 29 / ocaL I 194? ds'

rfirklye'deki X"-n"lttf"tf" taaltyetlerlne

dair beyanatrnda komu'

""t ffa".

$ofik

Hiisnthfln

direktillerine giire iglovip. bu

"i"A"ifri,

aktif organhgrm yapan dergiler. olarak sastflan'

;;l'"il; ;;;";1"

beraber,-bu dergilerin faalivette riu- iooaotfu", ,"Itluofar,. harp yrllarr dolayrsiyle' matbuatrn srkr

il;-;;;-;ttk;

bulundugu ve Rusva'nrn honriz bfiviik

*iiOiii"i tu.s'.i"a"

t<alalgr

bir

vakto rastladg-mdan

iliJd-il",

yazrtaraaki propagancla' bu mezhep monsup-

ir"lr""-uit

isrrdan bori aeneol-iq' belli usul le. taktiklere

;;ffiaie

eaitmie ve sozae ilmi bir kisveve sokulmrva gah'

iri*et

". M"t"ra sonraki yazr vo faaliyotlerinderr gdr8locsgl iieere

agrn

eoleulann en -azgralanndai

:tT. ,l-:h.t""

foian,

' satrit,i olclugu

ldrmiar

dergisinin birrncr sayl

ilfit ."il"iltit'a"laansarun

bfrgfrk bir inkiltiba gitmeHe

itri"u"""'itrr^-i"

to,.o

odi*lon^'i'

ugdurmamtz gerektiEini

::;;*'";;,i;; ^'aott*

sadigdrt otin kzsmetterini

:y"l'!

't,rt^rgo golrsonlarrr. bir gdp

gibi o

adan siiPttfrleceklefltu'

"iorir"t"rin'

"n' gomantnda

gogr,i'p^'"'"

sdyliyerek

atyl kl

(11)

bapka

blr zamanda degil bu zamanda dltllaYa geldlk,

iladssilo memleketimizin

lrangi ytrfivtg

ve

nizama adrm uydurmaslm

zarurt

g6rd8giinii; buna kargr gelecek

milli

kuvvetlerin qitp gibi vrkrlacaErm trildirirken ve biiyle

bir

zamanda diinyaya geliginin oogelerini agrEa

rururkeu noyi

kastettigini ve nogesinin sobeplorini

bili

yoruz. Bunun eEbi

Tiirk

inkildbr hakkrnda

fikir ytrritflr-

ket

( Adtmlar, sayr 7, s.214) garpteki

fikir ve

cemiyet

iniicadelelerinclsn bahsealerok ubizim-Garbin geti oe m rleci

fikirleini

btaktp ileri hamleler garatan fikirlerini lercih,,

etmemizi

ileri

strer ki, bununla gimdiye kadar almakta

oldugumuz demokrat msmleketlerin

fikirlerirti

terkedip

aprrr sol

fikirleri

almamvzr sdylemek istodi$i, kanun ve

umumi efkdr

kargrsrnda, .

kaststtigi

ideolojinin admt vermekten Qokinrii{i, Etiphesizdir. Zita biz\m dilimiztleki mandsile

geri

ve

mfirteci

kelimelerile garp demokrasi-

lerini

kasteden

bir

ifado tarzr ancak komiinistlerin lfiga' trnda poyda olmrya baglamrqirr. Netekim digerl€ritrdon daha

ciir'otli

olan Behioe Boran, bilihare, bu maksadrm

agrSa vurmaktan gokinmiyocoktir.

Bunun

gibi,

bu derginin

birinci

saylsrnda "ilim oe

'cemiget, adh makalesinde, sureti liaktan gitriinorek, bfitfin solcularca

giar

edinilen "Her 1eg cemiget igindir, d;jsttt' '

runa sadrk kalarak, "ilim,

ilim igindir,

tezine "ilim cemi' get iginilir, tezini mtidafaa ederek, saldrrmaktadrr. Haddi' ' zatruda

tiirlfi

bakrmiarh g6re

aynr

derecede miidafaasl

rniimkrin olan bu tszlordon

her hangi biriui

miidafaa

veya

rod

hususunda

bir mina

grkarmak istemiyoiuz.

Bununla, sadece, gaye ve hiiviyetini agrkca ifade edemiyen

bir

insanrn

ilmi

nasrl

bil

propaganda vasrtasr olarak kulianmrya yeltendi{ini vs bu suretle diiqiriBii tenakuzlan belirteceEiz. Gergokton aynl yazar, aynr dergide (s' 33)

Zlya Gdkalptr

Durkheim'in sosyolojisini

'ilmi

kendi

gdriislerini mddafaa ve kabul ettirmekte

b

kalkan, bir

oasdc olarak kullandtlz

...

Ve imp:aratorlu$un kars astt|t nieselelere

hal

garesi arailzlt" ifadesile

tsnkit ve

itham

sderken yukarrda mfidafaa

etti$i

"ilim cemiget igindir,

*tt_

(12)

a

tezintlen ,tsgaffil €dor veya bu

kadar

agrk

bir

tenakuza

ir.ii-ri"" -'t"*mivaoak

kadar

cesaret - giisterir' .ZiYa

il"rilr-rn

"rtoigi

"mistik. ufatile tle onun insanda' sotrl Yo u'q";;'-

go"aGi

maddeden avrn

uloi bir

ruhun metcut

;ffi;d;

aa]ir

ttirt"

de alav etmek ister

ki'

solcu-l'a-rtn

il;?

t,

";

"sa srrasurmak,

l*lytj:T:*, t::"""I*$

ve bu suretle

bfitiiu

insani' ahlAki ve marlovl ner rrrr

ttri"u"t, yrkmak

gavrstine saplandrklarr maltmdur'

il;;;, "ir".ioa"-a"rt" fazia

duracafrmrz Behice

il;;;;", ;akuzu bu derginin

besinci savrsrnda

--l"""ilot

" i

tl""oi

mandda

milli ilim,' adh

makalesinde

;"ii;i;.rx"t to-nai vehim veva

maksadrnl

sire'

nt"

-rirt

*ilt-

tarattarr icat

eder, sonra da.

bunnlu

fifi, oi"rpf"r yaptrklan

bahanesile agrn sol -cerevana

i".u, ,ioru"t,

cephevi yrkmtva gahgrr.;

milli-ilil til,T;

;;;;

Almanva-'da

hffkiim eriren iktisadi ve ttrrt

;aiei;

uvmatta itham ederken millivetqileri' daha' aQrk

;i;^;th;ril alman kfiItar

otarsisi mukallitlori olarak

--o.t"r-r"'

q"Guo,

.b" tlergininio

( savr 3

)

lu!n1-.H"

}"t"i**a"ti

hhcumlarr tet-ra"ta'' Tabii cezbesinetaptl-

ffi;'fie.J;1

aotavrsite

mutlak otortlnln u-ntln

"ii:aiEii-ii""va

bu va'rlarro mevzuu

drgrntladrr' Bunlara

a"f"-*laiBt*r,

bu ve diAer misallar

ilmi bir

porpaganda

#.rt"t J"i"r '

kullanmak isteyen bu gibi insanlarrn ne

t*a"r-eiifii"s bir

duruma diigtiiklerino.giiTql f i1-iirnokhr'

il;;"';;il

kadrnin oidtli Ee

ilmi bir

vazrsrna rastla

;;;il, ilfi"ru ilmi

imkiulan srrf bu maksat uSrunda kullandr!'rnr da sdyliYebiltrim'

Bu dsvre rastlayan

Nlyazl

Berkes ve Portev-

Bo'

rataY'ra yazrlan da bu t'su-l vs taktikiere tflbi olarak' tru

;;;"#;:-M;eia

N-ivazi Berkes

ds

Bohice Boran gitti

e"*po'ar"

akltErmrz geri

fikirlsri

belirtmek makeadivle

"Jiii- "c*r^

gelen disdnceo

adh

vaasrnda- ( Yurt oe

;;;;2. *;,

ei) on--un

tezini

mtidafaa edsrkon Fra.nstz te'

7:;;;'r"7;;;;- d*,i

buriuoastna usgan getmistir; bu

'iZt" tiii"i'r,*

ol..p o

'oionki

Franstz sosgalizminden

"";;"i;;;i;;,,' $u

hatde

fikir

hasanmtzdaki krxrttfi oe

-12-

(13)

gary 1lgdleine g6re

g*ili}i Fransz

tesirine atletmek bir

i"nor"ittt,

bir izarcilfrkten bapka birseg ile|ildir, Aldtltmtz

likirleri

bugfrn zamanlartna gdre

gei

bulugorsak bunun,se' .'bebi olan

ai:;t

ba

fiktrleri"

paiaportunda depii onu alanlar'

,!aib,

diy erek daha o zamau sosyalist olmadrErmrz igin Tanzimafin

Iikren geri

kaldrprnl ve bugiin ise $iphesiz

llerl sosyallzul

almamtzrn ldzrmgeldiE'ini, garip bir mantrkla, izaha Qahflmaktadir.

Britiln

yazrlarrnda arka' daglarr gibi milit mevzu ve fikirlere, ahlak kaidelolins ve aniooyJ gatan

Niyazi

Eerkos

Akll Muhtar'n

" Ahldk"

adlr sseri miinasebetiylo

de

( Ywt oe Dfinga, Balr 22'23,

ls. 409)

cemiyetln

yrkrhgrnda

ahl8kr

esas

tutnanrn

yersizliEini iddia elmekton gekinmez. Laskltden t€rciilns uttigi '-D"^okrosi ae Sosgalizm, adh esers yazdrAr mukad- dem-ede, Behico

Borau

g1bi, " Bfrfin dfingantn ge-girme.kte

oliuPu muazzam bir inkttdp segrine

kmdi

memleketimizin ald.iastz kalmastna imkdn goktur, demekle berabor ondan daha

ihtiyath

davraurnakta ve yapmak istedigi propagan' aay, t,izzut osere brrakmaktathr' Filhakika eeerde Rzs sos' yalizminin

Ingiiiz

aosyaiizminden daha

ileri

oldu$u, Rus'

"yatla

briyiik gaye

iqin tl6kfiten kanlann,

yaprlan zii'

iurnlerin ehsmmiyetsiz kalacaBr, Rusya'daki amelenin

ik'

tieadi bakrmdan daha

hiir

oldugu-

bunun

Ingiltere'doki amelenin haiz bulunduEu

siyasi hrirriyete

mtiroocah o1'

dulu

ve amole igiu siyagi

hliriyetin bir

mina taQrmadrgr' ora-da sosy*list

diktat6rtfiffin zarort

oldu{u tezi ha-

kimdir.

Hepsindeu daha ihtiyath hareket etmskie beraber bfl'

tin

yaztlarmda milliyetcilers

, milli

krymeUero gatan

Pertev

Borotav

da ilmi

nesriyatrnda halk gairlerinin daima

milli

ve kahramanhk toren

im

edonlerindsn vs bu.

trirhi giirlorinden kagrnmrg, daima bunlarln devlete Isyan

tersnnim

eden voya o maksatla iqlenebileu, midesinden qikiyette bulunan yazrlarrur tetkik mevzuu almlgtrr' Nito-

ijm- fa.t

oe Dirngdntn

miidtril

olarak (gayr 20, s' 281) do 'n€grettigi

bir

yazlsrnda, Trirk tarihinin yalnrz Tiirkivg'de

-deiit

O-rta Asya ve Azerbaycan'da agrrlardaDbori

lnilll

-

.13

-

(14)

-74-

blr kahraman tehkki et!i{i, K6roflun-c bssit

birl

CeIOII egktyasr olarak gdsteimiye qahgmrg, Karg ve- hava-

lisinale

yiptrgr

folklor tetkikleriade, bu havaliniu folklo' runda milli ruhun hakiki iladsleri olan ve buramn mageri' halk destau ve hikiyelsrinde birinci me?ki almlg bulunan

Ttrk - Bus mficadelelerlne

daig halk mahsullerine'

ilmi

bir msvzu olarak dahi, tsmasdan qakrlmrotrl' Bu der-

giniu

24

tincfi

savrsrnda (s: 4?5\ " Millilil<, tasfinrn -asrl

inlamrnr kaybeimtgttr

ifadesile

nevi

kastetti{i bizce maltmdur. Son zamanlarda, hig de hakiarr olmadan' bonim' setktori

fevfft Flkretth, EateryallstliEiri ds

taktil'

"t*"ttAi"

(aym dergi, s. 816). Yazrtannda millet

re

milli- vet kelimesindso hususi

bir

iiina ite kagrndr[,l halde Ede'

Ll;"rr;;

insanhk delerlerinden geni nesilleri asina kzlmak"

(siyr sz, s. 30) igin gayret sarfetmektedir ki, insanllk krv'

[uii"i"'u"uut

mitti

bir

krvmet o]ugunclaD

t9lf1

mrim]da

olabilecesinden tegaf fil eder, Milliyetcilere, milli krymetlere , hiicum iderkon komrinistlikten mahktm veva miisecoel

olanlann bozguncu yazrlanm mecmuaslna almaktan voya bunlarrn yazrlauna methiyeler yazmaktau gekinmez' Rifat Ilgaz'rn giirini

Tfirk gltrinln

kaz&nacalr

tstatlar

ara'

"riau .uvr"u*t da ( Yurt oe

D

nga, sayr 37, s' 3?) bu mak- sadladrr. Rifat Ilgaz'rn, Ses gazetesinin 13 rinct sayrsrnda

lrkan ve agru

ldeololl

telkini dolayrsile mahktm oldu!'u rivayet odiien " &ny',, adh yaztst da on-un kaleminde. lnet- -niv"rioi

u"f.ug

( savt 42,

;.

205)

, "

Yiiriigdl

'

dergisinde

isayrrz)Ae

bu methiyelerini aynr ideoloiinin mensuplart

iotoout

S. Tager vo A. I{adir hakkrndd

cia

esirgomemig

.

ve Adnan Cemgil'in mrifrit ve milliyetgilsri Fasist damga;

sile ifado eden yazrlarrna ysr vermekten gekinmomiptirl guaun

gibi

fakiilte talebesinden komlinist zanltsi olarak

*"r[ot

of*oS olan Seter Aytekin'in her

-tiirlii

hizm.eti ve

ter

qevi inkdr eden bozguncu " Kanbur Nlne,, adh giiri de

fo

rnrit iy"t""" . mevzu olmu$ bulunmaktadlr' Buna muka'

bil

sahibi bulunduSu bu'dergide " Ne ldztmmts

'

adh va'

,ii

(s"ryrZZ'zS), QtEt, mscmuasltrda momlekette

ahlek

tbr*f"g""aan

qikavet eden

bil

yairva ktilhanbov di-

t-

(15)

lils

hEoum etmskte ve yine orada gtkaa. " Milti cemigetlerde

, a'dcaf , adh yarr.

"tliibioi

lagtst ve harp

tahrlkclsl

olarak

vasrflandrrmakia (sayl 33), Baltecroglu'nur. "Tfrtk'e dogru"

eserile

alay etookte (satl

22'28,

s.376), aym

sayrda

{s,385),

ri{r

.r

degi*iod" radyodaki gocuk masallairmn milliyetci olmastm temenni etlen

bir

makalo sahibi

"lflrz

milligetcilik,Ie itham edilmektedir. " KlaiHer ve Milliyct'

cilil , adile

Ymi Adam dergisinde grkan ve bu mevzuda

milli bir

yol tutmamrzr isteyen

bir

yazlyl

da

garip trul' m4ktadrr ( sayr 25, s. 39),

.Propaganda ve .FaaliYetlerin

' Cflr'etlenmesi

Bu dergrlerde kondilerinin

veya

arkadaglarlnln nsg' rettig'i bu

fikirlerin

hridyet ve gayeleri msydanda olmakla beraber, zamamn Sart ve imkdnlanna uygun olarak, propa- ganda heniiz

kapah

ee dola$k

yollarl

takibetmektedir"

Bu

suretle

bu dergilerde yaprlan miicadele

dtn

ve bu

grin8n

milli

deger vo gahsiyetlerine, miliivetqi, ahldkqr, ge' Ienekci

fikir

ve aegriyata hiicum edilmek ve bunlara sol' 'culann lfigatinde yer almrg

bulunan

fasisl, barjuoa, kapi' ldlis!, mfrrteci... vasrllarr veriluekto, buna mukabil agrn

.$olculann

likir ve

yaz

arl llerl llklr, roallst g[rtg

diye methedilmsk eoya tehlikeli gilziiken ctimleleri trrnak' Iar iqerisine ahnarak istenileu propagandayr saglamak gibi qekiller altrnda yaprlmtstrr. Bundan dolayldrr

ki

gok defa

miifrit.

yazrlan ' kendileri deAil yoldaElanna vazdtrarcrt dergilerine bastrrmlglartlrr'

Fakat

Rusya'mn kazand{r 'zaferler qo$aldrkga memleketin iginde ve drgrnda ba$hyan

ciiy'etli

propaganda ve yaygaralara

milazi

olarak bizim

'

. agrn solcular da arhk

eski

taktiklerini biraz daha doSig'

tirerek hiiviyetlerini daha agrk bir gekilde moydana gtkar'.

maktan gekinmediler.

1945

yill

diinyanrn su buhranh ve Rusya'mu en crir- .etk0r bulundu$u

bir

zaman oldu$u iqin bu tarihte nogre'

-lb -

?

:

(16)

dilen yazrlannda biziui

ilim

adamlannrn (!) maskesi dtig'

mfigttr,

Filhakika herkeece hiiviyoti belli bulunan Izn

gazetesinin 29l9hgl5 tarihli ntishasrnda Behloe Borantrn nogrettigi " lktisadt Demokrasi, adh makalesinds nAwupa vs Amerika gibi kapitalist memleketlerde patronlarln

nil-

Ietin bfiyiik

bir

ekseriyetine hrikmettigini, sermayenin ig- letilmesinde demokrasidsn hig

bir

oser olmadEml, hig bir

s6z hakkrna malik olmayan halkrn tepeden inme emirlsre itaatle miikellef oldugunu, Amorika'da kanunX haklar iste- yen iggileriu kara Usleye geqirildrgini, beraber yomek yiyen iqgilarin niibstciier taratndan dagrtlldlArnl, halkm

iktisadi minada mutlak

bir

istibdadrn tahakkrimrine tabi olduEunu, iktisadi hflkimiyotiD siyasi vo

idali

dernokraeivi bozup

bir

srnrf diktatiirhi$ii haline geldili.ni, demokratik

rojiitlorin

sormayenin bu meg'um

rold

dolayrsiilo niha' yet /asisl ve nazi rejimlerini meydaua grkardr$rm anlattlk' tan sonra eski nizamrn Almauya, Italya vo Avusturya'da 96krig noktasrna geldigi zaman halk

kitloleri

sermayo'

nin

iktisadi ve

siyasi

saltanatrur yrkmak, dembkrasiyi geligme seyrinde

bir

safha daha

ileri

g6tih'msk lizere

inkildba hazrr

bir

durumda oldugunu, fakat bu iukilibrn briyiik sermayedar gurubunun kargr taarruza gegerek si-

yasi

hakimiyeti nutlak

bir

gokilde eie ahp fasist vo nazi

rejimlerini

msydana getirdi$rni, siiylomeklebu ifadesile

Almanya, Ital,'a ve Avusturya'da

birinci briytik

harbin sonuuda baqhyan

komiinist harekotlerlnl. llerl

demokreBi

hamlesi telikki

ederek lngiltore ve Ame' rika'daki s€rmayedarcrhgru lapizme

miincer

olaca$rm, binaenaleyh

biitin

komiinistler gibi Garp domokrasisini

Fagist

ve

lftirteci

'vasrfiarile tavsif Bttigini

bildirir-

Buudau

sonra

devam oden muharrir Garp demokrasi aulayrg ve tatbikatrnrn kifayetsizliAiui

6iktlsadt

demok'

rasl

olmadan

tam slyasl demokrasinin mflmkin

olamryaoaprnr

ta

1S

uncu asrrn ortalarrndan berl .soeyallstlerle koatnlstler glirmtgler ve

gdeter-

'mlllordlr.

Garp memleketlerinde lruvvstli sosyalist ve komriniet partileri tsgekkfil etmigti. Bu partilerin tahayytil

(17)

I

etti$i

sosyalist cemiyet nizamr

to

yoni demokrasi anlir- IF.r _1917 ihtilali ile Rusya'da gergeklegmigti de. Fakat bu

fikirlerin Garp

cemiyeflerinin efkdu umumiyesinrle ya-

ytlmasr ve

tutunabilmesi

igin bu

cemiyetierin fiilen fagizmin acr tecriibelerini gegirriresi gerekti!.ini, sdylemekle tt

btitriu agrn

solcularda

beliren bir

imanr iagryarak propogandasrnt yaptlgtnr agrkoa g6stormekterlir. Filhai<ika aym makaltde daha agrk

bir

hissiya a Rusyadaki domok-

rasinin

'Bu, dar

man&da styasf,

hukukl

dernokrael

.

anla_yrgrndan daha

genlg,

daha

tam,

daha halkgr

blr

demokrasi anlaytgrnr,

demokratik

puurlagnrada daha

llerl blr

safhayr

ilade ettiginl,

bildiru"ok h^r- rot duydup'u rojimin agrk

bir

methiyesini yapai,.

Aynr gazetenin 30.IX.1g4b sayrh niishasrnd

a

"Demok-

ratik

geligmelerin bugdnk durumu,

adh

makalesinde de Sovyet demokrasi anlayrgrnr miidafaa ve propaganda et-

mektedir. Burada boyunduru{u altlna girerek her

ttrlff istiklAl, hak ve

hririyetlerini kaybeden momlokotlorde, siizde mevcut olan, demokrasr geligmelerindon bahseder- ken dar manida demokrasi anlayrgmrn Ingiltere ve Ams-

rika'da

hikim

olan demokrasi aulaylgr ve genig d.enokrasi anlaylgrnln iktieadi demokrasi oldugunu sdyledikton sonra

sl)ernokrasl dEgmanlarrnrn

tezviratr

yhzf,nden yan.

fig gtsterlllp yanhg

aulagrlan Romanya,

Bulgirts- tan

ve Lehlstan

glbl

momlekeflorde

tatblka

konan

program budur.

diyerok, Sovyefler hesabrna, biz rle dahit olmak iizere, istiklAl ve hririyoflerin ayak altrna alrn- masrm alkrglamakta vo bu meq,fim

fikri

memlekete yay_

mtya gahgmaktadtr. Bundatr sonra s6zli Rueya,ya getirerek

cSovyetlerla temsil et gl ttml soyaltzmin tleri strmfip oldufu soEyaltst demokrasi

anlayrgrnda elyasi ve

lktlsat{l

demokrasi

blrblrlnden aynlamaz

.

blr bttfin tepkll edcr. Toprak, tabrlka

rre

etefler bizzat lgltyenlerln eline vorllmlgttr,

diyerek Rusya-

da tatbik ediien, siizde. demokrasiyi bfitriu komfinisflsrin gdstermek istedikleri . Bekilde aksottirmoye gahgmakta ve

"Asrl demokrasiniu iktisadl esasa dayauan demokrasi ot-

-t7-

-

(18)

duAunu, 66ylonskto ve bugiirkfl - GarD. demokrasisinin

U;"Hil i"vi"ttigi

kapkara

ve kanh

fasizm irtrcarne

mflreccah, oldugunu ueyarla

Garp domokrasllerlnln

IJ#:lri

ireri-ie ratat-

Sovvet komtntzmlnden

go1

;llfi;&;;tri

iiade ettiEini isbata salrsmaktadrr'

Yino o, a6rn solcu propagandastnr eu,"q"':ll-P]:,;ro-

kild; il;#;retite

iaative:tte bulunan ,4nl gazetosinde

liil""r

'ii"ill

vazrsruda fagizmin ltalva ve Almanva'ta

filil "i.r!"it'"

ismi has atgir- u"" memlokotte taraflarr ol'

Hrl#Jt;l;mi

cins mahr"vetrni alao bir sisten oldugunu

ilff;ffi ;;;'Fasizm

c'u"p

Jt-ot"""ilerini

hflkimivetr

Ii*"

"r"" ,iii;iim

oiarak tetellnr etmigtir. Diger_ bazrlaflu-

l'ilii rrf*rfo;mokratik

seklini muhafaza etmekle berabe'r

H# ;;;ili;ri

sesitli

au"ta""a"

ve eeeitli mahalli'pekil'

[l;;ffi;;;"'aioi

gottu"tiqtir' Harpten'ioc"

]l t^tit'

;t"#;;;,*' ioglt"tu

ve Amerika bile buna bir'istrsna

il"ir'i,iiit?"Ju.

bomokrasi isin fasiz-e karsr micadele

;:"t"^;i";l;','til;-f, itmemlpti"tpe*tae'kurta.laume-.mleket- i.ra'"tr

io

mukarsmst

narltelerinin

ve bfltfin gergek de-

;;;;;;d;K".tel

vo

trost;in

kaldtrtlmasrnr istemelsri de

ffiffi;te.m;-i

ai'

"g"''i sol':t at*at

gavosiledir" ifadesile de o Molotof ?s bfituu

oottuitt"t gibiGarp

a-em1!1ast-

i""i"i-""- tttfin

donyavr

tailst telekkt

etmets-te Ye

;;;il;";d;kt t"id"l"t ietelerin laallYetlerlni

t;ffi;;il; demokratlu 6ir mficadelo

savmakta'

ii,lrri'"]"T.i"uri, l""iuit

dem.krasi olctupuna dair

umumi €fkarl iEfale qairflmaktadrr' Fagizme kargr miica-

##in ;;i" :ti"titt"

ti]t'uaiBini siivlemekl"

:o'l-Tii""'

dolesi

fikrini

kilriiXtsmekte

oI b'

"u*ttt

ilo Rusya'nrn

:H;";;ili "iv'*utto"-atet olmakta'

lgnleketteki

m.ffi lniS*::tr,,ixlus*pnl{r*"ry::i ::ffi;i;i;" ruii^ l*'r**mrst*'

Fransa'da 200' Amert-

il1il'il,.,i;*i1tt"ea"

ui"

-

"'ou

sermavedartn iktisadivatu

ffiil";idff;rur,

milletin

biivtk

kitlelerini"---^ol19u'"u' trmn bu sormayodar insaolu"- elinde olduEunu' bunlann

(19)

mrithig ietibdadr altunda fol.din hiq

lrir

iktisadi hiiriyeti olmadrprnr, eiyasi

dcrhokrariri, -eou..oi':1"vmil-gi"i;

siiyli-y€rek Rusya tarafindan, Alinanya

"" ft"fvi,"ir'vrfr-

hgrndan sonra

da,

devam

ettirilen or,i"uoui#.

fueirrrr.

kargr bir mricadele tslakki etmekte ne nuela" gibi,-

O-;of_

rat memleketlerl larlst

srfatiyle tuo.it

-et.lttuai"

tabiatile U,

-bfitrin diinyayr igioe alan n*lt"a"f

"rl*irl"i"ti-

y,ri,d".

bu gergeve igerisine sokmaktadrr. Su"aaa .M;d""a narploriD emperyalist harplor r.,lup, emperyalizmin

btiytk

sermayo temerkrizdnrin

bir

neticesi otOugunu, biiytik sor-

l1l-:i

I ", sa I t anatrnr y rkmak is in uqrru","-ti"uJ"f

""liTr., r,

oa.rDlru Eorumamu en birinci garantisi oldugunu ( vo agrr solculann esas umdelerinden oian ) insamn i-ns.dnl

jri..r"

etnnsdili cemiyefler arasrndadrr

li fi" ,iif"iio -

ai!"..irl

istism_ar, etmedigi. e$it ve adil bir drinya

"ir","i il"rfrllli",

1'1T1Yf-9.

kapitalist olmayan Rusyarnrn barrgcrt ve

oomokrat memlekettorln

zaruri Llarak savagcrl ol-

du.Sunu ve srulf mficadelesi devam ettirilerek, tu"t.aif"o

r^ojim rerrD sotra b&rritr ermiyecegini siiylemek ister.dloyuyu yayrlmadrkga, ctinyaclaki

.r""a"f"-

"

.. . Gdrfiliiyor

ki

Bohice BoraD

britiin

yazrlarrncla oldugu glbl

tr*":g".ua

Rus

rejiminiu

hrirriyet

atii*"",, ,_Iln

vs lrer_

trirlii insan

haklanur nsrhametsizce ezen dikta- tdrlii$-inrin en

ufak bir

teukidine

yr";s;;;";;- ;;;*

l_"^::i*"

kars_

bir

zaaf iqinde

urrri"ariG,i- Jiu--ir*

Ir-

aET onu mridafaa etmekte ve

bunu tenkit

edenlere

f1,g_1

!ir",Tb:'rn

_ifarrpsile oaman$z

bir cidal,

agmaktan

Eorr&^mamaktadlr. Negriyatruda daima milliyets,

g"l.o.g.,

rrrutaddss, duygulara

ve milli

krymeflore sald-rran

!u

;:n:

lauker

r taslafr

ahlAki

fikirleri

bakrmrndan da tru.

ideolojinin aqrrr

bir

mrjmessili of""ut gOr"

-qr"p;'

;""o

Ie-rinde, ailenin

bir

anomali

"ra"C;r'"; i"r.irir'' tilr"it

od_en

-kuvvetlerin sade mide ve

""il

;;;; ;;;;;

::l:li:gri,

iddia.

etti{i

rivayet edilen bu kadrn,

aiiu,

oergrsrnde bu mahiyotte bir arkadagr tarafurdan negredilen bir. yazt ve kendi makalesile

ae bu hr.";;-;;;;';;;-

tedir.

Gereekten

bizim

solcutann

o&--i."iir..uii'i"i

-

10

-'

(20)

Amsrika,lr

:V, Vhitmatfn

" Ailtmlal

Sn

birinci sayrsruda

:;;i;;";ll*ay,*'l,.f,f

Tfi H'"#;".;'"'"L"H""

bir

eiirini realist dive

t:jT$t

";?x'x"ia.r.rht

de-

ve uesrederken Yalnrz en r

gll kendl Glntlntn normal hlslertnl dahl lnkardan

iutilr-rv"".t kadar

azgrn

vo

yrkrcrdrr'

Bu katlrna

nazara[

di$erleri daha sikin ve ihtiVath olmakla beraber fikirlerdo=

tam bir iEtirekin

msvout

rf6*p;#'d#:i!#i{ii,,;;;ri-

olin bir cemigette

eski

nes

iirfr' or"*ri,

riiverek genqlilin cinsi buhranlarrna temas

H"i

""16"',lt*"'-

"i""tivli'...tttak't

koitteit'ri'*l-t*f

;;

lerile

;;"

cinsiYot

irit..ta"

ilcalan uyul

"'iil:"HTi:':i': tiltlil;'J;

i#l i?i'r- ;""+=1

""i,,:.*X" :*XTi:,l,ilI iffi;

mekten

vaz geqmesrdrr' i

ve

nizamtnr

temiu

etmek- naksaaite isteYebilece*imiz

;"""il;;;;, t"or*t

vrkmak

iqin

i.t€Eokten cs'' bu korkung

fikri vaymaktaJ*ti"^ivt""t

kadar cir'etlidir' '

ffi i,J;+T;:Lc.,:i,,*t',*l'1r,:,";ii1'li""i';#i

eeaslanut bolirteceglmlz

I"aT""gffiJil-tiitt""i

claha

fazla

so[altmrva tuzum

;;;;;,I^1u1-*,1;f,.j:-Tfi"ffifil'i'Xiff#:

mahsatla iaaliyetlerlmlzl

iliffi#

o"-uo*ua" tavaetnsirviz'

tslli"il' llul:*f*

bir

taDesini hutlrlatmak

# litiait'

Filhakika

bir

mbssle

De

kadar ilni veya u"i;li- oro"u

olsun' - bunda' bir

XiuuiJ oo"o"' "n-ttiiut"*r

zaman' aksi iddialan griliing de

olsa, bunu *alot""

etmekten ve kargl- torflfa

hflcumdhn hig

perva

"t-"'i"t Li' bu biitiiu

meslokdag-

larrmn dfinyaca mattm zinniyet

!s

metouarl[a uy,gundur'

ftil;-F;fiil

-tou'ioJu-"t"rimatnameler lrazrrlanrrken

Tfirk

edebiyatlna

looofu"ut

yardrmcr

tarih

dersleri

ililuJ;;;A;. -iti't Jiii- i"

eoebivatr

eski

qaglarda

mercut

olmadrg'oO"o

"i"tiyut

talebesirriD yalmz bu dil

-fr-

I

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :