• Sonuç bulunamadı

Ağ Standartları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ağ Standartları"

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

AĞ STAN D AR TLAR I

Mustafa NUMANOĞLU

(2)

Ağ Standartları

■ Çeşitli firm alar tarafından üretilm iş ağ cihazlarının birbirleri ile sorunsuz haberleşebilm esi için

uyması gerektikleri belirli standartlar vardır. Bu standartların çoğu IEEE, ISO, ANSI, C C ITT ve ITU tarafından belirlenir.

(3)

(Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri

■ Am erika m erkezli IEEE, ANSI ve ISO' ya bağlı

standartları yayınlayan profesyonel bir enstitüdür.

■ IEEE standartlar kurulu elektrik m ühendisliği,

elektronik, radyo, ilgili m ühendislik, bilim, sanat dallarındaki standartlardan sorum ludur.

■ Uluslararası standartlar geliştiren ve onaylayan IEEE’nin 802.X LAN standartları bu enstitünün en iyi bilinen standartlarıdır.

(4)

(Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)

IEEE

IEEE tarafından yapılan standartlar ve kapsam ları şunlardır:

■ 8 0 2 .1 s: Multiple Spanning Tree (Çoklu Kapsayan Ağaç Protokolü)

■ 802.1w : Rapid Reconfiguration of Spannig Tree (Hızlı Kapsayan Ağaç Protokolü)

■ 802.1x: Port-based Network Access Control (Port Tabanlı Ağ Erişim Protokolü)

■ 8 0 2 .2 : Logical Link Control (Mantıksal Bağlantı Kontrolleri), OSI referans modelinde data link katm anında çalışan protokol.

(5)

■ 8 0 2 .3 : CSM A / CD erişim metodu, standart Ethernet protokolü.

■ 802.3ae: 10 gigabit Ethernet standardı

■ 8 0 2 .4 : Token Bus, Jeton yolu standardı, günüm üzde kullanılm az.

■ 8 0 2 .5 : Token Ring, jeton aktarım erişim yöntem i, günüm üzde kullanılm az.

■ 8 0 2 .6 : Metropolitan Area Network ,DQDB standartlarını tanım lar, ilk nesil geniş band ağlardandır, yaygın değildir.

(6)

EEE

■ 8 0 2 .7 : Broadband Technical Advisory Group (geniş bant teknolojileri tavsiye komitesi)

■ 8 0 2 .8 : Fiber Optic Technical Advisory Group (fiberoptik teknolojileri tavsiye komitesi)

■ 8 0 2 .9 : Integrated Services LAN Interface, gerçek zam anlı veri haberleşm esi sağlayan ağ protokolü.

■ 8 02 .1 0 : Standart for Interoperable LAN Security, VLAN ve güvenlik ile ilgili standartlar.

N ot: 802.7 ve 802.8 standart tanım lam a komitesi değil, teknik öneri kom itesidir.

(7)

- 8 0 2 .1 1: W ireless LAN (W LAN)

■ 802.11a: 54 Mbit W ireless (kapsam a alanı; 13 - 100 metre)

- 802.11b: 11 Mbit W ireless (kapsam a alanı; 35 - 110 metre)

- 802.11g: 54 Mbit W ireless (kapsam a alanı; 35 - 110 metre)

- 802.11n: 248 Mbit W ireless (kapsam a alanı;

70 - 250 metre)

- 802.11y: 54 Mbit W ireless (kapsam a alanı;

(8)

EEE

■ 8 0 2 .1 2 : Demand Priority Access Method, ağ düğüm leri arasında hızlı geçiş protokolü.

■ 8 0 2 .1 4 : kablo m odem ler ile ilgili standartlar.

■ 8 0 2 .1 5 : W ireless Personal Area Network (kablosuz kişisel alan ağları)

■ 8 0 2 .1 6 : W ireless Metropolitan Area Network (geniş band kablosuz iletişim )

■ 8 0 2 .1 7 : Resilient Packet Ring (dayanıklı paket ring), Paket halkaları ile ilgili deneysel çalışma standartları.

■ Bizim için önemli olanları IEEE 802.3, 802.5 ve 802.11

standartlarıdır.

(9)

ISO

(International Standarts Organization - Uluslararası Standartlar Organizasyonu)

■ Farklı şirketler tarafından üretilen bilgisayarların birbiriyle iletişim kurm asını sağlayan iletişim

standardıdır.

■ Farklı bilgisayarların ve standartların gelişm esi ile sorunların ortaya çıkm ası nedeniyle;

■ ISO(International Organization for Standardization),O SI(O pen System s

Interconnection)m odelini1984'te geliştirilm iştir.

(10)

OSI Ö zellikleri

97 Teknik Komite, 16 Alt komiteden oluşmaktadır.

1977'de DSI (Distributed SI) olarak başlamıştır.

1994'de gözden geçirilmiştir.

ISO -7498 standardını da tanımlamıştır.

7 katman önermektedir.

Ortak bir term inoloji ve ağ çerçevesi sağlamaktadır.

Ağ çerçevesi -> REFERANS MODELİ

Mevcut kurulum lar buna dayanmaktadır.

Açık sistem ler için tasarlanm ıştır.

(11)

AN SI

(American National Standart Instutute - Amerika Ulusal Standart Enstitüsü)

■ Birçok endüstri dalında standart belirlem ek üzere oluşturulm uş, ISO'yu tem sil eden bir alt

kuruluştur ve hemen her dal için standart

belirleyen kom itelerden oluşm aktadır. Başlıca ANSI standartları;

■ ANSI X 3 .9 2 : Güvenlik algoritm ası

■ ANSI X 3 .1 3 5 : SQL Database sorgulam a metodu

■ ANSI X 1 2 : Elektronik data değişim i prosedürleri

■ SONET: Fiber optik tanım lam aları ve data transferi

(12)

(Consultative Committee of International Telegraph and Telephone)

CCITT

■ Haberleşm e için standartlar yayınlayan

uluslararası bir komitedir. İsim değişikliği ile ITU adını alarak yeni bir yapıya dönüşm üştür. CCITT her biri farklı alan için standart hazırlayan 15 alt bölüme ayrılm ıştır.

■ A ve B : Prosedürler, terim ler, tanım lam alar

■ D ve E : Tarifeler

■ F : Telgraf ve mobil telefon hizm etleri

■ G ve D : Yayınlar

■ I : Tüm leşik Hizm etler Sayısal Ağı (ISDN)

■ J : Televizyon yayınları

(13)

(Consultative Committee of Internationa!

Telegraph and Telephone)

CCITT

■ K ve L : Uygulam aların korunm ası

■ M ve N : Süreklilik

■ P : Telefon yayınları

■ R ve U : Term inal ve telgraf hizm etleri

■ V : Telefon ağları üzerinde data transferi

■ X : Data iletişim ağları

(14)

ITU

(International Telecom m unication Union - Uluslararası Haberleşme Birliği)

CCITT'nin yeniden yapılanm ası ile oluşturulan ITU veri haberleşm esi konusunda standart

belirlem ektedir.

■ IETF (Internet Engineering Task Force):

İnternet uygulam asında standart çalışm aları ve önerileri yapan, standart öneren ve belirleyen, kırktan fazla çalışma grubundan oluşan

uluslararası bir birliktir.

■ RFC (Request For Com m ent): İnternette kullanılan protokoller ile ilgili standartları

tanım layan doküm anlar dizisidir. Bütün internet standartları RFC doküm anları olarak tanım lıdır.

Her doküman bir RFC num arasına sahiptir.

(15)

ITU

(Internationa! Telecom m unication Union - Uluslararası Haberleşm e Birliği)

■ EIA (Electronics Industries Association - Elekronik Endüstrileri O rtaklığ ı): Veri ve

bilgisayar haberleşm esi ile ilgili, daha çok fiziksel ara yüz standardı kapsam ında olan kablo,

konnektör ve sonlandırm a üzerine tanım lam alar yapm aktadır.

■ OSF (Open Software Foundation - Özgür Yazılım K uruluşu): Değişik üreticilerin

teknolojilerini alarak ve bunları birleştirerek bilgisayar ortam ları kurar. Sonuçları da ilgili yerlere aktarır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Böylece kaynağa aynı anda birden fazla kullanıcı bağlanabilir.ATM, hem fiber optik kablolama hem de çift bükümlü kablo üzerinden yıldız topolojide

Kendi temsil ettikleri gruplarının savunuculuğunu yaparak kendilerine sağlanan yararları artırmak için çalışan demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası (OTP) çerçevesinde tarımsal piyasalara ilişkin kurallar Ortak Piyasa Düzenleri (OPD’ler) aracılığıyla ortaya konulmuştur (çiçekçilik

Kablo kanalı, rögar, direk kaide ve diğer kazı yerlerinde yapılan kazı çalışmalarında mevcut tip kazı kesit projelerine uyulamadığı durumlarda (batak ve balçık

ÖSYM tarafından yerleştirilen, herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya spor yaptığı dalda en üst ligde lisanslı olarak spor yapan öğrencilerin öğrenim

Pierce Üniversitesinin Yoğun İngilizce Programı, İngilizceyi hızla öğrenmek ve TOEFL ya da IELTS puanı olmadan akademik programlarımıza kabul edilmek için mükemmel bir

Sapmaların uygulanan prosedürlere, kullanılan girdi ve yaklaşımlara ve ulaşılan değerleme sonuçlarına önemli ölçüde etki etmesi halinde, değerlemeyi

Göze pek çarpmayan benekli semenderler, daha büyük semenderler, kurbağalar, yılanlar, kaplumbağalar, kuşlar ve balıklar için iyi birer avdır.. Bu özellikleriyle besin