• Sonuç bulunamadı

GRUBU HASTALARIMIZDA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GRUBU HASTALARIMIZDA "

Copied!
3
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Ci lt IX: i -4. 1998 699

2-14

YAŞ

GRUBU HASTALARIMIZDA

HEPATİT A SEROpozİTİvİTESi

orhan CURA i, Gülnur TOKUÇ i, Yasemin AKıN EKMEKÇiooLU i, Serdar ÖZER 2, Ayça VİTRİNEL i Hepatit A enfeksiyonu, viral hepatit olgularının büyük bir kısmından sorumludur. Bu prospektif çalışmada, hastahanemize

başvuran çocuklarda hepatit A seropozitivite oranı araştırılmış, hastalığa zemin hazırlayan faktörler ortaya konmaya

çalışılmışttr. Bu amaçla, 2-14 yaş grubundaki toplam 388 çocukta anti HAV 19 G titresi bakıimış ve 159 olguda (% 40) titre (+) bulunmuştur. Bu pozitivite 2-6 yaş gnıbunda % 16,7- 14 yaş grubunda ise % 54 olarak saptanmış, yüksek eğitim

alan anne çocuklarında % i I, ilkokul ve hiç eğitim almamış anne çocuklarında % 67 olarak bulunurkcn ekonomik durumu iyi aile çocuklarında %6, kötü ailelerin çocuklarında ise %64 oranında olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, 7-i 4 yaş

grubunda, eğitim görmemiş anne leri n ve sosyoekonomik seviyesi düşük ailelerin çocuklarinda şehir şebeke suyu kullananlarda anti-HAY 19 G pozitifliği istatistikselolarak anlamlı derecede yüksek oranda bulunmuştur.

Anahlar Kelime/er: Hepaıiı A enfeksiyonu. anti-HA V {gG. Karaciğer hastalık/an

THE HEPATIT A SEROPOSITIVITY AMONG THE CHILDREN BETWEEN 2 - 14 YEARS OLD Hepatitis A infection is responsible for many of the vir.1 hep.litis c.ses. In Ihis prospective study, the r.le of hepatitis A seropositivity among children .pplied to the hospital has been rese.rched and it's been tried to put out the factors Jeading to the dise.se. For this re.son, antiHAV-IgG was se.rched in a tot.ı of 388 children between 2-14 years old .nd it's found positive in 159 c.ses (40 %,j. This posilivily was dctermined 16 % in the 2-6 years group, 54 % in the 7-14 ye.rs group; i i %, in the children of well edue.tcd mothers, 67 '1. in the children of low and non-educ.ted mothers; 6 % iıı the whealthy families and 64 % in economically poor f.milies. As a result, antiHAV-IgG positivity rates have been determined significantly high .mong the 7-14 years old children of non- educated mothers and in the f.milies who have. lower sociocconomical state and using the city waternet for drink.

Key words; Hepıı/i/i.,· A iıı/ec/iaıı, aıııi-HAV fgG, Liver diseııse.

Çocukluk çağında asemptomatikte seyredebilen,

kronikleştiği gösterilmemis olan hepatil A tüm dünyadaki viral hepatitlerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Hastalığın ilk tanımını i 865'de Wirchow yapmış ve bunu kataral ikter adıyla tanımlayarak tıbbi literatüre soktnuştur i. Esas olarak fekal-oral yolla bulaştığından epidemiler yapabilir.

Küçük yaşlarda yakalananlar bulguların çok az veya hiç olmaması nedeni ile tanımlanamayabilir. Yapılan çalışmalarda sadece ülkeler arası değil, ülke içi şehirler arasında dahi insidans farkı olduğu saptanmıştır.

Gelişmekte olan ülkelerde hafif seyreden çocukluk

çağı hastalığı olduğu halde gelişmiş ülkelerde erişkin yaşta daha sıktır. Ülkemizdeki hepatit A insidansı genellikle asemptomatik olması, her viral hepatit olgusunun serolojik olarak değerlendirilmemesi,

bildirimin yetersizliği gibi nedenler ile, kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan değişik çalışmalarda, hepatit A seroprevalansı 0-6 yaş için % 11.1-39.7, 6-13 yaş

için % 47.2- 58 arasında bulunmuştur 2,6 Bu prospektif çalışmada, hastanemize sarılık dışı

nedenlerle basvuran çocuklarda hepatit A seropozitivite oranı ve bu enfeksiyona zemin

hazırlayan faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.

GEREÇ YE YÖNTEM

Çalışmaya Eylül 1997-Şubat i 998 tarihleri arasında

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk

polikliniğine sarılık dışı yakınmalarla başvuran ve

yasları 2-i 4 arasında olan toplam 388 hasta alıılmıştır.

Kartal E,ğJtirn ve Araştırma Hastanesi IÇocuk Sağlığı ve H;:ıstalıkları Kliniği ~ Enfeksiyon Kliniği

Hastalar daha önce operasyon anamnezi bulunmayan, kan ve kan ürünleri transfUzyoııu yapılmamış olan gruptan seçilmiştir. Hcl' ygrubundan rastgele sayıda

hasta değerlendirilmeye alınmış, tüm hasta ailelerine

çocukların öz ve soy gcçmisini, yaşam kosullarını

ve sosyoekonomik durumlarını saptamak amacı ile

ayrıntılı bir anket uygularumştır. Bu f01111a hastaların

isimleri, yaşları, cinsiyetIeri, sarılık geçirip geçirmedikleri, kullanılan içmc suyu, ailedeki kişi sayısı, hastanın itim durumu, annenin eğitim

durumu, kreş durumu kaydedilmiştir. Alınan kan örnekleri bekletilıneden serum ve şekilli elemanlarına ayrılmıştır. Ayrışıırılan serumlar -20 C 'de derin dondurucuda saklanmıştır. Çalışma günü tüm sell.ım

örnekleri ve test reajinleri oda sıcaklığına getirilmiştir.

Buhastalardan elde edilen kan örneklerinden ayrılan

serumlarda Giuliana Cremascali Chemical fııınasının

HAY Sab 19 G kiti kullanılarak anti-HAY 19 G (+) olanlar saptanmıştır. Bulguların karşılaştırılmasında

ki-kare istatistiksel analiz testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Test edilen 388 serum örneğinden i 59'unda % 40 anti HAY 19 G pozitifbulunmuştur (Tablo I). Anti HAY 19 G pozitifbulunanların 6'sında (% 3.8) sarılık

öyküsü bulunmaktadır. PozitifleI'in 70'i (%44) z,

89'u (%56) erkek olarak saptanmıştır.

Olgular okul öncesi ve sonrası olarak

gruplandırıldığmda, okul öncesi grupta (2-6 yaş arası

132 olgu) anti-HAY 19 G pozititliği 2 i 'olguda ( % 16) mevcut iken, okul çağında (7-14 yaş arası 256

(2)

700

Tablo ı. Olguların seropozitivite ve sarılık öyküsü

açısından durumu

Sarılık Olmuş Sarılık Olmamış

K,z Erkek Toplam Kız Erkek Topbm

AllIillAV IgG (+) i 5 6 69 84 159

Aıı,i1·IAV IgG (.) 110 119 229

Toplam i 5 6 179 203 388

olgu) 138 olguda (% 54) bulunmuştur. Bu iki glUbun istatistikselolarak karşılaştınlması sonucu anti-HAY 19 G pozitifliğinin anlamlı olarak okul çağında arttığı

( p= 0.022) saptanmıştır.

Anti-HAY 19 G pozitifhastaların annelerinin 107'si (% 67) ilkokul, 35'i (%22) ortaokul-lise, 17'si (% i i) yüksek okul cğitimi görmüş olup, anne eğitim

düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda eğitimsiz

anne çocuklarııida daha fazla seropozitivite saptanmış

ve farkın istatistikselolarak anlamlı (p=0.028) olduğu bulunmuştm.

Ailelerin ekonomik yapısına bakıldığında; % 64 kötü (aylık kazanç 60 milyona kadar 101 aile), % 30 orta (aylık kazanç 60-100 milyon arası 49 aile), % 6 iyi ( 100 milyonun üstü 9 aile) ekonomik duruma sahipti. Kıyaslama sonucunda gelir durııınu en düşük olanların lehine pozitivite açısından istatistiksel fark

anlamlı bulunmuştur (p=0.03). Anti-HAY 19 G pozitif olgular arasında 107 ailenin (%67) musluk suyu, 52 Tablo II. Seropozitif olguların (n= ı 59) özeııikleri

Olgu Sayısı İsı:ııisıik A1Wliz

Okul öncesi (2-6 yaş) 211%16)

!,=O,OO22

Yaş Grubu

Okul dönemi (7-14 yaş) 13~ 1%54)

Annelerin eğiıim Yüksek okul 17(%11)

durumu Orta-lise 35 (%22) r:0 .02K

ilkokul-cğiıimsiz 107 (%(,7)

İyi 9(%6)

Ailelerin ekonomik

Orta 49 (%30) r:0 .03

düzeyi

Kötü 101 (%64)

Kuııanılan içme Şebeke suyu 107 (%67) IFO.OJ4

suyu Istasyon suyu 52 (%33)

Birlikte yaşanan 4 kişiden fazla 94 (%59)

p=0,052 kişi sayısı 4 kişi ve daha;ız 65 (%41)

ailenin (%33) içme istasyon suyu kullandığı öğrenilmiştir. Karşılaştırma sonucunda seropozitivitenin şehir şebeke suyu kullananlar lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p=0.034)

saptanmıştır.

Anti-HAY 19 G pozitifliği, ailede kişi sayısı dörtden çok olanlarda 94 olgu (% 59), dörtden az olanlarda

Kartal Eğitim ve Araşlınııa Klinikleri

65 olgu (%41) olarak bulundu. fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.OS2) Tablo II.

TARTIŞMA

Dünyada değişik bölge ve popülasyonlarda anti-HAY

prevalansı incelenmiştir. Bu çalışmalar hepatit A virüsü ile karşılaşmanın yaş ile arttığını ve alt sosyoekonomik grupla ilgilendirdiğini

göstermektedir. Cinsiyet ve ırktan bağımsız olup,

dünyanın çesitli bölgelcrinde hepatit A enfeksiyonu

frekansı değişmektedir 7 Gelişmekte olan ülkelerde ve hijyen koşullarına uymayan topluluklarda hafif seyreden bir çocukluk çağı hastalığı olduğu halde

gelişmiş ülkclerde ileri yaşta daha sıktır 8.9

Yapılan çalışmalarda hepatit A seropozitivitesi % 13 ile % 97 arasında değişmekte olup 7.10, ABD'de %43, Japonya'da % 50, Kenya'da %88, Avustralya'da % 62, İsveç'de % 13, Hollanda'da % 52, Almanya'da

% 55, Yugoslavya'da % 97, Yunanistan'da % 82 ve Türkiye'de % 80-90 gibi erişkin değerleri bildirilmiştirı' ıO.

Türkiye'de bu konuda erişkin ve çocuklarda çok

çeşitli araştırmalar yapılmış, anti HA V pozitiflik

oranı, bölgeden bölgeye değişkenlik gösteıınek üzere,

%39.7 ile % 87.5 arasında bulunmuştur 3,7 Uzunalimoğlu 3 Ankara'da yaptığı bir çalışmada O- L O yaş grubunda % 42 olarak saptarken, Babacan 4 Istanbul bölgesinde 0-5 yaş grubunda % 39.7, 6-15 yaş gm bunda % 58, yine Özdemir 5 Elazığ'da yaptığı bir çalışmada % 87.5 olarak bildirmiştir. Badur 6 İstanbul bölgesinde yaptiği bir çaşmanın sonuçlarında HAY prevalansll1ı % 25.6 olarak saptarken, Sidal 7 tarafından bildirilen prevalans oranı

% 66 'dir, Yenen Il'in 816 çocuk ve erişkini içeren

çalışmasında ise bu değer % 86.4 olarak bulunmuştur.

Demet Koska Matben 12 çalışma sonuçlarında, 1-4

yaş için % 8.3, 5-9 yaş için % 33.3, 10-13 yaş glUbu için % 58 oranında anti-HAY pozitifliği bildirmiştir.

Bizim araştınnamızda ise 2-14 yaş arası 388 çocukta bu değer % 40 olarak saptanmıştır. Okullar hepatit A epidemileri için uygun ortamlardır. Yapılan başka çalışmalarla da uygun olarak bizim olgularda da okul döneminde seropozitivite okul öncesine göre anlam

olarak yüksektir. fekal-oral yolla bulaşan ve hijyen

sartlarına uyumla önlenebilen bu enfeksiyonu geçirme riski, eğitimli anne çocuklarında ve sosyoekonomik düzeyi iyi olan ailelerde azalmaktadır 2.4.6,13 Bizim

çalışmamızda da bu dUrIun ortaya konn1llştur. Şebeke

suyuna kanalizasyon karışma olasılığı, klorlamanın yetersizliği gibi faktörler, fekal-oral yolla bulaşan enfeksiyonların salgınlar yapmasına yol açabilmektedir. Biz dc musluk suyunu içme suyu olarak kullananlarda hepatit A seroprevalasll1ı anlamlı

olarak daha yüksek oranda bulduk. Toplu yaşanan

yerlerde ve kalabalık ailelerde hepatit A sıklığının arttığı gösterilmiştir 2,4,6,13 Bizim çalışmamızda ise evde yaşayan kişi sayısı ile hepatiı A seroprevalan

(3)

Cilt IX: ı -4, ı 998

arasında bağlantı kurulamamıştır.

Toplumun eğitim düzeyi yükseldikçe özellikle annelerin eğitim seviyesi arttıkça hepatit A prevalansı düşmektedir. Bu da temizlik ve hijyene önem verilerek oral-fekal bulaşım olasılığının azaltılması ile bağlantılıdır. Yine çalışmamızda

ekonomik düzeyin artışı ile birlikte hepatit A

prevalasının azaldığı görülmüştür. Bu bulgunun, sanitasyonun düzeltilmesiyle, istasyon içme suyunun

kullanılması, musluk suyu içilmemesi ve asıl alım

gücünün artışı ile bağlantılı olduğu düşünülmüştür.

Sonuç olarak, hastanemiz yöresinde 2-14 yaş

grubunda hepatit A seropozitivite oranı % 40 olarak

bulunmuştur. Hijyen koşullarına uyum, eğitim, şehir şebeke suyunun klorlanması ve/veya kaynatılması

ile enfeksiyon riski azaltılabilir.

KAYNAKLAR

I. Melnick JL. Historyand epidemoloji of hepatitis Avirus.

J Infect Dis, 171(Suppl 1):2-8, 1995.

2. Fishman LN, Jonas MM, Lavino

m .

Update on viral hepatitis in children. Peditr Clin North Am, 1996, 43: 57-74. 3. Uzunalimoğlu Ö, Özden A, Kesim E ve ark. A hepatitinin

70ı

Türkiye'de epidemiyolojisi. LO. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Kongre kitabı. Bursa, 1993, S: 143.

4. Babacan F, Söyletir G, Eskitürk A. A tipi akut viral hepatitin

yaşa ve mevsime göre dağılımı. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 1990, 20: 131.

5. Özdemir A, Özbal Y,Hasanoğlu E. Çocukluk çağı hepatitlerinde e!yolojiye yönelik bir çalışma. Erciyes Üniversitesi

Tıp Fakültesi Dergisi, 1986,8: 179.

6. Badur S, Çetin ET, Töreci K. Relative occurence ofHepatitis A, B and NANB infections among viral hepatitis cases in IstanbuL.

International Congress ofInfectious Diseases Abs!. Book.198:5.

7. Sidal M. Oğuz F, Okan F, Elçioğlu M. Oraltay P. Akut viral hepatitli olb'lıların analizi. Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 1990, 3:87.

8. Glikson M, Galun E, Ören R et aL. Relapsing hepatitis A:

Review of 14 cases and Iiterature survey. Medicine, 71: 14-18, 1992.

9. Alter MJ, Mat EE. The epidemiology of viral hepatitis in United States. Gastroenterol Clin North Am,23:437-455, 1994.

LO. Robins SL, Kumar V. Liver, biliary tract and pancreas;viral hepatitis. (In) Basic Pathology, Philadelphia, WB Saunders Comp, 1987, 17:744-748.

II. Yenen OS, Aldeniz SC, Yüksel D, Altunay H, Türkoğlu

S, Badur S. Seroepidemiyology ofhepatitis A and E in Istanbul, Turkey. iX. Trienial International Symposium on Viral Hepatitis and Livcr Disease. April 21-25, 1996

12. Demet Koska Matben. Çocukluk Çağı Hepatit A

seroprevalan, 1996. IstanbuL. Rome, Italy

13. Leman SM. Type Aviral hepalitis: New developments in an old disease. N Eng J Med, 313: i 059-1 O, 1985.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu kitapta; “Girişimcilik nedir ve girişimci kimdir?, Girişim- cilerin en belirgin özellikleri nelerdir?, Girişimci doğulur mu olu- nur mu?, Girişimci çeşitleri,

Bu çalışmada etraflıca ele alınan Osmanlı eğitim sistemi ve müesseseleri konusu, özellikle İslam tarihi ve coğrafyasının meydana getirip geliştirdiği ortak ve

Araştırma, çift kör plasebo kontrollü müdahale araştırması düzeninde ve "İlköğretim Çocuklarında Çinko Eksikliği ve Çinko Suplementasyonunun Okul

ANTI-HCV SEROPREVALENCE IN CHILDREN OF ANTI-HCV POSITIVE HEMODIALYSIS PATIENTS The transmission of hepatitis C virus has to be examined carefully since the disease is mostly

119 Bk. Hayyât'm al-indstir adlı eserine Prof. Nyberg tarafmdan yazilan önsöz, s. Zuhdi Hasan Cürullah, andan eser, s. İbrahim Agâh Çubukçu, Gazzttli ve Şüphecilik, s.

Bununla birlikte, çalışmanın diğer bir amacını oluşturan düşük sıcaklıklarda değişen protein belirteçlerinin araştırılması esnasında immunoblot çalışmaları

Ek olarak depresyon ve s›rt a¤r› düzeyini belir- lenmek üzere beck depresyon ölçe¤i (BDÖ) ve görsel analog skala (GAS) dolduruldu.. KMY öl- çümleri lomber bölge (L 2 -L 4

Dil iletişimin en temel unsuru olmasının yanında, sosyal ve milli yapıyı muhafaza eden ve yönlendiren en önemli unsurdur. Çalışmamızda dilin sosyal ve milli

Araútırmanın amacı, Cumhuriyetin ilânından günümüze kadar, Konya il merkezinde Parten’in oyun kategorilerine göre bireysel ve takım olarak oynanan çocuk oyunlarının tespiti

Rapor edilen otopsi olgularında dış muayenede boyun, submandibuler bölge ve oral kavite organlarında şişlik, oral mukozanın hiperemik ve pürülan eksüda ile kaplı

她以「Cancer stem cells in the development of hepatocellular carcinoma - CD133 and beyond」為題,從 CD133 與肝癌的關聯、 鑑定、功能分析、體學剖析

Eğer fiilimsiler ve onlarla kurulan birlikler, birleşik cümleler içerisinde gö- rev alan yan cümleler olarak kabul edilirse fiilimsilerle kurulan birlikleri de birleşik

Bu büyük ressam ömrünün son beş senesini geçirdiği evi ve atelyesini hükümet satın alıp tamir ettirmiş, eşyalarını, bir kısım resim ve kro- kilerini orada

Bu çalışmanın amacı; Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına anti-HCV çalışılmak üzere

Sonuç olarak, düşük düzey anti-HCV pozi- tifliğinin elde edilmesi durumunda, sonuçların RIBA (ki, düşük duyarlılığı nedeniyle kullanımı tartışmalı- dır) ve

Geleneksel aile, kız çocuğunu, aileye belirli bir zaman için emanet edilmiş bir varlık olarak görmekte ve kızın asıl yuvasının evlendiği eşinin yuvası olduğunu

O halde : Piramidin hacmi = Ayn› taban ve yüksekli¤e sahip prizman›n hacminin üçte biri Buradan : Koninin hacmi= Ayn› taban ve yüksekli¤e sahip silindirin hacminin üçte

ön d e oturan 78 yaşıdaki Rı­ fat İlgaz ise çarpışmanın şidde­ tiyle bayıldı, ö n ce Magosa Dev­ let Hastanesi’ne kaldırılan Rıfat İlgaz’ın

Bu çalışmanın amacı, uçucu kül ve silis dumanının farklı oranlarda mineral katkı olarak kullanıldığı kendiliğinden yerleşen harçların mekanik ve

Araştırmada tespit edilen danışmanlık hizmetinin yetersiz olmasının başlıca nedenleri ise; uygulama öğretmenleri ile öğretmen adayları arasındaki uyum eksikliği,

Ambalaj tasarımı konusunda eğitim alan grafik tasarım öğrencilerinin, diğer grafik tasarım ders içeriklerinden farklı olarak; pazarlama ve iletişim teknikleri, grafik

Slayt çubuğuna girmek için Sağ tuşa ya da Orta tuşa basın ve ardından değişiklikleri yapmak için Yukarı ya da Aşağı tuşlarını kullanın (menüdeki göstergelere

Bu çalışmanın amacı Denizli ilinde, 1-6 yaş arası çocuklarda, HBsAg seroprevalansı, anti-HBs sıklığı ve hepatit B aşılanma durumunu araştırmaktır.. Çalışmaya